Nazwa jednostkiPobieranie 352,15 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2018
Rozmiar352,15 Kb.
  1   2   3


BRE Bank Hipoteczny SA

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Opinia i raport

z badania sprawozdania finansowego

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku


Opinia niezależnego biegłego rewidenta

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

BRE Banku Hipotecznego SA
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania BRE Banku Hipotecznego SA z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, na które składa się:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.180.531,0 tysięcy złotych;

 • zestawienie pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazuje sumę 2.221.794,7 tysięcy złotych;

 • współczynnik wypłacalności, który na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazuje wartość 10,15%;

 • rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.756,6 tysięcy złotych;

 • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.294,4 tysięcy złotych;

 • rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 839,3 tysięcy złotych;

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Banku.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:


 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),

 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Bank zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i wydanych na jej podstawie przepisów szczególnych: rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1672, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673) a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Warszawa, dnia 20 lutego 2006 roku.


BDO Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 12

02-676 Warszawa

Nr ewidencyjny 523

Przeprowadzający badanie: Działający w imieniu BDO Polska Sp. z o.o.

Hanna Sztuczyńska dr Andrè Helin

Biegły Rewident State Authorized

Nr ewid. 9269/6955 Public Accountant

Biegły Rewident 90004/502

Prezes BDO Polska Sp. z o.o.
BRE Bank Hipoteczny SA

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Raport uzupełniający opinię

z badania sprawozdania finansowego

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 6


II. ANALIZA FINANSOWA 12
III. PRZESTRZEGANIE ZASAD OSTROŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH

Z PRAWA BANKOWEGO 17
IV. PRZESTRZEGANIE NORM OSTROŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH

Z USTAWY O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH 20


V. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 22

I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikujące Jednostkę
  1. Nazwa i forma prawna

BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.
  1. Siedziba Jednostki

Warszawa, Al. Armii Ludowej 26
  1. Przedmiot działalności

BRE Bank Hipoteczny SA jest bankiem hipotecznym.

Podstawowy zakres działalności Banku zgodnie ze Statutem Banku obejmuje:


 1. udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką,

 2. udzielanie kredytów nie zabezpieczonych hipoteką, jeżeli kredytobiorcą, gwarantem lub poręczycielem spłaty kredytu do pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami są Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa,

 3. nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz wierzytelności z tytułu kredytów nie zabezpieczonych hipoteką, udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego,

 4. emisja hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności Banku z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką, oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,

 5. emitowanie publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności Banku oraz nabyte przez Bank wierzytelności z tytułu kredytów, o których mowa w punkcie b).

Wszystkie wymienione czynności mogą być dokonywane także w walutach obcych, po uzyskaniu właściwych upoważnień.

Poza wyżej wymienionymi czynnościami Bank może wykonywać wyłącznie następujące czynności: 1. przyjmowanie lokat terminowych,

 2. zaciąganie kredytów i pożyczek,

 3. emitowanie obligacji, przy czym uzyskane w sposób wskazany w punktach a), b) i c) Bank przeznacza wyłącznie na refinansowanie czynności z podstawowego zakresu działalności Banku, przedstawionych powyżej,

 4. przechowywanie papierów wartościowych,

 5. nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności Banku do wysokości zainwestowanych środków, o ile służy to wykonywaniu czynności Banku, w granicach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr 107, poz. 669),

 6. prowadzenie rachunków bankowych służących obsłudze projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez Bank,

 7. świadczenie usług konsultacyjno-doradczych związanych z rynkiem nieruchomości, w tym także w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,

 8. zarządzanie wierzytelnościami Banku oraz innych banków, z tytułu kredytów z podstawowego zakresu działalności Banku, jak również udzielanie tych kredytów w imieniu innych banków na podstawie zawartych z nimi umów.

Ponadto Prezes Narodowego Banku Polskiego Decyzją Nr 5531/4/2000 z dnia 08 maja 2001 roku upoważnił Bank do dokonywania zdefiniowanych ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku - Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz.931), niżej wymienionych czynności obrotu dewizowego:

 1. obrotu bieżącego,

 2. obrotu depozytowego, w zakresie przyjmowania lokat terminowych od podmiotów finansowych,

 3. inwestycji bezpośrednich w zakresie:

 • udzielania kredytów o terminie spłaty nie krótszym niż pięć lat, w zakresie zgodnym z art. 12 pkt 1 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z późniejszymi zmianami),

 • zaciągania kredytów i pożyczek o terminie spłaty nie krótszym niż pięć lat oraz ich spłaty w zakresie zgodnym z art. 15 ww. ustawy,

 • zaciągania pożyczek i kredytów od akcjonariuszy Banku oraz ich spłaty,

 1. obrotu kredytowego, w zakresie zgodnym z art. 12 pkt.1 i 2 oraz art. 15 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,

 2. inwestycji portfelowych w zakresie:

 • niepublicznej oraz publicznej emisji hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności Banku z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką,

 • emisji obligacji w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych, zgodnie z art. 16 ust.1 pkt. 3 ww. ustawy.

 • nabywania i zbywania papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w celu lokowania wolnych środków i zarządzania płynnością Banku, zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 3 ww. ustawy,

 • obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, w celu zarządzania pozycją walutową, płynnością dewizową i ryzykiem odsetkowym, a także zapewnienia zgodności struktury walutowej bilansu Banku z obowiązującymi przepisami prawa,

 1. pozostałego obrotu kapitałowego, w zakresie transakcji kupna i sprzedaży wartości dewizowych, innych niż inwestycje portfelowe oraz innych niż inwestycje bezpośrednie, dokonywanych w celu zarządzania pozycją walutową, płynnością dewizową oraz ryzykiem odsetkowym Banku, a także zapewnienia zgodności struktury walutowej bilansu Banku z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. obrotu gwarancyjnego,

 3. czynności obrotu dewizowego, o których mowa w punktach od 1 do 7, dokonywanych z rezydentami; z zastrzeżeniem art. 9 pkt 9 ustawy Prawo dewizowe, w części dotyczącej dokonywania i przyjmowania płatności za towary, nieruchomości, usługi i prawa na dobrach niematerialnych,

 4. dokonywania płatności, przeniesienia własności i transferu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, wynikających z czynności, o których mowa w punktach 1-8.

Czynności, o których mowa wyżej, mogą być dokonywane w zakresie określonym Statutem Banku oraz Decyzją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności, z zastrzeżeniem przepisów art. 4 pkt 3 ustawy Prawo dewizowe.

W 2005 r. BRE Bank Hipoteczny SA realizował działalność zgodnie ze Statutem Spółki oraz decyzjami przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 r. i Prezesa NBP z dnia 05 stycznia 2000 r.  1. Podstawa działalności

BRE Bank Hipoteczny SA działa na podstawie:

 • Statutu zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Warszawie dnia 16 kwietnia 1999 r. pod numerem 56623 oraz

 • Kodeksu Spółek Handlowych,

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (jednolity tekst, Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami),

 • Przepisów wydanych przez Ministra Finansów, Prezesa NBP i Komisję Nadzoru Bankowego na podstawie upoważnień ustawowych,

 • Zezwolenia na prowadzenie działalności Banku wydanego na podstawie Decyzji Nr 942/99 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 r.

  1. Rejestracja w Sądzie Gospodarczym

W dniu 27 stycznia 2001 r. Bank został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie – XIX Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa pod numerem KRS 3753. Wcześniej Bank był zarejestrowany w rejestrze handlowym pod numerem RHB – 56623.

  1. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

NIP 526-23-16-250

REGON 014953634  1. Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego

Kapitał akcyjny Banku na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 135.000.000,00 zł i dzieli się na 1.350.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł każda.

Jedynym akcjonariuszem BRE Banku Hipotecznego SA na 31 grudnia 2005 roku była Spółka Atlas-Vermögenverwaltungs-Gesellshaft mbH.

02 stycznia 2006 roku nastąpiła zmiana akcjonariusza opisana w dalszej części raportu.


  1. Zarząd Banku

W okresie sprawozdawczym objętym badaniem członkami Zarządu byli:

 • Pan dr Piotr Cyburt - Prezes Zarządu

 • Pan Jan Zieliński – Członek Zarządu

 • Pan Sven Torsten Kain - Członek Zarządu

  1. Rada Nadzorcza

Do dnia 20 stycznia 2006 roku funkcję członków Rady Nadzorczej pełnili:

 • Pani Maria Wojsiat Przedpełska -Wiceprzewodniczący

 • Pan Piotr Zawiślak – Członek Rady

 • Pan Rafał Grochowski – Członek Rady

 • Pan Paweł Jagiełło – Członek Rady

 • Pan Mariusz Robert Kurzac – Członek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 20 stycznia 2006 roku dokonało zmian w Radzie Nadzorczej. Obecnie skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 • Pan Sławomir Lachowski– Przewodniczący

 • Pani Maria Wojsiat Przedpełska -Wiceprzewodniczący

 • Pani Jolanta Daniewska – Członek Rady

 • Pan Jerzy Bujnowski– Członek Rady

 • Pan Wiesław Thor – Członek Rady

 • Pan Allan Wodzyński– Członek Rady

  1. Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 102 osoby.

  1. Informacja o jednostkach powiązanych

Na dzień 31 grudnia 2005 roku BRE Bank Hipoteczny S.A. był spółką zależną Atlas-Vermögensverwaltungs-Gesellshaft mbH, podmiotu w 100% zależnego od Comerzbanku. Spółka ta była jedynym akcjonariuszem Banku i posiadała 1.350.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł każda, uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu 02 stycznia 2006 roku Atlas-Vermögensverwaltungs-Gesellshaft mbH zbył wszystkie posiadane akcje na rzecz BRE Banku SA.

Bank posiada 100% udziałów o łącznej wartości 1.765,00 tysięcy zł w spółce Bankowy Dom Hipoteczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości. Bank sprawuje pełną kontrolę w zarządzaniu spółką zależną.

Bank nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z art. 58 ust 1 ustawy o rachunkowości ze względu na to, że danych finansowych spółki zależnej są nieistotne dla obowiązku dla przedstawienia rzetelnej informacji o sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz wyniku finansowego Banku.

2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku obejmujące: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.180.531,0 tysięcy złotych;

 • zestawienie pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazuje sumę 2.221.794,7 tysięcy złotych;

 • współczynnik wypłacalności, który na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazuje wartość 10,15%;

 • rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.756,6 tysięcy złotych;

 • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.294,4 tysięcy złotych;

 • rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 839,3 tysięcy złotych;

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie

BDO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr 523.Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o. a BRE Bankiem Hipotecznym SA w siedzibie Banku w dniach od 05 grudnia 2005 r. do 23 stycznia 2006 r. oraz od 30 stycznia do 10 lutego 2006 r. przez BDO Polska Sp. z o.o. pod kierunkiem Biegłego Rewidenta Hanny Sztuczyńskiej nr ewid. 9269/6955.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony BDO Polska Sp. z o.o. oraz Biegły Rewident badający opisane sprawozdanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu - zgodnie z Art. 66 ust.1 i 2.

Bank w czasie badania udostępnił Biegłemu Rewidentowi żądane dane i udzielił informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia.

Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r., które było badane przez BDO Polska Sp. z o.o. i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe Banku za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r. zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 maja 2005 r.

Uchwałą Nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć zysk za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r. w kwocie 10.654.371,2 tysięcy w następujący sposób: na kapitał zapasowy w kwocie 6.830,3 tysięcy zł, na fundusz ogólnego ryzyka w kwocie 3.000,0 tysięcy, na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 809,9 tysięcy zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14,1 tysięcy zł.

Sprawozdanie finansowe za rok 2004 przekazano do Urzędu Skarbowego, do Sądu Rejestrowego oraz opublikowano w Monitorze Polskim B nr 1005 z 2005 roku.

II. ANALIZA FINANSOWA BANKU

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunku zysków i strat, bilansu oraz podstawowe wskaźniki finansowe.Bank, w wyniku zmiany zasad rachunkowości wynikających z obowiązku wyceny niektórych składników aktywów i pasywów metodą zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, dokonał przekształcenia danych za poprzedni okres sprawozdawczy w celu zapewnienia ich porównywalności. Poniższa analiza została zaprezentowana w oparciu o dane bilansowe Banku porównywalne za lata 2005 i 2004. Dane za rok 2003 nie zostały przekształcone. Pozycje rachunku zysków i strat za 2004 i 2003 rok nie zostały doprowadzone do porównywalności.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna