Nazwa zawodu: Położna Opis zawoduPobieranie 88,23 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar88,23 Kb.

Nazwa zawodu: Położna

Opis zawodu

Zawód położnej jest zawodem samodzielnym z bogatą historią i tradycjami zawodowymi, wymagającym ciągłego i ustawicznego kształcenia. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą, noworodkiem, niemowlęciem do 42dnia życia oraz rodziną. Położna współpracuje z innymi położnymi i członkami interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w sprawowaniu opieki nad kobietami (w różnym stanie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i w okresie terminalnym – od okresu pokwitania, poprzez lata dojrzałości płciowej, do czasu klimakterium i senium) i ich rodzinami. Na całym obszarze systemu ochrony zdrowia położne, w ramach współpracy interdyscyplinarnej, wspólnie wypełniają zadania planowania, wprowadzania oraz oceny działań dla zapewnienia dostatecznej jakości systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności jakości opieki nad kobietą i jej dzieckiem. Tym samym przyczynia się do jakości świadczeń w promowaniu zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, uzależnionego od stanu zdrowia podopiecznych położnej. Położna sprawuje opiekę nad kobietą we wszystkich okresach życia i jej dzieckiem do drugiego miesiąca życia. Robi to w sposób zorganizowany systematycznie gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny stanu ich zdrowia, planując działania uwzględniające pierwszoplanowe i indywidualne ich problemy, realizując opiekę zgodnie z planem oraz zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych, systematycznie oceniając wyniki swoich działań i zmiany zachodzące w stanie zdrowia, zachowaniu i postawie kobiety i jej rodziny, a także wykorzystując wyniki oceny do doskonalenia jakości sprawowanej opieki. Swoje obowiązki położna wykonuje przede wszystkim przez: prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej, kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka, prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza, podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska, sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego, badanie noworodków i opiekę nad nimi, realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również nauczanie zawodu położnej, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych. Za ważne cechy psychofizyczne właściwe dla zawodu położnej uznano koncentrację i podzielność uwagi, uzdolnienia organizacyjne, w szczególności w odniesieniu do pracy własnej i zespołu, spostrzegawczość, szczególnie w zakresie szybkiego i dokładnego rozpoznawania stanu podopiecznych i zmieniającej się sytuacji położniczej. Położne powinny także charakteryzować się rzetelnością i sumiennością, zaangażowaniem i samokontrolą, a także odpowiedzialnością za siebie i pacjenta. Położna realizuje swoje zadania zawodowe przede wszystkim w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (stacjonarnych i podstawowej opieki zdrowotnej), szkołach rodzenia oraz w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy. Na wielu stanowiskach pracy położnej występują uciążliwości wynikające z warunków pracy. Położna współpracuje z przedstawicielami swojej grupy zawodowej i innymi profesjonalistami, zgodnie z potrzebami. Praca położnej ma najczęściej charakter pracy zmianowej, w różnych formach zatrudnienia. Godziny i czas pracy regulowane są potrzebami pacjenta. Sprawując funkcje kierownicze w pionie opieki nad matką i dzieckiem, położna pracuje w systemie jednozmianowym. Położna możne pracować na różnych stanowiskach pracy, wykonywać zadania zawodowe w ramach praktyki indywidualnej i grupowej. W lecznictwie ambulatoryjnym specjalistycznym można wyodrębnić następujące miejsca pracy położnej: sale porodowe, domy narodzin, poradnie ginekologiczno-położnicze, poradnie ginekologiczne (w tym dla dziewcząt), poradnie onkologii ginekologicznej, poradnie patologii ciąży, poradnie okresu przekwitania, poradnie profilaktyki chorób piersi (w tym dla dzieci), poradnie planowania rodziny i rozrodczości, poradnie endokrynologiczno-ginekologiczne (w tym dla dzieci), poradnie andrologiczne (w tym dla dzieci), poradnie leczenia niepłodności (w tym dla dzieci), poradnie seksuologiczne i patologii współżycia, poradnie neonatologiczne, poradnie laktacyjne, szkoły rodzenia, poradnie promocji zdrowia. W lecznictwie zamkniętym miejscami pracy są: sala porodowa, oddziały położniczo-noworodkowe, oddziały położnicze, oddziały neonatologiczne, oddziały patologii noworodka/wcześniaków, oddziały patologii ciąży, oddziały ginekologiczne, oddziały ginekologiczno-położnicze, oddziały onkologii ginekologicznej, izba przyjęć położniczo-ginekologicznej, sala operacyjna położniczo-ginekologiczna. Warunkiem uzyskania uprawnień położnej jest ukończenie szkoły położnych i uzyskanie prawa wykonywania zawodu, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi. Położna może uzyskać dodatkowe uprawnienia po ukończeniu właściwych form kształcenia podyplomowego, określonych w obowiązujących aktach prawnych.

Zadania zawodowe

Z-1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki, rodziny, grupy społecznej w zakresie zachowań prozdrowotnych, świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, psychoprofilaktyki położniczej oraz w zakresie profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Z-2. Sprawowanie opieki nad kobietą zdrową w różnych okresach życia i nad jej rodziną.

Z-3. Sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną i przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej.

Z-4. Sprawowanie opieki nad kobietą rodzącą, prowadzenie porodu fizjologicznego, przyjmowanie porodu siłami natury oraz monitorowanie stanu płodu.

Z-5. Sprawowanie opieki nad położnicą i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego.

Z-6. Sprawowanie opieki nad kobietą zagrożoną chorobą lub chorą ginekologicznie.

Z-7. Sprawowanie opieki nad noworodkiem.

Z-8. Udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia.

Z-9. Przygotowanie do badań i zabiegów diagnostycznych, asystowanie podczas zabiegów i operacji ginekologicznych oraz położniczych.

Z-10. Podawanie leków, tlenu, krwi i preparatów krwiopochodnych.

Z-11. Wykonywanie zabiegów usprawniających funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne.

Z-12. Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z-13. Planowanie i organizowanie opieki wobec odbiorców świadczeń położniczo--neonatologicznych i ginekologicznych.

Z-14. Organizowanie środowiska do sprawowania opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej.

Z-15. Przygotowywanie i motywowanie odbiorców świadczeń, ich rodzin do współpracy w procesie opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej.

Z-16. Planowanie, organizowanie oraz kierowanie opieką położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną.

Z-17. Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zawodową podległego personelu w zakresie opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej.

Z-18. Zapewnienie jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej.

Z-19. Doskonalenie własnego rozwoju zawodowego, uczestniczenie w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie opieki położniczo--neonatologicznej i ginekologicznej.

Z-20. Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie opieki położniczo--neonatologicznej i ginekologicznej.

Kwalifikacje zawodowe

K-1. Realizowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

oraz profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

K-2. Świadczenie opieki wobec odbiorcy usług w zakresie opieki położniczo-

-neonatologicznej i ginekologicznej.

K-3. Organizowanie opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

K-4. Stosowanie norm etycznych, kulturowych i zawodowych w procesie opieki

położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej.

K-5. Stosowanie procedur zapewnienia jakości opieki położniczej, neonatologicznej

i ginekologicznej.

K-6. Podejmowanie współpracy w zespole terapeutycznym w zakresie opieki

położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej.

K-7. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w zakresie opieki położniczo-neonatologicznej

i ginekologicznej.Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań


Zadania zawodowe

Składowe kwalifikacji zawodowych

K-1

K-2

K-3

K-4

K-5

K-6

K-7

Z-1

X

X

X

X

X

X
Z-2

X

X

X

X

X

X
Z-3

X

X

X

X

X

X
Z-4

X

X

X

X

X

X
Z-5

X

X

X

X

X

X
Z-6

X

X

X

X

X

X
Z-7

X

X

X

X

X

X
Z-8
X
X

X

X

X

Z-9

X

X

X

X

X

X
Z-10
X
X

X

X

X

Z-11

X

X
X

X

X
Z-12X
XZ-13

X

X

X

X

X

X
Z-14

X

X

X

X

XZ-15

X

X

X

X

X

X
Z-16X

X

X

X
Z-17X

X

X

X
Z-18
X

X

X

X

X

X

Z-19

X

X

X

X

X

X
Z-20
X

X

X

X

X
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna