Nazwa projektuPobieranie 32,14 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar32,14 Kb.

Nazwa projektu

w sprawie warunków pobierania krwi od żołnierzy zawodowych pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa.Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo ZdrowiaOsoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu


Data sporządzenia.
Źródło:

Nr w wykazie prac ………………….

     OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Konieczność stworzenia rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pobierania krwi od żołnierzy zawodowych pełniących służbę i pracowników zatrudnionych jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa, zwanego dalej „rozporządzeniem o kwalifikacji dawców”, wynika głównie ze specyficzności warunków wykonywania zadań poza granicami państwa, możliwości logistycznych oraz przyjętych zobowiązań wobec partnerów.

 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Założeniem podmiotowego rozporządzenia jest to, że żołnierze zawodowi pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa, uważani są za spełniających wymagania zdrowotne stosownie do wieku. W rozporządzeniu dopuszcza się do oddawania krwi w polskiej jednostce dawców z jednostek innych krajów wypełniających zadania w rejonie operacji oraz pobieranie krwi od osób lekko rannych i poszkodowanych, u których nie nastąpiła utrata krwi pod warunkiem spełniania określonych w rozporządzeniu kryteriów.

 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Kraje członkowskie UE, między innymi takie jak Francja, Czechy, Wielka Brytania, będące jednocześnie krajami członkowskimi NATO, uczestniczące w operacjach wojskowych poza granicami, w obszarze organizacji leczenia krwią i jej składnikami w specyficznych uwarunkowaniach operacji wojskowych, wdrożyły procedury i dopuszczają pozyskiwanie świeżej krwi pełnej w warunkach szpitala polowego. Uregulowanie zasad pozyskiwania krwi pełnej w jednostkach wojskowych poza granicami tych krajów znajduje się w kompetencji odpowiednich Ministrów Obrony. Projektowane rozporządzenie zapewnia Ministrowi Obrony właściwe uregulowanie nieuregulowanej dotychczas kwestii między innymi pozyskiwania świeżej krwi pełnej w sytuacja strat masowych oraz innych bezwzględnie tego wymagających sytuacjach, pozwalając na zwiększenie możliwości ratowania zdrowia i życia poszkodowanych oraz pozwalając na skuteczny nadzór i kontrolę nad realizacją procedur a także zapewniając interoperacyjność z innymi krajami NATO.


 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Rozporządzenie będzie oddziaływało na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz pacjentów tych podmiotów. 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Ze względu na merytoryczny zakres projektu odstąpiono od konsultacji społecznych.

 1. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projektowane rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych.

 1. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.


 1. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

tak

nie

nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      

zwiększenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby procedur

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      


Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak

nie

nie dotyczy


Komentarz:


 1. Wpływ na rynek pracy


Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy


 1. Wpływ na pozostałe obszary


środowisko naturalne

sytuacja i rozwój regionalny

inne:      


demografia

mienie państwowe


informatyzacja

zdrowie

Omówienie wpływu 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Wraz z wejściem projektu w życie.

 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie dotyczy.
 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak załączników.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna