Najczęściej występujące problemy związane z odrębną ewidencjąPobieranie 11,08 Kb.
Data21.11.2017
Rozmiar11,08 Kb.

Najczęściej występujące problemy związane z odrębną ewidencją, zgłaszane przez Beneficjentów działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013.

lub

ODRĘBNA EWIDENCJA – katalog problemów najczęściej zgłaszanych przez Beneficjentów działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013

Kto ma obowiązek prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania
z odpowiedniego kodu rachunkowego

Bezwzględny obowiązek prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dotyczy Beneficjentów, którzy złożyli wniosek


o przyznanie pomocy nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie nowelizacji z dnia 05.09.2011 r. do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. po dniu 28.09.2011 r. Wobec Beneficjentów, którzy złożyli wnioski przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji lub korzystanie
z odpowiedniego kodu rachunkowego jest dobrowolne. Należy zaznaczyć, iż wypełnienie zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 przed wejściem w życie przepisów krajowych przyczyni się do usprawnienia rozliczenia operacji i umożliwi szybki dostęp do informacji związanych z inwestycją, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Które operacje powinny być objęte odrębną ewidencją (w przypadku konieczności jej prowadzenia).
Odrębną ewidencją powinny być objęte wszystkie transakcje (tj. wpływy i wydatki) związane z realizacją inwestycji, będącej przedmiotem umowy przyznania pomocy
z ARiMR. Jeśli Agencja dokonała wypłaty środków z tytułu przyznanej beneficjentowi zaliczki, odrębną ewidencją powinny zostać objęte również wszystkie związane z nią transakcje.

W jaki sposób należy dokonać wyodrębnienia ewidencji operacji związanych
z inwestycją będącą przedmiotem refundacji.

Wyodrębnienia ewidencji należy dokonać w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych (nie ma konieczności prowadzenia odrębnych ksiąg) i należy wydzielić w tym celu stosowne konta syntetyczne i analityczne lub wprowadzić odpowiedni kod księgowy, tak aby możliwe było spełnienie wymagań w zakresie kontroli (wewnętrznej


i zewnętrznej) wykorzystania środków. Beneficjent ma obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków realizowanej operacji w ramach przyjętej polityki rachunkowości.

Odrębna ewidencja dla podmiotów prowadzących wyłącznie księgi podatkowe (podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) winna być prowadzona w ramach tych narzędzi księgowych, które beneficjent jest zobowiązany stosować. Beneficjent winien jednoznacznie oznaczyć wszystkie operacje powiązane


z realizowaną operacją (poprzez umieszczenie oznaczenia operacji na dokumencie księgowym w postaci nr operacji oraz informacji o współfinansowaniu w ramach PROW 2007-2013).
W jaki sposób należy udokumentować prowadzenie odrębnej ewidencji dla inwestycji będącej przedmiotem refundacji?

W przypadku gdy Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe, zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o płatność „Oświadczenia Beneficjenta o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego…” (według wzoru określonego przez Agencję) wraz z wyciągami z polityki rachunkowości i zakładowego planu kont oraz


z wydrukami z kont księgowych w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 75 ust. 1 lit. c pkt. i rozporządzenia nr 1698/2005, dla wszystkich transakcji związanych
z operacją.

Beneficjent nieprowadzący ewidencji rachunkowej (ksiąg rachunkowych), zobowiązany jest do przedłożenia „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących operacji” zgodnie z formularzem określonym przez Agencję.

Należy pamiętać, że poprawność danych dotyczących odrębnej ewidencji weryfikowane jest w trakcie kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu

Jakie sankcje wynikają z niewypełnienia obowiązku wyodrębnienia ewidencji dla wszystkich wpływów i wydatków dotyczących refundowanej inwestycji.

W przypadku, gdy koszty kwalifikowalne zostały udokumentowane fakturami lub równoważnymi dokumentami księgowymi, w stosunku do których beneficjent nie wykonał obowiązku w zakresie prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości lub korzystania


z odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt.
i Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10% zgodnie z § 4 ust. 4 a nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia
5 września 2011 r.
Czy na kontach wydzielonych w ramach prowadzonej odrębnej ewidencji dopuszczalne jest księgowanie transakcji nie związanych z inwestycją będącą przedmiotem refundacji.
Istotą wyodrębnionej ewidencji jest stworzenie takiej ewidencji księgowej, która pozwoli na ujęcie tylko i wyłącznie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, ponoszonych
w ramach operacji podlegającej wsparciu ze środków unijnych, odrębnie od innych transakcji niezwiązanych z operacją. Dopuszczenie księgowania na wydzielonych kontach księgowych innych wpływów i wydatków, przeczyłoby idei wyodrębnienia wszystkich transakcji związanych z operacją.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna