Nazwa materiału/Opis informacji Nazwa załącznika/Link 1 Publikacja „krajowego”Pobieranie 29,51 Kb.
Data30.06.2018
Rozmiar29,51 Kb.
Lp

Nazwa materiału/Opis informacji

Nazwa załącznika/Link

1Publikacja „krajowego” wzoru Zobowiązania Gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych
Departament Ceł uprzejmie informuje, że w dniu 4 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 214).

Rozporządzenie określa „krajowy” wzór Zobowiązania Gwaranta, składanego jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący zmodyfikowaną dla potrzeb krajowych wersję wzoru zobowiązania gwaranta określonego w załączniku nr 32-03 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r., który można stosować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tylko w operacjach celnych innych niż procedura tranzytowa.


Urząd zabezpieczenia

Powyższy wzór Zobowiązania Gwaranta, zawiera pkt 2 oznaczony tytułem „Urząd zabezpieczenia”, w którym należy wpisać nazwę organu celnego, właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia generalnego. Do dnia 28 lutego 2017 r. organem właściwym w sprawie złożenia zabezpieczenia generalnego jest dyrektor właściwej miejscowo dla wnioskodawcy izby celnej, a od dnia 1 marca 2017 r. będzie nim dyrektor właściwej miejscowo dla wnioskodawcy izby administracji skarbowej.


Beneficjent gwarancji

W pkt 3 wzoru Zobowiązania Gwaranta, jako beneficjent Zobowiązania Gwaranta został wskazany Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ będący wierzycielem należności objętych tym zobowiązaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

Zgodnie z § 1c obowiązującego do dnia 28 lutego 2017 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1494), właściwym do wykonywania zadań wierzyciela należności wynikających z operacji celnych na terytorium całego kraju jest do dnia 28 lutego 2017 r. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie – ten więc organ będzie beneficjentem ewentualnie udzielonych i uznanych przez organ celny w okresie od 04.02-28.02.2017 r. Zobowiązań Gwaranta.

Sytuacja w tym zakresie ulegnie zmianie od dnia 1 marca 2017 r. Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255) w prawa i obowiązki dyrektora izby celnej wstąpi naczelnik urzędu skarbowego określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 5 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z aktualnie procedowanym projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w powyższej sprawie, będzie to Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.Jak wynika z powyższego, Beneficjentem Zobowiązania Gwaranta, tj. wierzycielem, o którym mowa w pkt 3 wzoru Zobowiązania Gwaranta, będzie dla Zobowiązań Gwaranta udzielonych i uznanych w okresie od dnia 4 lutego do dnia 28 lutego 2017 r. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie, a od dnia 1 marca 2017 r., dla już udzielonych i uznanych oraz dla wydawanych od tego dnia Zobowiązań Gwaranta - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Ten ostatni organ Krajowej Administracji Skarbowej z dniem 1 marca 2017 r. wstąpi również w prawa i obowiązki dyrektorów wszystkich izb celnych, wskazanych jako beneficjenci w dotychczas wydanych i dalej ważnych gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.

2


Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, w dniu 09 lutego br. w godz. 11.00-12.00,  zostaną powtórzone testy obciążeniowe usługi e-Export  na zasadach jak opisano w newsletterze nr Z/07/2017 z dnia 24.01.2017 r. Bardzo prosimy o aktywny udział bo będą to testy decydujące w kontekście określenia daty ogólnopolskiego uruchomienia systemu AES. Dodatkowo informujemy, że w dniach 6-7 lutego br. tak w systemie AES jak i w systemie SEAP wprowadzone zostały dodatkowe rozwiązania w wersji produkcyjnej, które mają wpłynąć na poprawę wydajności i jakości obsługi w obszarze komunikacji. Wyniki przeprowadzonych testów na środowisku testowym obu systemów należy ocenić pozytywnie.


Zespół „Newsletter”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna