Nazwa Konkursu w ramach prow 2014 -2020 w ramach Wdrażania lsrPobieranie 31,34 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar31,34 Kb.

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
dla projektów z zakresu § 2 ust 1 pkt 2a Rozporządzenia*
tj. podejmowanie działalności gospodarczejNazwa Konkursu w ramach PROW 2014 -2020 w ramach
Wdrażania LSR


Konkurs wniosków o przyznanie pomocy, składanych przez podmioty inne niż LGD
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Typ Działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Numer Konkursu:
Numer Wniosku:
Nazwa Wnioskodawcy:
Nazwa / Tytuł operacji:
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
dla projektów z zakresu § 2 ust 1 pkt 2a Rozporządzenia*
tj. podejmowanie działalności gospodarczej


Kryterium wyboru

Waga

Uzyskane punkty

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa
w zakresie wniosku w biurze LGD

1) nie korzystał – 0 pkt

2) korzystał – 5 pkt


Wnioskodawca załącza oryginał zaświadczenia wydanego przez pracownika biura LGD lub jego kopię poświadczoną za zgodność przez pracownika LGD. Zaświadczenie wydaje się Wnioskodawcy który korzystał z doradztwa bezpośrednio
w Biurze LGD. W przypadku beneficjentów nie będących osobami fizycznymi zaświadczenie wydaje się na organizację, jednostkę organizacyjną, instytucję a nie osobę, która korzystała z doradztwa (osoba korzystająca z doradztwa powinna okazać pisemne upoważnienie organizacji, jednostki organizacyjnej, instytucji do korzystania
z doradztwa w imieniu w/w podmiotu)


Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:


1) 1 etat - 0 pkt

2) 2 etaty - 10 pkt

3) 3 etaty - 20 pkt

Miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, samozatrudnienie lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę oraz utrzymanie tego miejsca pracy przez okres 2 lat od uzyskania płatności ostatecznej. Wniosek o dofinansowanie.


Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:
1) nie przewiduje- 0 pkt

2) przewiduje- 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie. Szkolenia, kursy i inne ściśle związane z realizacją operacji realizowane przez kompetentne instytucje, firmy szkoleniowe, potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem, dyplomem itp.

Operacja sprzyja ochronie środowiska i przeciwdziała zmianom klimatu

1) nie- 0 pkt

2) tak- 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie. Kryterium istotne dla operacji, która w swoich celach lub działaniach wpływa na ochronę środowiska lub zapobiega zmianom klimatu Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną lub rozwiązaniem technicznym.Projekt jest innowacyjny

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


Wnioskodawca powinien uzasadnić innowacyjność projektu w odniesieniu
do zapisów dot. innowacyjności zawartej
w LSR. Wniosek o dofinansowanie.


Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub bezpośrednio oddziałuje na grupę defaworyzowaną określoną
w LSR

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt


Wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca zalicza się do jednej z grup defaworyzowanych opisanych w LSR bądź operacja jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych wymienionych
i opisanych w LSR. Wnioskodawca powinien uzasadnić w jaki sposób operacja wpływa na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych.


Operacja realizowana przez osoby zakładające działalność gospodarczą której podstawę stanowią lokalne produkty, w tym lokalne produkty rolne

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pktWniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca uzasadnił we wniosku i jednoznacznie można stwierdzić, że podstawą rozpoczętej działalności gospodarczej będą lokalne produkty czyli produkty związane
z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru i które wpływają na promocję obszaru. Przez lokalne produkty rolne rozumie się produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR.


Wnioskodawca posiada zasoby własne odpowiednie do zakresu działalności którą zamierza uruchomić

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pktWniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca wykazał iż posiada zasoby własne, przez które w szczególności należy rozumieć: lokal/biuro, maszyny urządzenia czy sprzęt odpowiedni do zakresu planowanej działalności gospodarczej, które nie stanowią kosztu we wniosku.

WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

- Operacja nr ………………………………………….…… uzyskała łącznie: …………….pkt

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% z 85pkt czyli 25,5 pkt.


Imię i nazwisko Członka Rady Data i podpis
……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..

……………………….……. …………………………..


* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna