Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o ZdrowiuPobieranie 320,69 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar320,69 Kb.


Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

PodyplomoweProfil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Kod przedmiotu

D

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Pielęgniarstwa; Pracownia Praktyki Pielęgniarskiej

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

część klinika:

Prof. UM dr hab. med. Piotr Krokowicz

część pielęgniarstwo:

dr Grażyna Bączyk


Wykaz osób prowadzących zajęcia:

dr hab. med. Jacek Karoń

dr med. Jerzy Gizło

dr med. Andrzej Tokarz

dr n. med. Robert Burdyński

dr n. med. Nikodem Horst

dr n. med. Marcin Grochowalski

lek. med. Krystian Waraczewski

lek. med. Jakub Maik

lek. med. Aleksandra Łożyńska-Nelke

lek. med. Łukasz Gmerek

lek. med. Karolina Horbacka

dr Grażyna Bączyk

mgr Beata Skokowska

mgr Lucyna Gacek

mgr Aleksandra Głowacka


Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne

Zakres wiadomości określony w efektach kształcenia dla w/w przedmiotów: Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa, Farmakologia

Punkty ECTS

(14)

ZT/ZP/PZ/S3/6/4/1


Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

  1. Ogółem

375

Zaliczenie przedmiotu ustne lub pisemne z oceną oraz zaliczenie praktyczne wymaganych umiejętności i kompetencji na podstawie zaliczenia z zajęć praktycznych w oddziałach szpitalnych oraz umiejętności formułowania problemów pielęgniarskich oraz diagnozy pielęgniarskiej.

Egzamin z oceną łączną z części klinicznej i pielęgniarskiej.Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie


  1. Wykłady

35

  1. Seminaria

30

  1. Ćwiczenia

-

  1. Zajęcia praktyczne

120

  1. Praktyki zawodowe

160

  1. Samokształcenie

30

8. E – learning

-

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)1

C(W)2
C(W)3

C(W)4


Część

Pielęgniarstwo chirurgiczne
1.W wyniku procesu kształcenia student zna zakres działań pielęgniarki w oddziale chirurgicznym w zależności od rozpoznania klinicznego, stanu pacjenta oraz planowanej metody terapii:

2. Student zna podstawowe schorzenia chirurgiczne i postępowanie w stanach zagrożenia życia

3. Student zna odrębności pielęgnowania pacjentów w wieku podeszłym.

4. Student ma wiedzę w zakresie reakcji metabolicznej organizmu na urazC(U)1

C(U)2


C(U)3

1. Student posiada umiejętność postępowania( pielęgnowania) w podstawowych chorobach chirurgicznych
2. Student ma umiejętność sprawowania opieki nad chorym w okresie okołooperacyjnym w różnych schorzeniach
3. Student potrafi dokonać oceny stanu odżywienia chorego i zapotrzebowania energetycznego oraz prowadzić żywienie drogą enteralną i parenteralną.C(KS)1

C(KS)2

C(KS)3
C(KS)4


1. Student ma świadomość ważności samodzielnego podejmowania działań w zakresie opieki nad chorym leczonym chirurgicznym

2. Student wykazuje gotowość do podwyższania swoich kompetencji i umiejętności


3. Student zna i przestrzega zasady etyki zawodowej i karty praw pacjenta
4. Student prezentuje postawę profesjonalną i sumiennie podchodzi do obowiązków zawodowych


Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Stopień osiągnięcia efektów (+,++,+++)

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK W 1( D.W3)

EK W2 (D.W4)

EK W3 (D.W.5.)

EK W4 (D.W.6.)


EK W5 (D.W.7.)


EK W6 (D.W8.)
EK W7 (D.W.9.)
EK W8 (D.W.10.)

EK W9 (D.W.11.)

EK W10 (D.W.12.)

EK W11 (D.W14.)


EK W12 (D.W.30.)


EK W13 (D.W.31.)

EK W14 (D.W.32.)

EK W15 (D.W.33.)


EK W16 (D.W.34.)


EK W17 (D.W.35.)Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi;

Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku;


Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, anestezjologicznym, położniczo-ginekologicznym i opiece paliatywnej;
Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia
Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia;
Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania;

Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia;


Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia;
Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia;
Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia pacjenta;
Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce);
Zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych;
Charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne;
Zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia;
Zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom;
Wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie;
Wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia

+++

+++


+++

+++


+++
+++

+++
+++


+++


+++

+++


+++

+++


+++

+++

+++
+++

C(W)1, C(W)2


C(W)1, C(W)2, C(W)3


C(W)1

C(W)1, C(W),


C(W)1, C(W)2,

C(W)1, C(W)2, C(W)3, C(W)4
C(W)1, C(W)2, C(W)3,

C(W)1,

C(W)1, C(W)4

C(W)1,


C(W)1,

C(W)1, C(W)4


C(W)2,


C(W)1, C(W)3,

C(W)1,


C(W)1, C(W)3,
C(W)2,


EK U1 (D.U.1.)

EK U2 (D.U.2.)


EK U3 (D.U.3.)


EK U4 (D.U.5.)

EK U5 (D.U.8.)

EK U6 (D.U.9.)

EK U7 (D.U.10.)

EK U8 (D.U.11.)

EK U9 (D.U.12.)

EK U10 (D.U.13.)

EK U11 (D.U.19.)


EK U12 (D.U.20.)

EK U13 (D.U.21.)

EK U14 (D.U.25.)


EK U15 (D.U.26.)

EK U16 (D.U.27.)

EK U17 (D.U.28.)

EK U18 (D.U.29.)

EK U19 (D.U.32.)


EK U20 (D.U.33.)Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki;
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia;
Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień;

Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób;

Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;

Pobiera materiał do badań diagnostycznych;


Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych;
Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej;
Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym;
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską;
Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej;
Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;
Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną;
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta;

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego;


Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych;

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki;


Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe;

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza.


+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ
+ T

++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ
+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ
+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ
+ T

++ ZP

+++ PZ
+ T++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ

+ T


++ ZP

+++ PZ


+ T

++ ZP


+++ PZ

C(U)1
C(U)1

C(U)1


C(U)1

C(U)2, C(U)3


C(U)1

C(U)1, C(U)2


C(U)1, C(U)2

C(U)1

C(U)1

C(U)3
C(U)1, C(U)3
C(U)2

C(U)1


C(U)1

C(U)1


C(U)1, C(U)3

C(U)1. C(U)2


C(U)1

C(U)1, C(U)2


EK K1 (ABCD.K.1.)

EK K2 (ABCD.K.2.)


EK K3 (ABCD.K.3.)

EK K4 (ABCD.K.4.)

EK K5 (ABCD.K.5.)

EK K6 (ABCD.K.6.)

EK K7 (ABCD.K.7.)

EK K8 (ABCD.K.8.)

EK K9 (ABCD.K.9.)


EK K10 (ABCD.K.10.)Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;

Przestrzega praw pacjenta;

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

Przestrzega tajemnicy zawodowej;

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta;

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami.+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ
+++T

+++ZP


+++PZ

+++T


+++ZP

+++PZ


+++T

+++ZP


+++PZ


C(KS)3

C(KS)2

C(KS)3

C(KS)3, C(KS)4

C(KS)3

C(KS)4


C(KS)4

C(KS)3, C(KS)4


C(KS)2

C(KS)1, C(KS)4Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ

Symbol

Opis treści kształcenia

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1

TP2


TP3

TP4

TP5

TP6


TP7

TP8


TP9

TP10


TP11

TP12


Reakcja metaboliczna na zabieg operacyjny. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa po operacji.

Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu pokarmowego: choroby wątroby i dróg żółciowych.

Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu pokarmowego: choroby trzustki.

Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu pokarmowego: choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy

Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu pokarmowego: krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Rehabilitacja po zabiegach gastroenterologicznych.

Pielęgnowanie chorego z chorobami tarczycy

Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu naczyniowego

Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu pokarmowego: choroby jelita cienkiego i grubego


Pielęgnowanie pacjenta z chorobami układu moczowego

Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym

Pielęgnowanie pacjenta po urazie kręgosłupa

Żywienie chorych chirurgicznych: dojelitowe i pozajelitowe


seminarium

samokształcenie


wykład

zajęcia praktyczne -ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

wykład


zajęcia praktyczne -ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe


seminarium

zajęcia praktyczne- ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

zajęcia praktyczne -ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

samokształcenie

zajęcia praktyczne- ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

zajęcia praktyczne -ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe
zajęcia praktyczne- ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe


zajęcia praktyczne- ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe


zajęcia praktyczne-ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

zajęcia praktyczne -ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

samokształcenie

zajęcia praktyczne- ćwiczenia praktyczne

praktyki zawodowe

samokształcenieEK W(2), EK(W)11, EK(W)14, EK(W)15

EK(U)7, EK(U)10, EK(U)14, EK(KS)2


EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1 - EK(W)17,

EK U(1) - EK(U) 20, EK(KS)1 - EK(KS)10

EK(W)1, EK(W)5

EK(U)11, EK(U)12, EK(U)14

EK(KS)1, EK(KS)6,EK(KS)8, EK(KS)10
Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, prezentacja

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Prezentacja multimedialna, art. naukowe, film dydaktyczny, plansze, plakaty, internet

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycjiChirurgia t. I i II, pod red Wojciecha Noszczyka, PZWL 2006

Chirurgia dla studentów medycyny, pod red. Jana Fibaka, PZWL 1996

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, Elżbieta Walewska, PZWL 2006

Chirurgia ogólna, pod red. Romana Górala, PZWL 1996Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycjiŻywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii. Szczygieł B. Socha J.PZWL 1994

Choroby gruczołu krokowego. Borowski A. PZWL 1998Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

D-wejściówka z treści wykładowych

F- obserwacja pracy na zajęciachP- ocena formułowanego procesu pielęgnowania i diagnozy pielęgniarskiej

Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Ocenianie diagnozujące: wejściówki

Ocenianie formujące: kolokwium/ kartkówki obejmujące obszary tematyczne zajęć, obserwacja dyskusji studenta na zajęciach, obserwacja wykonywanych zadań i powierzonych obowiązków przez studenta

Ocenianie podsumowujące: ocena pracy zaliczeniowej zajęcia, ocena procesu pielęgnowania i diagnozy indywidualnego przypadku, aktywność na zajęciach oraz egzamin przedmiotowy

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK(W)1

EK(W)2


EK(W)3

EK(W)4


EK(W)5

EK(W)6


EK(W)7

EK(W)8


EK(W)9

EK(W)10


EK(W)11

EK(W)12


EK(W)13

EK(W)14


EK(W)15

EK(W)16


EK(W)17

TP1 - TP12

TP1 - TP11

TP1 - TP11

TP1 - TP12

TP2 - TP11

TP1 – TP12

TP2 – TP11

TP2 – TP11

TP2 – TP11

TP2 – TP11,

TP2 – TP12

TP2 – TP12

TP1- TP11

TP2 – TP11

TP1 – TP11

TP2 - TP11

TP4, TP8, TP9, TP12


Wykład ,semin, ćw.prakt

semin, ćw.praktyczne,

Wykład ,semin

semin, ćw.praktyczne,

Wykład ,dyskusja, semin semin, ćw.praktyczne,

Wykład ,dyskusja, semin semin, ćw.praktyczne,

Wykład ,dyskusja,

semin, ćw.praktyczne,

Wykład ,ćw.praktyczne, prezentacja, semin

Wykład ,dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacja

Wykład ćw.praktyczne ćw.praktyczne, prezentacacja

Wykład, prezentacjaD,P

F,P


F,P

F,P


F,P

D,

F,PD,F,

F,P


F,P

F,

D,F,D,F,

D,F,


D,F,

D,F,P


D,F,P


EK(U) 1

EK(U)2


EK(U) 3

EK(U)4


EK(U) 5

EK(U)6


EK(U) 7

EK(U)8


EK(U) 9

EK(U)10


EK(U) 11

EK(U)12


EK(U) 13

EK(U)14


EK(U) 15

EK(U)16


EK(U) 17

EK(U)18


EK(U) 19

EK(U)20TP1- TP12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12
ćw.praktyczne, prezentacja

dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacja, ćw.praktyczne

Wykład ,dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacacja

ćw.praktyczne, prezentacja

dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacja, ćw.praktyczne

dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacacja, ćw.praktyczne

ćw.praktyczne, prezentacja

dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacja, ćw.praktyczne

dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacacja, dyskusja

ćw.praktyczne, prezentacja

dyskusja, ćw.praktyczne, prezentacja, ćw. praktyczne

dyskusja, ćw.praktyczne

prezentacja, ćw. praktyczne


F,P

F,P


F,P

F,P


D,F,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,P


D,F,P

F,P


F,P

F,P


EK(KS)1

EK(KS)2


EK(KS)3

EK(KS)4


EK(KS)5

EK(KS)6


EK(KS)7

EK(KS)8


EK(KS)9

EK(KS)10TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12

TP 1-TP 12
ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacja

ćw.praktyczne, prezentacjaF,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,P


F,P

F,PZestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)


EK W 1

EK W2


EK W3

EK W4


EK W5

EK W6


EK W7

EK W8


EK W9

EK W10


EK W11

EK W12


EK W13

EK W14


EK W15

EK W16


EK W17

EK U1

EK U2


EK U3

EK U4


EK U5

EK U6


EK U7

EK U8


EK U9

EK U10


EK U11

EK U12


EK U13

EK U14


EK U15

EK U16


EK U17

EK U18


EK U19

EK U20


EK K1

EK K2


EK K3

EK K4


EK K5

EK K6


EK K7

EK K8


EK K9

EK K10Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

D.W3.


D.W4.

D.W.5.


D.W.6.

D.W.7.


D.W8.

D.W.9.


D.W.10.

D.W.11.


D.W.12.

D.W14.


D.W.30.

D.W.31.


D.W.32.

D.W.33.


D.W.34.

D.W.35.


D.U.1.

D.U.2.


D.U.3.

D.U.5.


D.U.8.

D.U.9.


D.U.10.

D.U.11.


D.U.12.

D.U.13.


D.U.19.

D.U.20.


D.U.21.

D.U.25.


D.U.26.

D.U.27.


D.U.28.

D.U.29.


D.U.32.

D.U.33.


ABCD.K.1.

ABCD.K.2.

ABCD.K.3.

ABCD.K.4.

ABCD.K.5.

ABCD.K.6.

ABCD.K.7.

ABCD.K.8.

ABCD.K.9.

ABCD.K.10.Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia, student:

-

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru

kształcenia


-


Obciążenia pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowane aktywności

Liczba godzin zajęć (wg planu studiów) zrealizowanych z nauczycielem
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia
Wykonanie zadań w ramach e-learningu
Łączna liczba godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
Kontakt

Dr Grażyna Baczyk

Pracownia Praktyki Pielęgniarskiej

Ul. Dąbrowskiego 79

Tel.618546864©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna