Nazwa przedmiotu/modułu NeurochirurgiaPobieranie 67,63 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar67,63 Kb.


SYLABUS

rok akademicki 2015/2016
Nazwa przedmiotu/modułu

Neurochirurgia

Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

Klinika Neurochirurgii

e-mail jednostki

nch@umb.edu.pl

Wydział

Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Nazwa kierunku studiów

lekarski

Poziom kształcenia

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne x niestacjonarne x

Język przedmiotu

polski x angielski 

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy x fakultatywny 

Rok studiów/semestr

I  II  III  IV  V  VI x1  2  3  4  5  6  7  8  10 11 x 12 x


Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi


Zakres wiedzy i umiejętności zdobyty na zajęciach z neurologii, podstawy anatomii i fizjologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

45, w tym: 10 - wykłady, 5 - seminaria, 30 - ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: podstaw anatomii, fizjologii i neurofizjologii układu nerwowego rozbudowując i uszczegółowiając przy tym wiedzę z zakresu neurologii o elementy specyficzne dla postępowania intensywnego i interwencyjnego. Powinien umieć podjąć działania diagnostyczne i terapeutyczne w wybranych stanach chorobowych, szczególnie w urazach głowy, kręgosłupa oraz ośrodkowego układu nerwowego, a także w chorobach naczyniowych i nowotworowych mózgu i rdzenia, i w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Student powinien nabyć umiejętność: badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z bezpośrednim zagrożeniem życia, w tym w szczególności pacjenta z zaburzeniami przytomności i ciasnotą wewnątrzczaszkową, zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe włącznie ze specjalistyczną diagnostykę obrazową (głownie radiologiczną), ustalić diagnozę i kierunek leczenia schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa, schorzeń naczyniowych i nowotworowych mózgu oraz w stanach po urazach OUN, wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie.Metody dydaktyczne


- przekazywanie wiedzy w formie wykładu

- dyskusja w ramach seminariów i zajęć praktycznych

- prezentacja przypadków

- samodzielne dochodzenie do wiedzy

- analiza literatury

- inne metody/formy (np. e-learning)Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Neurochirurgii

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

Prof. dr hab. med. Zenon Mariak
Symbol

i numer efektu kształcenia

zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Forma zajęć

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

wiedza

F. W1 –

F. W2 –
F. W3 –

F.W4 –
F.W 5 –

F. W6 –


F. W7 –
F. W11-

F. W13 –

F. W15 –


 • zna i rozumie przyczyny schorzeń, ich objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób OUN wymagających interwencji neurochirurgicznej, w tym w szczególności:

 1. chorób mózgu

 • zna wybrane zagadnienia z neurochirurgii, w tym z neurotraumatologii

 • Zna zasady kwalifikacji i wykonanie podstawowych zabiegów neurochirurgicznych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

 • zna najczęstsze powikłania w/w procedur neurochirurgicznych

 • zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego

 • zna leczenie przeciwbólowe i przeciwbólowe oraz zasady podstawowego monitorowania stanu pacjenta w okresie przed i pooperacyjnym

 • zna zasady wdrażania intensywnej terapii u pacjentów neurochirurgicznych

 • Posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykonywanych badań obrazowych, w szczególności zna:

 • Symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób OUN

 • metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych zakresu neurochirurgii

 • wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących

 • Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:

 1. obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych

 2. innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami

 3. urazów czaszkowo-mózgowych

 4. wad naczyniowych OUN

 5. guzów nowotworowych OUN

 6. chorób kręgosłupa i rdzenia

 • Zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu

Wykłady

ćwiczenia- ocena aktywności w czasie zajęć

- dyskusja w czasie zajęć

- zaliczenie poszczególnych czynności

- zaliczenia całościowe
umiejętności

F. U3 -

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

ćwiczenia

- obserwacja pracy studenta

- ocena aktywności w czasie zajęć

- zaliczenie poszczególnych czynności

- ocena przygotowania do zajęć

- dyskusja w czasie zajęć

- zaliczenia całościowe
F. U4 -

Potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

ćwiczenia

F. U7 -

Ocenia wyniki badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, w szczególności w obrębie kości czaszki i kręgosłupa

ćwiczenia

F. U9

Potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

ćwiczenia

F. U12

Potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe

ćwiczenia

F. U20

Ocenia stan chorego nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi

ćwiczenia

F. U21

Rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

ćwiczenia

kompetencje społeczne

K1

przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta
- ocenianie ciągłe przez nauczyciela

- obserwacja pracy studenta- dyskusja w czasie zajęć


K2

potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym
K3

kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu
K4

posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się


Punkty ECTS

2

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

 1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

10

 1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

30

 1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

5

 1. Realizacja przedmiotu: fakultety
 1. Udział w konsultacjachgodziny razem: 45

Samodzielna praca studenta:

1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

 1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

5

 1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
 1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

5
godziny razem: 55Treści programowe przedmiotu:

Efekty kształcenia

(symbol i numer)

tematyka

1.F.W13

2.F.W10


3. F.W3
4. F.W15

Omówienie urazów układu nerwowego, omówienie chorób naczyniowych OUN (samoistne krwotoki wewnątrz-czaszkowe), omówienie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, omówienie procesów nowotworowych układu nerwowego

Omówienie stosowanej diagnostyki obrazowej w stanach ostrych (urazy, krwotoki) oraz schorzeń nowotworowych i zwyrodnieniowych układu nerwowego

Omówienie kwalifikacji do operacji i trybie „ostrym” i „planowym”

Omówienie zjawiska śmierci mózgu


Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

red. W. Kozubski – Lindsay KW, Bone I.: Neurologia i Neurochirurgia. Urban & Partner, Wrocław, 2006

red. M. Ząbek – Zarys Neurochirurgii. PZWL Warszawa, 1999Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

red. P. Słoniewski – Schirmer M.: Neurochirurgia. Urban & Partner, 2005
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach i zaliczenie wiedzy w obowiązującym zakresie – zaliczenie końcowe w formie ustnej lub pisemnej u asystentów prowadzących zajęcia.

Nieobecności na zajęciach zblokowanych (pon- pt. godziny przedpołudniowe) student winien odrobić w godzinach tzw. zajęć „dyżurowych”


dr hab. med. Wojciech Łebkowski(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

…………………………………………………….. …………………………..(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna