NabóR nr 9 /2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaruPobieranie 439,97 Kb.
Strona1/6
Data09.12.2017
Rozmiar439,97 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wnioskówNABÓR nr 9 /2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania


Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączania społecznego

Cel szczegółowy 1.2. Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup de faworyzowanych

PI.1.2.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD
Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/17

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 1

Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Łomża 07.07.2017 r.


Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 6

I. Termin składania wniosków 7

II. Miejsce składania wniosków 7

III. Sposób składania wniosków 7

IV. Forma wsparcia 10

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 12

V.1 Zakres tematyczny operacji 15

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 15

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 16

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 27

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 27

V.3.1. Grupa docelowa 27

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 29

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 36

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 38

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 39

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 40

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 41

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 43

V.3.9. Wkład własny 44

V.3.10. Podatek od towarów i usług 45

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 45

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 52

V.3.13. Reguła proporcjonalności 52

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 53

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 53

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 53

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 56

VI. Finanse 57

VII. Inne ważne informacje 58

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 62


UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5; zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna