Nazwa I adres zamawiającegoPobieranie 279,2 Kb.
Strona1/4
Data03.07.2018
Rozmiar279,2 Kb.
  1   2   3   4

VII G 230/ 267 /2011

Nazwa i adres zamawiającego

Prokuratura Okręgowa w Koninie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

62-510 Konin

tel. 063/ 243-75-10 , fax.063/ 243-76-11

e-mail: ba@pokonin.internetdsl.pl

http://www.konin.po.gov.pl/

Godziny urzędowania : poniedziałek - piątek od 7.30- 15.30SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie

dla pracowników prokuratur okręgu konińskiego i członków ich rodzin
Nr postępowania VII G 230/ 267 /2011

(proces przetargowy będzie prowadzony na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.


Prawo Zamówień Publicznych –t.j. Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.
)
R O Z D Z I A Ł I

Wytyczne ogólne

§ 1 Tryb udzielenia zamówienia:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp” dla szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010.113.759 z późn. zm.)

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).


§ 2 Skróty i określenia użyte w tekście dokumentu:
Pzp - Prawo zamówień publicznych

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dokumenty przetargowe – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wszelkie wyjaśnienia
i uzupełnienia do SIWZ.

dokumenty ofertowe – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników prokuratur okręgu konińskiego i członków ich rodzin.Wspólny Słownik Zamówień: 66511000 – 5 Usługi ubezpieczeń na życie

II. Informacje o Zamawiającym:

 1. Liczba zatrudnionych pracowników - 107 (stan na dzień 30.09.2011r.).

 2. Aktualnie posiadane ubezpieczenie – 2 rodzaje (w zależności od wysokości składki miesięcznej brutto).

 3. Aktualna liczba osób objętych ubezpieczeniem - 90 osób(przy czym zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie).

Przewidywana liczba osób, które mogą przystąpić do ubezpieczenia (jako podstawa do wyliczenia składki) – 90 osób w tym:

 1. 54 osób – miesięczna składka na jednego ubezpieczonego nie przekracza kwoty 68,00 zł – wariant I

 2. 36 osób – miesięczna składka na jednego ubezpieczonego nie przekracza kwoty 95,50 zł – wariant II

 1. Struktura ubezpieczonych pracowników wg wieku i płci (stan na dzień 30.09.2011r.):
L.p.

Granica wiekowa w latach

Kobiety

Mężczyźni

1

Do 30 lat

5

1

2

Od 30 do 40 lat

18

7

3

Od 40 do 50 lat

13

9

4

Od 50 do 60 lat

17

8

5

Od 60 do 70 lat

4

5

6

Od 70 do 80 lat
1

7

Od 80 do 90 lat

1
8

Od 90 do 100 lat
1

RAZEM

58

32


III. Warunki ubezpieczenia:

 1. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003 r. (Dz. U. z 2010 r, Nr 11 poz. 66 z późn zm.).

 2. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą (zgodnie z pkt. 24 zał. nr 1 i 2 do Siwz).

 3. Przystępowanie do ubezpieczenia następować będzie bez oceny ryzyka medycznego (bez przeprowadzania ankiet medycznych i badań lekarskich pracowników), co oznacza, że Wykonawca nie uzależnia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od stanu jego zdrowia oraz podleganie ochronie w pełnym zakresie ryzyk nie jest zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia.

 4. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia również pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych, zasiłkach rehabilitacyjnych, o ile pracownicy ci byli ubezpieczeni w ramach dotychczas funkcjonującej umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej przez Zamawiającego oraz zachowana będzie wobec nich ciągłość ochrony ubezpieczenia. Płatnikiem składki będzie ubezpieczający (pracodawca), któremu ubezpieczony osobiście wpłaci należną składkę w przypadku braku możliwości potrącenia z wynagrodzenia lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Składka przekazywana będzie łącznie z należnymi składkami w terminie określonym dla całej grupy.

 5. Wśród pracowników Zamawiającego nie ma grup podwyższonego ryzyka ani osób pracujących w warunkach uciążliwych
  i szkodliwych dla zdrowia.


 6. Wykonawca zapewnia obsługę grupowego ubezpieczenia (komisje lekarskie/punkt likwidacji szkód) w Koninie. Warunek uważa się za spełniony w przypadku zapewnienia przez wykonawcę kontaktu przedstawiciela / agenta w formie bezpośredniej lub w innej formie, niewymagającej ze strony ubezpieczonych (pracowników Zamawiającego) dodatkowych kosztów, nakładów czy wysiłków w celu uzyskania świadczenia, bez zbędnej zwłoki. Korespondencja
  w zakresie obsługi ubezpieczenia odbywać się będzie drogą pocztową, telefonicznie, fax-em lub e-mailem.

 7. Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu, mianowania, powołania lub innej umowy cywilno­prawnej, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia (w pełnym zakresie ubezpieczenia).

 8. Wykonawca zapewnia również, że do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić małżonkowie, partnerzy życiowi, jak również pełnoletnie dzieci pracowników. Członkowie rodzin pracownika mają możliwość wyboru wariantu I lub II ubezpieczenia.

 9. Wykonawca zapewnia zakres ubezpieczenia małżonkom, partnerom życiowym (obojga płci), pełnoletnim dzieciom pracowników na warunkach pracownika Zamawiającego oraz kontynuację ubezpieczenia na warunkach pracownika Zamawiającego, pracownikom, którzy przeszli na emeryturę i pracownikom, którzy przeszli w stan spoczynku.

 10. Ilości ubezpieczonych pracowników mogą rosnąć lub maleć w ciągu roku ze względu na zawierane na czas określony umowy na zastępstwo oraz zlecenia.

 11. Każdy z pracowników dokonuje swobodnego (w dowolnym czasie obowiązywania umowy) wyboru wariantu w ramach którego chce być ubezpieczony, jak również zmienić uposażonego lub zrezygnować z ubezpieczenia poprzez złożenie odpowiedniego, pisemnego oświadczenia w przedmiocie zmiany. W zależności od wybranego wariantu, pracownik wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego odpowiedniej wysokości składki z comiesięcznego wynagrodzenia.

 12. Ubezpieczenie osób kontynuujących ubezpieczenie grupowe w pełnym zakresie (z uwzględnieniem zmiany ubezpieczyciela) oraz zmiana wariantu świadczenia – bez okresu karencji.

 13. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania okresu karencji w stosunku do pracowników oraz członków ich rodzin, przystępujących ze zwłoką, tj. po okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczenia lub po okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika. Okres karencji – zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia - nie może być dłuższy niż 6 m – cy, z wyjątkiem świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka dla którego okres karencji nie może być dłuższy niż 9 m – cy.

 14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia usługi grupowego ubezpieczenia na życie w dwóch grupach:

 1. I grupa osób przystępująca do „wariantu I”, dla której miesięczna składka od jednego ubezpieczonego nie
  przekroczy 65,00 zł.

 2. II grupa osób przystępująca do „wariantu II”, dla której miesięczna składka od jednego ubezpieczonego nie przekroczy 95,00 zł.

 1. Zamawiający wymaga, aby grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników obejmowało zdarzenia stanowiące podstawę wypłaty świadczenia, w wymaganych przez Zamawiającego minimalnych wysokościach podanych dla „wariantu I”
  w załączniku nr 1 i dla „wariantu II” w załączniku nr 2 do Siwz.

 2. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia, w stosunku miesięcznym.

 3. Składki miesięczne płatne będą z góry do ostatniego dnia miesiąca.

 4. Stawka składki, jak również zakres ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

 5. Suma ubezpieczenia dla każdego ryzyka działa niezależnie, tak że dla żadnego z ryzyk w ramach danego zakresu, suma ubezpieczenia nie będzie podlegała zmniejszeniu o kwotę już wypłaconych świadczeń z tytułu ryzyk pozostałych – brak konsumpcji sumy ubezpieczenia.

 6. Wykonawca zapewni likwidację szkody maksymalnie w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia (od dnia otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia).

 7. Wypłata świadczenia następować będzie maksymalnie w ciągu 5 dni od stwierdzenia uprawnień do odszkodowania,
  w formie gotówkowej przekazem pocztowym na wskazany przez ubezpieczonego adres lub przelewem na wskazane przez ubezpieczonego konto bankowe.

 8. Wykonawca zapewni ubezpieczonym prawo do dożywotniej Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia, którego warunki
  i cena będą jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych bez oceny ryzyka medycznego i finansowego.

 9. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów dotyczących warunków Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia pracowników. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia pracownik nabywa po opłaceniu składki przez okres 6 miesięcy z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. Przez warunki indywidualnej Kontynuacji ubezpieczenia rozumie się prawo bezterminowego kontynuowania ubezpieczenia w zakresie, którego znajdują się: - śmierć ubezpieczonego, - śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,- trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,- śmierć współubezpieczonego w tym małżonka, dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego,- urodzenie się dziecka,- osierocenie dziecka przez ubezpieczonego.

 10. Zamawiający wymaga, aby świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu były wypłacane w przypadku hospitalizacji, jeżeli pobyt trwa 4 kolejne dni. Wykonawca wypłaci łącznie świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu w każdym okresie polisy liczony od pierwszego dnia pobytu.

 11. Zamawiający wymaga, aby w przypadku pobytu ubezpieczonego na OIOM/OIT ubezpieczyciel wypłacił świadczenie jednorazowo, jeżeli pobyt na OIOM/OIT w trakcie pobytu w szpitalu trwał nieprzerwanie, co najmniej 48 godzin.

 12. Zamawiający wskaże osobę, która, będzie odpowiedzialna za bieżącą obsługę umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Do obowiązków tej osoby w zakresie obsługi umowy będzie należało:

 1. informowanie pracowników Zamawiającego o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

 2. sporządzanie comiesięcznych zestawień osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia,

 3. naliczanie comiesięcznych składek za ubezpieczenie,

 4. przekazywanie dokumentów i wszelkiej korespondencji związanej z ubezpieczeniem grupowym,

 5. bezzwłoczna pomoc w wypełnianiu zgłoszeń roszczeń pracowników objętych ubezpieczeniem, udzielanie pracownikom wszelkich informacji związanych z ubezpieczeniem grupowym.

 1. Wykonawca zawrze ze wskazanym przez Zamawiającego pracownikiem / pracownikami umowę zlecenia na następujące czynności:

  1. informowanie pracowników o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia,

  2. sporządzania wykazu osób, za które Zamawiający rozpoczął i zaprzestał przekazywania składek w danym miesiącu,

  3. sporządzania raz w miesiącu deklaracji rozliczeniowej z informacją o wysokości należnych składek.

 2. Za czynności, o których mowa w punkcie 27 pracownik Zamawiającego otrzyma od Wykonawcy wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące procentowy wskaźnik sumy składek przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego w miesiącu.

 3. W sprawach nieregulowanych w Siwz obowiązują ogólne warunki ubezpieczenia.


IV. Definicje:

Zamawiający wymaga akceptacji następujących definicji:

 1. Dziecko – dziecko własne, przysposobione, pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), pod warunkiem, że nie ukończyło 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 25 roku życia.

 2. Małżonek ubezpieczonego – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku, do którego nie została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja.

Jako małżonka rozumie się również partnera życiowego, z którym ubezpieczony wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jeżeli ubezpieczonego z małżonkiem nie łączy formalny związek spełnione muszą zostać następujące warunki:

   1. ubezpieczony ani małżonek nie mogą pozostawać w innym, formalnym związku małżeńskim;

   2. gospodarstwo domowe jest wspólnie prowadzone minimum przez jeden rok;

   3. partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym pracownikiem;

   4. partner życiowy zostanie wskazany przez ubezpieczonego w jego deklaracji przystąpienia do umowy.

Dla potwierdzenia spełnienia powyższych warunków ubezpieczony składa oświadczenie.

 1. Nieszczęśliwy wypadek – nagłe, przypadkowe, niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będącą wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela; nieszczęśliwym wypadkiem nie jest choroba nawet taka, która ujawniona została przypadkowym i nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną.

 2. OIOM (OIT) – Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (Oddział Intensywnej Terapii) – specjalistyczny, wyodrębniony w ramach struktur szpitala oddział szpitalny przeznaczony dla chorych wymagających intensywnego leczenia, opieki i stałego nadzoru wyposażony w sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie czynności życiowych chorych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju. Za pobyt na OIOM (OIT) uznaje się trwający nieprzerwanie, co najmniej 48 godzin pobyt na OIOM (OIT).

 3. Osierocenie dziecka – zgon Ubezpieczonego, który nastąpił przed dniem ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  a w razie uczęszczania do szkoły 25 roku życia.

 4. Pobyt w szpitalu – każdorazowy (przypadki wykazane w pkt 17 – 23 w tabeli wariantu I i II zał. nr 1 i 2 do SIWZ), całodobowy pobyt w szpitalu, w celu leczenia, trwający dłużej niż 4 kolejne dni. Dopuszczalne ograniczenie czasu pobytu w szpitalu objętego ochroną ubezpieczeniową i wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni w roku polisowym( rozszerzenie odpowiedzialności o pobyt w szpitalu na terytorium Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu ).

 5. Poważne (ciężkie) zachorowanie ubezpieczonego – to stan chorobowy objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Minimalny zakres chorób objętych ochroną ubezpieczeniową winien obejmować: zawał serca, udar mózgu, zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych (by – pass), nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda – Jacoba, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, choroba Parkinsona, oponiak mózgu.

 6. Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie, maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po pobycie w szpitalu, trwającym minimum 14 dni – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital. Świadczenie wypłacane jest za 90 dni rekonwalescencji każdego roku trwania umowy.

 7. Rodzic – ojciec lub matka ubezpieczonego, w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 8. Szpital – publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń w formie leczenia zamkniętego.

 9. Śmierć – zgon ubezpieczonego.

 10. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – śmierć ubezpieczonego, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku.

 11. Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – śmierć ubezpieczonego będąca następstwem wypadku komunikacyjnego.

 12. Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy – śmierć ubezpieczonego mająca miejsce w związku z wykonywaniem pracy.

 13. Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy– śmierć ubezpieczonego będąca następstwem wypadku komunikacyjnego w pracy.

 14. Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – śmierć ubezpieczonego będąca następstwem zawału serca lub udaru mózgu.

 15. Teściowie ubezpieczonego – rodzice małżonka ubezpieczonego.

 16. Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe i nierokujace poprawy naruszenie sprawności organizmu, polegające na uszkodzeniu organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zawału serca lub udaru mózgu.

 17. Wypadek komunikacyjny – każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze, z udziałem ubezpieczonego, jako uczestnika ruchu, kierowcy lub pasażera w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.

 18. Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku
  z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 19. Wypadek komunikacyjny w pracy – każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze,
  z udziałem ubezpieczonego, jako uczestnika ruchu, kierowcy lub pasażera w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, pod warunkiem istnienia związku z wykonywaniem pracy.

 20. Specjalistyczne leczenie – przeprowadzenie u ubezpieczonego specjalistycznego leczenia tj.:
 • Chemioterapii – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową,

 • Radioterapii – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego

 • Terapii interferonowej – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

 • Wszczepienia kardiowertera/defibrylatora - wszczepienie urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną
  i defibrylacyjną chorym, którzy maja poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia.

 • Wszczepienie rozrusznika serca (stymulator serca, kardiostymulator – urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego).

 • Ablacji – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca.

Wypłata świadczenia w przypadku specjalistycznego leczenia nastąpi w dniu:

 • podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej,

 • podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego,

 • wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca lub wykonania ablacji.

 1. Niezdolność do pracy i samodzielna egzystencja – to utrzymująca się dłużej niż 180 dni całkowita i trwała zgodnie z wiedzą medyczną nie rokująca poprawy niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem wypadku lub choroby.

V. Poważne ciężkie zachorowania Ubezpieczonego obejmują następujące choroby i stany związane
z chorobami:


 1. Zawał serca, to stan, który powoduje:

- wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

  • objawy kliniczne niedokrwienia (m. in. ból w klatce piersiowej),

  • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

  • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych.

 1. Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, które oznacza przeprowadzenie u osoby z objawami niewydolności naczyń wieńcowych operacji w celu korekty zwężenia lub zamknięcia co najmniej jednej tętnicy wieńcowej poprzez wytworzenie przepływów omijających (by-pass) z użyciem przeszczepów naczyniowych;

 2. Nowotwór złośliwy, który oznacza chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone:

 1. wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym,

 2. wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny,

 3. nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ,

 4. choroba Hodgkina w pierwszym stadium,

 5. nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;

 1. Udar, to stan który oznacza nagłe, ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi; konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne.

 2. Niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obydwu nerek, w następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki.

 3. Choroba Creutzfelda-Jakoba, klinicznie rozpoznaną za życia ubezpieczonego, przez specjalistę neurologa, powodującą niemożność wykonywania przez osobę ubezpieczoną minimum trzech z pięciu podanych poniżej czynności życia codziennego:

 1. poruszanie się w domu - poruszanie się pomiędzy pomieszczeniami w domu - bez konieczności pomocy osoby drugiej,

 2. kontrolowanie czynności fizjologicznych - samokontrola w zakresie oddawania kału i moczu oraz utrzymywanie higieny osobistej,

 3. ubieranie się - samodzielne ubieranie i rozbieranie się - bez konieczności pomocy osoby drugiej,

 4. mycie i toaleta - samodzielne wykonywanie czynności związanych z myciem i higieną osobistą - bez konieczności pomocy osoby drugiej,

 5. jedzenie - wszystkie czynności związane z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków;

 1. Zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych potwierdzone:

 1. prawomocnym orzeczeniem sądu albo,

 2. inną wiarygodną dokumentacją - zgodnie z życzeniem wykonawcy pod warunkiem, że zakażenie miało miejsce w czasie trwania odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do danego ubezpieczonego;

 1. Zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, u osoby niechorującej na hemofilię, potwierdzone:

 1. prawomocnym orzeczeniem sądu albo

 2. inną wiarygodną dokumentacją - zgodnie z życzeniem wykonawcy pod warunkiem, że zakażenie miało miejsce w czasie trwania odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do danego ubezpieczonego.

 1. Oparzenia, wymagające hospitalizacji i obejmujące:

 1. ponad 60% powierzchni ciała - dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub

 2. ponad 15% powierzchni ciała - dla oparzeń III stopnia.

Konieczne jest przedstawienie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ze szczegółowym określeniem stopnia oparzenia i procentu oparzonej powierzchni ciała;

 1. Transplantacja organów, oznaczającą przebycie, jako biorca operacji przeszczepienia serca, serca i płuc, wątroby lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego;

 2. Utrata wzroku, obuoczną, niepoddającą się korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 20. W celu potwierdzenia utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego badania okulistycznego oraz statycznego badania pola widzenia;

 3. Oponiak, potwierdzone histopatologicznie rozpoznanie oponiaka mózgu. Wyłączone z odpowiedzialności wykonawcy są jakiekolwiek inne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, tj. torbiele, ziarniniaki, malformacje naczyniowe, guzy przysadki i rdzenia kręgowego;

 4. Choroba Parkinsona to stan, który oznacza przewlekłe schorzenie układu pozapiramidowego, spowodowane pierwotnym zwyrodnieniem komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzącym do zmniejszenia liczby neuronów produkujących dopaminę, którego następstwem jest wystąpienie co najmniej dwóch z trzech klasycznych objawów osiowych choroby, tj. drżenia spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, plastycznego wzmożenia napięcia mięśniowego (sztywności mięśniowej), zmniejszających się po zastosowaniu leków stymulujących układ dopaminergiczny, zwłaszcza lewodopy. Konieczne jest wykluczenie parkinsonizmu objawowego.

VI Operacje chirurgiczne.

 1. Określenia użyte w ogólnych warunkach operacje chirurgiczne oznaczają:

 1. operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny, wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. Wykaz operacji chirurgicznych, stanowiący załącznik nr 3 do Siwz stanowi wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbę operacji chirurgicznych.

 2. Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:

 1. operacja chirurgiczna metodą otwartą - zabieg chirurgiczny polegający na otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączony z czynnościami, określonymi w terminologii medycznej, jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur,

 2. operacja chirurgiczna metodą laparoskopową - zabieg chirurgiczny polegający na takim otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub narządów wewnętrznych, które uniemożliwia czynności, określone w terminologii medycznej, jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur,

 3. operacja chirurgiczna metodą zamkniętą - zabieg chirurgiczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe, z użyciem endoskopu).

 1. wycięcie - częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej,

 2. usunięcie - całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej,

 3. rocznica polisy - każdą kolejną rocznicę początku ubezpieczenia podstawowego.

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wymienione w Wykazie Operacji Chirurgicznych stanowiącym załącznik nr 3 do Siwz, wykonane w czasie trwania odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do danego ubezpieczonego.

 2. Wykonawca wypłaca ubezpieczonemu świadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych, w wysokości:

  • 50% sumy ubezpieczenia-w przypadku operacji chirurgicznej I klasy,

  • 30% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej II klasy,

  • 10% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej III klasy.

 3. Jeżeli w Wykazie Operacji Chirurgicznych, o którym mowa w załączniku nr 3 do Siwz, nie jest sprecyzowane, jaką metodą dana operacja chirurgiczna jest wykonywana, Wykonawca (ubezpieczyciel) ponosi odpowiedzialność za operację chirurgiczną wykonaną metodą otwartą lub laparoskopową.
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna