Nazwa jednostkiPobieranie 352,15 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2018
Rozmiar352,15 Kb.
1   2   3

IV. PRZESTRZEGANIE NORM OSTROŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z dnia 29.08.1997 r.)
 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych ogólna kwota wierzytelności z tytułu udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabywania wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką w części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości nie może przekroczyć 30% ogólnej kwoty wierzytelności Banku zabezpieczonych hipoteką.
Wg stanu na 31.12.2005 r. kwota kredytów zabezpieczonych hipoteką w części przekraczającej 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości wynosi 99.890,9 tysięcy zł, 30% ogólnej kwoty wierzytelności: 466.086,1 tysięcy zł, limit do wykorzystania: 366.195,2 tysięcy zł. W ciągu 2005 r. norma wynikająca z art. 13 ust. 1 nie była przekraczana. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką, zawartych na podstawie umów konsorcjalnych, do wyliczenia wyżej opisanych limitów Bank przyjmuje całość wartości bankowo-hipotecznej.
 1. Ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych bank hipoteczny może refinansować kredyty zabezpieczone hipoteką oraz nabyte wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką. Refinansowanie nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (art. 14 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). W roku 2005 normy przestrzegano. Poziom refinansowania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką jest monitorowany na podstawie okresowych raportów przedstawianych Zarządowi Banku.
 2. Bank może lokować środki pieniężne w bankach, których kapitał jest większy niż równowartość 10.000.000 EURO w walucie polskiej (art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych).

Bank lokował wolne środki wyłącznie w bankach spełniających to kryterium.

 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych łączna kwota nominalnych wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych banku hipotecznego nie może przekroczyć 40-krotności jego funduszy własnych.

Na 31 grudnia 2005 r. wyżej wymienione wielkości kształtowały się następująco:

909,0 mln zł

8.272,0 mln zł

W badanym okresie Bank przestrzegał opisanej normy.

 1. Łączna kwota nominalnych wartości znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych nie może przekraczać sumy nominalnych kwot wierzytelności banku zabezpieczonych hipoteką, stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych (art. 18 ust 1 Ustawy).

 • wartość wyemitowanych listów zastawnych

909,0 mln zł

1.058,8 mln zł

W badanym okresie normy przestrzegano.

 1. Dochód banku hipotecznego z tytułu odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką nie może być niższy od sumy zobowiązań banku z tytułu odsetek od znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych (art. 18 ust 2).

W badanym okresie normy przestrzegano. Na 31.12.2005 r. jej poziom kształtował się następująco:

 • odsetki z tytułu wyemitowanych listów zastawnych

114,0 tys. zł

 • odsetki od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką

168,7 tys. zł

 1. Wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych nie mogą w sumie przekraczać 10% ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych. W ramach tego limitu wierzytelności zabezpieczone hipotekami, ustanowionymi na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nie mogą przekraczać 10% wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Nie mogą stanowić podstawy emisji hipotecznych listów zastawnych wierzytelności zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach, których eksploatacja nie posiada trwałego charakteru (art. 23 ustawy).

W badanym okresie Bank nie posiadał wierzytelności zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Na 31.12.2005 r. stan kredytów zabezpieczonych hipoteką w trakcie realizacji inwestycji budowlanej stanowiących podstawę emisji listów zastawnych wynosił 90.266,6 tysięcy zł, przy czym zgodny z ustawą pozostały limit do wykorzystania 15.613,5 tysięcy zł.

Omówione powyżej normy są monitorowane przez BRE Bank Hipoteczny SA i ujmowane w informacji dodatkowej do Rachunku zabezpieczenia listów zastawnych.

V. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU

1. Ocena systemu księgowości i kontroli wewnętrznej

  1. System rachunkowości

Rachunkowość Banku prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami szczególnymi: rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1672, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673).

Rachunkowość Banku prowadzona jest na podstawie wzorcowego planu kont banków ustalonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152 poz. 1724) wprowadzonego Uchwałą nr 124 Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA (dawnego Rheinhyp – BRE Banku Hipotecznego SA) z dnia 17 grudnia 2002 r. Plan kont posiada dostosowanie w zakresie kont analitycznych do specyfiki banku hipotecznego.

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 149 poz.1674 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Bank zmienił zasady rachunkowości odnośnie wyceny niektórych składników aktywów i pasywów metodą zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Skutki wyceny tych pozycji za rok poprzedni zostały odniesione na kapitał własny.

Metody wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego przyjęte do sprawozdania stosowane były w sposób ciągły i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapisy księgowe są dokonywane na bieżąco i chronologicznie na podstawie prawidłowych dowodów źródłowych sprawdzanych pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Księgi rachunkowe Banku prowadzone są za pomocą systemu defBank Pro. Księgowanie operacji bankowych odbywa się automatycznie. Opis automatycznych procedur będący w posiadaniu Banku, wskazuje na prawidłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych w ewidencji księgowej.

1.2 Inwentaryzacja składników majątku

Stany następujących aktywów i pasywów zostały potwierdzone w drodze uzyskania od banków pisemnych potwierdzeń sald na 31.12.2005 r.: • środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

 • lokat terminowych,

 • depozytów bankowych.

Salda należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych nie były potwierdzane.

Salda należności z tytułu udzielonych kredytów wobec osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych zostały potwierdzone.

Na dzień 31.12.2005 r. inwentaryzacją drogą spisu z natury dokonano inwentaryzacji rzeczowych składników majątku trwałego będących własnością Banku.

Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątkowych zostały zachowane zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości


(Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

1.3 Kontrola wewnętrzna

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości.

Przy planowaniu i przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Banku za okres zakończony 31.12.2005 r. wzięliśmy pod uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej, w celu określenia naszego własnego sposobu postępowania niezbędnego do wydania miarodajnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Nasz przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości w strukturze tego systemu.

1.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe i objaśnienia

W toku badania wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowych i objaśnień stwierdzono kompletność i poprawność ich sporządzenia.

1.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone w sposób zgodny z art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i przedstawia w sposób prawidłowy zmiany poszczególnych składników kapitału własnego w 2005 roku.1.6 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone zostało prawidłowo i wykazuje prawidłowe powiązanie z poszczególnymi pozycjami w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w informacji dodatkowej.1.7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
1.8 Oświadczenie kierownictwa Banku

Zarząd Banku złożył pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym.
1.9 Zdarzenia po dacie bilansu

W dniu 02 stycznia 2006 roku dotychczasowy akcjonariusz, posiadający 100% akcji Banku: Atlas – Vermögenverwaltungs – Gesellschaft mbH zbył wszystkie posiadane akcje na rzecz BRE Banku SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 20 stycznia 2006 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego banku o kwotę 40 mln PLN. Cała emisja akcji została objęta przez jedynego akcjonariusza Banku BRE Bank SA.

W dniu 22 grudnia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwałą nr 1 w sprawie prowadzenia ksiąg BRE Banku Hipotecznego SA począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 01 stycznia 2006 roku wprowadziło do stosowania Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Skutki zmiany zasad rachunkowości zostaną odniesione na kapitał własny na dzień 01 stycznia 2006 roku.


Warszawa, 20 lutego 2006 roku.


BDO Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 12

02-676 Warszawa

Nr ewidencyjny 523

Przeprowadzający badanie: Działający w imieniu BDO Polska Sp. z o.o.

Hanna Sztuczyńska dr Andrè Helin

Biegły Rewident State Authorized

Nr ewid. 9269/6955 Public Accountant

Biegły Rewident 90004/502

Prezes BDO Polska Sp. z o.o.

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna