Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Ministerstwo wiodące I ministerstwa współpracującePobieranie 111,17 Kb.
Data10.01.2018
Rozmiar111,17 Kb.

Nazwa projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.


Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Obrony Narodowej


Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

generał Mieczysław GOCUŁ – Szef Sztabu Generalnego WP


Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

płk r. pr. Adam Tokarczyk, Sztab Generalny WP, tel. 261-842-066.Data sporządzenia
01.07.2015
Źródło:

Wdrażanie procedur w zakresie przygotowania do działania wojsk NATO w ramach Readiness Action Plan


Nr w wykazie prac UD 226


TEST REGULACYJNY

 1. Jaki problem jest rozwiązywany? (maksymalnie 100 słów)

Celem nowelizacji jest stworzenie wyraźnych podstaw prawnych do wyrażania zgody, przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów, na pobyt wojsk obcych (w szczególności wojsk państw członkowskich organizacji międzynarodowych takich jak NATO, UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju. W zgodzie wyrażonej przez Prezydenta RP proponuje się wskazywać cel pobytu i zakres uprawnień, a także inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem, że wojska obce będą mogły posiadać uprawnienia, które przysługują Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa wskazuje, że potencjalny przeciwnik może wywoływać określone konflikty pozornie wskazujące na ich wewnętrzny charakter (narzucając określony, a niekorzystny dla państwa „zaatakowanego” reżim prawny), z zamiarem pozyskania czasu na uzyskanie przewagi taktycznej na potrzeby (nadal kamuflowanej) większej operacji wojskowej i z długoterminowym założeniem stopniowego wyniszczania gospodarczo-militarnego państwa zaatakowanego tzw. wojna hybrydowa.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest precyzyjnego przepisu w akcie prawa powszechnie obowiązującego, który wskazywałby organ władzy państwowej uprawniony do podjęcia decyzji o zasadności użycia np. wojsk NATO/UE
w ramach wzmocnienia wojskowego dla Sił Zbrojnych RP wykonujących zadania w czasie pokoju. Brak jest też regulacji definiujących zakres uprawnień wojsk obcych w takich sytuacjach.

Wdrożenie projektowanych przepisów jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia pełnej legitymacji prawnej do ewentualnego prowadzenia operacji przez wojska NATO – sił wysokiej gotowości już w czasie pokoju, kiedy może zaistnieć pierwsza potrzeba gotowości do działania (np. w ramach odstraszania i zniechęcania potencjalnego przeciwnika) lub samego działania, a kiedy nie wystąpiły jeszcze przesłanki do uruchomienia procedury kolektywnej samoobrony.


 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów)

Nowelizacja przepisów w zakresie pobytu wojsk obcych na terytorium RP poprzez umożliwienie wojskom obcym (NATO, UE) wykonywania operacji wojskowych (innych niż ćwiczenia) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie pokoju.

Efekt będzie osiągnięty już poprzez samo wprowadzenie w życie przepisów, bowiem potencjalny przeciwnik będzie świadomy, że nie ma barier prawnych w użyciu wojsk obcych (NATO, UE) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


w sytuacji np. wojny hybrydowej, podprogowej. W razie narastania sytuacji napięcia, wojska te będę mogły prezentować gotowość do działania w ramach odstraszania i zniechęcania potencjalnego przeciwnika, a w razie konieczności – podjąć działania wojskowe na wczesnych etapach działań, aby nie doprowadzić do eskalacji napięć i powstania regularnego konfliktu zbrojnego.

 1. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?

Nie ma możliwości prawnej wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań w inny sposób niż tylko w randze ustawy (poprzez nowelizację).
 1. Jeżeli projekt wdraża prawo UE, jakie są przewidywane rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez UE?

Projekt nie wdraża prawa UE.
 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie ma jednolitych reguł postępowania (różne uwarunkowania prawne). Intencją wszystkich zainteresowanych państw, zwłaszcza tzw. flanki wschodniej NATO jest umożliwienie wojskom działań na własnym terenie w sytuacji narastania napięć, a więc jeszcze przed rozpoczęciem regularnego konfliktu zbrojnego.
 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Obywatele znajdujący się na terytorium RP

cała populacja
Wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego

Osoby przebywające na terytorium RP

cała populacja
Wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego
 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt został opracowany we współpracy Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Prawnego MON i Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON.

Projekt podlegał uzgodnieniom wewnątrz resortu obrony narodowej.

W ramach procesu legislacyjnego projekt będzie podlegał konsultacjom z poszczególnymi ministerstwami.
 1. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rekomendowanego rozwiązania

X - nie dotyczy


zmniejszenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      zwiększenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby procedur

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      


wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji

tak

nie

X - nie dotyczyKomentarz: brak


 1. Wyniki analizy wpływu

Koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany
0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym (w mln zł,

ceny stałe z …… r.)budżet państwabrak

jednostki samorządu terytorialnegobrak

inne jednostki sektora finansów publicznychbrak

przedsiębiorstwa (w tym MŚP)brak

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowebrak

W ujęciu niepieniężnym

budżet państwa
jednostki samorządu terytorialnego

nie dotyczy

inne jednostki sektora finansów publicznych

nie dotyczy

przedsiębiorstwa (w tym MŚP)

nie dotyczy

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego

rynek pracy

nie dotyczy

Niemierzalne

Bezpieczeństwo narodowe obywateli

ulegnie poprawie

Korzyści w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany
0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.)

budżet państwabrak

jednostki samorządu terytorialnegobrak

inne jednostki sektora finansów publicznychbrak

przedsiębiorstwa (w tym MŚP)brak

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowebrak

W ujęciu niepieniężnym

budżet państwa

nie dotyczy

jednostki samorządu terytorialnego

nie dotyczy

inne jednostki sektora finansów publicznych

nie dotyczy

przedsiębiorstwa (w tym MŚP)

nie dotyczy

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego

rynek pracy

nie dotyczy

Niemierzalne

Bezpieczeństwo narodowe obywateli

ulegnie poprawie

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń: nie dotyczy
 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego


Projektowane przepisy prawne będą wykorzystane na potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego. W przyszłości mogą nie zostać wykorzystane, niemniej Rzeczpospolita Polska musi być przygotowana na każdą ewentualność, a więc również m.in. na konieczność umożliwienia wykonywania operacji wojskowych przez wojska obce, w tym wojska państw członkowskich organizacji międzynarodowej (NATO, UE), w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP wykonujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju.


 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?


Specyfika danego projektu uniemożliwia zastosowanie mierników.


 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)


Brak

Wyjaśnienia do
formularza testu regulacyjnego
 1. Metryczka

W niniejszej części należy podać podstawowe informacje na temat testu regulacyjnego:

 • Nazwa projektu:

Proszę podać np. wstępny tytuł projektu.

 • Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Proszę wskazać organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu, jego koordynację oraz wdrożenie (ministerstwo wiodące). W przypadku, gdy projekt jest przedmiotem prac więcej niż jednego ministerstwa, proszę wskazać również organy współpracujące.

 • Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:

Proszę wskazać osobę, która w ministerstwie wiodącym nadzoruje prace jednostki odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie projektu.

 • Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Proszę podać kontakt (telefon, adres e-mail) do osoby, która jest odpowiedzialna za opracowanie projektu (np. kierownika komórki organizacyjnej) i będzie w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z przedstawionymi w ocenie informacjami lub wskaże odpowiednią osobę.

 • Data sporządzenia:

Proszę podać datę przygotowania testu regulacyjnego.

 • Źródło:

Z rozwijanej listy proszę wybrać źródło, na podstawie którego przygotowywany jest projekt (punkt exposé, data decyzji, nazwa strategii, nr dyrektywy Unii Europejskiej (UE), sygn. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK), tytuł ustawy, inne).

 • Nr w wykazie prac:

W przypadku gdy projekt jest już wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, proszę wpisać jego numer (np. ZD150).

 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Proszę opisać istotę problemu (np. zawodność rynku, zapotrzebowanie na dobro publiczne, wysokie koszty transakcyjne, bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.) i jego praktyczny wymiar (np. zbyt mała ochrona leasingobiorców, niewystarczający komfort i długi czas podróży koleją, występujące obciążenia administracyjne pobierczego danego przepisu itp.). Istotą problemu nie jest brak określonej regulacji - nowa regulacja może być jednym z instrumentów (sposobem) rozwiązania problemu. Dobrze i zwięźle wypełniona rubryka umożliwi zrozumienie problemu, który ma być rozwiązany oraz skali i przyczyn jego występowania.

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze (największe) problemy wymagające rozwiązania. 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proszę zwięźle opisać proponowane rozwiązanie problemu opisanego w pkt 1 oraz oczekiwane rezultaty jego (ich) wdrożenia, sformułowane w możliwie konkretny, mierzalny i określony w czasie sposób - w przypadkach w których jest to możliwe powinien być zgodny z zasadą SMART (prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie),np. osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego co najmniej 90%).

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze rekomendacje i cele. 1. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?

Proszę wskazać, jakie alternatywne rozwiązania dla opisanego w pkt 1 problemu były analizowane, oraz zwięźle opisać dlaczego zostały odrzucone. Proszę również wskazać, jakie działania pozalegislacyjne mogące przyczynić się do rozwiązania problemu były (jeśli w ogóle) analizowane oraz dlaczego ich nie zastosowano lub uznano, że są niewystarczające do rozwiązania problemu.

Przykładami działań pozalegislacyjnych (wspierających) są kampanie informacyjne, znaki jakości, certyfikaty, kodeksy dobrych praktyk, konferencje, seminaria, itp.
 1. Jeżeli projekt wdraża prawo UE, jakie są przewidywane rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez UE?

Pkt 4 dotyczy tylko projektów mających na celu wdrożenie prawa UE. Jeżeli projekt zawiera rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez UE, proszę o wskazanie, w jakich obszarach.

Przez rozwiązania, które nie wynikają bezwzględnie z prawa UE rozumiane są rozwiązania, w tym implementujące przepisy unijne, wykraczające poza niezbędne minimum, w szczególności przez: • zachowanie istniejących wcześniej polskich rozwiązań, jeżeli są bardziej rygorystyczne niż te wynikające
  z zastosowania rozwiązania przewidzianego w prawie UE,

 • rozszerzenie zakresu,

 • zaostrzenie rygoryzmu,

 • niekorzystanie z możliwości ograniczenia wymagań.

 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Proszę wskazać - tam gdzie to możliwe - rozwiązania w minimum 3 krajach i źródła informacji. Proszę wskazać kraje,
z których rozwiązania przeanalizowano oraz wyniki tych analiz.

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę wskazać informacje odnoszące się do zagadnień najważniejszych. 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Proszę wyszczególnić jakie podmioty (zarówno osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej) są objęte projektem. Proszę oszacować ich liczbę (wraz z podaniem źródła danych) oraz opisać charakter oddziaływania projektu na daną grupę.

Proszę dostosować liczbę wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć.

Przykładowe grupy: obywatele, MŚP, rolnicy, rodzina, inwestorzy, lekarze, emeryci, osoby niepełnosprawne.


 1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Proszę podać informacje o konsultacjach poprzedzających przygotowanie projektu oraz wskazać, jaki jest planowany zakres konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w szczególności uwzględniając:

 • wskazanie, czy były (i jak długo) prowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacje publiczne), podmioty, z którymi były prowadzone te konsultacje (w tym ekspertów), w jaki sposób komunikowano się z grupami wskazanymi w pkt 6 (metody konsultacji np. warsztaty, kwestionariusz on-line), krótkie podsumowanie wyników konsultacji,

 • terminy planowanych konsultacji publicznych, podmioty, z którymi będzie konsultowany projekt, wskazanie przepisu
  z którego
  wynika obowiązek zasięgnięcia opinii.

 1. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rekomendowanego rozwiązania

Obciążenia regulacyjne należy rozumieć jako wszystkie czynności, które muszą wykonać podmioty (adresaci regulacji)
w związku wykonywaniem projektowanych przepisów.

Przykładem takich obciążeń są m.in. obowiązki informacyjne (OI). OI polega na dostarczaniu lub przechowywaniu przez podmioty zobowiązane danych informacji. Identyfikowanie OI dokonywane jest w oparciu o przepisy ustawy. Dany przepis nakłada OI, jeżeli podmiot realizujący obowiązek musi wykonać szereg czynności administracyjnych. Przepis można uznać za OI w przypadku gdy jego wykonanie będzie związane z wykonaniem jednej lub więcej czynności składowych z listy poniżej: 1. przyswajanie wiedzy dotyczącej wykonywania konkretnego obowiązku informacyjnego (w tym bieżące śledzenie zmian w przepisach),

 2. szkolenie pracowników w zakresie wykonywania OI,

 3. pozyskiwanie odpowiednich informacji z posiadanych danych,

 4. przetwarzanie posiadanych danych w celu wykonania OI,

 5. generowanie nowych danych,

 6. projektowanie materiałów informacyjnych,

 7. wypełnianie kwestionariuszy,

 8. odbywanie spotkań,

 9. kontrola i sprawdzanie poprawności,

 10. kopiowanie/sporządzanie dokumentacji,

 11. przekazywanie wymaganej informacji do adresata,

 12. archiwizacja informacji.

Proszę:


 • w przypadku gdy projekt nie dotyczy zmiany obciążeń regulacyjnych, zaznaczyć pole „nie dotyczy”,

 • w przypadku zmian w projekcie wpływających na obciążenia regulacyjne odpowiednio zaznaczyć ich zwiększenie lub zmniejszenie,

 • wskazać, czy dane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji (dotyczy sytuacji kiedy wprowadzane obciążenia wpływają na systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych lub na podmioty prywatne – przedsiębiorcy, obywatele).

W komentarzu proszę o zwięzłe opisanie zakresu zmian dotyczących obciążeń regulacyjnych.

 1. Wyniki analizy wpływu

Proszę wypełnić tabele kosztów i korzyści dla wybranego rozwiązania oraz opisać zastosowaną metodę obliczeń dla przedstawionych w tabeli wartości. Jeżeli obliczenia zostały przygotowane na podstawie opracowania własnego proszę je również wskazać w pkt 12.

W opracowywanej analizie wpływu, co do zasady, należy przyjąć kalkulację w cenach stałych. W przypadku zastosowania cen bieżących, prezentacja skutków finansowych powinna uwzględniać wskaźniki makroekonomiczne podawane


w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Jeżeli nie zastosowano wskaźników makroekonomicznych podanych
w Wytycznych MF, proszę dołączyć stosowną informację wyjaśniającą.

Proszę wskazać również wszystkie uproszczenia i założenia, które pozwoliły na oszacowanie wyników. Prognozę proszę przeprowadzić w podziale na proponowane kategorie w horyzoncie 10-letnim, w wartościach stałych (np. ceny stałe dla pierwszego roku prognozy). W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany


w systemie emerytalnym), możliwe jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.

Koszty i korzyści proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku jej obowiązywania. W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane koszty i korzyści za okres 10 lat obowiązywania regulacji.

W ujęciu niepieniężnym proszę podać wartości najważniejszych wskaźników, które ulegną zmianie (np. skrócenie czasu wydania pozwolenia na budowę o 100 dni, wzrost wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego o 20 punktów procentowych).

W przypadku gdy nie ma możliwości podania żadnych wartości liczbowych (lub wpływ dotyczy także zmian, których nie można skwantyfikować) proszę odpowiednio opisać analizę wpływu w pozycji: „niemierzalne”.

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian.

Proszę dostosować liczbę wierszy w tabeli, zgodnie z zakresem projektu. Puste wiersze proszę usunąć. 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Proszę opisać kiedy planuje się rozwiązanie problemu zidentyfikowanego w pkt 1 (wejście przepisów w życie nie zawsze rozwiązuje dany problem a jedynie daje podstawę do wdrożenia instrumentów do jego rozwiązania). Proszę przedstawić harmonogram wdrożenia działań wykonania aktu prawnego (np. gdy rozwiązywanym problemem jest zwiększona zachorowalność, to działaniami będą: ew. zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup majątku - urządzeń, przeprowadzenie szczepień, zakup szczepionek itp.).

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać planowane wykonanie dla najważniejszych zmian.

Jeżeli projektowana regulacja oddziałuje na przedsiębiorców (na prowadzenie działalności gospodarczej), zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych, terminem wejścia w życie przepisów, po minimum 30-dniowym vacatio legis, powinien być 1 stycznia lub 1 czerwca. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, proszę wskazać powód odstąpienia od wyznaczonych terminów.


 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Proszę opisać, kiedy i w jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie efektu opisanego w pkt 2. Po jakim czasie nastąpi przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań. Proszę również wskazać mierniki, które pozwolą określić, czy oczekiwane efekty zostały uzyskane.

W tym punkcie proszę też podać informację dotyczącą przygotowania oceny funkcjonowania ustawy (OSR ex-post), jeżeli


w odniesieniu do projektu ustawy przewiduje się przedstawienie wyników ewaluacji w OSR ex-post.

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać sposób przeprowadzania ewaluacji i mierniki dla najważniejszych zmian.Jeśli specyfika danego projektu uniemożliwia zastosowanie mierników lub też niezasadna jest jego ewaluacja (z uwagi na zakres lub charakter projektu) proszę to opisać.

 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Proszę wymienić dodatkowe dokumenty, które stanowią załączniki do projektu i formularza. Załączanie dodatkowych dokumentów jest opcjonalne.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna