Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawyPobieranie 194,86 Kb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar194,86 Kb.
1   2

Marszałkowie województw

16

-

Ułatwienie w prowadzeniu postępowań dzięki precyzyjniejszym przepisom.

Obowiązek uzgodnienia zatwierdzenie dokumentacji geologicznej z ministrem właściwym do spraw środowiska, działającym przy pomocy państwowej służby geologicznej.Starostowie powiatów

380

-

Ułatwienie w prowadzeniu postępowań dzięki precyzyjniejszym przepisom.

Obowiązek uzgodnienia zatwierdzenie dokumentacji geologicznej z ministrem właściwym do spraw środowiska, działającym przy pomocy państwowej służby geologicznej. 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt ustawy zostanie:

 1. zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);

 2. skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759);

 3. skierowany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego zgodnie z ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).


Grupy (środowiska) interesariuszy, z którymi prowadzone będą konsultacje projektu:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 2. Baltic Gas Sp. z .o.o.

 3. Baltex Minerały Sp. z o.o.

 4. Blue Gas N`R`G Sp. z o.o

 5. Bobr Energia Sp. z o.o.

 6. Braniewo Energy Sp. z o.o.

 7. Business Centre Club

 8. CalEnergy Resources Poland Sp. z .o.o.

 9. DPV Service Sp. z o.o.

 10. ECO ENERGY 2010 Sp. z o.o. SKA

 11. Energia Cybinka Sp. z o.o. Sp. kom.

 12. Energia Karpaty Zachodnie Sp. z o.o. Sp. Kom.

 13. Energia Torzym Sp. z o.o. Sp. kom.

 14. Energia Zachód Sp. z o.o. Sp. Kom.

 15. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

 16. Forum Przemysłu Wydobywczego

 17. Forum Związków Zawodowych

 18. Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 19. FX Energy Sp. z o.o.

 20. Gas Plus International Sp. z o.o.

 21. GAZKOP – 1 Sp. z o.o.

 22. GAZKOP – Wilchwy Sp. z o.o.

 23. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

 24. Green Energy Polska Sp. z o.o.

 25. Grupa LOTOS S.A., LOTOS Petrobaltic S.A.

 26. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 27. Instytut Morski w Gdańsku

 28. Joyce Investments Sp. z o.o.

 29. Kompania Węglowa S.A.

 30. Konfederacja „Lewiatan”

 31. Krajowa Izba Gospodarcza

 32. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

 33. Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej

 34. Marszałkowie Województw

 35. Naczelna Organizacja Techniczna

 36. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

 37. NWR Karbonia SA

 38. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 39. Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego,

 40. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 41. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 42. PKN Orlen S.A.

 43. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

 44. Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw

 45. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego

 46. Pol-Tex Methane Sp. z o.o.

 47. Porozumienie Pracodawców Przemysłu Wydobywczego

 48. PPI Chrobok S.A.

 49. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 50. Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wydobywających Kopaliny Pospolite

 51. RWE Dea AG S.A. Oddział w Polsce

 52. Sekcja Krajowa Geologiczno-Wiertnicza NSZZ „Solidarność”

 53. Sierra Bravo Sp.z o.o.

 54. Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

 55. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

 56. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego

 57. TRIAS Sp. z o.o.

 58. ZOK Sp. z o.o.

 59. Związek Powiatów Polskich

 60. Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego

 61. Związek Rzemiosła Polskiego

 62. Związek Województw RPPlanowane do wykorzystania metody konsultacji:

 1. konsultacje pisemne – poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, portal e-konsultacji, internetowy formularz ankiet;

 2. spotkanie konsultacyjne – spotkanie odbędzie się z udziałem uczestników konsultacji pisemnych;

 3. opracowane zostanie zestawienie uwag zgłoszonych do projektu ustawy.
 1. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

JST

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

pozostałe jednostki (oddzielnie)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

NFOŚiGW

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Wydatki ogółem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

JST

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

pozostałe jednostki (oddzielnie)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Saldo ogółem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

budżet państwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

JST

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

pozostałe jednostki (oddzielnie)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Źródła finansowania


Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

W przypadku zmian art. 10 ust 1 gazy szlachetne oraz metale ziem rzadkich są najczęściej wydobywane przy okazji eksploatacji innych kopalin, np. przy okazji wydobycia gazu ziemnego jest możliwe pozyskanie helu. W związku z tym nie będzie konieczności wydawania odrębnych koncesji, ponieważ koncesja wydawana jest na kopaliny współwystępujące. W przypadku bursztynu koncesje na wydobycie będzie wydawał minister właściwy ds. środowiska.
Obniżenie kosztów przygotowania informacji o obszarze dla którego ma być wydana koncesja – w ramach procedury „open door” nie ma obowiązku przygotowywania jej. W odniesieniu do implementacji przepisów dyrektywy 2013/30/UE ze względu na niewielką skalę działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie jedno przedsiębiorstwo pośrednio lub bezpośrednio prowadzi działalność związaną ze złożami węglowodorów), w odniesieniu do całości działalności związanej ze złożami węglowodorów w Polsce, nie przewiduje się dodatkowych znaczących kosztów dla budżetu państwa. Ewentualne koszty dla budżetu państwa może stanowić konieczność przeprowadzenia szkoleń dla wybranych pracowników właściwego urzędu nadzoru górniczego, którzy będą zajmować się danym zagadnieniem w przyszłości. Obecnie trudno jest jednak oszacować koszt przeprowadzenia takich szkoleń. Zostaną one pokryte ze środków zaplanowanych w limicie wydatków w części 60 – Wyższy Udział Górniczy. Limit ten nie będzie zwiększany ponieważ skala koniecznych szkoleń będzie niewielka.
Nastąpi zdjęcie z marszałków/starostów obowiązków wydawania pozwoleń na poszukiwanie oraz wydawania koncesji na wydobycie bursztynu. Zwiększenie wpływów do NFOŚiGW i jst z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie bursztynu. Udokumentowane złoża bursztynu w Polsce to 1118 t. W obecnym stanie prawnym (wysokość opłaty eksploatacyjnej 10,26 zł/ za kg wydobytego bursztynu) dochód z opłaty eksploatacyjnej liczony dla całości udokumentowanych złóż bursztynu w Polsce wyniosłyby dla NFOŚiGW 0,069 mln zł i dla jst 0,046 mln zł. Przy obecnym poziomie wydobycia bursztynu w Polsce (1024 kg w roku 2015) dochody te to odpowiednio ok. 6300 zł. i ok. 4200 zł. Ewentualne korzyści to kwoty z opłat eksploatacyjnych za wydobycie bursztynu ze złoża w Możdżanowie (złoże ok 10 t.) oraz ze złoża Górka Lubartowska (ok. 1088 t) pod warunkiem przyznania koncesji na wydobycie bursztynu. Projekt zakłada ustalenie wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobycie bursztynu na 800 zł za 1 kg surowca.
Ponadto dodatkowe wpływy dla NFOŚiGW oraz jst generowały będą opłaty eksploatacyjne za wydobycie helu, który w Polsce współwystępuje w złożach gazu ziemnego. Ilość zasobów wydobywalnych w 16 rozpoznanych złożach szacuje się na 26,28 mln m3. Przy opłacie eksploatacyjnej ustalonej w wysokości 40 zł/ tys. m3, zakładane przychody z jej tytułu (pod warunkiem odzysku całości zasobów) wyniosą ponad 0,5 mln zł. Odzysk helu w 2014 roku wyniósł 0,81 mln m3, co oznacza, że przy utrzymanie takiego poziomu odzysku kwota ta będzie rozłożona na ok. 30 lat.

Objęcie własnością górniczą helu nie spowoduje wzrostu kosztów kontroli i nadzoru nad wydobyciem, gdyż będzie się to odbywało w ramach kontrolowania wydobycia gazu ziemnego gdyż udział helu w gazie w złożach dla których odzysk jest ekonomicznie uzasadniony wynosi zaledwie od 0,22 do 0,45 %. Również nie będzie dodatkowych kosztów kontroli i nadzoru wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, które też są wydobywane jako kopaliny współwystępujące. Ponadto w odniesieniu do metali ziem rzadkich należy zauważyć, że obecnie nie prowadzi się ich wydobycia w Polsce.
Obsługa administracyjna koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie bursztynu nie będzie generowała dodatkowych kosztów ­ ponad budżet ministra właściwego ds. środowiska.

Ponadto, przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za użytkownie górnicze, które stanowią dochód Skarbu Państwa. Użytkowanie górnicze ustanawia się w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów. Wysokość opłat ustanawia się w ramach umowy cywilno-prawnej o ustanowienie użytkowania górniczego, chyba że ustanowienie użytkowania górniczego jest poprzedzone przetargiem lub procedurą porównania wniosków. Wtedy wysokość wynagrodzenia proponowana jest przez oferenta, przy czym jest nie niższa niż określona w obwieszczeniu o przetargu/procedurze, i stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. Z tego względu nie jest możliwe dokładne obliczenie wpływów z tego tytułu. Minimalna opłata zawarta w obwieszczeniu jest obliczana na podstawie Zasad ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego, które publikowane są przez Ministra Środowiska.

 1. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym

(w mln zł,

ceny stałe z …… r.)


duże przedsiębiorstwa

0

-0,16

-0,02

-0,58

-0,13

-0,19

-1,08

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

(dodaj/usuń)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

W ujęciu niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

Ułatwienie i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów.

Wzmocnienie obecnie funkcjonujących mechanizmów reagowania w przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia.


Koszty przystąpienia do postępowania koncesyjnego na poszukiwanie, rozpoznania i wydobycie bursztynu.

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Ułatwienie i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów.

Wzmocnienie obecnie funkcjonujących mechanizmów reagowania w przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia.


Koszty przystąpienia do postępowania koncesyjnego na poszukiwanie, rozpoznania i wydobycie bursztynu.

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

Dzięki wzmocnieniu nadzoru nad działalnością związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszy się prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na tych obszarach, co przełoży się na większe bezpieczeństwo pracowników oraz zwiększenie ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed środowiskowymi konsekwencjami wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

(dodaj/usuń)
Niemierzalne

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej poniosą koszty związane z koniecznością stworzenia lub aktualizacji dokumentów, których przygotowanie wymagane jest dyrektywą, a także utworzenia systemu niezależnej weryfikacji. Ze względu na niewielką liczbę podmiotów w branży, a także ze względu na ograniczone możliwości jej rozwoju oraz fakt, że wiele dokumentów wprowadzanych przez projekt ustawy jest obecnie sporządzana przez przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej na własne potrzeby, przewidywane koszty związane z wdrożeniem dyrektywy 2013/30/UE leżące po stronie przedsiębiorców nie będą znaczące – przewidywane koszty dostosowania się do nowych wymogów w przeciągu 10 lat szacowane są na 1,08 mln zł.


 1. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

tak

nie

nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      

zwiększenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby procedur

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      


Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak

nie

nie dotyczy


Komentarz:

Wprowadzane dokumenty i procedury wynikają z konieczności wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Opisane wyżej zmiany w przepisach uproszczą procedury w zakresie węglowodorów. W przypadku bursztynu regulacje zabezpieczają interesy Skarbu Państwa.

Wprowadzenie uprawnienia państwowej służby geologicznej do uzyskiwania (na wniosek) informacji zawartych w dokumentacji geotechnicznej może spowodować zwiększenie obciążenia podmiotów do których państwowa służba geologiczna zwróci się o przekazanie tych informacji. 1. Wpływ na rynek pracy

Możliwe zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją węglowodorów – dzięki oczekiwanemu zwiększeniu liczby wydawanych koncesji

 1. Wpływ na pozostałe obszary


środowisko naturalne

sytuacja i rozwój regionalny

inne:      


demografia

mienie państwowe


informatyzacja

zdrowie

Omówienie wpływu 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, że niniejsza nowelizacja ustawy wejdzie w życie w II półroczu 2016 r.

 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Wyżej omówione propozycje zmian, w stosunku do obowiązującej w ustawy - Prawo geologiczne, mają przede wszystkim na celu usunięcie wad powodujących trudności w interpretowaniu przepisów ustawy oraz błędów uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w odniesieniu do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów. Z tego względu ewaluacja efektów przedmiotowego projektu będzie prowadzona w trakcie stosowania przepisów ustawy.

 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ORAZ NA PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI ORAZ PODZIEMNE SKŁADOWANIE ODPADÓW, UDZIELONYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA – wg stanu na dzień 1 lutego 2016 r.

http://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2016_02/cec6390bdd2888c186566a6f8c2e0e1d.pdf


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna