Nazwa spóŁKIPobieranie 146,19 Kb.
Data24.01.2018
Rozmiar146,19 Kb.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY

OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  1. Informacje ogólne

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie,
ul. Twarda 18.

W dniu 2 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681.

Spółka posiada numer NIP: 526-02-50-995 nadany w dniu 4 czerwca 1993 roku oraz symbol REGON: 012100784.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki zostały zamieszczone w notach 14.1 oraz 30.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających („informacja dodatkowa”) do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są:


 • działalność w dziedzinie telekomunikacji, a w szczególności świadczenie usług telefonicznych, transmisji danych, usług teleinformatycznych, radiokomunikacyjnych, telewizyjnych i multimedialnych oraz wszelkich usług towarzyszących (usług dodanych), w sieciach stacjonarnych i ruchomych, naziemnych i satelitarnych,

 • działalność inwestycyjna, produkcyjna, usługowa, handlowa i budowlana związana z usługami telekomunikacyjnymi i infrastrukturą telekomunikacyjną,

 • działalność badawcza i wdrożeniowa w dziedzinie telekomunikacji.

Ponadto, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

W dniu 31 grudnia 2008 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 4 106 milionów złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił 12 515 milionów złotych.


Struktura własnościowa kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku była następująca:
Ilość

akcji
Ilość

głosów


Wartość

nominalna

akcji (zł)


% ogólnej liczby głosów

France Telecom S.A.

664 999 999

664 999 999

1 994 999 997

49,79

Capital Research and Management Company (1)

134 980 917


134 980 917


404 942 751


10,11


Skarb Państwa (2)

55 491 532

55 491 532

166 474 596

4,15

Pozostali akcjonariusze

480 176 573

480 176 573

1 440 529 719

35,95

Razem

1 335 649 021

1 335 649 021

4 006 947 063

100,00

Akcje własne

33 124 220

-

99 372 660

-

Razem

1 368 773 241

1 335 649 021

4 106 319 723

100,00

(1) Dane zgodne z informacją przekazaną Spółce w dniu 6 listopada 2008 roku.

(2) Dane na podstawie liczby akcji zarejestrowanych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A., które odbyło się w dniu 16 stycznia 2009 roku.
Zgodnie z raportem bieżącym wyemitowanym przez Spółkę w dniu 19 marca 2008 roku, w związku z umorzeniem kwitów depozytowych, Bank of New York posiada 29.717.880 akcji Spółki uprawniających do 2,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zmianą Bank of New York posiadał 70.211.279 akcji Spółki uprawniających do 5,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu 6 listopada 2008 roku Spółka otrzymała informację, w której firma Capital Research and Management Company („CRMC”) zawiadomiła, iż posiada 134.980.917 akcji TP S.A., uprawniające do wykonania (po uwzględnieniu wykupu akcji własnych) 10,11% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Równocześnie firma CRMC poinformowała, iż posiadane akcje znajdują się na rachunkach zarządzanych przez poszczególne fundusze wchodzące w skład grupy CRMC i żaden z tych funduszy nie posiada akcji TP S.A. stanowiących więcej niż 5% kapitału zakładowego TP S.A.

W dniu 4 lutego 2008 roku Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu dnia 22 stycznia 2008 roku przez Sąd Rejestrowy obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.200 milionów złotych do kwoty 4.106 milionów złotych poprzez umorzenie 31.226.759 akcji serii A nabytych przez Spółkę w 2007 roku w celu ich umorzenia.

W dniu 16 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu nabytych przez Spółkę w 2008 roku akcji zwykłych na okaziciela serii A i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z 4 106 319 723 złotych do 4 006 947 063 złotych tj.


o 99 372 660 złotych. Obniżenie kapitału nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 25 lutego 2009 roku.
W skład Zarządu Spółki na dzień 25 lutego 2009 roku wchodzili:


 • Maciej Witucki

- Prezes Zarządu

 • Roland Dubois

- Członek Zarządu

 • Ireneusz Piecuch

- Członek Zarządu

 • Jacek Kałłaur

- Członek Zarządu

 • Richard Shearer

- Członek Zarządu

 • Piotr Muszyński

- Członek Zarządu

W ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku oraz od dnia bilansowego do daty wydania niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: • W dniu 24 stycznia 2008 roku Pani Iwona Kossmann złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2008 roku;

 • W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Pierre Hamon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku;

 • W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Benoit Merel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku;

 • W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Roland Dubois został powołany na Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 marca 2008 roku;

 • W dniu 24 kwietnia 2008 roku Pan Richard Shearer został powołany na Członka Zarządu Spółki;

 • W dniu 25 września 2008 roku Pan Ireneusz Piecuch został powołany na Członka Zarządu Spółki;

 • W dniu 25 września 2008 roku Pan Piotr Muszyński został powołany na Członka Zarządu Spółki.

  1. Sprawozdanie finansowe

W dniu 18 lipca 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.

 1. Opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego

Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130.

Ernst & Young Audit sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 2008 roku została wybrana przez Radę Nadzorczą Telekomunikacji Polskiej S.A. do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają, w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami - „ustawa o rachunkowości”), warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 października 2008 roku z Zarządem Spółki przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe traktowane jako całość.

Na podstawie naszego badania, z datą 25 lutego 2009 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń z objaśnieniem o następującej treści:

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A.


 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, obejmującego:

  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 144 miliony złotych,

  • rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 520 milionów złotych,

  • sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę
   2 214 milionów złotych,

  • rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 miliony złotych, oraz

  • zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

(„załączone sprawozdanie finansowe”).

 1. Za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, odpowiada kierownictwo Spółki. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich dla zapewnienia sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych, które są wolne od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem, wybór i wdrożenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości oraz dokonywanie szacunków księgowych, uzasadnionych w danych okolicznościach.

 2. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień:

  • rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”),

  • norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 1. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

  • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku;

  • zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

  • jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

 2. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię:

Jak szerzej opisano w nocie 29 dodatkowych not objaśniających do załączonego sprawozdania finansowego, Spółka jest stroną postępowań sądowych oraz administracyjnych. W zakresie, w jakim było możliwe wiarygodne oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółka utworzyła rezerwy z tego tytułu, które stanowią najlepszy szacunek Spółki dotyczący kwot, których zapłata jest zdaniem Zarządu Spółki prawdopodobna. Kwota zobowiązań Spółki uzależniona jest od szeregu przyszłych zdarzeń, których ostateczny wynik nie może być określony. W rezultacie kwota rezerw może w przyszłości ulec zmianie.

 1. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).”

Badanie sprawozdania finansowego Spółki przeprowadziliśmy w okresie od maja 2008 roku do dnia 25 lutego 2009 roku.

 1. Oświadczenia otrzymane i dostępność danych

Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i jasność sprawozdania finansowego oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 25 lutego 2009 roku Zarządu Spółki o:

 • kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych,

 • wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, oraz

 • ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodne z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Spółki i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe.

 1. Informacje o sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zostało zbadane przez Wojciecha Pułkownika, biegłego rewidenta nr 10477/7677, działającego w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, numer ewid. 130. Działający w imieniu podmiotu uprawnionego biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku opinię bez zastrzeżeń z objaśnieniem dotyczącym postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka była stroną.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2008 roku, na którym akcjonariusze podjęli uchwałę, że zysk netto za rok 2007 zostanie podzielony w następujący sposób:
Dywidendy dla akcjonariuszy

824,6 miliony

Kapitał rezerwowy

16,8 milionów
-------------------------

Razem

841,4 milionów
===============

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku, sprawozdaniem z działalności Spółki zostały złożone w dniu 12 maja 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku w dniu 2 lipca 2008 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 931.

Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2007 roku został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 roku.


 1. Sytuacja finansowa

  1. Podstawowe dane i wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki w latach 2006 – 2008, wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych za lata zakończone dnia 31 grudnia 2008 roku i dnia 31 grudnia 2007 roku. 

2008

2007

2006

suma bilansowa

26 144

27 899

29 370

kapitał własny

12 515

14 729

16 498

wynik finansowy netto

520

841

1 055

rentowność majątku (%)

2,0%

3,0%

3,6%

wynik finansowy netto x 100%


suma aktywów


rentowność kapitału własnego (%)

3,5%

5,1%

6,3%

wynik finansowy netto x 100%


kapitał własny na początek okresu


rentowność netto sprzedaży (%)

5,2%

8,1%

9,3%

wynik finansowy netto x 100%


przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów


płynność – wskaźnik płynności I

0,30

0,25

0,30

aktywa obrotowe ogółem


zobowiązania krótkoterminowe


płynność – wskaźnik płynności III

0,13

0,04

0,08

środki pieniężne


zobowiązania krótkoterminowe


szybkość obrotu należności (w dniach)

34

32

34

należności handlowe x 365 dni


przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów


okres spłaty zobowiązań (w dniach)

179

254

176

zobowiązania handlowe x 365 dni


koszty usług obcych


trwałość struktury finansowania (%)

69,6%

62,0%

77,5%

(kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100%


suma pasywów


obciążenie majątku zobowiązaniami (%)

52,1%

47,2%

43,8%

(suma pasywów – kapitał własny) x 100%


suma aktywów


zysk netto na jedną akcję zwykłą (w złotych)

0,38

0,61

0,75

zysk netto


średnia ważona liczba akcji


wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w złotych) *

9,37

10,76

11,78

kapitały własne razem


liczba akcji


wskaźnik inflacji:


Średnioroczny

4,2%

2,5%

1,0%

od grudnia do grudnia

3,3%

4,0%

1,4%
*) wartość wskaźnika obliczona w oparciu o liczbę akcji nie uwzględniając akcji nabytych w celu umorzenia
 1. Komentarz

Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy:

 • Rentowność majątku Spółki zmniejszyła się w 2008 roku w stosunku do lat poprzednich. Wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 3,6% w roku 2006, 3,0% w 2007 roku oraz 2,0% w 2008 roku.

 • Rentowność kapitału własnego zmniejszyła się w analizowanym okresie. W roku 2006 wynosiła 6,3%, w roku 2007 wynosiła 5,1% a w roku 2008 osiągnęła 3,5%.

 • Rentowność sprzedaży netto zmniejszyła się w roku 2008 w stosunku do lat poprzednich. W roku 2008 wskaźnik osiągnął wartość 5,2%, w roku 2007 wynosił 8,1% oraz w 2006 roku 9,3%.

 • Wskaźnik płynności I spadł z poziomu 0,30 w roku 2006 do poziomu 0,25 w roku 2007, a następnie wzrósł w 2008 roku do poziomu 0,30. Wskaźnik płynności III wzrósł z poziomu 0,08 w roku 2006 oraz 0,04 w roku 2007 do poziomu 0,13 w roku 2008.

 • Wskaźnik szybkości obrotu należnościami w analizowanym okresie wynosił odpowiednio 34 dni w 2006 roku, 32 dni w 2007 roku oraz 34 dni w roku 2008.

 • W 2008 roku okres spłaty zobowiązań obniżył się do 179 dni
  z poziomu 254 dni w 2007 roku. W roku 2006 wskaźnik ten wynosił 176 dni.

 • Wskaźnik trwałości struktury finansowania spadł z poziomu 77,5% w roku 2006 do 62,0% w roku 2007 oraz wzrósł do poziomu 69,6% w 2008 roku.

 • Obciążenie majątku zobowiązaniami wzrosło się z poziomu 43,8% w roku 2006 oraz 47,2% w roku 2007 do poziomu 52,1% w roku 2008.

 • Wskaźnik zysku netto na jedną akcję zwykłą zmniejszył się z poziomu 0,75 złotych
  w roku 2006 oraz 0,61 złotych w roku 2007; do poziomu 0,38 złotych w roku 2008.

 • Wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję zwykłą spadł z poziomu 11,78 złotych
  w roku 2006 oraz 10,76 złotych w roku 2007 do poziomu 9,37 złotych w roku 2008.
 1. Kontynuacja działalności

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2008 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2008 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 1. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości

Księgowość Spółki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego Oracle
w Pionie Centrum Operacji Księgowych Spółki w Lublinie. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym również zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółki.

W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe,


a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących:

 • zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

 • rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych,

 • udokumentowania operacji gospodarczych,

 • prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni,

 • powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym,

 • spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.

  1. Aktywa, zobowiązania i kapitały własne oraz pozycje kształtujące wynik działalności Spółki

Struktura aktywów i zobowiązań bilansu Spółki, kapitałów własnych Spółki jak również pozycji kształtujących wynik działalności, została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku.

Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona zgodnie z ustawą


o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych 2008 roku.

W opinii biegłego rewidenta zostało zawarte objaśnienie dotyczące postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka jest stroną. 1. Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku sporządzona została, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

 1. Sprawozdanie z działalności Spółki

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia
1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte
w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

 1. Zgodność z prawem

Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu Spółki, iż w roku sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutu Spółki mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

w imieniu

Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

numer ewid. 130
Maciej Konopko

Biegły rewident Nr 11316/8113Witold Czyż

Członek ZarząduBiegły rewident Nr 90094/7969Warszawa, dnia 25 lutego 2009 roku©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna