Najważniejsze działania Sekretarza Gminy od 01 do 28 czerwca 2004 rPobieranie 73,22 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar73,22 Kb.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy


za okres 9.07 – 24.08.

9.07.

Wziąłem udział w zebraniu Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. W czasie posiedzenia Prezes Stowarzyszenia Pan Jacek Kaczmarek poinformował o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektów, które będą realizowane na obszarze 7 gmin tworzących Stowarzyszenie. Zaprezentował również projekt podziału środków na poszczególne działania przy czym całkowita pula środków wynosi 9.512 tys. zł. Samorządy gminne mogą ubiegać się o środki z dwóch działań; „odnowa wsi”, na który zabezpieczono 4.400 tys. zł oraz „małe projekty”, dla których przeznaczono 1.455 tys. zł. Pierwszy Konkurs na nabór projektów planowany jest na listopad bieżącego roku.

Podpisanie umowy jest sukcesem Zarządu Stowarzyszenia, który po latach starań doprowadził do pozyskania tak znaczącego dofinansowania, które przyczyni się do aktywizacji wielu środowisk wiejskich.

14.07.

Grupa osób zainteresowana zawiązaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra – Warta”, którego celem jest pozyskanie środków pomocowych z PO „Ryby” spotkała się na spotkaniu założycielskim w Zbąszyniu. Dzięki naszym zachętom Gminę Międzychód reprezentowała kilkuosobowa delegacja z moim udziałem.

Podjęto uchwałę o zawiązaniu Stowarzyszenia, którego założycielami zostali członkowie naszej delegacji. W wyniku wewnętrznych ustaleń postanowiliśmy zgłosić do Zarządu Stowarzyszenia naszego przedstawiciela Pana Piotra Minge. W wyniku przeprowadzonego głosowania został wybrany Zarząd, w skład którego wszedł Pan Piotr Minge,

a Przewodniczącym został przedstawiciel Gminy Sieraków Pan Bernard Dorożała.  

W zebraniu uczestniczyli także V-ce Dyrektorzy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego i Lubuskiego Pan Eugeniusz Siminiak. Departamentu Rolnictwa i Środowiska Pan Bogdan Wiatr.

16.07.

Gościliśmy w Mniszkach przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Departamentu PROW Pana Jana Wujczaka w towarzystwie Pani redaktor Monitora Wielkopolskiego Aurelii Pawlak. Urząd Marszałkowski polecił redakcji Monitora przykład Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach jako jeden z najlepszych projektów zrealizowanych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania odnowa wsi. W ten sposób nasz obiekt został wyróżniony na całą Wielkopolskę jako przykład efektywnie i w przemyślany sposób wydatkowanych środków z funduszy unijnych.17.07.

Podejmowaliśmy Zastępcę Burmistrza Szczytnej Pana Wiesława Tracza, który zawitał do Międzychodu z partnerską wizytą związaną z udziałem w Festiwalu Szanty im. Teresy Remiszewskiej. W rozmowie dowiedzieliśmy się o sytuacji w Kotlinie Kłodzkiej po fali ulewnych deszczów, w wyniku których tym razem jednak Szczytna nie ucierpiała. Wymieniliśmy informacje na temat możliwości i warunków pozyskiwania środków  

z funduszy unijnych. Z relacji naszego gościa wynika, że Województwo Dolnośląskie szybciej i sprawniej przeprowadza nabory przy czym wydaje się, że bariery administracyjne są mniejsze chociaż uwarunkowania podobne.

4.08.

Przeprowadziliśmy postępowanie naborowe na stanowisko referenta d.s. zgłaszania dłużników w wymiarze 1/8 etatu. W przewidzianym terminie wpłynęły oferty czterech kandydatów. Komisja Naborowa po ocenie złożonych ofert postanowiła do II etapu rozmowy kwalifikacyjnej dopuścić trzy osoby. Przyczyną odrzucenia jednej kandydatury był brak wymaganego stażu pracy.

Po przesłuchaniu pozostałych trzech kandydatów i ocenie kompleksowej złożonych ofert Komisja Naborowa wskazała Pana Radosława Lubika jako osobę najlepiej przygotowaną do pracy na przedmiotowym stanowisku.

5.08.

W trzyosobowym zespole z moim Zastępcą Panem Krzysztofem Michalskim oraz Kierownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami Panem Sławomirem Nawrotem przyjmowaliśmy Pana Starostę Juliana Mazurka. Głównym przedmiotem rozmów było wypracowanie sprawnego mechanizmu wydawania pozwoleń na budowę budowlanych przedsięwzięć gminy i podmiotów prywatnych. Pan Starosta podkreślał konieczności ścisłej kontroli projektantów wykonujących dokumentację tak aby w momencie wystąpienia  

o pozwolenie budowlane była ona kompletna.

My zwróciliśmy uwagę na naszym zdaniem zbyt rygorystyczne podejście Wydziału Architektury do wymogów kompletności dokumentacji oraz wypełniania postanowień prawa budowlanego. Zabiegaliśmy także o przyspieszenie w wydawaniu decyzji tam gdzie dokumentacja jest kompletna.

Obydwie strony zobowiązały się do starań na rzecz poprawy istniejącego stanu.

9.08.

Miałem przyjemność uczestniczyć w zorganizowanym przez Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji przy współdziałaniu innych jednostek Pucharze Polski Strong Man odbywającym się na terenie przystani nad rzeką Wartą. W pogodne popołudnie Międzychodzianie oraz turyści mieli możliwość podziwiać popisy najsilniejszych ludzi  

w Polsce w różnych konkurencjach. Zawody uatrakcyjniły występy w-ce mistrzyni Świata fitness, duetu akrobatów cyrkowych oraz ex-strong mana Jacka Dymka śpiewającego piosenki Elvisa Presleya.

Po liczbie publiczności oraz gorących reakcjach można wnioskować, że impreza się podobała i to jest najważniejsze. Warto ponadto nadmienić, ze jednostki gminne angażowały się organizacyjnie natomiast koszty finansowe pokrył sponsor.

10.08.

Złożył mi wizytę Pan Kamil Szpotkowski w mojej ocenie z ciekawą propozycja wzbogacenia ekspozycji przyrodniczej w Centrum w Mniszkach. Projekt zaprezentowany przez Pana Kamila ma w swym zamyśle w formie trójwymiarowej w warunkach ekspozycyjnych zaprezentowanie bogactwa flory i fauny Doliny Kamionki.

Nie rozwijając tematu chciałbym zaproponować Wysokiej Radzie bliższe zapoznanie się z projektem Dioramy Doliny Kamionki, który znacznie podniesie wartość ekspozycji przyrodniczej na posiedzeniu Komisji.

W tym samym dniu przyjmowałem delegacje Hufca ZHP w Międzychodzie w osobach Komendanta pana Łukasza Dobkiewicza oraz Panów Piotra Mleczaka i Rafała Litke. Panowie zapowiedzieli przyszłoroczne obchody 75 – lecia istnienia Hufca ZHP w Międzychodzie oraz 100 – lecia skautingu w Polsce. W programie obchodów zapowiedzieli główne wydarzenia na początek czerwca, w ramach których przewidziany jest duży zlot harcerski z bogatym programem i zamysłem otwartego koncertu znanej grupy wykonującej poezję śpiewaną  

i piosenki wędrowne. Przewidziana jest organizacja okolicznościowej wystawy jubileuszowej oraz udział naszej delegacji w wielkim krajowym zlocie 100 - lecia skautingu.

Szczególny charakter ma mieć też coroczny zlot „Zapałka”. Całość oczywiście wiąże się ze znacznymi wydatkami stąd prośby harcerzy o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie większych środków na ten cel. Prośby dotyczą także wparcia organizacyjnego planowanych przedsięwzięć.

13.08.

Odwiedziliśmy z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mleczakiem nowego Prezesa Spółki MPEC Pana Szymona Prokopczuka. W rozmowie dowiedzieliśmy się o pierwszych czynnościach podejmowanych przez Pana Prezesa oraz pierwszych ocenach sytuacji  

w Spółce. Zaprosiliśmy jednocześnie Pana Prezesa do udziału w dzisiejszej Sesji, gdzie zapewne zaprezentuje swoją ocenę i plany związane ze Spółką MPEC.

15.08.

Wziąłem udział w uroczystościach Matki Bożej Zielnej, które zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Msza święta, prelekcja prezentująca różne gatunki ziół i ich rolę w lecznictwie oraz możliwość biesiadowania przy kawie  

i produktach grillowych stworzyły miłą i rodzinną atmosferę sierpniowego święta. Stąd też uczestnicy uroczystości wyjeżdżali z Mniszek zadowoleni i pełni wrażeń.

19.08.

Przyjmowałem w swoim gabinecie Pana Jacka Grabowskiego, który jako przedstawiciel przedsiębiorstwa IQ Energy S.A. przedstawił mi sytuacje sprzyjającą produkcji energii alternatywnej w ramach programu rozwoju biogazowi rolniczych.

Ten rodzaj produkcji energii w ocenie mojego gościa ma duże perspektywy rozwoju ze względu na europejską politykę energetyczną nakładającą na wszystkie kraje UE obowiązek zwiększania produkcji „zielonej energii” aż do poziomu 20% w 2020 roku.

Z kolei biogazownie oprócz rozwiązywania problemu produkcji energii odnawialnej mogą również przyczynić się do poprawy opłacalności produkcji w rolnictwie poprzez ukształtowanie się stabilnego rynku zbytu. Na bazie wytwarzanej energii istnieje również możliwość korzystania z niej w lokalnej sieci gazowej. Doktor Grabowski uświadamia, że pierwszym krokiem do uruchomienia jakichkolwiek działań jest opracowanie „Bilansu energii odnawialnej ze źródeł rolniczych w naszej gminie”. Takie opracowanie daje odpowiedź na ile na terenie danej gminy istnieje potencjał do realizacji takiego programu. Ja z kolei przedstawiłem uwarunkowania zasobów energetycznych u nas mówiąc o pokładach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz możliwościach uruchomienia biogazowi na bazie ZUO w Mnichach. Sądzę, że przedstawiony materiał warto poddać głębszej analizie.

21.08.

Wspólnie z Sołtysem Gorzynia podjęliśmy rozmowy z Jerzym Najdkiem o przekazanie działki, gruntu rolnego o powierzchni ok. 1,8 ha pod potrzeby urządzenia terenów sportowo – rekreacyjnych. Zmusiła nas do tego odpowiedź Uniwersytetu Przyrodniczego, który w piśmie przedstawiającym propozycję zamiany gruntów zawarł stwierdzenie, że fizyczne przekazanie gruntu może nastąpić po dokonaniu wszystkich czynności wymaganych prawem niezbędnych do przeniesienia prawa własności. W rozmowie telefonicznej przedstawiciel Uniwersytetu wyraził zgodę na użyczenie gruntu pod warunkiem pozytywnego stosunku dzierżawcy.

Po przedstawieniu naszych argumentów związanych z potrzebą społeczności wiejskiej Gorzynia, a także zamiennego użytkowania gruntu przez Pana Jerzego Najdka po byłym boisku sportowym, uzyskaliśmy pełną zgodę naszego rozmówcy na objęcie przedmiotowej działki. To pozwoli podjąć prace związane z przeniesieniem boiska sportowego w Gorzyniu.
Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski
11.07.

Zastępca Burmistrza wziął udział w otwarciu i podsumowaniu II Turnieju Brydża Sportowego zorganizowanego z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W zawodach uczestniczyło 15 par z Międzychodu, Sierakowa i Wronek. Zwycięzcami turnieju zostali brydżyści z Wronek pp. Jan Bierka i Roman Gralak wyprzedzając pary międzychodzki: Jerzy Podgruszewski i Bogdan Piechura.

Wymienione pary otrzymały pamiątkowe puchary.

Należy zwrócić uwagę na profesjonalizm organizacji turnieju, ze względu na fakt, że sędzią głównym był arbiter międzynarodowy pan Wiesław Skowron.

Tego samego dnia Zastępca Burmistrza uczestniczył w otwarciu zawodów strzeleckich. Puchar Burmistrza odbył się na strzelnicy sportowej na Przedlesiu.W zawodach wzięło udział 47 myśliwych z 9 kół łowieckich z rejonu całej Zachodniej Polski m.in. z Zielonej Góry, Krotoszyna, Leszna, Szczecina, Poznania, Kostrzyna i Gorzowa Wielkopolskiego.

W kategorii indywidualnej wygrał pan Janusz Bialic z Kostrzyna , natomiast w rywalizacji drużynowej koło myśliwskie „Celuloza” także z Kostrzyna.

Warto także zauważyć, że II miejsce drużynowo zajęli strzelcy z koła „Słonka” z Kwilcza.

Wszyscy uczestnicy zawodów podkreślali dobre warunki na strzelnicy na Przedlesiu deklarując jednocześnie swój udział w przyszłym roku.

14.07.

Zastępca Burmistrza wziął udział, wspólnie z Dyrektorem Antonim Taczanowskim oraz Dyrektor Gimnazjum nr 1 panią Barbarą Olejniczak w spotkaniu z państwem Berhfeld  z Rostocka.

Niemieccy goście po raz drugi przywieźli instrumenty muzyczne (4 nowe trąbki) dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.Ponieważ ich wizyta przypadła w okresie wakacji, nie mieli więc okazji posłuchać młodych muzyków. Otrzymali za to kilka zdjęć młodzieżowej orkiestry z tegorocznych koncertów oraz upominki związane z Międzychodem i Gimnazjum nr 1.Goście z zadowoleniem przyjęli informacje o funkcjonowaniu orkiestry i stwierdzili, że nie żałują swojej pomocy.

16.07.

Zastępca Burmistrza wspólnie z członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pojechali z wizytą na obóz terapeutyczno – wypoczynkowy zorganizowany  

w Chojnie przez Klub Abstynenta „Pod Gruszą”

Jak co roku grupa ok. 30 osób, w tym 12 dzieci miała okazję wspólnie wypoczywać, jednocześnie odbywając zajęcia terapeutyczne zarówno przez samych alkoholików jak i ich rodziny.

Udział w tym obozie stanowi ważny element integracyjny, a także dodatkową motywację do walki z uzależnieniem.18.07.

Zastępca Burmistrza spotkał się z wiceburmistrzem Szczytnej panem Wiesławem Traczem, który odwiedził Międzychód z partnerską wizytą. Pan Burmistrz interesował się życiem gospodarczym w naszej gminie.

Miał okazję obejrzeć mieszkania w nowym budynku komunalnym przy ul. Polnej podziwiając ich standard. Odwiedził także Zakład „Ogrody Wodne” pana dr Krzysztofa Grzegorczyka, gdzie wysłuchał ciekawej gawędy przyrodniczej. Burmistrz Tracz miał okazję podziwiać także efekty pracy Klubu Integracji Społecznej, dzięki pierwszej wycince wokół jeziora miejskiego. W trakcie rozmów poinformował, że niedawna powódź w Kotlinie Kłodzkiej tym razem oszczędziła mieszkańców jego gminy. Na zakończenie poinformował o zamiarze przyjazdu na Święto Podgrzybka, deklarując jednocześnie udział uczniów swojego gimnazjum w tegorocznej Gimnazjadzie.

Tego samego dnia Zastępca Burmistrza uczestniczył w otwarciu VI Festiwalu Szanty im. Teresy Remiszewskiej zorganizowanym przez Międzychodzki Dom Kultury w Mierzynie. Jak co roku gościem honorowym festiwalu był wnuk słynnej żeglarki pan Andrzej Remiszewski (po raz pierwszy z małżonką). W imprezie wzięło udział 5 zespołów z terenu całej Polski. Dwa z nich przyjechały do Mierzyna po raz drugi. Choć pogoda w tym roku nie dopisała, nie odstraszyło to licznie zebranej publiczności. Świadczy to o tym, że muzyka żeglarska zyskała już stałą grupę miłośników. Warto także zaznaczyć, że Festiwal poprzedziła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Teresie Remiszewskiej. Umieszczona ona została na budynku przy ul. Piłsudskiego, w którym urodziła się słynna żeglarka. Tablice ufundował konsul Andrzej Gawroński, a jej zamontowaniem zajęło się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej.25.07.

Zastępca Burmistrza uczestniczył w zakończeniu międzygminnego turnieju piłki nożnej zorganizowanego przez działaczy sportowych z Muchocina. W zawodach wzięło udział 6 zespołów z: Chrzypska Wielkiego, Wierzbna, Bielska, Mokrzca, Międzychodu i Muchocina. Turniej rozgrywany był po raz trzeci, wzbudzając duże zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Muchocina. Zwycięzcami okazali się zawodnicy Chrzypska Wielkiego, którzy po zaciętym meczu finałowym rzutami karnymi pokonali gospodarzy, a trzecie miejsce zajęła drużyna oldboyów „Warty” Międzychód. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a wszyscy zawodnicy medale. Warto także zaznaczyć wzorową organizację zawodów i gościnność gospodarzy.29.07.

Zastępca Burmistrza spotkał się z dziećmi z Kotliny Kłodzkiej, które wypoczywały na terenie powiatu międzychodzkiego w związku z powodzią, która wystąpiła w tym regionie. Wypoczynek dzieci zorganizowany został z inicjatywy OSP w Sierakowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w Ośrodku Posnanii nad Jeziorem Chrzypskim. Wszelkie koszty pokrywane były przez Samorządy Gminne, Starostwo Powiatowe, OSP i sponsorów. Nasza gmina udostępniła autobus oświatowy, którym dzieci zostały przywiezione z Kłodzka i odwiezione do domów.31.07.

Zastępca Burmistrza wziął udział, wspólnie z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mleczakiem w uroczystych obchodach 90 rocznicy powołania policji Państwowej połączonych z ceremonią wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie. W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Policji insp. Wojciech Olbryś, poseł na Sejm Romuald Ajchler, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin oraz Cechu Rzemiosł Różnych, z inicjatywy którego nastąpiło ufundowanie sztandaru. Uroczystość miała szczególny charakter, nie tylko ze względu na udział w niej znamienitych gości ale także ze względu na obecność Kompani honorowej Policji w tym patrolu konnego Sierakowskiej Orkiestry Dętej oraz wielu pocztów sztandarowych. To ważne dla policji powiatu międzychodzkiego wydarzenie było również okazja do wyróżnienia najlepszych policjantów odznaczeniami oraz nominacjami na wyższe stopnie policyjne.12.08.

Zastępca Burmistrza uczestniczył w otwarciu przystanku ekologicznego, który umieszczony został w drewnianej wiacie koło dawnego Kurhausu w parku Oskara Tietza.Na planszach ustawionych pod wiatą zaprezentowana jest flora na jaką można się natknąć w okolicach jeziora miejskiego. W najbliższym czasie zamontowane zostaną także plansze ze zdjęciami występujących tam zwierząt. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był pan dr Krzysztof Grzegorczyk, który współpracuje   z Gmina w różnych projektach ekologicznych, a pomoc w przygotowaniu tego miejsca udzielili pracownicy KIS. Należy mieć nadzieję, że spacerowicze oraz dzieci naszych szkół skorzystają z walorów poznawczych tego miejsca.15.08.

Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystości Święta Wojska Polskiego, która odbyła się pod pomnikiem II Armii Wojska Polskiego w Międzychodzie. Po Mszy Świętej odprawionej w intencji Oręża Polskiego w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi i przemarsze w asyście panów sztandarowych i orkiestry Pojezierza Sierakowsko – Międzychodzkiego pod pomnik złożono wieńce i kwiaty. Uroczystość była okazją do przypomnienia szczególnej w naszej historii bitwy warszawskiej, a także innych chlubnych wydarzeń z historii naszego wojska. Wydaje się, że to wydarzenie ma szczególne znaczenie dla kombatantów, stąd też ich liczny udział. Niestety okres wakacyjny spowodował, że niewielu było młodych ludzi. Na szczęście nie zawiedli harcerze i strzelcyDziałania Sekretarza Gminy
18. 07. – udział w obchodach jubileuszu 25-lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ustronie” przy ul. Gorzyckiej; podczas części oficjalnej uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę okolicznościową upamiętniającą obchodzoną rocznicę; przekazałem w imieniu Burmistrza list gratulacyjny;

21. 07. – wizyta konsultanta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu pn.: „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich”; w ramach konsultacji ustalono metodę udoskonalenia opisów stanowisk pracy uwzględniających ścieżki rozwoju zawodowego urzędników oraz w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych;

25. 07. – uczestniczył w obchodach jubileuszu 180-ciu lat istnienia Stada Ogierów w Sierakowie przekazując w imieniu Burmistrza list gratulacyjny;
W tym okresie Burmistrz Międzychodu wydał następujące zarządzenia:
Nr 36/09 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające uchwałę nr XXXII/252/08 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Międzychód na 2009 rok.

Nr 37/09 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zorganizowania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Nr 38/09 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości skarbu państwa.

Nr 39/09 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające uchwałę nr XXXII/252/08 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Międzychód na 2009 rok.

Nr 40/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łowyniu.

Nr 41/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie.

Nr 42/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie.

Nr 43/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Nr 44/09 z dnia 21sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół miasta i gminy Międzychód.

Nr 45/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół miasta i gminy Międzychód.


Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami
1/ Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14.000 Euro na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Międzychód – obręb Lewice działki 15, 16/1 i 16/2

- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko,

działka nr 25/1

2/W dniu 24 lipca 2009 podpisano następującą umowę notarialną:

- umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zlokalizowanego w Międzychodzie przy ul. Daszyńskiego 1/30, cena lokalu wraz z udziałem w gruncie w kwocie 34.809,00 zł,3/ Dnia 03 sierpnia 2009 odbył się przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w OW w Mierzynie

-działki 823/11, 823/12, 823/13.


W wyniku przetargu zbyto trzy działki zabudowane domkami letniskowymi o łącznej pow. 2417 m2 za kwotę 351.015,- zł

4/Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości do zbycia w Międzychodzie przy ulicy Chopina – działki pod zabudowę jednorodzinną:

nr 1506/13 o pow. 0,1000 ha – cena wyw. nieruchomości 50.000,- zł,

nr 1506/14 o pow. 0,1000 ha – cena wyw. nieruchomości 50.000,- zł,

nr 1506/15 o pow. 0,1000 ha – cena wyw. nieruchomości 50.000,- zł,

nr 1506/16 o pow. 0,1000 ha – cena wyw. nieruchomości 50.000,- zł,

nr 1506/18 o pow. 0,1128 ha – cena wyw. nieruchomości 56.400,- zł,

nr 1506/19 o pow. 0,1213 ha – cena wyw. nieruchomości 60.650,- zł,


Przetarg odbędzie się 21 września 2009 r.


oraz przetarg na działkę z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem budowy wolnostojącego obiektu usługowego nr 1506/22 o pow. 0,1100 ha – cena wyw. nieruchomości 55.000,- zł, na którą przetarg odbędzie się 28 września 2009 r.


Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14.07.2009 r.

podpisana została umowa na wykonanie zadania p.n. Wykonanie dachu na budynku

administracyjnym ze świetlicą w miejscowości Mniszki na kwotę brutto 93.048,86 zł

z wybranym Wykonawcą tj. Usługi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiński ul. Grzybowa 12,

64-426 Łowyń z terminem wykonania do dnia 30.09.2009 r.

2. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych

związanych z Przebudową nawierzchni chodników w Międzychodzie

( ul. Daszyńskiego, Szpitalna, 3 Maja, Piłsudskiego), w dniu 14.07.2009 r. podpisana

została umowa na wykonanie tego zadania na kwotę brutto 166.123,96 zł z wybranym

Wykonawcą tj. Firmą „USBUD” Marian Szudra ul. Powstańców Wlkp. 15,

64-420 Kwilcz z terminem realizacji do dnia 30.09.2009 r.

W/w Wykonawca w dniu 19.08.2009 r. zgłosił zakończenie robót na tym zadaniu i termin

odbioru wyznaczony został na dzień 27.08.2009 r.

3. W dniu 25.06.2009 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót

budowlanych związanych z wykonaniem zadania Przebudowa nawierzchni ul. Dolnej

w miejscowości Kamionna. W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęło

5 ofert. Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert, do realizacji tego zadania w

dniu 27.07.2009 r. wybrana została oferta złożona przez Firmę „USBUD” Marian Szudra

ul. Powstańców Wlkp. 15, 64-420 Kwilcz na kwotę brutto 3.288.154,47 zł i w dniu

11.08.2009 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą z termin wykonania zadania do

dnia 30.10.2010 r.

4. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

budowlanych związanych z wykonaniem zadania Budowa kompleksu boisk w ramach

programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Międzychodzie przy ul. Langowicza,

w wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęło 5 ofert.

Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert, do realizacji tego zadania w

dniu 03.08.2009 r. wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum:

Lider: Margot Inwestycje sp. z o.o.ul. Borowskiego 7a/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Partner: Margot Wyposażenie Realizacja Inwestycji sp.z o.o. ul. Łokietka 14/2,

66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę brutto 1.187.282,63 zł i w dniu 17.08.2009 r. podpisano

umowę z wybranym Wykonawcą z terminem wykonania zadania 100 dni od daty

podpisania umowy tj. do dnia 25.11.2009 r.


  1. W dniu 03.08.2009 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót

Budowlanych związanych z Przebudową nawierzchni na drodze gminnej w m. Kolno.

W wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 24.08.2009 r. wpłynęło ofert.

Komisja przetargowa przeprowadza badanie i ocenę złożonych ofert.

Termin wykonania zadania wyznaczony został do dnia 31.10.2009 r.

6. W dniu 05.08.2009 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót

budowlanych związanych z budową parkingów, drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-

jezdnego od ulicy Mostowej do ulicy Garbarskiej w ramach zadania Budowa drogi gminnej

łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w Międzychodzie – I etap (podetap II).

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 26.08.2009 r., a termin wykonania zadania

do dnia 15.06.2010 r.

7. W dniu 13.08.2009 r. ogłoszony został przetarg w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej 14.000 Euro na Budowę oświetlenia drogowego przy drodze

Międzychód-Dzięcielin (ul. Gwardii Ludowej).

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 28.08.2009 r., a termin wykonania

zadania do dnia 15.10.2009 r.Referat Promocji i Rozwoju Gminy


  1. Ryby 2007-2013

14 lipca 2009 roku w Zbąszyńskim Centrum Kultury w Zbąszyniu odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra – Warta”. Na zebranie stawili się przedstawiciele wszystkich 11 gmin uczestniczących w dotychczasowych pracach nad przygotowaniem wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013: Bledzewa, Chrzypska Wielkiego, Kwilcza, Przytocznej, Pszczewa, Miedzichowa, Międzychodu, Międzyrzecza, Sierakowa, Trzciela i Zbąszynia oraz liczna reprezentacja sektora rybackiego z obszaru tych gmin. Na zebranie przybyli również przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Pan Bogdan Wiatr i Pani Małgorzata Bota oraz Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Pan Eugeniusz Siminiak. Łącznie w roli założycieli stowarzyszenia wystąpiły 53 osoby.

Do władz stowarzyszenia wybrano:

1. Bernard Dorożała – Prezes Zarządu, Gmina Sieraków
2. Ewa Walkowska – Wiceprezes Zarządu, Gmina Pszczew
3. Kamil Sieratowski – Skarbnik Zarządu, Gmina Zbąszyń
4. Katarzyna Szadkowska – Sekretarz Zarządu, Gmina Międzyrzecz
5. Piotr Minge – Członek Zarządu, Gmina Międzychód
6. Arkadiusz Karoń – Członek Zarządu, Gmina Miedzichowo
7. Jerzy Bielak – Członek Zarządu, Gmina Przytoczna
8. Jan Drobnik – Członek Zarządu, Gmina Chrzypsko Wielkie
9. Igor Tymeczko – Członek Zarządu, Gmina Bledzew
10. Marek Ferlin – Członek Zarządu, Gmina Trzciel
11. Wiktor Piechocki – Członek Zarządu, Gmina Kwilcz
W dniu 7 sierpnia 2009 roku, pod numerem 0000334677 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i uzyskało osobowości prawną.

Wg informacji z Ministerstwa w najbliższych dniach będzie aktualne rozporządzenie dotyczące wyboru LGR i w związku z tym jeszcze w sierpniu odbędzie się szkolenie ministerialne.
  1. PW NPPDL 2008-2011 – edycja 2009/2010

Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów proponowanych do realizacji w roku 2010 w ramach Programu Wieloletniego pn.


„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
18 sierpnia br. w Sali sesyjnej WUW odbyło się spotkanie informacyjne dot. aplikowania o dotacje w ramach NPPDL. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pani Aneta Budnik przedstawiła harmonogram programu oraz najistotniejsze jego zmiany w II edycji. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 1 do 30 września br.
Dofinansowanie jednego projektu ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych rocznie i nie może stanowić więcej niż 50% wkładu własnego wnioskodawcy. Limit środków dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 79 490 tys zł. (50% dla gmin i 50% dla powiatów). Pani Dyrektor poinformowała również, iż na IV kwartał br. planowane są kontrole realizacji inwestycji I edycji programu.


  1. PROW 2007-2013.

6 sierpnia 2009r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił listy operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Z radością informujemy, iż wszystkie 3 wnioski o dofinansowanie, które złożyła Gmina zostały zweryfikowane pozytywnie i zakwalifikowane do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013 dla naboru pierwszego w 2009r. Na 259 wybranych projektów nasze wnioski zajęły pozycje:

Nr 217. Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno - sportowym we wsi Mniszki; Gmina Międzychód. - z wnioskowaną kwotą pomocy 262 371,00 zł i 4 punktami;

Nr 218. Remont dachu zabytkowego, gotyckiego kościoła z 1499r. Należącego do parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Kamionnie, gmina Międzychód . - z wnioskowaną kwotą pomocy

149 964,00 zł i 4 pkt;Nr 219. Budowa Wiejskiej Biblioteki Publicznej Pełniącej funkcję centrum kulturalnego w środowisku wiejskim w Bielsku Gmina Międzychód - z wnioskowaną kwotą pomocy

282 257,00 zł i 4 pkt..
  1. Konkurs „Przyjazna wieś”

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ” Etap Regionalny na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004r. Gmina Międzychód ma zamiar zgłosić do konkursu projekt dotyczący Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.


  1. Liga sołecka

24 sierpnia, w poniedziałek odbyło się zebranie opiekunów drużyn sołeckich piłki nożnej w celu ustalenia terminarza rozgrywek Ligi Sołeckiej w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010. Do udziału zgłosiło się 14 drużyn seniorów oraz 6 drużyn juniorów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna