Nazwa przedmiotu/modułu Anestezjologia I Intensywna TerapiaPobieranie 80,74 Kb.
Data31.10.2017
Rozmiar80,74 Kb.


SYLABUS

rok akademicki 2016/2017
Nazwa przedmiotu/modułu

Anestezjologia i Intensywna Terapia

Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

e-mail jednostki

kaiit@umb.edu.pl

Wydział

Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Nazwa kierunku studiów

Lekarski

Poziom kształcenia

Studia jednolite magisterskie.

Forma studiów

stacjonarne  niestacjonarne 

Język przedmiotu

polski  angielski 

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy  fakultatywny 

Rok studiów/semestr

I  II  III  IV  V  VI 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12 Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi


 1. Anatomia prawidłowa, fizjologia i patofizjologia człowieka: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

 2. Choroby wewnętrzne: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

 3. Diagnostyka laboratoryjna: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

 4. Farmakologia: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

 5. Pierwsza pomoc i podstawowe czynności resuscytacyjne: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

 6. Diagnostyka radiologiczna: realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

V rok: 60 godzin łącznie, w tym: 40 ćwiczeń, 20 wykładów

(+VI rok: 80 godzin łącznie, w tym: 40 ćwiczeń, 20 wykładów )
Założenia i cele przedmiotu

Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: przygotowania chorego do operacji, wykonania znieczulenia/sedacji, opieki okołooperacyjnej, zasad stosowania intensywnej terapii, wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu, wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Student powinien umieć: zakładać wkłucie obwodowe, wykonywać podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz udzielić pierwszej pomocy, monitorować chorego w okresie okołooperacyjnym, oceniać stan chorego nieprzytomnego i określać go zgodnie z obowiązującymi skalami punktowymi, wykonać procedury i zabiegi lekarskie, takie jak: monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą, wprowadzenie rurki ustno–gardłowej, kaniulację żył obwodowych.Metody dydaktyczne


Metody nauczania obejmują:

 • przekazywanie wiedzy w formie wykładu

 • konsultacje regularne w każdy pierwszy wtorek miesiąca, jak też indywidualne po ćwiczeniach

 • dyskusja

 • prezentacje

 • opisy przypadków

 • samodzielne dochodzenie do wiedzy

 • analiza literatury

 • zajęcia praktyczne na fantomach

 • zajęcia z użyciem symulatorów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

Dr n. med. Monika Jedynak
Symbol

i numer efektu kształcenia

zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Forma zajęć

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

wiedza

FW4

zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

Wykłady

ćwiczeniaMetody podsumowujące np.:

- zaliczenie ćwiczeń pisemne

- egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru

Metody formujące, np.

- obserwacja studenta przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

- ocena aktywności w czasie zajęć

- ocena przygotowania do zajęć

- dyskusja w czasie zajęć


FW5

zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;

Wykłady

ćwiczeniaFW6

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;

Wykłady

ćwiczeniaFW7

zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;

Wykłady

ćwiczeniaFW15

zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu.

Wykłady

ćwiczeniaumiejętności

FU5

zakłada wkłucie obwodowe

ćwiczenia

Ocena pracy i aktywności studenta podczas zajęć

Egzamin praktyczny na fantomachFU10

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy;

ćwiczenia

FU11

działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych;

ćwiczenia

FU12

potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

ćwiczenia

FU21

ocenia stan chorego nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;

ćwiczenia

EU29

potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,ćwiczenia
EU34

Monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami

ćwiczenia
kompetencje społeczne

K2

potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym,
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela

Obserwacja pracy studenta

Dyskusja w czasie zajęć

Opinie kolegówK3

kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu
K1

przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta
K4

posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.Punkty ECTS

3 (+4 VI rok)

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

 1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)
 1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)
 1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
 1. Realizacja przedmiotu: fakultety
 1. Udział w konsultacjachgodziny razem:

Samodzielna praca studenta:

1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.:

 1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)
 1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
 1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowegogodziny razem:Treści programowe przedmiotu:

Efekty kształcenia

(symbol i numer)

tematyka

FW4, FW5Historia anestezjologii, wizyta przedoperacyjna, premedykacja, ryzyko znieczulenia, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne – metody znieczulenia, budowa aparatu do znieczulenia, anestetyki wziewne, anestetyki dożylne, leki zwiotczające, analgetyki – TIVA, VIMA, etapy znieczulenia, monitorowanie chorego podczas znieczulenia, znieczulenie specjalistyczne.

Świadoma zgoda na zabieg operacyjny i znieczulenie, problemy etyczne i prawne w anestezjologii

Znieczulenia regionalne: farmakologia środków znieczulenia miejscowego, centralne blokady nerwowe Znieczulenia regionalne. Blokady nerwów obwodowych. Powikłania znieczulenia regionalnego. Zasady analgosedacji


FW6


Pooperacyjna opieka nad chorym, standardy monitorowania pooperacyjnego, zwalczanie bólu ostrego i przewlekłego, zasady, metody i stosowane leki.

FW7


Intensywna terapia w wieloprofilowym oddziale intensywnej terapii – wyposażenie OIT

Zasady monitorowania funkcji życiowych. Ostra niewydolność oddechowa – leczenie. Tlenoterapia czynna i bierna – wskazania, zasady i metody stosowania. Monitorowanie skuteczności wentylacji. Wstrząs kardiogenny. Monitorowanie hemodynamiczne.

Sepsa, ciężka sepsa i wstrząs septyczny - objawy, diagnostyka i leczenie. Niewydolność nerek w przebiegu sepsy. Stosowanie technik nerkozastępczych w OIT. Niewydolność wielonarządowa.

Zasady leczenia żywieniowego, żywienie enteralne i parenteralne, monitorowanie żywieniaFW7


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych, noworodków, niemowląt i dzieci według obowiązujących wytycznych 2010 Polskiej Rady Resuscytacji, leczenie choroby poresuscytacyjnej, prawne i etyczne problemy resuscytacji

FW15


Tanatologia, ortotanazja, dystanazja, eutanazja.

Śmierć mózgu, opieka nad potencjalnym dawcą narządów, zasady orzekania o śmierci mózgu, regulacje prawne, problemy transplantacyjne. Zagadnienia etyczne w intensywnej terapii.FU5

Kaniulacja żył centralnych oraz tętnic, wskazania, metody wykonania, powikłania.

FU10


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych, noworodków, niemowląt i dzieci według obowiązujących wytycznych 2010 Polskiej Rady Resuscytacji. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz udzielanie pierwszej pomocy – ćwiczenia praktyczne na fantomach.

FU11

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych, noworodków, niemowląt i dzieci według obowiązujących wytycznych 2010 Polskiej Rady Resuscytacji, leczenie choroby poresuscytacyjnej, prawne i etyczne problemy resuscytacji. Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ALS) – ćwiczenia praktyczne na fantomach.

FU12, EU29, EU34


Metody znieczulenia i ich specyfika w poszczególnych dziedzinach zabiegowych. Znieczulenie w położnictwie. Znieczulenie w chirurgii „jednego dnia”,

Analgosedacja w procedurach diagnostycznych. Powikłania wczesne i późne znieczulenia.

Opieka nad chorym po zabiegu operacyjnym. Zasady monitorowania pooperacyjnego.

Udział praktyczny w różnych metodach znieczulenia na różnych salach operacyjnych Bloku Operacyjnego.FU21


Ocena wydolności narządów u chorych w OIT zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi – skala APACHE II, SOFA, MODS

Ocena funkcji OUN – skala GCS


Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

1. Podręczniki niezbędne do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

 • P.L. Marino „Intensywna Terapia” Elsevier Urban & Partner, wyd. III, 2008

 • Robinson N, Hall G “Anestezja praktyczna” (red.wyd.pol. E. Mayzner Zawadzka), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. I, 2006

 • Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (2010 rok), dostępne na www.prc.krakow.pl, lub www.erc.edu,

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

Podręczniki uzupełniające

 • A.R. Aitkenhead, G. Smith, D.J. Rowbotham, [red. wyd. pol.] A. Kübler, Anestezjologia tom 1-2, Elsevier Urban & Partner, wyd II. 2008

 • C. Pinnock, T. Lin, T. Smith, R. Jones. Fundamentals of Anaesthesia , 2nd edition, 2003 – dla studentów anglojęzycznych
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pisemne zaliczenie ćwiczeń oraz uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów. Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona – ta nie wymaga odrobienia. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionych lub jakiejkolwiek nieobecności nieusprawiedliwionej student ma obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z adiunktem dydaktycznym.

……………………………………………………………………………...(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)

Dr hab. med. Andrzej Siemiątkowski…………………………………………………….. …………………………..

(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna