Najczęstsze błĘdy w planach komunikacjiPobieranie 0,76 Mb.
Strona4/4
Data24.02.2019
Rozmiar0,76 Mb.
1   2   3   4

 1. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

  1. Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego, na stronie internetowej pod adresem: www.rpo.podkarpackie.pl .

  2. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 19 razy.

 1. Informacja nt. współpracy IZ RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust.3 Rozp. 1828

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:
Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwojuStowarzyszenia handlowe i zawodowe
Partnerzy społeczni i gospodarczyOrganizacje pozarządowe
Organizacje przedsiębiorcówCentra informacji europejskiej
Przedstawicielstwo KE w PolsceInstytucje oświatowe


 1. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych
  i szkoleniowych


  1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?
TakNie
  1. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

   1. Nie dotyczy  1. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (w przypadku sprawozdania okresowego) lub Planu komunikacji programu operacyjnego (w przypadku sprawozdania rocznego)?
   Tak   Nie

  2. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

   1. Nie dotyczy  1. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

   1. Nie dotyczy  1. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?
   Tak   Nie

  2. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

   1. Nie dotyczy

6. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe – wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. 1 – 5, a których podanie IZ uzna za celowe, dotyczące opisu przykładów dobrych praktyk:

Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów (partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz szerokiej opinii publicznej.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w imprezach promujących RPO WP oraz Fundusze Europejskie na terenie województwa podkarpackie:

 1. W dniach 14-15 maja 2013 r. przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w IV Forum Innowacji w Rzeszowie. Pracownicy Oddziału szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO na przygotowanym stoisku promocyjnym udzielali informacji nt. RPO WP oraz Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

 2. W dniach 15-18 kwietnia 2013 r. przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w konferencji dot. promocji przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w województwie podkarpackim w Zadarze (Chorwacja). W ramach tego wydarzenia miała miejsce promocja projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (wystawa zdjęć).

 3. W dniach 6-10 maja 2013 r. przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w spotkaniu dot. promocji przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w województwie podkarpackim w Rzymie (Ambasada RP). W ramach tego wydarzenia miała miejsce promocja projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (wystawa zdjęć).

 4. W dniach 12-15 czerwca 2013 r. przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w konferencji dot. promocji projektów oraz przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w województwie podkarpackim we Wiedniu. W ramach tego wydarzenia miała miejsce promocja projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (wystawa zdjęć).

 5. W dniach 5-7 września 2013 r. przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w spotkaniu dot. promocji przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w województwie podkarpackim w Rumunii (Suczawa, Sołoniec). W ramach tego wydarzenia miała miejsce promocja projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (wystawa zdjęć).

 6. W dniach 8-10 grudnia 2013 r. przedstawiciele IZ RPO WP wzięli udział w konferencji "Telling the Story – Communicating European Structural and Investment Funds 2014-2020". Podczas konferencji zorganizowana została wystawa promująca projekty współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich (wystawa zdjęć).

W okresie sprawozdawczym zostały umieszczone ogłoszenia prasowe dot. naboru projektów dla propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego
w perspektywie finansowej 2014-2020. Ogłoszenia zostały umieszczone w trzech gazetach o zasięgu regionalnym (Super nowości, Nowiny, Gazeta Wyborcza). Na potrzeby informacji dot. naboru projektów dla propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego wyprodukowano oraz wyemitowano 60 szt. 30-sek. radiowego oraz telewizyjnego spotu informacyjnego


1 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

2 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

3 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

4 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

5 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

6 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

7 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

8 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

9 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

10 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

11 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

12 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

13 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

14 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.

15 Wśród podanej wartości wskaźnika znajduje się również wskaźnik osiągnięty przez Sieć Punktów Informacyjnych FE w województwie podkarpackim.1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna