Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki I Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 poPobieranie 22,16 Kb.
Data03.11.2017
Rozmiar22,16 Kb.

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016

Warszawa, 2014-08-07OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 – w zakresie zadania pn. Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2014 – 2015.

Celem zadania jest zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, poprzez stworzenie sprawnie funkcjonującego programu wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej oraz podjęcie działań ukierunkowanych na zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej i zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej. Program ten ma także w swych założeniach poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka jego wystąpienia, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu. Dodatkowo, ma za zadanie zwiększyć wiedzę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka oraz wczesnego wykrywania i leczenia.

Zakres finansowania programu ze środków Ministra Zdrowia (wydatki bieżące) w zakresie analizy, epidemiologii i profilaktyki obejmuje usprawnienie systemu kwalifikacji i leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej, wykonanie badania przesiewowego mężczyzn w wieku powyżej 65 roku życia, u których stwierdzono co najmniej trzy czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego: chorobę wieńcową, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię (przebadanie w każdym roku realizacji zadania ok. 20 000 mężczyzn w 16 województwach, w tym objęcie badaniem kontrolnym ok. 800 mężczyzn rocznie), szkolenia dla lekarzy, kampanię informacyjno-edukacyjną oraz opracowanie raportu z realizacji ww. zadania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora wymienionego zadania na lata 2014-2015.Wymagania formalne:

 1. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2a, 2b i 4,
 1. złożenie oświadczeń ujętych w załączniku nr 3,
 1. aktualny – sprzed ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty – wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ogłaszający konkurs dopuszcza dołączenie do oferty wydruku ze strony internetowej,
 1. aktualny – sprzed ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania oferenta. Ogłaszający konkurs dopuszcza dołączenie do oferty wydruku ze strony internetowej,
 1. statut jednostki (obowiązujący na dzień sporządzenia oferty) lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności,
 1. kopia aktualnej (na dzień sporządzania oferty) polisy OC (dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej),
 1. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane
  w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 1. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:

 1. szczegółowy wykaz i zakres planowanych do realizacji działań - harmonogram realizacji w poszczególnych latach wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania, przedstawiony w zestawieniu tabelarycznym, tożsamy z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2a,2b do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w latach 2014 – 2015; dodatkowo określenie zakresu planowanej współpracy z podwykonawcami, którzy będą współpracować z oferentem przy realizacji ww. działań.

Kryteria oceny ofert:

 1. Proponowany łączny koszt realizacji zadania 0 -1 pkt,

 1. Doświadczenie w prowadzeniu badań przesiewowych w kierunku tętniaków aorty brzusznej, chorób tętnic i żył obwodowych 0 – 1 pkt,

 2. Podjęcie współpracy z innymi ośrodkami w celu realizacji zadania 0 – 1 pkt,

 3. Możliwość prowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego w strukturze oferenta 0 – 1 pkt,

 4. Możliwość przeprowadzenia w strukturze oferenta operacji klasycznych tętniaka aorty brzusznej 0 – 1 pkt,

 5. Liczba lekarzy specjalistów, uprawnionych do wykonywania zabiegów w zakresie chirurgii naczyniowej, zatrudnionych u oferenta w pełnym wymiarze czasu pracy 0-3 pkt,

 6. Liczba przeprowadzonych operacji klasycznych tętniaków aorty brzusznej w roku 2013

0 – 3 pkt

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. 1. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje w formie pisemnej, pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo w formie elektronicznej - płytę CD lub pendrive z edytowalną wersją zał. nr 1, 2a, 2b, 3 i 4. Koperta powinna być opisana w sposób następujący:

„Konkurs – Program POLKARD 2014 – analiza, epidemiologia i profilaktyka - Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Dane dotyczące spełnienia wymagań formalnych”. Na kopercie powinna znajdować się pieczęć oferenta.

 1. Druga koperta powinna zawierać informacje w formie pisemnej, pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych. Koperta powinna być opisana w sposób następujący:

„Konkurs – Program POLKARD 2014 – analiza, epidemiologia i profilaktyka - Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Dane dotyczące spełnienia wymagań merytorycznych”. Na kopercie powinna znajdować się pieczęć oferenta.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –POLKARD 2014 – analiza, epidemiologia i profilaktyka - Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”. Na kopercie powinna znajdować się pieczęć oferenta. 1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r.

na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

(urząd czynny od pn. do pt. w godzinach 8.15 – 16.15)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.


 1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów (oddzielnie do wymagań formalnych i merytorycznych).

 2. Oferta powinna być trwale spięta (np. bindowanie, segregator, skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

 4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta (upoważnienie powinno znajdować się  w części dotyczącej danych formalnych oferty).

 5. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Uwaga!

 1. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:

a) o 7 dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne – bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego)

b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia


i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

 1. Ogłaszający zastrzega możliwość uwzględnienia oferty, która wpłynęła po upływie 15 dniowego terminu od dnia ukazania się ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, o którego zachowaniu decyduje data wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz terminu, o którym, mowa w pkt 4 lit. b, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

 2. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu albo unieważnienia konkursu.

 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

 4. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez oferenta.

 5. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.

Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna