Nazwa WydziałuPobieranie 77 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar77 Kb.


Podstawowa jednostka organizacyjna

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Instytut Nauk Humanistyczno – Społecznych i TurystykiKierunek, specjalność i poziom kształcenia

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Specjalność: -

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia


Nazwa przedmiotu

Teoria bezpieczeństwa

Forma studiów

stacjonarne

Język kształcenia

polski

Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kierunkowych i charakterystyk drugiego stopnia PRK w zakresie nauk społecznychSymbole efektów przedmiotowych

Odniesienie do efektów kierunkowych

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK w zakresie nauk społecznych

W1

W2

W3W4

W5
U1

U2

U3

U4K1

K2

K3K_W01

K_W04


K_W06

K_W14


K_U02

K_U13


K_K07

P6S_WK

P6S_WG

P6S_WG_S1

P6S_UW


P6S_UW_S2

P6S_UO
P6S_KO


Przedmiotowe efekty kształceniaWiedza:

W1- zna podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa,

W2 – ma wiedzę na temat uwarunkowań i kryteriów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

W3 - zna specyfikę bezpieczeństwa wewnętrznego

W4 - rozumie mechanizmy rządzące konfliktami zbrojnymi i sposoby przeciwdziałania ich występowaniu,

W5- zna podstawowe teorie dotyczące bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego


Umiejętności:

U1- umie dokonać charakterystyki uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,

U2 – potrafi mechanizmy rządzące konfliktami zbrojnymi i sposoby zapobiegania im,

U3 - omówi rolę wielkich mocarstw i interwencji zbrojnych w zapobieganiu konfliktom międzynarodowym

U4 - potrafi dokonać analizy prognostycznej bezpieczeństwa wewnętrznego
Kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie stanu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,

K2 - interesuje się sytuacją społeczną w kraju i wydarzeniami na arenie międzynarodowej,

K3 - jest nieobojętny na przejawy błędnych decyzji mających wpływ na powstanie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących przedmiot i egzaminujących

Dr hab. Monika OstrowskaMiejsce realizacji

PPWSZ w Nowym Targu

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy na danym przedmiocie przewidziane są takie zajęcia

wykład: 15 godzin,

ćwiczenia audytoryjne 15 godzin,

Łącznie: 30 godzin


Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

2

Bilans punktów ECTSFormy pracy studenta

St.stacjonarne
udział w wykładach

15
udział w ćwiczeniach

15
konsultacje

2
przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia

18
Razem: godziny/ECTS

50/2 ECTS
Stosowane metody dydaktyczne

prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach

Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

W1, W2, W3, W5 - kolokwium zaliczeniowe

W4, U1, U2, U3, U4, K3 – referat na temat wynikający z tematyki zajęć

K1, K2 – praca w grupach

Kryteria oceny3,0 – 55% poprawnych odpowiedzi egzaminacyjnych, referat oparty o nieliczne pozycje literatury, wskazuje na niewielka znajomość analizowanej problematyki,

3,5- 65% poprawnych odpowiedzi egzaminacyjnych , analizy i treści merytoryczne w referacie przedstawione pobieżnie bez właściwego odwołania do literatury przedmiotu;

4,0- 75% poprawnych odpowiedzi egzaminacyjnych analizy i treści merytoryczne w referacie przedstawione poprawnie ale nie wyczerpująco;

4,5- 85% poprawnych odpowiedzi egzaminacyjnych, analizy i treści merytoryczne w referacie przedstawione poprawnie, w oparciu o właściwie dobrana literaturę;

5,0- 90% poprawnych odpowiedzi egzaminacyjnych , analizy i treści merytoryczne w referacie przedstawione poprawnie, wyczerpująco, z wyraźnie zaznaczonymi uargumentowanymi własnymi stanowiskami.


Treści modułu kształcenia

Wykład i ćwiczenia:

 1. Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa

 2. Wprowadzenie do wiedzy o bezpieczeństwie, terminologia i typologia bezpieczeństwa, rodzaje bezpieczeństwa.

 3. Organizacja bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Model teoretyczny bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego; kierowanie bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym.

 4. Pojęcie i struktura obrony narodowej uwarunkowania obrony narodowej, ewolucja obrony narodowej, organizacja administracji publicznej w dziedzinie obrony narodowej.

 5. Bezpieczeństwo w poglądach szkoły realnej i neorealnej oraz konstruktywistycznej.

 6. Bezpieczeństwo w poglądach zwolenników szkoły liberalnej , neoliberalnej i radykalnej.

 7. Postrzeganie bezpieczeństwa w kategoriach racji stanu.

 8. Infrastruktura obronna państwa pojęcie i zakres infrastruktury obronnej, podstawy prawne ochrony infrastruktury obronnej, przygotowanie i prowadzenie ochrony infrastruktury obronnej

 9. Siły zbrojne w systemie obronności RP, identyfikacja pojęć, ogólne założenia operacji reagowania kryzysowego, osiąganie celów pośrednich w operacjach reagowania kryzysowego.

 10. Środki i narzędzia państwa w dziedzinie kreowania i utrzymywania bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego.

 11. Infrastruktura krytyczna - kryteria tworzenia zbioru; ochrona i obrona we wszystkich stanach funkcjonowania państwa.Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

[1] W. KItler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania system, Warszawa 2011

[2] J. Marczak, Bezpieczeństwo narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania system, Warszawa 2006

[3] R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne-zarys problematyki, Warszawa 2005

[4.] Z.Polcikiewicz, Teoria bezpieczeństwa, Wrocław 2012.
Literatura uzupełniająca:

[1] J. Gryz, Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Toruń 2006[2] S. Koziej, Między piekłem a rajem, szare bezpieczeństwo u progu XXI wieku, Toruń 2008


Pobieranie 77 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna