Nazwa WydziałuPobieranie 73.5 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar73.5 Kb.


Podstawowa jednostka organizacyjna

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Instytut Nauk Humanistyczno – Społecznych i TurystykiKierunek, specjalność i poziom kształcenia

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Specjalność: -

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia


Nazwa przedmiotu kształcenia

Technologia informacyjna

Forma studiów

stacjonarne

Język kształcenia

polski

Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kierunkowych i charakterystyk drugiego stopnia PRK w zakresie nauk społecznych

Symbole przedmiotowych efektów kształcenie

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK w zakresie nauk społecznych

W1

W2

U1U2

K1


K_W19

K_U04


K_U06

K_K01


P6S_WK

P6S_WG

P6S_WG_S3

P6S_WK_S4

P6S_UW

P6S_UW_S1P6S_UW_S2

P6S_UW_S3

P6S_UK

P6S_KKP6S_KO

Przedmiotowe efekty kształceniaWiedza:

W1- ma wiedzę na temat podstawowych narzędzi informatycznych i technik pozyskiwania i gromadzenia danych pozwalających opisywać, analizować i przewidywać skutki określonych zjawisk związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym;

W2- ma wiedzę na temat systemu operacyjnego Windows, zasad przygotowywania prezentacji i zasad tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.
Umiejętności:

U1- potrafi wykorzystać do realizacji określonego zadania program do edycji tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji;

U2- potrafi korzystać z podstawowych usług w sieciach informatycznych, potrafi pozyskiwać dane z baz i systemów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym;
Kompetencje społeczne:

K1 - zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji droga internetowąTyp przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy


Rok studiów

1

Semestr

1

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących przedmiot i egzaminujących

Mgr Ariel PasionekMiejsce realizacji

PPWSZ w Nowym Targu

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość technologii informacyjnej na poziomie podstawowym

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym przedmiocie przewidziane są takie zajęcia

Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin
Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

2

Bilans punktów ECTS

Formy pracy studenta

St.stacjonarne
udział w ćwiczeniach

30
konsultacje

2
przygotowanie do ćwiczeń

8
przygotowanie do zaliczenia

10Razem: godziny/ECTS

50/2ECTSGodziny/ECTS za zajęcia o charakterze praktycznym

50/ 2 ECTS
Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, , projekty, realizacja zdań z wykorzystaniem pakietu biurowego, instrukcja

Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

W1, W2, U1, U2, K1 – sprawdzian praktyczny po realizacji każdego bloku tematycznego- wykonanie zadania wskazanego przez prowadzącego

Kryteria oceny3,0 – wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na niskim poziomie – wskazanie co najmniej 5 błędów,

3,5 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na podstawowym poziomie – wskazanie co najmniej 4 błędów

4,0 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na dobrym poziomie – wskazanie co najwyżej 3 błędów,

4,5 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na więcej niż dobrym poziomie – wskazanie co najwyżej 2 błędów,

5,0 - wykonanie wskazanych zadań po blokach programowych na bardzo dobrym poziomie – wskazanie co najwyżej 1 błędu.


Treści kształcenia

Ćwiczenia:

System Operacyjny MS Windows. Eksplorator Windows - zasady tworzenia katalogów, podkatalogów, zapisywanie plików. Operacje kopiowania i przenoszenia. Programy użytkowe: notatnik, kalkulator, program malarski (Paint). Wyszukiwanie plików, folderów,

Redaktor tekstu MS Word. 2.1. Przepisywanie tekstu, formatowanie tekstu: krój i rozmiar czcionki, podział na akapity, formatowanie akapitu, kopiowanie i przenoszenie tekstu. 2.2. Wstawianie grafiki, obrazów, wzorów matematycznych, formatowanie elementów graficznych, ułożenie względem tekstu, ramki wokół tych elementów 2.3. Dodawanie nagłówka i stopki, numerowanie stron, obramowania i cieniowania tekstu, wypunktowania i numerowania w tekście, formatowanie wypunktowania i numerowania 2.4.Wstawianie i formatowanie tabel w dokumentach tekstowych, redefiniowanie szerokości kolumn i wysokości wierszy, linie w tabelach, łączenie komórek, kolorowanie i cieniowanie 2.5. Wybrane funkcje składu tekstu

Program prezentacyjny. Zasady przygotowania prezentacji. Szablony. Reżyseria pokazu. Projekt prezentacji. Formatowanie slajdów. Wstawianie tekstu, tabel, wykresów, grafiki i multimediów. zastosowanie hiperłączy. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 3.1. Formatowanie arkuszy i komórek, linie, kolorowanie i cieniowanie 3.2. Projektowanie obliczeń, wpisywanie wzorów, operacje na datach, instrukcja warunkowa 3.3. Wykresy, modyfikowanie gotowych wykresów, zaawansowane metody tworzenia wykresów, graficzna prezentacji danych i wyników obliczeń 3.4. Wystawianie i formatowanie grafiki 3.5. Zastosowanie do rozwiązywania zadań sformułowanych tekstowo.

Zagadnienia integracyjne wewnątrz pakietu biurowego. Przykłady zastosowań, w szczególności arkusza kalkulacyjnego do symulacji.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia przedmiotu

Literatura podstawowa:

[1] Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

[2] Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

[3] I. Gajda, M. Pękala, D. Wilk Kołodziejczyk, Elementy redaktora tekstu MS Word 2000. Zeszyt ćwiczeń,, Kraków, 2002, Krakowska Szkoła Wyższa

[4] I. Gajda, M. Pękala, S. Rymarczyk, D. Wilk-Kołodziejczyk, Elementy arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2000. Zeszyt ćwiczeń, Kraków, 2003, Krakowska Szkota Wyższa

[5] M. Pękala, red., Elementy programu prezentacyjnego MS PowerPoint 2000. Zeszyt ćwiczeń., Kraków, 2004, Krakowska Szkoła Wyższa


Literatura uzupełniająca:

[1] B. Bylina, J. Bylina, J. Mycka, Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin, 2007, UMCS[2] M.j Pękala, Wybrane zagadnienia informatyki. Wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Kraków, 2006, Krakowska Szkoła Wyższa
Pobieranie 73.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna