Nazwa zawodu: technik usług pocztowych I telekomunikacyjnych Opis zawoduPobieranie 58,15 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar58,15 Kb.

Nazwa zawodu:
technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

Opis zawodu:
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych to zawód gospodarczy i szkolny przygotowujący do pracy w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz firmach kurierskich zajmujących się szybkim dostarczaniem przesyłek.

Główny celem zawodu jest obsługa klientów w zakresie: • przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych (przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek) i kurierskich,

 • przyjmowania i wypłaty przekazów pocztowych,

 • przyjmowania wpłat bankowych,

 • realizacji innych operacji kasowych (wpłaty i wypłaty czekowe i oszczędnościowe, opłaty RTV, usługi na rzecz Banku Pocztowego, usługi ubezpieczeniowe),

 • sprzedaży: znaczków, druków pocztowych, walorów filatelistycznych, prasy, towarów handlowych,

 • realizacji innych usług (sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart opłaty drogowej itp.).

Główne stanowiska do realizacji wyżej wymienionych celów to:

 • listonosz miejski:

 • listowo-pieniężny,

 • paczkowy,

 • przesyłek pośpiesznych,

 • drukonoszy,

 • listonosz wiejski,

 • asystent pocztowy,

 • kontroler,

 • kierownik zmiany.

Listonosz dostarcza do osób wskazanych przez nadawców przesyłki pocztowe, telegramy oraz kwoty pieniężne, czyli świadczy usługi pocztowe na rzecz klienta.

Praca asystenta pocztowego odbywa się w placówkach pocztowych, w których obsługiwani są klienci. W obydwu przypadkach występuje ryzyko powstawania konfliktów z ludźmi. W przypadku asystenta pocztowego istnieje pewna specjalizacja. Jest ona widoczna w dużych urzędach, gdzie mogą być wyodrębnione następujące stanowiska: • asystent pocztowy – okienko kasowe,

 • asystent pocztowy – okienko listowe,

 • asystent pocztowy – okienko listowo-paczkowe,

 • asystent pocztowy – okienko paczkowe (przyjmowanie paczek, listów wartościowych i przesyłek kurierskich),

 • asystent pocztowy – okienko telekomunikacyjne,

 • asystent pocztowy – sprzedaż pozapocztowa.

W małych urzędach na ogół łączy się stanowiska pracy, np. tworząc jedno okienko, tzw. uniwersalne.

Kontroler/kierownik zmiany kontroluje dokumenty i nadzoruje stanowiska pracy w urzędzie.

Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny. Każdy pracownik wykonuje swoje czynności samodzielnie, niezależnie od pracy innych pracowników. Pracownicy: listonosze i asystenci odpowiadają finansowo za dokonane operacje i powierzone im środki pieniężne. Ponoszą ponadto odpowiedzialność za dobre imię firmy, gdyż klient właśnie poprzez ich pracę kształtuje swoje wyobrażenie o funkcjonowaniu poczty. Wymagana jest dobra prezencja, do czego przyczynia się obowiązek umundurowania, oraz dbałość o schludny wygląd.

Zakres wykonywanych czynności jest dość zróżnicowany, wymaga podzielności uwagi, łatwości wykonywania różnorodnych czynności. Asystenci, jak i listonosze, muszą dokonywać licznych operacji różnymi drobnymi przedmiotami, takimi jak znaczki, blankiety, listy oraz pieniądze, co wymaga dużej zręczności palców. Niezbędna jest także umiejętność pracy w warunkach monotonnych, gdyż czynności wykonywane przez asystentów są powtarzane wielokrotnie w ciągu dnia. Ze względu na możliwość pojawienia się fałszywych pieniędzy lub znaczków pocztowych, pracownicy wykonujący ten zawód powinni posiadać takie cechy, jak: dobry wzrok, spostrzegawczość, staranność oraz umiejętność rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych i dokumentów. Ważna jest także dokładność i staranność w pracy zwłaszcza, że praca ta wymaga ścisłego trzymania się określonych procedur (np. wypłacenie kwot pieniężnych musi być poprzedzone sprawdzeniem tożsamości osoby pobierającej, a następnie wypłata powinna być odpowiednio zarejestrowana). Brak ww. cech może powodować określone konsekwencje finansowe.

Istotną umiejętnością jest łatwość porozumiewania się oraz komunikowania się z ludźmi. W okresie spiętrzenia płatności i wydłużenia kolejek w urzędach pocztowych pracownicy powinni wykazywać się umiejętnością pracy w szybkim tempie.

Duże znaczenie w tym zawodzie na sprawność narządu wzroku oraz sprawność narządu słuchu oraz, w przypadku osób zajmujących się paczkami i dźwiganiem ciężkich toreb – kondycja fizyczna. Nie mogą być w zawodzie zatrudnione osoby ze schorzeniami psychicznymi, wadami wzroku i słuchu.

Warunkiem przyjęcia do pracy jest wykształcenie średnie, chociaż na stanowisku listonosza mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Zakres zadań zależy od przygotowania zawodowego, czyli od: rodzaju ukończonej szkoły, stażu pracy, ukończonych kursów umożliwiających pracę na danym stanowisku.

Listonosz – obsługuje klientów w zakresie doręczania przesyłek i przekazów pieniężnych w przydzielonym rejonie, wykonując głównie zadania:


 • podział przesyłek zwykłych na rejony doręczeń,

 • doręczanie przesyłek zwykłych i rejestrowanych,

 • wypłata przekazów pocztowych i emerytalno-rentowych,

 • opróżnianie nadawczych skrzynek pocztowych,

 • przyjmowanie przedpłat na prenumeratę prasy,

 • codzienne rozliczanie się z przekazów, przesyłek i gotówki.

Charakterystyczne wymagania kwalifikacyjne:

 • znajomość przepisów dotyczących służby doręczeń,

 • znajomość przepisów ruchu drogowego,

 • umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Preferuje się posiadanie wykształcenia średniego ogólnego.

Cechy, predyspozycje, umiejętności dodatkowe: • predyspozycje do pracy w zespole i z klientami w terenie,

 • kultura osobista,

 • odpowiedzialność,

 • uczciwość,

 • dobry stan zdrowia.

Asystent pocztowy – obsługuje klientów w zakresie przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych. Zakres zadań:

 • przyjmowanie przesyłek zwykłych i rejestrowanych, krajowych i zagranicznych,

 • sprzedaż znaczków pocztowych, kart magnetycznych, kopert i kart pocztowych oraz innych druków,

 • przyjmowanie przedpłat na prenumeratę,

 • przyjmowanie przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, opłat RTV, operacje oszczędnościowe i czekowe oraz wypłata przekazów pocztowych,

 • wydawanie przesyłek pocztowych,

 • codzienne rozliczanie się z uzyskanych wpływów i przyjętych oraz wydanych przesyłek,

 • opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi usługami.

Preferowane wykształcenie – średnie ogólne lub ekonomiczne.

Charakterystyczne wymagania kwalifikacyjne: • znajomość przepisów i regulaminów pocztowych,

 • znajomość obsługi komputera.

Cechy, predyspozycje, umiejętności dodatkowe:

 • predyspozycje do pracy w zespole i z klientami,

 • kultura osobista,

 • odpowiedzialność, uczciwość,

 • odporność na stres.

Kontroler/kierownik zmiany – kontroluje dokumenty i sprawuje nadzór nad stanowiskami pracy w urzędzie. Zakres zadań:

 • bieżąca kontrola dokumentów eksploatacyjnych rachunkowo-kasowych,

 • kontrola awansów w znaczkach i drukach płatnych,

 • awizowanie i zapewnienie ochrony przesyłkom o wyższej wartości,

 • przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków,

 • prowadzenie księgi raportów,

 • prowadzenie ogólnego rachunku miesięcznego wraz z załącznikami,

 • codzienna kontrola toreb listonoszy przed wyjściem w rejon i po powrocie z rejonu,

 • uczestniczenie przy wymianie ładunku pocztowego,

 • zachowywanie komisyjności przy dokonywaniu rozbioru i sporządzaniu odsyłek pocztowych,

 • sporządzanie zamówień zasiłków kasowych,

 • sporządzanie i odsyłanie zestawień dekadowych przyjętych i wypłaconych przekazów.

Wymagane wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomia, administracja, prawo).

Wymagane doświadczenie zawodowe: • staż pracy 5 lat – wykształcenie średnie,

 • staż pracy 1 rok – wykształcenie wyższe.

Charakterystyczne wymagania kwalifikacyjne:

 • znajomość przepisów i regulaminów pocztowych,

 • kurs dla kadry kierowniczo-kontrolerskiej,

 • umiejętność obsługi komputera.

Cechy, predyspozycje, umiejętności dodatkowe:

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • komunikatywność,

 • odporność na stres,

 • predyspozycje do pracy w zespole,

 • samodzielność,

 • zdolność podejmowania decyzji.

Zadania zawodowe:

 1. Przyjmowanie i wydawanie/doręczanie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych (przesyłki listowe, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie).

 2. Realizacja usługi ,,przekaz pocztowy” (wpłaty i wypłaty/doręczanie przekazów pocztowych, przekazów ze świadczeniami emerytalno-rentowymi).

 3. Obsługa masowych płatności (wpłaty na rachunki bankowe, opłaty RTV, rachunki telefoniczne i inne).

 4. Świadczenie usług umownych na rzecz banków komercyjnych (obsługa obrotu oszczędnościowo-czekowego) oraz Banku Pocztowego S. A. (obsługa konta giro, kredyty, lokaty i inne).

 5. Sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart drogowych i innych walorów, przyjmowanie przedpłat na prenumeratę oraz zamawianie i utrzymanie zapasu znaczków, druków płatnych i walorów filatelistycznych.

 6. Świadczenie innych usług (usługi biurofaksowe, przyjmowanie telegramów).

 7. Rozliczenie z przyjętych i wydanych/doręczonych przesyłek oraz sporządzanie dokumentów eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych.

 8. Prowadzenie dokumentów związanych z usługami finansowymi i ich rozliczaniem.

 9. Informowanie o usługach i promowanie oferowanych usług pocztowych.

 10. Identyfikowanie potrzeb klienta oraz obsługa klienta zgodnie z zasadami kultury
  i etyki zawodowej.

 11. Przestrzeganie procedur świadczenia usług pocztowych, finansowych i innych.

 12. Przestrzeganie tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej.

 13. Przestrzeganie przepisów BHP.


Kwalifikacje zawodowe:

 1. Doręczanie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe: listy zwykłe i rejestrowane, kartki pocztowe, druki, ankiety; druki bezadresowe, listy wartościowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), prasy, doręczanie wypłat kwot przekazów pocztowych.

 2. Przyjmowanie i wydawanie przesyłek pocztowych oraz przyjmowanie i wypłata przekazów pocztowych.

 3. Wykonywanie usług finansowych.

 4. Wykonywanie innych usług (sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart drogowych i innych walorów, przyjmowanie przedpłat na prenumeratę, usługi biurofaksowe, przyjmowanie telegramów).

 5. Kontrola dokumentów i nadzór nad stanowiskami pracy w urzędzie pocztowym.

Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:

Zadania
zawodowe


Składowe kwalifikacji zawodowych
K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

Z–1

X

X


Z-2

X

X


Z-3XZ-4XZ-5

X

X

X

X
Z-6X

X
Z-7

X

X


X


Z-8X

X

X

Z-9

X

X

X

X

X

Z-10

X

X

X

X

X

Z-11

X

X

X

X

X

Z–12

X

X

X

X

X

Z–13

X

X

X

X

X

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna