Nauki o organizacjaPobieranie 222,11 Kb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar222,11 Kb.
1   2   3

Uniwersalny model organizacji doskonałej w ujęciu klasycznym:

 • Jasno określona misja i cele organizacji oraz wynikające stąd konkretne zadania.

 • Wykwalifikowani pracownicy ze sprecyzowanymi indywidualnymi dążeniami i wzorcami zachowań.

 • Odpowiednie wyposażenie materialno-techniczne i technologiczne (środki techniczne) oraz wykształcone zasady posługiwania się nimi (technologia).

 • Właściwa struktura formalna (racjonalne zasady podziału i odpowiedzialności).


Przedsiębiorstwa przyszłości

  1. Organizacja ucząca się – wiąże uczenie się całej załogi z organizowaniem przebiegu procesów informacyjnych (w oparciu o informatykę) i charakteryzuje się następującymi cechami:

  • załoga ma określoną wiedzę a proces uczenia się obejmuje wszystkich jej członków,

  • inwestowanie w zasoby ludzkie jest podstawową wartością,

  • wyciąganie refleksji z doświadczeń oraz wniosków z popełnianych błędów celem przebudowy koncepcji działania,

  • pełne zastosowanie systemów jakości ISO oraz EMAS,

  • ciągłe adaptowanie się do zmian w otoczeniu i zwiększanie elastyczności systemu.

   1. Organizacja inteligentna – organizacja o dużych zasobach intelektualnych, trudnych do skopiowania oraz zdolna do szybkich zmian modelu działania jak również korzystania z inteligencji wszystkich pracowników.

Organizacja ucząca się oraz organizacja inteligentna to pojęcia w zasadzie tożsame i stanowiące metaforę tworzenia się nowych i nowoczesnych form organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych, jak również jednostek administracji państwowej i samorządowej.

 1. Organizacja fraktalna – forma uproszczenia a jednocześnie przejścia na wyższy poziom zorganizowania przedsiębiorstwa przez jego podział na samodzielne jednostki samopodobne i samoorganizujące się – według zbliżonej struktury wewnętrznej – i wykonujące takie zadania jak całe przedsiębiorstwo.

 2. Organizacja wirtualna (nie tyle sformalizowana organizacja co narzędzie zarządzania):

 • organizacja oparta na sieciach komputerowych i możliwościach korzystania z banków informacji i Internetu,

 • rozwinięcie organizacji sieciowej, składającej się z mniejszych jednostek ogniskujących podstawowe umiejętności,

 • włączenie ludzi różnych organizacji do wspólnej gry rynkowej, czyli twór sztuczny ale integrujący niezależne firmy wzdłuż wspólnego łańcucha wartości (alians strategiczny),

 • połączenie, głównie poprzez informatykę, współpracujących przedsiębiorstw i instytucji (klaster),

 • tymczasowa sieć informacyjna odzwierciedlająca nieskończony potencjał energii.

Jest to zatem sieć instytucji, firm, zespołów i osób zlokalizowanych w różnych miejscach, zorganizowanych w luźno związanych strukturach, które łączy wspólny cel – świadczenie usług dla tych samych klientów, bez zasad nadrzędności i podlegania, ale z łatwą identyfikacją wzajemnej zależności elementów systemu.

Warunki zaistnienia: • wysoki poziom informatyki i dostęp do sieci komputerów i Internetu,

 • dostęp do baz danych, baz wiedzy,

 • zaufanie do organizacji wchodzących w alians.

Pozytywne efekty funkcjonowania:

 • szybkie gromadzenie zasobów produkcyjnych, finansowych i ludzkich,

 • możliwość odzwierciedlenia złożoności najbardziej zyskownych produktów (szybkie i efektywne projektowanie, testowanie prototypów, doskonalenie wzornictwa, marketingu, dystrybucji i serwisu),

 • łączenie wyspecjalizowanych jednostek w jeden system,

 • nieograniczony zbiór partnerów,

 • tymczasowy byt organizacyjny stworzony przez sieć informacyjną (ale ta tymczasowość może okazać się również cechą negatywną).

Tę ostatnią cechę dobrze parafrazuje określenie, że korporacja wirtualna to taka, która jest, ale jej nie ma…

Słabe strony: • niebezpieczeństwo włączenia się firm niekompetentnych,

 • brak utartych wzorców, uregulowań prawnych (odpowiedzialności wobec klientów),

 • niewydolność urządzeń komputerowych.

Formy przejawiania się procesów tworzenia organizacji wirtualnych:

 • partnerstwo w kreowaniu wspólnych przedsięwzięć,

 • fundusze inwestycyjne typu joint ventures,

 • alianse strategiczne wielkich korporacji (głównie w zakresie opracowywania nowych wyrobów i technologii, B+R),

 • sieć przedsiębiorstw wytwarzających wspólnie produkty (odmiana elastycznego układu kooperacyjnego),

 • wspólne świadczenie usług dystrybucji,

 • klastry (grona) różnych przedsiębiorstw i instytucji oraz kompleksy przemysłowe,

 • rozbudowane grupy kapitałowe (holdingi).


Nowa gospodarka

Nowa gospodarka jest synonimem gospodarki opartej na wiedzy. Chodzi oczywiście o powszechne wykorzystanie wiedzy na wysokim poziomie oraz tworzenie organizacji „uczących się” (inteligentnych), fraktalnych, wirtualnych, jak również nowe zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych dzięki rozwojowi techniki informatycznej i elastycznemu dostosowywaniu się do szybko zmieniających się warunków otoczenia.

Klasyczne czynniki wzrostu gospodarczego w postaci ziemi i zasobów naturalnych, pracy (siły roboczej) oraz kapitału (środków trwałych oraz nakładów inwestycyjnych) uzupełnia się o wiedzę i informację oraz przedsiębiorczość i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii.

Nowa gospodarka charakteryzuje się m. in. następującymi cechami:


 • Duży udział branż technologii informatycznych w życiu społecznym i gospodarczym oraz duży udział przemysłu wysokiej techniki (high-tech) i tzw. branż zaawansowanych (advanced) w wartości sprzedaży przemysłu (w Polsce 12-15%),

 • dostępność i szeroki zakres informacji,

 • niskie lub zerowe koszty transakcji,

 • niewielkie bariery lub ich brak w uruchamianiu działalności gospodarczej,

 • ograniczenie bądź likwidacja barier wejścia na rynek.Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2000-2009

Wyszczególnieniea)

(stan w dniu 31.XII.)


2000

2007

2008

2009


2009

2000


Przedsiębiorstwa państwowe

2268

572

363

289

12,7

Spółki handlowe

159 660

258 299

268 942

283712

17,7

- w tym z udziałem kapitału zagranicznego

43 737

61 546

63 871

65831

150,5

Spółdzielnie

19 011

18 128

17 352

17193

90,4

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

2 500 952

2 787 650

2 845 321

2 815 617

112,6

Ogółem

3 185 040

3 685 608

3 757 093

3 742 673

117,5

a)Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.

Źródło: Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2010, s. 783.
Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej w przemyśle latach 2006-2009

Wyszczególnienie

(stan w dniu 31.XII.)2006

2007

2009

2009

2006


Struktura w 2009 r.

w %


Przedsiębiorstwa państwowe

429

256

130

30,3

0,04

Spółki handlowe

50 908

52 783

52 828

103,8

14,6

- w tym z udziałem kapitału zagranicznego

12 893

13 447

13 319

103,3

3,7

Spółdzielnie

2 088

2 052

1756

84,1

0,5

Osoby fizyczne prowadzące działalność produkcyjną

286 753

285 230

269 324

33,9

74,6

Razem

381 129

381 457

360 992

94,7

100

Podmioty według sekcji przemysłu w 2009 roku

%


Przedsiębiorstwa

państwoweSpółki

handlowe


Spółdzielnie

Działalność produkcyjna osób fizycz.

Ogółem


100

razem

z kapitałem

zagranicz.Górnictwo

0,8

3

112,5

247

10

1 450

Przetwórstwo przemysłowe

95,2

122

46479

12 043

1 712

261 089

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

4,0

5

5224

1029

34

6 785Tabela 4. Spółki zarejestrowane w rejestrze REGON w przemyśle według form prawnych

(stan w dniu 31.XII.2009)

Wyszczególnienie

Górnictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Wytwarzanie

i zaopatrywanie

w energię elektr., gaz, wodę


Razem

Struktura

w %


Spółki handlowe ogółem

1125

46 479

5 524

52 828

59,9

- spółki akcyjne

81

2 163

292

2536

2,9

- z ograniczoną odpowiedzialnością

951

38 605

4642

44198

50,1

- spółki jawne

74

5 272

190

5536

6,3

- spółki komandytowe

17

406

93

516

0,6

- spółki partnerskie i spółki komandytowo-akcyjne

2

33

7

42

0,05

Spółki cywilne

331

33 642

1028

35001

39,7

Inne spółki (np. międzynarodowe)

1

6

368

375

0,4

Razem

1 457

80 127

6622

88 204

100

- struktura w %

1,7

90,8

7,5

100

x

Źródło: Rocznik statystyczny R.P. GUS, Warszawa 2010, s. 791
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

W latach 1990-2009 procesem prywatyzacji objęto 7 516 przedsiębiorstw państwowych, to jest 86 % ich ogółu (zarejestrowanych w rejestrze REGON). Z tej liczby 7 516 przedsiębiorstw, skomercjalizowano 1 724 przedsiębiorstwa, przekształcając je w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, bądź w spółki z udziałem wierzycieli (tylko 14 przedsiębiorstw). Oznacza to poddanie tych przedsiębiorstw regułom rynkowym. Prywatyzacją bezpośrednią objęto 2 191 przedsiębiorstw, z czego sprywatyzowano 2 110 przedsiębiorstw. Likwidacji poddano 1 933 przedsiębiorstwa, z czego zlikwidowano dotąd 1 094 (w tym 20 w 2009 roku). Ponadto 1 654 przedsiębiorstwa włączono do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna