Nazwa podmiotu opracowującego instrukcję Inspektor dPobieranie 0,79 Mb.
Strona1/10
Data11.01.2018
Rozmiar0,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nazwa podmiotu opracowującego instrukcję - Inspektor d.s. ppoż. mgr ANTONI LEWANDOWSKI

Instrukcja Bezpieczeństwa


Pożarowego

dla

Obiektów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Adres właściciela / zarządcy obiektu

Ulica: Szpitalna  Nr 1

39-400 TarnobrzegPrzedmiotową instrukcję należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz. 719.)

Miejsce i data opracowania : Tarnobrzeg, dnia: 15 listopad 2011r.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipiec 2016 r.

Spis treści1. Postanowienia ogólne 4

2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem 5

2.1. Ogólna charakterystyka i przeznaczenie obiektu 5

 2.1.1    Lokalizacja obiektów 5

2.1.2 Dojazdy 6

2.1.3. Charakterystyka obiektów szpitala. 6

2.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 12

2.2.1. Odległość od obiektów sąsiadujących 12

2.2.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 12

2.2.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 14

2.2.5. Podział obiektów szpitala na strefy pożarowe oraz przewidywana ilość osób w poszczególnych obiektach. 14

2.2.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 16

2.2.7. Klasa odporności ogniowej 17

2.2.8. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego 18

2.2.9. Warunki ewakuacji, z budynków szpitala 19

2.2.10. Oświetlenie ewakuacyjne 21

2.2.11. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 21

2.2.12. Drogi pożarowe 21

2.2.13. Wyposażenie obiektu w gaśnice 22

2.2.14. Budowa i zasady obsługi zastosowanych gaśnic w obiekcie 22

2.2.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 23

2.2.16. Wymagania dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej 24

2.2.17. Instalacje użytkowe - sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego 25

2.2.18. Zagrożenie pożarowe w obiekcie 26

2.2.19. Potencjalne źródła powstania pożaru 26

2.2.20. Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów 27

2.2.21. Nie dopuszczenie do powstania zagrożeń 27

2.2.22. Podstawowe zadania i obowiązki w zakresie ochrony ppoż. 28

3. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 29

3.1. Terminy serwisowania i przeglądów instalacji oraz urządzeń 30

4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 32

4.1. Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania z kierującym akcją ratowniczą 32

4.2. Obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej 33

4.3. Organizacja i warunki ewakuacji 34

4.4. Sposób prowadzenia ewakuacji 36

5. Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych 37

5.1. Obowiązki pracowników w zakresie ewakuacji 39

5.1.1. Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 49

5.2. Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego 50

6. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 54

6.1. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych pożarowo 54

6.2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo 55

6.2.1. Przygotowanie obiektów i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na 55

6.2.2. Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad 55

6.3. Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo z ramienia kierownictwa 56

6.4. Obowiązki wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych 57

7. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi 57

8. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi 58

8.1. Szkolenie wstępne 59

8.2. Szkolenie okresowe 59

9. Plan Obiektu wraz z terenem przyległym 59

10. Załącznik nr 1 60

11. Załącznik nr 2 61

 12. Załącznik nr 3 62

13. Załącznik nr 4 63

14. Załącznik nr 5 65

15. Załącznik nr 6 66

16. Załącznik nr 7 67

17. Załącznik nr 8 681. Postanowienia ogólne


Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz. 1380) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

 Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

 3. zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń ppoż., zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 5. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

 6. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 .) nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem

 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz

 • sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
  z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich

 • stałymi użytkownikami;

 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

  1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

  2. odległości od obiektów sąsiadujących,

  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach 

  5. pożarowych,

  6. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

  7. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

  8. podziału obiektu na strefy pożarowe,

  9. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

  10. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

  11. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

  12. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

  13. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,

 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Postawione w niniejszym opracowaniu obowiązki wchodzą w zakres podstawowych obowiązków pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zapoznanie się z przedmiotowym opracowaniem i wynikającymi z niego obowiązkami powinno być potwierdzone podpisem pracownika na oświadczeniu, i winno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność lub wykonujących prace na terenie obiektu.

Niniejsza Instrukcja nie zwalnia ww. osób od konieczności zapoznania się i przestrzegania wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczególnych, zarządzeniach wewnętrznych oraz zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych.Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna