Nasz znak: pcprPobieranie 371.79 Kb.
Strona1/5
Data25.03.2018
Rozmiar371.79 Kb.
  1   2   3   4   5

Nasz znak: PCPR.EFS.3431/4/2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Usługi w zakresie szkoleń zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywni – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dla 32 BO zorganizowanych na terenie Powiatu Skierniewickiego lub Miasta Skierniewice lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic wraz z dojazdem z miasta Skierniewice i powrotem

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3-Maja 6

tel. (46) 834-59-47, fax: (46), 834-59-47

Strona internetowa zamawiającego: www.efspcpr.powiat-skierniewice.pl

Adres e-mail zamawiającego: efspcpr@powiat-skierniewice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.powiat-skierniewice.pl/

Godziny pracy zamawiającego 08:00 – 16:00
II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”

Ilekroć mowa jest w niniejszym dokumencie o „SIWZ” należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia.
III. Informacje ogólne.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


IV. Wymagany termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.12.2012 r.


V. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie szkoleń/kursów zawodowych dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Aktywni”. Miejsce realizacji zamówienia: Skierniewice lub na terenie powiatu lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 kilometrów w obrębie Skierniewic.

Zamówienie podzielone jest na XII zadań częściowych obejmujących zorganizowanie i przeprowadzenie 12 rodzajów szkoleń/kursów dla osób niepełnosprawnych i ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wychowanków rodzin zastępczych – Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Aktywni”:
Zadanie częściowe nr I - rodzaj szkolenia:


 1. Kurs/szkolenie rachunkowość dla samodzielnych księgowych z obsługą komputera i programów komputerowo-księgowych – dla 3 osoby. Liczba godzin – 150 (teoria i praktyka). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr II - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs/szkolenie pracownik administracyjno-biurowy – kadry-płace – z obsługą

programów komputerowych – dla 6 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) – 140.

Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.Zadanie częściowe nr III - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs/szkolenie kosmetyka i wizaż I i II stopnia, uprawniający do podjęcia zatrudnienia – dla 4 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) – 120 godz. I stopień i 120 godz. – II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr IV - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs masażu I i II stopnia – dla 1 osoby, uprawniający do podjęcia zatrudnienia. Liczba godzin (teoria i praktyka) – 160. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr V - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs ochrony osób i mienia – dla 6 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) – 245. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr VI - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy kategorii B – dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) – 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr VII - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs prawa jazdy kategorii C – dla 4 osób. Liczba godzin – 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin (godzina jazdy 60 min.) zajęć praktycznych. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr VIII - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs kwalifikacji do prawa jazdy kat. C – dla 4 osób. Liczba godzin – 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki (godzina zajęć praktycznych 60 min). Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr IX - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs/szkolenie fryzjerski I i II stopnia – dla 2 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka), 120 godzin I stopień + 120 godzin II stopień. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr X - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs/szkolenie magazynier-hurtownik z obsługą wózków jezdniowych oraz bezpieczną wymianą butli - dla 3 osób. Liczba godzin (teoria i praktyka) – 150 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr XI - rodzaj szkolenia:

 1. Kurs/szkolenie prawa jazdy kat. C + E, – dla 1 osoby. Liczba godzin- kursu: teoria – 20 godzin, praktyka – 25 godzin. Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Zadanie częściowe nr XII- rodzaj szkolenia:

 1. Indywidualne zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w formie kursu, dostosowane do poziomu uczestników w celu wyrównywania szans edukacyjnych na poziomie szkolnym (gimnazjalnym i pogimnazjalnym) – dla 4 osób. Liczba godzin- kursu: teoria/konwersacja po 30 godzin dla każdego wychowanka indywidualnie z dojazdem do jego miejsca zamieszkania tj. Święte, Słomków, Miedniewice, Mokra Prawa.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kod CPV: 80.00.00.00-4; 80.50.00.00-9.
VI. Warunki udziału w przetargu i wymagania dotyczące ofert.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą’.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów zamówienia wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.


VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz ze składaną ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące

oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1

pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24

ust.1 pkt 2 ustawy, ( dla osób fizycznych – załącznik nr 5 do siwz )

1.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert,

1.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,1.4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

do SIWZ,

1.5. aktualny wpis Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

właściwy Wojewódzki Urząd Pracy - zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – ( Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz.

415 z późn.zm.) ,


2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy

obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 8 do SIWZ,2.3. oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 6 do SIWZ,

2.4. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:

1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu.


Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których

mowa odpowiednio w ust.3 powyżej.
5. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wskazanych
w pkt VII specyfikacji oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,


w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawcę,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,


z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.

6.Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:6.1. wypełniony formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ

6.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz dokumenty i oświadczenie potwierdzające braku podstaw

do wykluczenia z postępowania wymienione w pkt VII, sporządzone wg wzorów

stanowiących załączniki do SIWZ6.3.stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego

rejestru.

6.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.


Dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz pełnomocnictwa , o których mowa w pkt VII.6.3. i 6.4., które muszą być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana,

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Pobieranie 371.79 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna