Nazwa I adres WykonawcyPobieranie 64.5 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar64.5 Kb.Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa: …………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy: ………….............

FORMULARZ OFERTOWY
w zamówieniu bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

zwanej dalej „ustawą”, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy

Ubezpieczenie pojazdu służbowego Komendy Stołecznej Policji

(nazwa nadana postępowaniu)


  1. Nazwa i adres Zamawiającego

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa


  1. Nazwa nadana zamówieniu: Ubezpieczenie pojazdu służbowego Komendy Stołecznej Policji w zakresie ACLp

Marka pojazdu, typ

rok prod.

Data pierwszej rejestracji

Nr VIN

Kwota wartości odtworzeniowej pojazdu (PLN)

Przebieg na dzień 31.03.2018 (km)
1

DAF 4x2ELF

FA LF45.180G122010

03.03.2011

XLRAE45FF0L359486

300.000,00

19308


Nr rejestracyjny – HPZ B789

Kwota wartości odtworzeniowej

Zabezpieczenie – immobilizer

Pojazd specjalny typ PROTEUS

Pojemność silnika 4461,7cm3

Rozliczenie szkody – warsztat

Ubezpieczenie na 12 miesięcy od dnia 28.04.2018 roku
Ubezpieczenie w zakresie AC musi gwarantować:

- pełny zakres ochrony w ruchu i postoju

- ubezpieczenie od kradzieży pojazdu wraz z wyposażeniem

- zniesienie udziału własnego

- zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

- zakres działania na terytorium UE

- włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, sabotażu, a także aktów terroru


  1. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy*:


L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena oferty (PLN)

1

2

3

5

1.

Ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC liczone od kwoty odtworzeniowej

1Cena oferty
Słownie cena oferty : …………………………………………………………………W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ogłoszeniu

za cenę…. …………..................................…… PLN,

(słownie: …………………………............................................................... PLN);
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia .

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia 28.04.2018 roku.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Reklamacje należy składać na adres: ……………….. i nr faksu ………….….

8. Do Formularza Ofertowego dołączam:


  1. (w zależności od postawionych warunków)

  2. dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

9. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest …………………………………………………………..……….. .

10. Akceptujemy Ogólne Warunki Umowy, stanowiące załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia
umowy na warunkach tam określonych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
11. Dane kontaktowe: tel.: …………. / faks: ……………. /e-mail: ………………………………

…………………..……………………Data, podpis i pieczęć Wykonawcy


* Formularz należy dostosować do potrzeb wynikających ze specyfiki zamówienia.

** W przypadku niewypełnienia, Zamawiający uzna, że oferowany przedmiot zamówienia posiada minimalny termin rękojmi i gwarancji.Pobieranie 64.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna