Nazwa jednostkiPobieranie 352,15 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2018
Rozmiar352,15 Kb.
1   2   3

4.1. Bilans31.12.2005 r.

Udział w sumie bilansowej

31.12.2004 r.

Udział w sumie bilansowej

31.12.2003 r.

Udział w sumie bilansowejw tys. PLN

w tys. PLN

w tys. PLN
AKTYWAI.

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

477,04

0,0%

1.922,20

0,1%

661,03

0,0%

II.

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

III.

Należności od sektora finansowego

97.979,00

4,5%

76.909,47

3,8%

20.699,77

1,4%

IV.

Należności od sektora niefinansowego

1.825.551,90

83,7%

1.735.857,04

86,7%

1.526.110,19

96,0%

V.

Należności od sektora budżetowego

207.669,37

9,5%

117.971,35

5,9%

0,00

0,0%

VI.

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

VII.

Dłużne papiery wartościowe

15.342,29

0,7%

199,86

0,0%

0,00

0,0%

VIII.

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

1.765,00

0,1%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

IX.

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

X.

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

XI.

Udziały lub akcje w innych jednostkach

7,22

0,0%

7,63

0,0%

8,82

0,0%

XII.

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

XIII.

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

253,95

0,0%

2.780,05

0,1%

4.205,84

0,3%
- wartość firmy

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

XIV.

Rzeczowe aktywa trwałe

4.000,64

0,2%

5.211,75

0,3%

6.667,84

0,4%

XV.

Inne aktywa

15.139,30

0,7%

52.836,24

2,6%

21.053,61

1,3%

XVI.

Rozliczenia międzyokresowe

12.345,29

0,6%

9.166,54

0,5%

10.034,97

0,6%
AKTYWA RAZEM

2.180.531,00

100,0%

2.002.862,15

100,0%

1.589.442,07

100,0%

31.12.2005 r.

Udział w sumie bilansowej

31.12.2004 r.

Udział w sumie bilansowej

31.12.2003 r.

Udział w sumie bilansowejw tys. PLN

w tys. PLN

w tys. PLN
PASYWAI.

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

II.

Zobowiązania wobec sektora finansowego

449.969,29

20,6%

554.851,78

27,5%

460.522,17

29,0%

III.

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

134.446,26

6,2%

131.816,54

6,5%

36.408,98

2,3%

IV.

Zobowiązania wobec sektora budżetowego

22,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

V.

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

VI.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

1.331.117,63

61,0%

1.080.226,88

53,5%

833.097,82

52,4%

VII.

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

9.778,04

0,4%

10.822,25

0,5%

30.810,84

1,9%

VIII.

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

7.549,49

0,3%

756,80

0,0%

3.084,90

0,2%

IX.

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

8.961,87

0,4%

4.599,54

0,2%

5.034,56

0,3%

X.

Rezerwy

9.556,46

0,5%

8.900,13

0,4%

4.670,31

0,3%

XI.

Zobowiązania podporządkowane

61.811,47

2,8%

65.312,23

3,2%

71.442,84

4,5%

XII.

Kapitał (fundusz) podstawowy

135.000,00

6,2%

135.000,00

6,7%

135.000,00

8,5%

XIII.

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

XIV.

Akcje własne (wielkość ujemna)

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

XV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

13.010,00

0,6%

6.179,65

0,3%

5.900,00

0,4%

XVI.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

XVII

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

6.190,00

0,3%

3.190,00

0,2%

0,00

0,0%

XVIII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-8.638,10

-0,4%

-9.448,03

-0,5%

0,00

0,0%

XIX.

Zysk (strata) netto

21.756,57

1,0%

10.654,37

0,5%

3.469,65

0,2%
PASYWA RAZEM

2.180.531,00

100,0%

2.002.862,15

100,0%

1.589.442,07

100,0%POZYCJE POZABILANSOWE

31.12.2005 r.

w tys. PLN

31.12.2004 r.

w tys. PLN

31.12.2003 r.

w tys. PLN
I.

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

1. Zobowiązania udzielone:

664.283,03

436.856,59

479.990 ,75
a) finansowe

664.283,03

436.856,59

479.990, 75
b) gwarancyjne

0,00

0,00

0,00
2. Zobowiązania otrzymane:

199.885,40

110.107,00

197.249,77
a) finansowe

199.885,40

110.107,00

23.585,00
b) gwarancyjne

0,00

0,00

173.664, 77
II.

Zobowiązania związane z realizacją operacji

kupna/sprzedaży630.172,15

0,00

0,00

III.

Pozostałe

727.454,10

742.711,10

1.049.170,46
4.2. Rachunek zysków i strat31.12.2005 r.

Udział w przychodach

31.12.2004 r.

Udział w przychodach

31.12.2003 r.

Udział w przychodachw tys. PLN

w tys. PLN

w tys. PLN

I.

Przychody z tytułu odsetek

126.619, 09

61,5%

92.076,66

45,9%

69.554,48

48,5%

II.

Koszty odsetek

83.252,76

40,4%

71.248,75

35,5%

53.394,48

37,3%

III.

Wynik z tytułu odsetek (I-II)

43.366,33

21,1%

20.827,91

10,4%

16.160,00

11,3%

IV.

Przychody z tytułu prowizji

4.217,98

2,0%

9.205,55

4,6%

7.173,16

5,0%

V.

Koszty prowizji

1.037,18

0,5%

1.743,38

0,9%

1.451,24

1,0%

VI.

Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

3.180,80

1,5%

7.462,17

3,7%

5.721,92

4,0%

VII.

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

VIII.

Wynik operacji finansowych

15.900,25

7,7%

23.412,03

11,7%

18.902,06

13,2%

IX.

Wynik z pozycji wymiany

2.331,19

1,1%

2.829,64

1,4%

2.301,15

1,6%

X.

Wynik działalności bankowej

64.778,59

31,5%

54.531,72

27,2%

43.085,13

30,1%

XI.

Pozostałe przychody operacyjne

896,24

0,4%

452,84

0,2%

132,96

0,1%

XII.

Pozostałe koszty operacyjne

1,789,83

0,9%

203,50

0,1%

118,84

0,1%

XIII.

Koszty działania banku

28.533,76

13,8%

29.303,81

14,6%

26.323,24

18,4%

XIV.

Amortyzacja środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych3.990,97

1,9%

4.368,19

2,2%

5.067,33

3,5%

XV.

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

16.126,21

7,8%

11.635,98

5,8%

13.823,16

9,6%

XVI.

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

11.284,88

5,5%

7.282,96

3,6%

8.183,13

5,7%

XVII.

Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XVI- XV)

-4.841,33

-2,3%

-4.353,02

-2,2%

-5.640,03

-3,9%

XVIII

Wynik działalności operacyjnej

26.518,93

12,9%

16.756,04

8,3%

6.068,65

4,2%

XIX.

Wynik operacji nadzwyczajnych

-0,17

0,0%

-12,79

0,0%

0,00

0,0%

XX.

Zysk (strata) brutto

26.518,76

12,9%

16.743,25

8,3%

6.068,65

4,2%

XXI.

Podatek dochodowy

10.046,94

4,9%

1.386,15

0,7%

4.205,65

2,9%

XXII.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)-5.284,75

-2,6%

4.702,73

2,3%

-1.606,65

-1,1%

XXIII.

Zysk (strata) netto

21.756,57

10,6%

10.654,37

5,3%

3.469,65

2,4%
4.3. Podstawowe wskaźniki finansowe

Wyszczególnienie

Sposób wyliczenia

j.m.

2005

2004

2003Suma bilansowa

Suma bilansowa2.180.531,0

2.002.862,1

1.589.442,1

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto21.756,6

10.654,4

3.469,6

Kapitał (fundusz) własny

art. 127 u. Prawo Bankowe206.821,6

197.214,1

203.376,5Wskaźnik zyskowności

zysk netto%

11,1

5,5

2,4

przychodów ogółem

przychody ogółemWskaźnik zyskowności

zysk netto

%

10,5

5,4

1,7

kapitałów własnych

kapitał (fundusz) własnyWspółczynnik

kapitał (fundusz) własny

%

10,1

11,2

13,0

wypłacalności

aktywa według wag ryzykaWskaźnik ryzyka

poniżej standardu, wątpliwe, stracone

%

6,1

4,9

3,2

działalności kredytowej

kredyty ogółem
Wskaźnik kredytowania

kredyty ogółem

%

93,2

92,6

96,0
aktywa ogółem
Wskaźnik kredytów

kredyty stracone

%


straconych

kredyty ogółemWskaźnik kapitału

kapitał (fundusz) własny

%

9,5

9,8

12,8

(funduszu) własnego

pasywa ogółem


Wskaźnik stabilności

depozyty na żądanie

%

depozyty ogółemWskaźnik depozytów

wkłady i lokaty

%

20,6

27,7

29,0
pasywa ogółemWskaźnik pokrycia

majątek trwały%

2,1

4,1

5,3

majątku trwałego kapitałem

kapitał (fundusz) własny

(funduszem) własnym


Udział aktywów

aktywa pracujące

%

97,8

97,2

97,3

pracujących

aktywa ogółemWskaźnik zyskowności

przychody z odsetek

%

5,9

4,7

4,5

aktywów pracujących

aktywa pracująceUdział pasywów

wkłady, lokaty przyjęte oraz zobowiązania z tytułu listów zastawnych

%

88,3

88,8

85,6

pracujących

pasywa ogółemWskaźnik obsługi

koszty odsetek%

4,3

4,0

3,9

pasywów pracujących

średni stan wkładów i lokat przyjętych oraz zobowiązań z tytułu listów zastawnychZysk na jedną akcję

Zysk netto

16,1

7,9

2,6
liczba akcjiWskaźnik stopy dywidendy
dla akcji imiennych nie wprow.

kwota dywidendy na 1 akcję

do obrotu publicznego

wartość nominalna akcjiWskaźnik kapitałów

kapitały własne153,2

146,1

150,6

własnych na jedną akcję

liczba akcjiWskaźnik płynności

aktywa zapadalne do 1 m-ca0,3

0,1

0,1

I stopnia

pasywa wymagalne do 1-m-caWskaźnik płynności

aktywa zapadalne do 3 m-cy0,4

0,1

0,1

II stopnia

pasywa wymagalne do 3-m-cy

4.4. Interpretacja wskaźników

W 2005 roku Bank osiągnął zysk w wysokości 21.756,6 tysięcy zł, który wzrósł w stosunku do 2004 roku o 104,2%, co stanowi kwotę 11.102,2 tysięcy zł.

W 2005 roku odnotowano wzrost wyniku z działalności bankowej o 10.246,87 tysięcy zł.

Poziom kosztów działania Banku w stosunku do roku ubiegłego obniżył się o 155,43 tysięcy zł.

W porównaniu do roku 2004 wzrósł poziom odpisów na rezerwy i aktualizację wartości o kwotę 4.490,2 tysięcy zł.

Suma bilansowa Banku na dzień 31.12.2005 roku wzrosła w stosunku do sumy bilansowej na dzień 31.12.2004 roku o 8,87%.

Sytuację finansową Banku określają wskaźniki finansowe, które w 2005 roku kształtowały się następująco:

Wskaźnik zyskowności ogólnej za 2005 rok wyniósł 11,1% i wzrósł w stosunku do poziomu z 2004 r. o 5,6 procent.

Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 5,1 punktu procentowego i wyniósł w roku 2005 10,5%.

Wskaźnik wypłacalności zmniejszył się w stosunku do poziomu z 2004 roku i wyniósł 10,1%. Wynik utrzymuje się na poziomie bezpiecznym. Minimalny poziom wskaźnika wynosi 8%.

Wskaźnik kredytowania na 31.12.2005 r. wyniósł 93,2% i jest wyższy od poziomu z roku ubiegłego o 0,6 %.

W 2005 roku kredyty poniżej standardu, wątpliwe i stracone łącznie stanowiły 6,0% kredytów ogółem. Bank utworzył rezerwę celową w wysokości 7.589,5 tysięcy zł.

W stosunku do poziomu 2004 roku wskaźnik kapitału własnego obniżył się o 0,3 punktu procentowego i wyniósł 9,5%.Wskaźnik depozytów zmniejszył się w porównaniu do ubiegłego roku o 7,1% i wynosi na 31.12.2005 r. 20,6%.

Obniżeniu o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego uległ wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym i w roku bieżącym wynosi 2,1%.Udział aktywów pracujących w aktywach ogółem wzrósł o 0,6 punktu procentowego i utrzymuje się na wysokim poziomie 97,8%. Nastąpił wzrost zyskowności aktywów pracujących z poziomu 4,7% do 5,9%.

W roku badanym udział pasywów pracujących osiągnął poziom 88,3%, co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego w stosunku do sytuacji sprzed roku. Wysoki poziom wskaźnika świadczy o dużym udziale kapitału obcego w finansowaniu aktywów Banku.
Poziom wskaźników płynności wzrósł nieznacznie w porównaniu do poziomu z roku ubiegłego i jest niższy od przyjętej normy (0,9-1,1).

Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Banku nie wskazują na zagrożenie kontynuacji działalności.

III. PRZESTRZEGANIE ZASAD OSTROŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA BANKOWEGO (ustawa z dnia 29.08.1997 r., jednolity tekst Dz. U. Nr 72, poz. 665)
Koncentracja kredytów
Fundusze własne Banku na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 206.821,57 tysięcy zł.
Na 31.12.2005 r. zaangażowanie kredytowe Banku w dwóch przypadkach przekroczyło obowiązującą normę koncentracji kredytów, która zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 wynosi 25% funduszy własnych banku w rozumieniu art. 71 ust.1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy Zarząd banku jest obowiązany niezwłocznie zgłosić do Komisji Nadzoru Bankowego każdorazowe przekroczenie granicy 10% funduszy własnych banku w odniesieniu do wierzytelności banku lub udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie.
W przypadku udzielenia kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia dla członków organów Banku, osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku, akcjonariuszy Banku lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo i organizacyjnie, jeżeli w pojedynczym przypadku przekraczają one 30.000 EUR (art. 79b ust. 1) Bank ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Komisji Nadzoru Bankowego. W 2005 roku Bank wywiązywał się z ww. obowiązku, przekazując sprawozdania na formularzach B0701 i B0702.
Suma wierzytelności Banku w odniesieniu do podmiotów wymienionych w art. 71 ust 1, w stosunku do których wierzytelności przekraczają 10 % funduszy własnych Banku w 2005 roku nie przekroczyła 800% tych funduszy, czyli wg stanu na 31.12.2005 r. 1.654.572,54 tysięcy zł.
Udzielanie kredytów członkom organów i pracownikom Banku
W 2005 roku Bank udzielał kredytów pracownikom na warunkach nie odbiegających od stosowanych przez Bank dla tego rodzaju umów (art. 79 ustawy).
Bank nie udzielał kredytów, pożyczek pieniężnych i gwarancji bankowych i poręczeń członkom organów Banku.
Suma kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń udzielonych członkom organów i osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku nie przekracza 10% sumy funduszy podstawowych Banku.
Kwalifikacja kredytów oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych do grup ryzyka i tworzenie rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku
Kształtowanie się kredytów i zobowiązań pozabilansowych na 31.12.2005 r. przedstawia poniższa tabela: (informacje podane w tysiącach PLN – nie uwzględniono odsetek oraz skutków wyceny metodą zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ).

Wyszczególnienie
Brutto
Rezerwa
Netto
% do ogółu
Kredyty dla osób fizycznych
190.778,2
-2.984,2
187.794,0
9,2%
Kredyty w sytuacji normalnej
163.655,4
-76,6
163.578,8
8,0%
Kredyty pod obserwacją
8.050,1
-10,0
8.040,1
0,4%
Kredyty poniżej standardu
5.759,3
-83,7
5.675,6
0,3%
Kredyty w sytuacji wątpliwej
2.410,6
-55,5
2.355,1
0,1%
Kredyty w sytuacji straconej
10.902,8
-2.758,4
8.144,4
0,4%
Kredyty komercyjne
1.651.007,9
-4.605,3
1.646.402,6
80,6%
Kredyty w sytuacji normalnej
1.511.552,8
-
1.511.552,8
74,0%
Kredyty pod obserwacją
36.408,2
-42,8
36.365,3
1,8%
Kredyty poniżej standardu
43.195,3
-4,9
43.190,4
2,1%
Kredyty w sytuacji wątpliwej
20.209,9
-255,7
19.954,2
1,0%
Kredyty w sytuacji straconej
39.641,7
-4.301,9
35.339,8
1,7%
Kredyty dla jednostek budżetowych
208.649,0
-
208.649,0
10,2%
Kredyty w sytuacji normalnej
208.649,0
-
208.649,0
10,2%
Kredyty pod obserwacją
-
-
-
-
Kredyty poniżej standardu
-
-
-
-
Kredyty w sytuacji wątpliwej
-
-
-
-
Kredyty w sytuacji straconej
-
-
-
-
RAZEM
2.050.435,1
-7.589,5
2.042.845,6
100,0%
Zobowiązania pozabilansowe
664.283,0
-
664.283,0
-
W badanym okresie sprawozdawczym Bank utworzył rezerwy celowe zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 2147) w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Bank utworzył rezerwę celową na kredyty na łączną kwotę 7.589,5 tysięcy zł. Zasady kwalifikacji należności do poszczególnych kategorii ryzyka oraz zasady tworzenia rezerw opisano w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2005.
Wskaźniki dotyczące kredytów:
Wyszczególnienie
31.12.2005
Kredyty udzielone ogółem
Aktywa ogółem
83,7%
Kredyty pod obserwacją
Kredyty ogółem
2,2%
Kredyty poniżej standardu
Kredyty ogółem
2,4%
Kredyty wątpliwe
Kredyty ogółem
1,1%
Kredyty stracone
Kredyty ogółem
2,1%
Rezerwa obowiązkowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o NBP oraz wydanymi na jej podstawie przepisami w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej, Bank utrzymuje rezerwę obowiązkową od 30 listopada 2005 roku do 01 stycznia 2006 roku w wysokości 4.210,00 tysięcy zł.
Wysokość zaangażowanych środków BRE Banku Hipotecznego SA w udziały, akcje i obligacje
Na 31.12.2005 r. Bank posiadał jedną akcję S.W.I.F.T. scrl o wartości 1.870,00 EUR, tj. 7.217,83 zł.

Bank posiada 100% udziałów w spółce Bankowy Dom Hipoteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wycenionej w kwocie 1.765,00 tysięcy zł.


Wypłacalność
Współczynnik wypłacalności został wyliczony prawidłowo i na dzień 31.12.2005 r. wynosił 10,15% .
Wymogi kapitałowe
Zgodnie z art. 128 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami Bank jest obowiązany utrzymywać fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych 5.000.000,00 EUR, przeliczonej wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu sprawozdawczym oraz sumę funduszy własnych i dodatkowych pozycji bilansu określonych przez Komisję Nadzoru Bankowego na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie.
Wymogi kapitałowe Banku na dzień 31.12.2005 r. przedstawiały się następująco:
1.
wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego,
162.969,0 tysięcy zł
2.
wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego,
367,0 tysięcy zł
3.
wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji,
911,0 tysięcy zł
4.
całkowity wymóg kapitałowy,
164.247,0 tysięcy zł
5.
nadwyżka funduszy własnych ponad sumę (poz. 1+2)
42.574,6 tysięcy zł
W roku 2005 norma była przestrzegana.
Przeciwdziałanie w wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem prania pieniędzy
Uchwałą 138/04 z dnia 21.09.2004 r. wprowadzono regulamin programu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujący w BRE Bank Hipoteczny SA, przestrzeganie którego zapewnia realizację Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 153/03, poz.1505).
W dniach 5-8 grudnia 2005 roku przedstawiciele Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego przeprowadzili inspekcję w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy. Podczas badania oparliśmy się na wynikach przeprowadzonej kontroli.


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna