Nazwa przetarguPobieranie 103,68 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar103,68 Kb.

Nazwa przetargu Intraducery, implanty kręgosłupa , klipsów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP, ul. Bialska 104/118, Do wiadomości p. Bożena Klimas , 42-200 Częstochowa, POLSKA/POLAND. Tel.  +48 343673753. E-mail szp@data.pl. Faks  +48 343651756.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalparkitka.com.pl.Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego. Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS: dostawa intraducerów dla Oddziału Kardiologii oraz implantów i klipsów dla Oddziału Neurochirurgii
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Intraducery, implanty kręgosłupa, klipsy

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawa towaru nastąpi loco magazyn zaopatrzenia Zamawiającego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: nie dotyczy

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa intraducerów dla Oddziału Kardiologii, fiksatorów kości po wykonaniu

kraniotomii i zestawów do stabilizacji złamania trzonu C2 typu II i klipsów dla Oddziału Neurochirurgii z

Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej stosownie do załącznika nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): . 33.18.22.40-3; 33.18.41.00-4

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

II.1.8) Podział na części: Tak.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 193 000 EUR.

II.2.2) Opcje: Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI


CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Intraducery

1)Krótki opis: Intraducery

2)Wspólny słownik zamówień (PCV): 33.18.22.40

3)Wielkość lub zakres: Ilość zabezpieczy potrzeby zamawiającego przez 12 m-cy.

4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czas trwania: 12 miesięcy

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Fiksator kości

1)Krótki opis: fiksator kości po wykonaniu kraniotomii.

2)Wspólny słownik zamówień (PCV): 33.18.41.00
3)Wielkość lub zakres: Ilość zabezpieczy potrzeby zamawiającego przez 12 m-cy.

4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czas trwania: 12 miesięcy

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Zestaw do stabilizacji

1)Krótki opis: Zestaw do stabilizacji złamania trzonu C2 typu II

2)Wspólny słownik zamówień (PCV): 33.18.41.00

3)Wielkość lub zakres: Ilość zabezpieczy potrzeby zamawiającego przez 12 m-cy.

4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czas trwania: 12 miesięcy

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:


CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Klipsy

1)Krótki opis: Klipsy naczyniowe do operacji tętniaków mózgu

2)Wspólny słownik zamówień (PCV): 33.18.41.00

3)Wielkość lub zakres: Ilość zabezpieczy potrzeby zamawiającego przez 12 m-cy.

4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czas trwania: 12 miesięcy

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: wadium w wysokości 1.120,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Należności będą regulowane z bieżącego konta zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: np. konsorcjum

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

-posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania ;

-posiadania wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

-sytuacji ekonomicznej i finansowej,W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty :

1).oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- wg Załącznika Nr 2 do SIWZ . W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2). Koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U. z 2004 r. Nr 53 , poz. 533 z póź. zm. ) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3). wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ. ( minimum 2 dostawy dla każdej z części w zał. Nr 1)

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części , wówczas winien złożyć wykaz minimum dwóch dostaw dla poszczególnych części w Zał nr 1. Wartość dostaw dla każdego załącznika winna odpowiadać wartości składanej oferty.

4). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części to zobowiązany jest do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie na jaką składa ofertę , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt.4 , dotyczącej tych podmiotów.

5. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy uwzględnionego w Załączniku Nr 5

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający wymaga złożenia:

Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być

złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1).

3). aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wyko­nawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za­świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale­głych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu — wystawione­go nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie

musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

4). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni­czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają­cego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem skła­dek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale­głych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu — wystawione­go nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie

musi być złożone przez każdego Wykonawcę

5). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie

musi być złożone przez każdego Wykonawcę6). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. O odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.Nr 197 , poz. 1661 , z późn.. zm.), nie

dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi , w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby

fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona

informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 , oraz

stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1,

zgodnie z formułą ( spełnia-nie spełnia ) , w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego sie­dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, ma­ją miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczą­ce niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa­niu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastę­puje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem są­dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszka­nia tych osób..

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol­skiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2)-6) — składa :


  1. pkt. 2) ; 3); 4) ; 6) – dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio ,że :

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, skła­dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnie­nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c).nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;


  1. pkt.5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

  2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Do­kument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze­nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie­nia albo składania ofert.

  3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kra­ju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za­mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawiera­jącym oświadczenie złożone przed notariuszem, właś­ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcze­go odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kra­ju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za­mieszkania.

  1. W celu potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:


1)opis oferowanego asortymentu. Parametry techniczne oferowanego asortymentu muszą być

potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie

przez producenta( a nie tylko na poczet obecnego przetargu), dołączonych do dokumentów

przetargowych oferenta.2) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie

których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP, a dokumentydopuszczające przedłożymy na każde żądanie zamawiającego.- Załącznik Nr 5 do SIWZ,

3)wykaz dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu

i używania (deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu

przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury zgodności, certyfikat CE

z numerem jednostki notyfikowanej wydany przez jednostkę notyfikowaną, dokument

potwierdzający wpis wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych, świadectwa rejestracji).

Załącznik nr 4


  1. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty :

1) wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ zawierającego wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części to zobowiązany jest do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie na jaką składa ofertę , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.
III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: wykaz wykonanych dostaw w

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w

tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia

dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.( minimum 2 dostawy dla każdej z części w zał. Nr 1) Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej

części , wówczas winien złożyć wykaz minimum dwóch dostaw dla poszczególnych części w Zał nr 1.

Wartość dostaw dla każdego załącznika winna odpowiadać wartości składanej oferty.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: dla Zał nr 1 część 1 – wartość brutto 100%

Dla Zał Nr 1 część 2, 3, 4 - Wartość brutto 80%; Jakość 20%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 30 /10.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: .2009/S-226-324280z dnia 24.11.2009 r.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 09.04.2010r godz 13:00Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 20,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Gotówka w kasie zamawiającego lub na pisemny wniosek. Wykonawcy za pobraniem (kwota

pobrania 13,50PLN).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.04.2010 r godz 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 12.04.2010 r godz 10:15.
Miejsce: Siedziba zamawiającego, pawilon D, II p, sala 310.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.3.1.Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.
VI.3.2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VI.3.3.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VI.3.4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego , o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 uPzp.

VI.3.5.Dopuszcalne zmiany w umowie oraz określone warunki:

a). Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają

zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą

rozliczać dostawy wg cen urzędowych

- dostawa końcówek serii asortymentu

b) przedłużenie czasu trwania umowy w przypadku niewykorzystania asortymentu lub wartości

c) złożenia zamówienia i dostawy asortymentu po cenach promocyjnych i innym okresie gwarancji

d) zmiany ilości asortymentu ujętego w zależności od bieżących potrzeb, bez zmiany wartości umowy

e) odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar

stanowiący przedmiot niniejszej umowy

f) zmian osób do kontaktów uwidocznionych w §6 ust 5.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

VI.4.2) Składanie odwołań:

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 18.03.2010r.

Zatwierdził

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwalek. med. Grzegorz Kupczak: old -> ogloszenia
ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
ogloszenia -> Dostawa endoprotez, zestawów I wszczepóW, implantów ortopedycznych dla oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej
ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
ogloszenia -> Znak sprawy : W
ogloszenia -> Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań (śruby, płyty, gwoździe, druty) I implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki
ogloszenia -> Nazwa, adresy I punkty kontaktowe
ogloszenia -> Supra brokers ® F178 Wrocław, dnia 09. 07. 2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im
ogloszenia -> Odpowiedzi na pytania do siwz oraz dodatkowe informacje do siwz nr 34/04/08/2009/NO/Częstochowa
ogloszenia -> Częstochowa, dn
ogloszenia -> Znak sprawy : W
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna