”neurologia I pielęgniarstwo neurologiczne”Pobieranie 28.11 Kb.
Data01.12.2017
Rozmiar28.11 Kb.

TEMATY SEMINARYJNE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

III ROK

2014/2015

NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE” 1. Wprowadzenie studentów do pracy w oddziale Neurologii. Zapoznanie studentów z regulaminem zajęć i obowiązującymi w oddziale procedurami i standardami. Organizacja pracy w Oddziale Neurologicznym. Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym. Przyjęcie pacjenta w Oddział Neurologiczny.Dokumentacja medyczna stosowana w Oddziale Neurologicznym. Specyfika gromadzenia danych i planowania opieki nad pacjentami w schorzeniach neurologicznych.

 2. Problemy pielęgnacyjno terapeutyczne pacjentów nieprzytomnych. Przyczyny zaburzeń przytomności, zaburzenia świadomości. Ocena przytomności wg skali Glasgow. Zapobieganie powikłaniom ogólnoustrojowym związanym z unieruchomieniem pacjenta w łóżku- rola pielęgniarki. Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego pacjenta.

 3. Zakażenia wewnątrzszpitalne. Zapobieganie szerzeniu się zakażeń wewnątrzszpitalnych na Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego i pozostałej części oddziału. Rodzaje zakażeń najczęstszych wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurologii.

 4. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w chorobach naczyniowych mózgu. Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze wobec chorych z udarem krwotocznym i niedokrwiennym. Niedowłady, porażenia, afazje i inne problemy pielęgnacyjne charakterystyczne dla pacjentów po udarach mózgowych. Udział pielęgniarki w nawiązaniu współpracy z członkami rodziny pacjenta.Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 5. Zadania pielęgniarki wobec pacjentów z guzami mózgu, udział w diagnostyce, farmakoterapii i przygotowywaniu dalszym do zabiegu operacyjnego. Pielęgnacja pacjenta w stanie padaczkowym i edukacja pacjenta i rodziny dotycząca trybu życia z padaczką. Przygotowanie chorego do samoopieki i samopielęgnacji.Cząstkowe pisemne kolokwium zaliczeniowe z zakresu zajęć seminaryjnych (1-5).

 6. Pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami demielinizacyjnymi (edukacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – zakres, specyfika), miastenii, chorobie Parkinsona (sposoby włączenia rodziny do opieki w warunkach domowych nad osobą chorą). Pacjenci z zespołami otępiennymi i ich opiekunowie. Rola wsparcia udzielanego przez pielęgniarkę pacjentom i ich rodzinom.

 7. Problemy pielęgnacyjno-terapeutyczne u pacjentów w dyskopatiach, zespołach bólowych, korzeniowych, uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego. Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego pacjenta.

 8. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Ćwiczenia bierne, czynne, pionizacja, ćwiczenia oddechowe i izometryczne. Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 9. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych i udział w nim. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, angiografia, punkcja lędźwiowa, EEG, EMG. Udział pielęgniarki w farmakoterapii stosowanej w u pacjentów w schorzeniach neurologicznych.Pisemne kolokwium zaliczeniowe z zakresu wszystkich zajęć seminaryjnych (1-9).

 10. Podsumowanie zajęć. Samoocena studenta.

POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE”

 1. Zapoznanie z topografią Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Procedury i standardy obowiązujące w oddziale.Specyfika pracy na sali porodowej, oddziale położniczym i ginekologicznym. Prawa pacjentki ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności i zachowanie tajemnicy zawodowej. Zapoznanie z dokumentacją oddziału.

 2. Przyjęcie pacjentki na oddział:

 • przyjęcie rodzącej do porodu fizjologicznego w Położniczej Izbie Przyjęć i w Sali Porodowej

 • przyjęcie pacjentki ginekologicznej

 • przyjęcie pacjentki na Izbie Przyjęć w stanach nagłych.

Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranej położnicy.

 1. Opieka nad kobietą rodzącą na sali porodowej w poszczególnym okresie porodu

 • I okres porodu (monitorowanie dobrostanu płodu, obserwacja porodu, kontrola stanu głównego rodzącej, walka z bólem, udogodnienia i pozycje stosowane w I okresie porodu, nauka oddychania, badania diagnostyczne)

 • II okres porodu (przygotowanie rodzącej do porodu, obserwacja warunków do parcia, nauka parcia, kontrola tętna płodu, pozycja przy porodzie)

 • okres łożyskowy i III okres porodu (wpływ pierwszego kontaktu z dzieckiem i pierwszego karmienia na umocnienie więzi rodzicielskich)

 • opieka nad kobietą i dzieckiem w IV okresie porodu

 • dokumentowanie przebiegu porodu.

 1. Przygotowanie rodzącej do porodu zabiegowego (kleszcze i vacum - wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie zestawu do prowadzenia porodu przy użyciu vacum i kleszczy). Opieka nad położnicą po porodzie zabiegowym.Przygotowanie pacjentki do cięcia cesarskiego trybie planowym i nagłym.Wskazania do cięcia cesarskiego. Pielęgnowanie położnicy po porodzie zabiegowym. Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 2. Opieka nad kobietą w połogu fizjologicznym.Rola pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu nieprawidłowości w połogu (zaburzenia w inwolucji macicy, zakażenia połogowe, zakrzepowe zapalenie żył, zastój pokarmowy i ropień piersi). Wypis położnicy ze szpitala wraz z dzieckiem.Cząstkowe kolokwium zaliczeniowe z tematów seminaryjnych 1-5.

 3. Przygotowanie pacjentki do badania ginekologicznego. Pobranie wymazu z pochwy i kanału szyjki macicy.Przygotowanie pacjentki do zabiegów ginekologicznych drogą pochwową i brzuszną.Pielęgnowanie pacjentek po zabiegu operacyjnym w zależności od rodzaju znieczulenia, rodzaju zabiegu.Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranej pacjentki po zabiegu ginekologicznym.

 4. Opieka nad kobietą ciężarną z ciążą wysokiego ryzyka i ciążą zagrożoną.Udział pielęgniarki w diagnostyce i opiece nad kobietą ciężarną z: poronieniem, cukrzycą, rakiem szyjki macicy, PIH-em, porodem przedwczesnym, ciążą bliźniaczą, łożyskiem przodującym, krwawieniem.

 5. Pielęgnowanie pacjentki z chorobą nowotworową narządu rodnego, ciążą pozamaciczną, stanem zapalnym narządu rodnego i przydatków. Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 6. Karmienie naturalne.Zalety płynące z karmienia piersią dla matki i dziecka. Metody odciągania pokarmu. Sposoby i pozycje wygodnego przystawiania do piersi. Pisemne kolokwium zaliczeniowe z zakresu wszystkich zajęć seminaryjnych (1-9).

 7. Podsumowanie zajęć. Samoocena studenta.

GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE”

 1. Wprowadzenie studentów do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Zapoznanie studentów z topografią Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i regulaminem zajęć. Zapoznanie studentów z obowiązującymi w zakładzie procedurami i standardami. Organizacja pracy w zakładzie. Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym. Zasady kierowania pacjenta do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego. Zasady udzielania wsparcia i pomocy osobom w wieku starszym i ich rodzinom.

 2. Pielęgnowanie chorych niepełnosprawnych i niedołężnych w przebiegu procesu starzenia się. Problemy pielęgnacyjne u chorych z upośledzeniem funkcji narządu ruchu, narządu wzroku i słuchu- zaćma, jaskra, zwyrodnienie starcze plamki żółtej - z uwzględnieniem aspektu wsparcia psychoemocjonalnego.Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego pacjenta.

 3. Problemy pielęgnacyjne u pacjentów geriatrycznych ze schorzeniami  układu  oddechowego: 
  POCHP, zatorowość płucna, zapalenie płuc, gruźlica płuc, nowotwory płuc. Zasady prowadzenia tlenoterapii w szpitalu i warunkach domowych. Zasady prawidłowego stosowania inhalacji i nebulizacji.

 4. Problemy pielęgnacyjne w schorzeniach wieku podeszłego z uwzględnieniem wielochorobowości, problemów występujących w procesie leczenia, uwzględnienie deficytu opieki. Rola pielęgniarki w różnych formach opieki –organizacja wsparcia dla rodziny opiekującej się osobą starszą, współpraca z rodziną. Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 5. Pielęgnowanie pacjentów geriatrycznych z chorobami układu krążenia –niewydolność układu krążenia, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, omdlenia, choroby naczyń wieńcowych. Rola pielęgniarki w przygotowaniu do badań diagnostycznych, terapii, rehabilitacji, żywienia i edukacji.Pisemne kolokwium cząstkowe z zakresu tematów seminaryjnych (1-5). 

 6. Pielęgnowanie pacjentów w podeszłym wieku ze zmianami skórnymi-owrzodzenia podudzi, owrzodzenia na tle miażdżycy kończyn dolnych, stopa cukrzycowa, odleżyny. Profilaktyka odleżyn. Metody i sposoby opatrywania ran odleżynowych w poszczególnych stopniach odleżyn. Rola pielęgniarki w zapobieganiu stopy cukrzycowej. Opracowanie proces pielęgnowania dla dowolnie wybranego pacjenta. 

 7. Żywienie pacjentów w podeszłym wieku. Zasady ustalania zapotrzebowania energetycznego. Zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. Rodzaje diet najczęściej stosowanych w pielęgnacji chorych geriatrycznych. 

 8. Farmakoterapia w geriatrii. Zadania personelu pielęgnującego w farmakoterapii Znaczenie prawidłowej farmakoterapii ludzi w podeszłym wieku. Drogi podawania leków pacjentom geriatrycznym. Edukacja rodziny w zakresie stosowania prawidłowej zleconej farmakoterapii.Zaliczenie opracowanego procesu pielęgnowania. 

 9. Problemy pielęgnacyjne u osób starszych ze zmianami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym: udar mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, niewydolność naczyń podstawnych mózgu, zespoły psycho-organiczne, psychozy(zamroczeniowo-majaczeniowa), charakteropatie, depresja, otępienie starcze(demencja).Rola pielęgniarki w zapewnieniu opieki psychicznej i fizycznej. Edukacja i wsparcie rodziny opiekującą się osobą starszą w/w jednostkach chorobowych. Pisemne kolokwium zaliczeniowe z zakresu wszystkich zajęć seminaryjnych (1-9).

 10. Podsumowanie zajęć. Samoocena studenta.

ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA ” 1. Zapoznanie studenta z topografią OAIT. Procedury, standardy, dokumentacja obowiązujące w oddziale. Specyfika pracy w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Przyjęcie pacjenta w Oddział Intensywnej Terapii. Ocena funkcji życiowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi.

 2. Postępowanie pielęgnacyjno-terapeutyczne wobec pacjentów z niewydolnością oddechową: stan po NZK, zatrucie lekami, stan astmatyczny. Żywienie pacjentów Oddziale Intensywnej Terapii. Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego chorego.

 3. Postępowanie pielęgnacyjno-terapeutyczne wobec pacjenta z urazem wielonarządowym:wstrząs, uraz klatki piersiowej( niestabilność klatki piersiowej), uraz głowy. Przygotowanie chorego do transportu.Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 4. Cechy przemawiające za śmiercią mózgu. Zaprzestanie Intensywnej terapii.Końcowe kolokwium zaliczeniowe (1-4).

 5. Podsumowanie zajęć. Samoocena studenta.

OPIEKA PALIATYWNA”

 1. Zapoznanie studenta z topografią hospicjum. Procedury, standardy, dokumentacja obowiązujące w hospicjum. Specyfika pracy w hospicjum. Przyjęcie pacjenta do hospicjum. Zasady finansowania i kierowania pacjenta do hospicjum. Organizacja opieki paliatywnej w Polsce. Cele,formy, idea i założenia opieki paliatywnej. Prawa pacjenta w opiece paliatywnej.Zespół interdyscyplinarny w opiece paliatywnej: cele zespołu, skład i funkcje poszczególnych członków zespołu, monitorowanie opieki. Etapy umierania wg E.Kübler–Ross.

 2. Model pielęgnowania chorego z zaawansowanym procesem nowotworowym. Paradygmat opieki holistycznej. Ból w chorobie nowotworowej: definicja bólu, podział bólu, patomechanizm, przyczyny bólu w chorobie nowotworowej, próg bólowy, rodzaje bólu, natężenie bólu, ocena bólu, elementy składowe bólu:

 • drabina analgetyczna

 • drogi podawania leków

 • zasady stosowania środków farmakologicznych w leczeniu bólu

 • objawy uboczne w trakcie stosowania morfiny(wczesne, późne, stałe)

 • bóle przebijające

 • leczenie bólu przewlekłego

 • koanalgetyki w leczeniu opornych bólów nowotworowych

 • metody leczenia bólu.

Rola pielęgniarki w leczeniu bólu. Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego chorego.

 1. Łagodzenie dolegliwości ze strony układu oddechowego: duszność, kaszel, rzężenie przedśmiertne, krwioplucie.Łagodzenie dolegliwości ze strony układu pokarmowego: suchość jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, kacheksja, anoreksja, biegunka, nudności, wymioty, nieotrzymanie stolca, czkawka, zaparcia, niedrożność jelit. Łagodzenie dolegliwości ze strony układu moczowego: nieotrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, niewydolność nerek. Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 2. Łagodzenie dolegliwości w obrębie skóry i tkanki podskórnej, zmiany w obrębie jamy ustnej, świąd, obrzęk limfatyczny, owrzodzenia, odleżyny. Łagodzenie dolegliwości psychicznych: zespół dezadaptacyjny, lęk, strach, gniew, przygnębienie, depresja, delirium, zespół zamroczeniowo-majaczeniowy. Wsparcie dla chorego i rodziny w okresie choroby.Końcowe pisemne kolokwium zaliczeniowe (1-4).

 3. Podsumowanie zajęć. Samoocena studenta.

PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE”

 1. Zapoznanie studenta z topografią oddziału psychiatrycznego. Dokumentacja pielęgniarska, standardy i procedury obowiązujące w Oddziale Psychiatrycznym. Przyjęcie pacjenta do Oddziału Psychiatrycznego. Działania ukierunkowane na adaptację pacjenta do warunków szpitalnych. Zasady gromadzenia danych o stanie bio-psych-społecznym pacjenta w zależności od stanu chorego. Źródła informacji o chorym.

 2. Przyjęcie pacjenta bez zgody. Prawa i obowiązki pacjenta w świetle Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Ochrona tajemnicy zawodowej.Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego pacjenta.

 3. Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego w oddziale psychiatrycznym przejawiającego zachowania agresywne. Postępowanie z pacjentem względem, którego zastosowano przymus bezpośredni. Ochrona praw pacjenta poddanego przymusowemu postępowaniu Dokumentowanie zachowań pacjenta i działań pielęgniarskich.

 4. Psychoedukacja pacjenta, rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie choroby psychicznej, leczenia i zapobiegania nawrotom chorób psychicznych.Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 5. Działania pielęgniarskie ukierunkowane na podtrzymywanie aktywności pacjenta ze schizofrenią. Pielęgnowanie chorego ze schizofrenią. Formy terapii zajęciowej.Cząstkowe kolokwium zaliczeniowe z tematów seminaryjnych (1-5).

 6. Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych. Treningi umiejętności społecznych. Społeczność terapeutyczna. Opracowanie procesu pielęgnowania dla dowolnie wybranego pacjenta.

 7. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w chorobie afektywnej dwubiegunowej:

 • opieka pielęgniarska nad pacjentem w fazie depresji i tendencjami suicydalnymi

 • opieka pielęgniarska nad pacjentem w fazie maniakalnej 1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem uzależnionym, w ostrej psychozie alkoholowej. Zaliczenie procesu pielęgnowania.

 2. Opieka pielęgniarska nad chorym z zaburzeniami psychoorganicznymi. Udział pielęgniarki w farmakoterapii. Neuroleptyki stosowane w leczeniu chorych psychicznie. Ocena i monitorowanie efektu terapeutycznego i objawów ubocznych po zastosowaniu leczenia farmakologicznego.Pisemne kolokwium zaliczeniowe z zakresu wszystkich zajęć seminaryjnych (1-9).

 3. Podsumowanie zajęć. Samoocena studenta.


Pobieranie 28.11 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna