Nazwa WydziałuPobieranie 49,41 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar49,41 Kb.

Nazwa Wydziału

Wydział Lekarski, Wydział Farmacji

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Collegium MedicumNazwa modułu kształcenia

Język niemiecki

Poziom A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoKod modułu

CM-CJ-N-WL-N - niemiecki niestacjonarne
CM-CJ-N-WL-S - niemiecki stacjonarne

Język kształcenia

Niemiecki

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta medycyny i farmacji do posługiwania się językiem niemieckim w zakresie podstawowym (głównie w mowie) w sytuacjach zawodowych - w komunikacji z pacjentem, jego rodziną i personelem medycznym - oraz do zrozumienia ogólnego sensu tekstów fachowych pracując ze słownikiem.

Student nabywa potrzebę dalszego kształcenia się w zakresie znajomości języka obcego.


W wyniku kształcenia student:

w zakresie umiejętności:

- porozumiewa się w podstawowym zakresie z pacjentem w języku niemieckim

- potrafi zrozumieć prosty tekst


 • Absolwent potrafi stosować gramatykę oraz słownictwo z zakresu języka ogólnego, specjalistycznego i akademickiego na poziomie A2 .

 • Absolwent potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie w podstawowych sytuacjach życia codziennego, zawodowego i akademickiego na poziomie A2.


w zakresie kompetencji społecznych:

- posiada świadomość własnych ograniczeń i potrzebę

dokształcania się

Metody kontroli i oceny

Zajęcia fakultatywne są nadobowiązkowe, bez ocen, dlatego stosowana jest tylko kontrola ustna.

Kontrola ustna: (odpowiedź ustna – proste wypowiedzi na tematy zawodowe, znajomość podstawowej terminologii fachowej, wypowiedzi na tematy omawiane podczas zajęć, wykonywanie poleceń zadawanych w języku obcym).

Zagadnienia tematyczne (język ogólny):
Student/ka zna i potrafi stosować słownictwo dotyczące zagadnień:

 • ogólna budowa człowieka

 • wykształcenie w zakresie medycyny

 • zdrowy styl życia

 • praca i omawiane aktualności 1. Zagadnienia gramatyczne (język ogólny):

Zna i potrafi stosować podstawowe struktury gramatyczne w zakresie poziomu A2:

 • czas teraźniejszy i przeszły

 • stopniowanie

 • tryb rozkazujący

 • czasowniki modalne

 • szyk zdania współrzędnego
 1. Funkcje językowe:

Student zna struktury gramatyczne pozwalające na posługiwanie się językiem obcym w zakresie podstawowym.

Student/ka potrafi: • angażować się w krótką rozmowę, stawiać proste pytania, udzielić odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej

 • prosić o wskazówki lub wyjaśnienie
 1. Komponent akademicki:

Student/ka potrafi:

 • przekazać podstawową informację o swoich studiach,

 • prowadzić prostą rozmowę o swojej pracy
 1. Komponent specjalistyczny:

W zakresie wiedzy student:

- zna wybraną, podstawową terminologię ogólnomedyczną w języku niemieckim

- zna wybraną terminologię specjalistyczną z interesujących go dziedzin medycyny w języku niemieckim


Mówienie

Student/ka potrafi:w zakresie życia codziennego:

 • wyrazić krótkie opinie na podstawowym poziomie

 • opowiedzieć krótko o swoich codziennych zajęciach i zadać pytania dotyczące codziennego życia innej osoby

w zakresie języka specjalistycznego:

 • porozumiewać się w podstawowym zakresie tematyki ogólnomedycznej

 • formułować proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi w języku obcym

 • porozumiewać się na podstawowym poziomie w języku niemieckim na tematy zawodowe

 • zapytać pacjenta o podstawowe problemy zdrowotne oraz wydać podstawowe polecenia związane z tematyką zawodową

w zakresie języka akademickiego:

 • potrafi zrozumieć proste informacje na temat spotkań, terminów itp.


Słuchanie

Student/ka potrafi:w zakresie życia codziennego:

 • zrozumieć proste rozmowy przekazywane powoli.

w zakresie języka specjalistycznego:

 • zrozumieć proste wypowiedzi ustne pacjenta związane z objawami podmiotowymi

 • zrozumieć proste polecenia związane z terapią


w zakresie języka akademickiego:

 • rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela,


Pisanie

Student/ka potrafi:w zakresie życia codziennego:

 • napisać prosty list tradycyjny i elektroniczny

 • wypełnić prosty formularz

w zakresie języka specjalistycznego:

 • sporządzić proste notatki

 • zapisać w języku obcym podstawowe pojęcia związane z terapią

 • napisać proste zalecenia dotyczące terapii

w zakresie języka akademickiego

 • napisać krótkie pismoCzytanie

Student/ka potrafi:w zakresie życia codziennego:

 • zrozumieć ogólny sens tekstów fachowych pracując ze słownikiem

w zakresie języka specjalistycznego

 • zrozumieć proste teksty medyczne

w zakresie języka akademickiego:

 • łączyć proste informacje z różnych źródeł


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Ponadobowiązkowy do zaliczenia bez oceny:

Rok studiów

Wybrany rok studiów zależny od decyzji władz danego wydziału

Semestr

Kurs roczny 60 godz.

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

Koordynator kierunku

mgr Iwona Misztal
Sposób realizacji

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów (lektorat).

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Lektorat – 60 godz. dydaktycznych
Zajęcia realizowane w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnychLiczba punktów ECTS przypisana modułowi

0

Bilans punktów ECTS

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta:

Godziny kontaktowe 60 godz.

Praca własna studenta:


 • przygotowanie do zajęć – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta na rok: 90 godz.

Stosowane metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę komunikatywną.

Metoda przygotowująca do podstawowej komunikacji w sytuacjach związanych z przyszłą pracą zawodową: zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, opisywanie objawów, wydawanie pleceń, reagowanie na polecenia.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, tłumaczenie ustne fragmentów tekstu, krótkie przedstawienie zagadnień zawodowych)

Kontrola praktyczna (podstawowe elementy badania pacjenta, prosty opis objawów, pokaz prostych czynności, inscenizacja)
We wszystkich formach oceny postępów studentów obowiązuje jednolita skala ocen (0 – 100 %):

 • 0-59 % – brak zaliczenia

 • 60-100 %. – zaliczenie.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć w chodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

 1. obecność na ćwiczeniach (możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

 2. przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach

 3. opanowanie przynajmniej 60% wprowadzanych zagadnień

Treści modułu kształcenia


Komunikacja w języku niemieckim na poziomie podstawowym w następujących zakresach:
Semestr I

Tematyka:

 1. Moje życie i moje studia

 2. Szpital, personel medyczny i jego praca 1

 3. Szpital, personel medyczny i jego praca 2

 4. Szpital, personel medyczny i jego praca 3

 5. Szpital, personel medyczny i jego praca 4
 1. Opieka nad pacjentem 1

 2. Opieka nad pacjentem 2

 3. Elementy anatomii człowieka

 4. Badanie lekarskie

 5. Dieta chorego
 1. Opis ogólnych dolegliwości 1

 2. Opis ogólnych dolegliwości 2

 3. Podstawowe badania fizykalne

 4. Narządy jamy brzusznej

 5. Aktualne zagadnienia ogólnomedyczne


Semestr II

Tematyka:

 1. Wywiad medyczny 1

 2. Wywiad medyczny 2

 3. Wywiad medyczny 3

 4. Podstawowe schorzenia narządów jamy brzusznej

 5. Elementy układu oddechowego
 1. Przygotowanie do operacji

 2. Zabieg operacyjny

 3. Kontrolna wizyta lekarska 1

 4. Kontrolna wizyta lekarska 2

 5. Aktualne zagadnienia ogólnomedyczne
 1. Elementy układu krążenia

 2. Postacie leków i dawkowanie

 3. Elementy układu kostnego i mięśniowego

 4. Zmiana opatrunku

 5. Zagadnienia proponowane przez studentów
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:


 1. Firnhaber-Sensen U. I Rodi M., Deutsch im Kranken­haus, Langenscheidt, 2009.Literatura uzupełniająca:

 1. Ganczar M., Medycyna, język niemiecki. Hueber Polska, Warszawa 2007.

 2. Materiały dydaktyczne kompilowane przez lektorów.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna