NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020Pobieranie 361,64 Kb.
Strona5/10
Data08.02.2018
Rozmiar361,64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu


Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej10 obejmujące:

 • indywidualne doradztwo11 w zakresie przygotowania biznesplanu;

 • dotacja inwestycyjna12;

 • wsparcie pomostowe:

 • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;

 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące13 (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych);

UWAGA:

Każdy projekt musi przewidzieć podstawowe formy wsparcia tj.: dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe finansowe.

Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi
12 miesięcy, tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza sie przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Indywidualne doradztwo

 1. Wsparcie w postaci - indywidualnego doradztwa udzielane jest na podstawie Umowy
  o świadczenie usług doradczych
  zawieranej pomiędzy Beneficjentem, a uczestnikiem projektu.

 2. Wsparcie doradcze nie może przekroczyć 6 godz. na uczestnika projektu.

 3. Uczestnicy projektu powinni otrzymać odpowiednio dobraną pomoc doradczą
  m.in. w zakresie:

 • prostych działań informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

 • i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Doradztwo realizowane w ramach projektu powinny odpowiadać indywidualnym potrzebom uczestników projektu. W trakcie doradztwa uczestnicy projektu mogą także otrzymać wsparcie w zakresie pisania biznesplanu.

 2. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent, w przypadku zaplanowanego indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu, musi zawrzeć informacje na temat jego planowanego zakresu, tj. m.in.:

Dotacja inwestycyjna

       1. Dotacja inwestycyjna może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

 • zakupem środków trwałych;

 • zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych;

 • zakupem środków obrotowych;

 • kosztami prac remontowych i budowlanych.

Powyższe środki powinny służyć pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa.

2. W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: • sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,

 • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej,

 • cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Maksymalna wartość wsparcia bezzwrotnego przyznanego uczestnikowi projektu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją.

Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania.

Uczestnik projektu może wnieść wkład własny do całości inwestycji w ramach zaplanowanej do założenia działalności gospodarczej. Sytuacja ta, będzie miała miejsce w przypadku, gdy ze środków dotacji inwestycyjnej zostanie sfinansowana tylko część wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że Beneficjent pomocy będzie miał wówczas obowiązek rozliczenia się z zadeklarowanego przez siebie wkładu własnego (w formie pieniężnej lub rzeczowej)14.

Wsparcie pomostowe


 1. Główną ideą tej formy wsparcia osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą jest pomoc uczestnikom projektu w zapewnieniu trwałości i ciągłości realizowanego przedsięwzięcia. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności.

 2. Wsparcie pomostowe jest udzielane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje:

 • wsparcie finansowe - przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru, na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych (np. ZUS);

 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące15 - indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych – świadczone wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta - oznacza to, że przedsiębiorca nie może otrzymać zwrotu kosztów usług szkoleniowych lub doradczych zakupionych poza projektem.

 1. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia wsparcia pomostowego finansowego wszystkim przedsiębiorcom biorącym udział w projekcie w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie udzielenie danego rodzaju wsparcia uzależnione jest od potrzeb danego uczestnika projektu.

 2. Katalog wydatków możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego – finansowego:

Przez pierwsze 6 miesięcy:

W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe (opłaty publiczno-prawne) – np. ZUS. Następnie opłacane są inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej opłaty np.: • opłaty za czynsz, prąd, telefon, itp.;

 • opłaty za usługi księgowe,

 • inne opłaty, potrzebne w danej działalności.

Przez kolejne 6 miesięcy:

 • tylko opłaty publiczno-prawne – np. ZUS.

5. Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na:

 • zakup środków trwałych,

 • zakup materiałów do produkcji,

 • zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.

Z uwagi na konieczność zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy działaniami/poddziałaniami w osiach głównych a Działaniem 9.1, warunkiem zakwalifikowania osoby jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
Ponadto obowiązkowo należy odnieść się do typów projektów (wskaźników) monitorowanych na szczeblu krajowym wskazując w pkt III.1.1. wniosku o dofinansowanie, tj. określić czy projekt można zakwalifikować do typu nie wynikającego z SZOOP RPOWP 2014-2020:
1) Projekt, w którym zadeklarowano, że nie stosuje się zasady dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

Poprzez dostępność należy rozumieć właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalającą osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Brak zastosowania zasady dostępności dla osób


z niepełnosprawnościami oznacza zadeklarowanie neutralności w tym zakresie.


2) Projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe

"Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych).

Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg usług i funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji.

Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako Beneficjentów lub Partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe.

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicjami Eurofound (partnerzy społeczni) oraz NGO Global Network (organizacje pozarządowe).

Wskaźnik obejmuje Beneficjentów inicjujących i wdrażających projekty zgodnie z art. 2 Rozporządzenia nr 1303/2013.
3) Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej

Należy wykazać projekty realizowane w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia - upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Definicja opracowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego nr 1304/2013, art. 7. Promowanie równości między kobietami
i mężczyznami.

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne jak w rozporządzeniu dot. EFS.


4) Projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym

Europejski Fundusz Społeczny wzmacnia zdolności instytucjonalne i skuteczność administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Należy wykazać projekty realizowane w celu zapewnienia wsparcia w ww. obszarach. Za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).UWAGA: Wszystkie realizowane formy wsparcia w ramach projektu muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym, w szczególności z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2015, poz.149), a także z warunkami określonymi w pkt. V.1.2 Warunki udzielenia wsparcia oraz załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosku – dokumentem Zasady realizacji projektów w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Konieczność zachowania zgodności planowanych działań z ww. warunkami wynika również z obowiązującego w ramach naboru warunku udzielenia wsparcia, tj.: Zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warunkami określonymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; oraz właściwych regulacji IZ/prawnych odnośnie do danego typu projektu/formy wsparcia zaplanowanej w projekcie (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna