NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020Pobieranie 361,64 Kb.
Strona6/10
Data08.02.2018
Rozmiar361,64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji


Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 18 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

 2. liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

 3. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

V.3.1. Grupa docelowa


Projekty składane w ramach naboru muszą być skierowane do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Działania 9.1 wymienionych w SZOOP RPOWP 2014-2020), tj:

Społeczność lokalna z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju „Puszcza Białowieska" (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze danej LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze danej LGD).


W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina miejsko – wiejska Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka.
Jednocześnie, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, w ramach Typu projektu nr 3: Ostatecznymi odbiorcami wsparcia jest grupa docelowa wskazana w Osi priorytetowej II RPOWP 2014-2020, tj: • osoby16 od 30 roku życia będące:

 • bezrobotnymi lub

 • poszukującymi pracy17 lub

 • nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie

 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby starsze po 50 roku życia18 lub

 • kobiety lub

 • osoby z niepełnosprawnością lub

 • osoby długotrwale bezrobotne lub

 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu są wyłączone:

 • osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich
  2 lat u tego Beneficjenta, partnera lub realizatora projektu;

 • osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską19 Beneficjenta, partnera lub realizatora projektu uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • osoby będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub realizatora projektu oraz osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub realizatora projektu;

 • osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub realizatora projektu lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

 • osoby będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi20 (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub realizatora w projekcie;

 • osoby posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub realizatora projektu;

 • osoby będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską21 podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu oraz osoby będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;

 • osoby pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek
  o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;

 • osoby posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu.

Jeżeli Beneficjent w wyniku obowiązkowej weryfikacji ww. powiązań stwierdzi występowanie któregokolwiek z nich, dana osoba zostaje wykluczona ze wsparcia udzielanego w ramach projektu. Beneficjent powinien ponadto wymagać od kandydatów, aby podczas składania deklaracji o braku powiązań kandydata z Beneficjentem/Partnerem/Realizatorem/Podmiotem przygotowującym wniosek
o dofinansowanie projektu, zadeklarowali również, że w przypadku ich zaistnienia w przyszłości niezwłocznie zgłoszą ten fakt Beneficjentowi.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu o ile uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie dotacji inwestycyjnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych,


na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kryteria rekrutacji grupy docelowej (osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia) powinny być określone w sposób przejrzysty i jednoznaczny, bez możliwości ich szerokiej interpretacji oraz z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci. Dobór kryteriów rekrutacji musi być spójny z diagnozą sytuacji przedstawioną we wniosku o dofinansowanie oraz z pozostałą częścią wniosku.

Projekty muszą wpisywać się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020). W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.: typ projektu nr 3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Każdy projekt realizowany w ramach RPOWP 2014-2020 powinien zawierać analizę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Wyniki przeprowadzonej analizy powinny być podstawą do planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do zdefiniowanych problemów. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn został opracowany w oparciu o zał. 1 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób


z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
i będzie poddawany weryfikacji w ramach Karty weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia".
Wszystkie działania świadczone w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami powinny być realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ramach projektów ogólnodostępnych, w szczególności w przypadku braku możliwości świadczenia usługi spełniającej kryteria wymienione w powyższym punkcie, w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób
z niepełnosprawnościami, należy zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień. W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020 oznacza to możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz w projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników (np. uczniowie/wychowankowie określonego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego), wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000 zł.


Mechanizm racjonalnych usprawnień:

W przypadku dostosowań do potrzeb konkretnych uczestników, znanych już na etapie planowania projektu, ich koszty są uwzględniane w budżecie i nie wchodzą w limit 12 000 zł. Tego typu dostosowania nie są traktowane jako koszty mechanizmu racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. .

Ponadto Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień. W przypadku takich projektów mechanizm racjonalnych usprawnień jest uruchamiany w momencie pojawiania się w projekcie osoby z niepełnosprawności, a limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu na jedną osobę wynosi 12 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w projektach wraz z przykładowym katalogiem kosztów zostały uwzględnione w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna