Nałęczów (miasto I gmina) [0614083] Urząd 2008-03-12 ÷ 2008-05-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolnePobieranie 69,64 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar69,64 Kb.Lublin, 20 sierpnia 2008 r.


RIO – II-601/12/2008

Pan Andrzej Ćwiek

Burmistrz Nałęczowa


Szanowny Panie Burmistrzu,


W dniach od 12 marca do 9 maja 2008 r. (z przerwami) inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Ewa Kuźma-Pilipczuk, Justyna Sosnowska, Dariusz Chojnacki, Marian Stachyra i Janusz Ożóg - przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy miejskiej Nałęczów.

Protokół kontroli podpisany został przez inspektorów 27 czerwca 2008 r. Skorzystanie przez Pana z uprawnienia wynikającego z przepisów art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), tj. odmówienie podpisania protokołu, nie stanowi – w myśl postanowień art. 9 ust. 1c tej ustawy – przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

4 lipca 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wpłynęło Pana pismo (znak OA 0157/89/2008 z 2 lipca 2008 r.), wskazujące przyczyny odmowy podpisania protokołu. Część poruszonych w nim zagadnień uwzględniono przy formułowaniu treści tego wystąpienia (wnioski nie zostały wydane). Niektóre informacje zawarte w tym piśmie stanowią o działaniach podjętych po zakończeniu czynności kontrolnych, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, stąd niemożliwa jest ich weryfikacja i wnioski pokontrolne zostały sformułowane.

Ustalenia kontroli wskazują, że przy realizacji zadań gminy wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia, będące wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa bądź ich błędnej interpretacji i dotyczyły rachunkowości, zamówień publicznych, dotacji udzielanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz podatków.

Część stwierdzonych nieprawidłowości została wyeliminowana w trakcie kontroli, po udzieleniu przez kontrolujących stosownego instruktażu; w tym zakresie nie formułowano wniosków pokontrolnych.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.
1. W zakresie księgowości i sprawozdawczości.
1.1. Nieprawidłowości w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, polegające na:

- niesporządzeniu opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,

- niewskazaniu aktualnej wersji wykorzystywanych programów informatycznych i daty rozpoczęcia ich eksploatacji,

- niedostosowaniu zakładowego planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat do zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 r.,

- nieopisaniu działania opcji „zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych” firmy „MIKROBIT”, stanowiącej podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy”,

- naruszeniu kompetencji burmistrza przez wprowadzanie przez skarbnika zmian w tej dokumentacji (aneksy – z 3.01.2007 r. oraz z 1.03.2007 r.).

Uzupełnić dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości przez:

- sporządzenie opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów,

- opisanie działania opcji „zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych” formy „MIKROBIT”, stanowiącej podstawę sporządzenia sprawozdania Rb-PDP „Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy”, co umożliwi rzetelną kontrolę prawidłowości wykazanych danych w tym sprawozdaniu oraz wskazanie aktualnej wersji wykorzystywanego oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

- dostosowanie zakładowego planu kont do zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761), mając na uwadze § 35 tego rozporządzenia.

Obowiązek ustalania w formie pisemnej i bieżącego aktualizowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości spoczywa na kierowniku jednostki, stosownie do przepisów art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości - str. 9-10, 12, 30, 32 protokołu.
1.2. Prowadzenie ewidencji księgowej na kontach syntetycznych, których symbole i nazwy nie odpowiadały danym zawartym - w obowiązującym w jednostce - wykazie kont księgi głównej.

Zapisów operacji gospodarczych występujących w jednostce dokonywać na kontach przewidzianych do stosowania w zakładowym planie kont. Jeżeli zamieszczona w zakładowym planie kont liczba kont syntetycznych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb prowadzenia prawidłowej ewidencji – uzupełnić zakładowy plan kont o konta dodatkowe, zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont, w myśl przepisów § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020z późn. zm.), zwanego w dalszej części tego wystąpienia „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.”. Ująć w zakładowym planie kont wszystkie stosowane konta i jednocześnie ustalić przyjęte na nich zasady klasyfikacji zdarzeń, z uwzględnieniem zasad ich funkcjonowania, określonych w załączniku nr 2 do cytowanego rozporządzenia, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości – str. 13 protokołu.


1.3. Nieujmowanie - w zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej budżetu gminy i jednostki Urząd Miasta - sald kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych oraz ich podsumowania.

W zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej ujmować wszystkie elementy wymienione w przepisach art. 18 ust 1 ustawy o rachunkowości, w tym salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych oraz ich sumę (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) - str. 14 protokołu.


1.4. Nieprawidłowości w dokonywaniu zapisów w dzienniku i księdze głównej budżetu w grudniu 2006 r. (prowadzonych ręcznie - tzw. amerykance), polegające na:

- dokonywaniu zapisów w sposób nietrwały (ołówkiem),

- dokonywaniu zapisów w dzienniku i na kontach księgi głównej budżetu bez wskazania treści operacji gospodarczej, daty zapisu oraz rodzaju i numeru dowodu księgowego będącego podstawą zapisu, w tym dopisanie kwoty do pozycji nr 352 dziennika budżetu ,

- wpisywaniu innych kwot operacji, niż wynikające ze wskazanych dowodów księgowych, przechowywanych w zbiorze dokumentów za grudzień 2006 r.

Zapisów w księgach rachunkowych – prowadzonych ręcznie – dokonywać w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany, a przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera stosować procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem, stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zapisów operacji gospodarczych dokonywać na podstawie dowodów księgowych (w kwotach w nich wskazanych), zawierając co najmniej dane wynikające z przepisów art. 23 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości - str. 18-19 protokołu oraz załącznik Nr II/8 do protokołu kontroli.
2. W zakresie gospodarki pieniężnej i rozrachunków.
2.1. Nieujmowanie w raportach kasowych operacji dotyczących wypłaty gotówki z kasy w dniu jej dokonania.

Operacje gospodarcze dotyczące wpłat i wypłat gotówki ujmować w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, stosownie do przepisów art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości - str. 26 protokołu.


2.2. Przechowywanie w kasie Urzędu Miejskiego wartości pieniężnych – w wysokości 100 USD - nieujętych w księgach rachunkowych jednostki.

Przestrzegać obowiązku ujmowania w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, w tym składniki aktywów wyrażone w walutach obcych wyceniać i ewidencjonować w księgach rachunkowych w walucie polskiej, stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. - str. 26 protokołu.


3. W zakresie wykonania budżetu:
3.1. W zakresie dochodów budżetowych:
3.1.1. Przypadki niezachowania zasady powszechności opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Opodatkować podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości grunty, stanowiące wspólnoty gruntowe. W tym celu sporządzić i przekazać staroście projekt wykazu podmiotów uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, stosownie do przepisów art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28 poz. 169 z późn. zm.). Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie, w terminie trzech miesięcy od dnia ustalenia wykazu, nie przedstawią do zatwierdzenia burmistrzowi statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą – utworzyć spółkę przymusową, nadać jej statut oraz wyznaczyć organy spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, stosownie do przepisów art. 25 cytowanej ustawy. W takiej sytuacji podatnikiem jest utworzona spółka, którą należy wezwać – na podstawie przepisów art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) – do złożenia deklaracji podatkowych.

W przypadku braku możliwości ustalenia wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie – przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie samoistnych posiadaczy gruntów, stanowiących wspólnoty gruntowe, którzy są podatnikami, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Wyegzekwować – na podstawie przepisów art. 274a § 1 Ordynacji podatkowej – wynikający z przepisów art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny przez podmioty, ujęte pod poz. 4 – 10 załącznika Nr IV/5 do protokołu kontroli oraz należny podatek również za lata ubiegłe, z uwzględnieniem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, określonego w art. 70 § 1 powołanej ustawy. W przypadku odmowy złożenia deklaracji i opłacenia należnego podatku – wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisów art. 21 § 3 ustawy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Szkoły publiczne, będące zarządcami gminnych użytków rolnych, opodatkowywać podatkiem rolnym na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku rolnym. Placówki te korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego – na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 tej ustawy – w sytuacji gdy szkoła złoży wniosek o zwolnienie a organ podatkowy udzieli zwolnienia na podstawie decyzji, stosownie do przepisów art. 13d ust. 1 ustawy, przy czym zwolnienie stosowane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (art. 13d ust. 3 ustawy). W przypadku gdy szkoła nie złoży wniosku, zwolnienie z podatku rolnego nie może być zastosowane – str. 36 – 39 protokołu.
3.1.2. Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej właścicielem gruntów, w drodze decyzji wymiarowej.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, opodatkowywać podatkiem rolnym na podstawie deklaracji podatkowej, zgodnie z przepisami art. 6a ust. 8 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 1 ustawy o podatku rolnym oraz art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – str. 39, 40 protokołu.


3.1.3. Nieprzerachowywanie wpłat niepokrywających kwoty należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę (nie pobrano odsetek za zwłokę w kwocie około 872 zł).

Jeżeli dokonana przez podatnika wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - zaliczać ją proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę, stosownie do przepisów art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Dokonać rozliczenia wpłat zaległości podatkowych wniesionych – przez podatników wskazanych w protokole kontroli – bez należnych odsetek za zwłokę – str. 45, 46, 58 i 59 protokołu.


3.1.4. Przypadki ewidencjonowania wpłat podatków na koncie podatników niezgodnie z datą faktycznej zapłaty.

Zapłatę podatków ewidencjonować na kontach podatników: przy zapłacie gotówką - pod datą pobrania podatku przez inkasenta, a w obrocie bezgotówkowym – pod datą faktycznego obciążenia rachunku bankowego podatnika, wskazaną na poleceniu przelewu, stosownie do przepisów art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej – str. 46, 54 protokołu.


3.1.5. Odebranie – od podatników ubiegających się o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów – oświadczeń, które nie zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W przypadku gdy dowodem potwierdzającym określone fakty jest – złożone na wniosek podatnika – oświadczenie, odbierać je pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, stosownie do przepisów art. 180 § 2 Ordynacji podatkowej – str. 50 protokołu.


3.1.6. Przypadki niewystawienia tytułów wykonawczych.

Prowadzić systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 poz. 1541 z późn. zm.). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego w upomnieniu terminu płatności wystawiać tytuły wykonawcze i kierować je do właściwego miejscowo urzędu skarbowego systematycznie i bez zwłoki, stosownie do przepisów §3 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 7 ust. 4 cytowanego rozporządzenia – str. 47, 54, 59, 60 protokołu.


3.1.7. Nieopodatkowanie w 2007 r. właściciela samochodu ciężarowego, przez co wpływy budżetowe uszczuplono w kwocie 350 zł. Niewezwanie dwóch podatników podatku od środków transportowych do złożenia deklaracji korygujących, w sytuacji zaistnienia okoliczności mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, przy czym w jednym przypadku w związku ze zbyciem pojazdu przez podatnika do dnia kontroli nie dokonano odpisu podatku za 2007 r., a w drugim przypadku odpisu podatku dokonano – na koncie podatnika (banku) – na podstawie umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą o zwrotnym przejściu prawa własności.

W celu zapewnienia powszechności opodatkowania podatkiem od środków transportowych dokonywać okresowej weryfikacji danych zawartych w podatkowej ewidencji środków transportowych z danymi z rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Puławach, wykazywanymi przez tę jednostkę w informacjach, o których mowa w przepisach § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061 z późn. zm.).

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, poprzedniego właściciela pojazdu opodatkowywać do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie jego własności, na podstawie przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W takim przypadku poprzedni właściciel jest zobowiązany skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w myśl przepisów art. 9 ust. 6 pkt 2 tej ustawy. W sytuacji niezłożenia korekty deklaracji, wzywać do jej złożenia, na podstawie przepisów art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, a jeżeli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku, określić stosowną decyzją – na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej – wysokość zobowiązania podatkowego, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego.

Na szczegółowych kontach podatników dokonywać odpisów podatków na podstawie złożonych przez podatników deklaracji podatkowych i ich korekt, a w przypadku ich niezłożenia – na podstawie decyzji organu podatkowego, określających wysokość zobowiązania podatkowego, stosownie do przepisów § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Określić decyzją wysokość zobowiązania podatkowego za 2007 r. u podatnika podatku od środków transportowych ujętego pod poz. 6 załącznika Nr IV/16 do protokołu kontroli, a podatnika ujętego pod poz. 8 tego załącznika, wezwać do złożenia korekty deklaracji za 2007 r., a w razie jej niezłożenia – określić decyzją wysokość zobowiązania podatkowego – str. 56, 57 protokołu.
3.1.8. Nieprawidłowości przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, polegające na:

- wydawaniu zezwoleń bez potwierdzenia ich odbioru,

- pobieraniu opłat za korzystanie z zezwoleń w wysokości ustalonej niezgodnie z przepisami.

Od osób odbierających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych egzekwować obowiązek potwierdzenia odbioru zezwolenia własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty otrzymania, stosownie do przepisów art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pobierać w wysokości określonej przepisami art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwoty określone w przepisie art. 111 ust. 5 cytowanej ustawy, pobierać opłatę w wysokości ustalonego w tym przepisie procentu ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Dokonać przeliczenia wniesionych w 2007 r. opłat, następnie wyegzekwować od przedsiębiorców, którzy wnieśli zaniżone opłaty niedopłacone kwoty, a w przypadku stwierdzenia nadpłaconej kwoty, dokonać jej zwrotu – str. 61, 62 protokołu.


3.1.9. Pobieranie w 2007 r. opłaty uzdrowiskowej w nieprawidłowej wysokości (opłatę zaniżono o kwotę ogółem 45 zł i zawyżono o kwotę ogółem 40 zł).

Opłatę uzdrowiskową pobierać od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Nałęczowa, za każdy dzień pobytu w tej miejscowości, w wysokości 2,50 zł dziennie, stosownie do postanowień § 1 uchwały Nr XXIII/176/2005 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty uzdrowiskowej i przepisów art. 17 ust.1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - str. 63, 64 protokołu.


3.1.10. Niezamieszczenie – w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

W wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określać termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt 12 tej ustawy - str. 66 protokołu.


3.2. W zakresie wydatków bieżących.
3.2.1. Nieprawidłowości przy rozliczeniu dotacji z budżetu gminy udzielonych w 2007 r. podmiotom spoza sektora finansów publicznych, polegające na:

- nieegzekwowaniu od podmiotów, którym udzielono dotacji obowiązku złożenia sprawozdań z realizacji zleconych zadań w terminach określonych w zawartych umowach,

- niedokonaniu zmian umowy zawartej z PMKS „Chrobry”, w związku ze zgodą na zakup urządzeń służących do wyposażenia sali gimnastycznej, zamiast zakupu piłek ręcznych,

- nieprawidłowym rozliczeniu dotacji udzielonej LKS „Cisy”, w wyniku niekwestionowania wydatków w łącznej kwocie 525 zł poniesionych przez klub przed datą obowiązywania zawartej z nim umowy.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w przepisach art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), rozliczać zgodnie z przepisami tej ustawy oraz na zasadach wynikających z zawartych umów, w tym:- egzekwować od podmiotów, którym udzielono dotacji, obowiązek składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach określonych w zawartych umowach, pamiętając, że sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie winno być sporządzone w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, stosownie do przepisów art. 18 ust. 1 ustawy,

- przestrzegać postanowień zawartych umów, tj. w przypadku dopuszczenia możliwości ich zmian – dokonywać ich na piśmie w drodze stosownych aneksów, w tym np. w przypadku wyrażenia zgody na zmianę poszczególnych rodzajów kosztów związanych z realizacją zadania, określonych w kosztorysie ofertowym - aktualizować ten kosztorys w trakcie realizacji zadania, bądź w zawieranych umowach przewidywać możliwość dokonywania takich zmian bez konieczności aneksowania umowy, określając przy tym dopuszczalny ich zakres (np. zamiana w pozycjach kosztorysowych), mając na uwadze przepisy art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy w związku z art. 47 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

- dokonywać rzetelnej kontroli i oceny realizacji zleconych zadań, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego, m.in. przez weryfikację sprawozdania z wykonania zadania określonego w zawartej umowie składanego przez dotowany podmiot, stosownie do przepisów art. 17 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy - str. 80, 81 protokołu.


3.3. W zakresie zamówień publicznych.
3.3.1. Nieprawidłowości przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich, w tym:

a) w przypadku zamówień na przebudowę drogi gminnej nr 107856L w m. Kol. Drzewce oraz na rozbudowę instalacji gazowej oraz wykonanie kotłowni gazowej z układem solarnym w budynku internatu Zespołu Szkół w Nałęczowie, polegające na niezamieszczeniu na stronie tytułowej nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień, braku ogólnej charakterystyki obiektu lub robót, z krótkim opisem technicznym wraz z istotnymi parametrami oraz braku załącznika w postaci danych wyjściowych do kosztorysowania,

b) w przypadku zamówienia na budowę drogi gminnej w Koloni Bochotnica w gminie Nałęczów, polegające na niezamieszczeniu na stronie tytułowej oznaczenia robót kodami Wspólnego Słownika Zamówień oraz wartości kosztorysowej robót oraz niepodaniu w przedmiarze robót wyliczenia ilości jednostek przedmiarowych robót,

c) w przypadku zamówienia na budowę ul. G. Wójcika w Nałęczowie (etap I) od km 0+109 do km 0+489, polegające na braku strony tytułowej, ogólnej charakterystyki robót, zawierającej krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót, wyliczeń ilości jednostek przedmiarowych robót w przedmiarze robót, tabeli elementów scalonych oraz danych wyjściowych do kosztorysowania, podstawy ustalenia cen jednostkowych, cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski sporządzać w sposób kompletny, uwzględniając wszystkie elementy wymagane przepisami § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w tym:

- stronę tytułową zawierającą: nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysową i datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,

- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

- przedmiar robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych, stosownie do przepisów § 1 ust.2 pkt 6 w związku z § 7 pkt 3 rozporządzenia,

- kalkulacje uproszczoną,

- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

- oraz - jako załączniki - założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów pośrednich i zysku,

mając na uwadze, że kosztorys inwestorski stanowi podstawę ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane, z godnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – str. 83, 85, 86-87, 89 protokołu.
3.3.2. Nieprawidłowe poinformowanie o możliwości złożenia protestu dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 107856L w m. Kol. Drzewce, tj. że można go wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert, co było niezgodne z przepisami obowiązującymi w dniu wszczęcia tego postępowania.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierać zapisy zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 180 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 11 czerwca 2007r., protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

- 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – str. 83 protokołu.
3.3.3. Niezachowanie terminu ustalania wartości zamówień publicznych, w tym:

- ustalenie wartości zamówienia na budowę drogi gminnej w Koloni Bochotnica w gminie Nałęczów na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w kwietniu 2005 r., podczas gdy postępowanie o udzielenie tego zamówienia wszczęto 29.03.2006 r.

- ustalenie wartości zamówienia na budowę ul. G. Wójcika w Nałęczowie (etap I) od km 0+109 do km 0+489 na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w lipcu 2005r., podczas gdy postępowanie o udzielenie tego zamówienia wszczęto 16.10.2006r.

Ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane dokonywać na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do przepisów art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – str. 87, 89-90 protokołu.
3.3.4. Niestosowanie kodów Wspólnego Słownika Zamówień przy opisie przedmiotów zamówień na budowę drogi gminnej w Koloni Bochotnica w gminie Nałęczów oraz na budowę ul. G. Wójcika w Nałęczowie (etap I) od km 0+109 do km 0+489.

Do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, stosownie do przepisu art. 30 ust 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych – str. 87, 90 protokołu.


3.3.5. Nieprzekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na budowę drogi gminnej w Koloni Bochotnica.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami art. 95 ust. 1 tej ustawy – str. 88 protokołu.


3.3.6. Nieżądanie od wykonawcy zamówienia na budowę ul. G. Wójcika w Nałęczowie (etap I) od km 0+109 do km 0+489, przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełny okres jej realizacji, w związku z przedłużeniem o 6 miesięcy umownego terminu zakończenia robót.

W przypadku podjęcia decyzji o żądaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przestrzegać obowiązku posiadania zabezpieczenia tej umowy przez cały okres jej obowiązywania.

W sytuacji, w której zostaje przedłużony termin realizacji umowy, a zabezpieczenie wniesione przez wykonawcę posiada określony termin obowiązywania - krótszy niż (przedłużony) termin realizacji umowy - od wykonawcy egzekwować obowiązek wniesienia nowego zabezpieczenia, na okres nie krótszy niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z przepisami art. 151 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że zwolnienie zabezpieczenia - również wskutek upływu okresu jego obowiązywania - nie może nastąpić przed końcowym odbiorem zamówienia przez zamawiającego – str. 91 protokołu.
4. W zakresie mienia komunalnego:
4.1. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przez:

- niewskazywanie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, będącego podstawą zapisów (przypadki) ,

- niewskazywanie w ewidencji dróg i ulic – grup i podgrup środków trwałych,

- ujmowanie na koncie 011 „Środki trwałe” składników o wartości poniżej 3.500 zł.

Zapisów w księgach rachunkowych, w tym ewidencji analitycznej prowadzonej do kona 011, dokonywać ze wskazaniem rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu źródłowego będącego podstawą zapisu, stosownie do przepisów art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe klasyfikować do odpowiednich grup i podgrup środków trwałych, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) i załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).

Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmować środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł, stosownie do zasad funkcjonowania tego konta określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. – str. 93, 94 protokołu.


4.2. Przypadki niebieżącego ujmowania operacji gospodarczych, dotyczących przychodu pozostałych środków trwałych.

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzać, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które miało miejsce w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przepisami art. 20 ust 1 ustawy o rachunkowości – str. 96 protokołu.


4.3. Zastosowanie nieprawidłowej stawki umorzeniowej dla wartości niematerialnych i prawnych (przypadek) oraz stopniowe umarzanie tych składników o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.

Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 3.500 zł dokonywać z zastosowaniem stawek określonych w § 2 zarządzenia nr 5/2001 Burmistrza Nałęczowa z dnia 2 marca 2001 r.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł umarzać jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, stosownie do przepisów § 5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. – str. 94, 95, 97protokołu.
4.4. Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”.

Prowadzić ewidencję analityczną do konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”, w sposób zapewniający ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów, stosownie do zasad funkcjonowania tego konta określonych załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. – str. 98 protokołu.


4.5. Udokumentowanie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów długoterminowych przeprowadzonej w 2006 i 2007 r. drogą weryfikacji w sposób odmienny niż określony w przepisach wewnętrznych.

Przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji dokumentować w sposób określony w postanowieniach pkt 4 „Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki”, stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia nr 6/2002 burmistrza Nałęczowa z 31 lipca 2002 r., w związku z przepisami art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości - str. 99 protokołu

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że - stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania - w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Test Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.


Marek Poniatowski


Do wiadomości:

Rada Miejska w Nałęczowie
: kontrole -> doc
doc -> Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Biała Podlaska (miasto) [0661000] zszz nr 1 w Białej Podlaskiej 2007-10-10 ÷ 2007-11-08 problemowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> Chełm (miasto) [0662000] Urząd 2007-07-30 ÷ 2007-08-02 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Kraśnik (miasto) [0607011] Urząd 2006-11-22 ÷ 2006-11-23 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Trzebieszów (gmina) [0611092] Urząd 2007-12-07 ÷ 2007-12-20 doraźna pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Modliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> W Lublinie Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna