NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020Pobieranie 361,64 Kb.
Strona2/10
Data08.02.2018
Rozmiar361,64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Informacje ogólne


Funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPOWP 2014-2020 (dalej IZ RPOWP) pełni Zarząd Województwa Podlaskiego.
Projekty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania, listy projektów, które spełniły lokalne kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania).
W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska", ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel/fax. 85 682 50 26, e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.

Biuro LGD czynne jest: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w dokumencie, jeśli nie określono inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W uzasadnionych sytuacjach LGD ma prawo anulować ogłoszony nabór, np. w związku ze:

 • zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć na etapie konstruowania założeń przedmiotowego naboru,

 • zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych wpływających w sposób istotny na proces naboru projektów do dofinansowania.

W przypadku anulowania naboru LGD przekaże do wiadomości potencjalnym beneficjentom, informację o anulowaniu naboru wraz z podaniem przyczyny, tymi samymi kanałami, za pomocą których przekazano informację o naborze wniosków.

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) będzie prowadzony od dnia 15 maja 2017 r. od godziny 08:00 do dnia 31 maja 2017 r. do godziny 15:00.Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 15 maja 2017 r. od godziny 08:00 do dnia 01 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków


Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska", ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.

III. Sposób składania wniosków

 1. Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z załącznikami.

 2. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia), oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014(EFS) dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

 3. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014(EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014(EFS) należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014(EFS)) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.

 4. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składane są:

 1. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014(EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014(EFS) nie starszej niż 1.1.5.

 2. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014(EFS) wybierając właściwy nr naboru w GWA2014(EFS) dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-020/17

 3. wnioski powinny być złożone w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (jeden oryginał i jedna kopia lub dwa oryginały),

 4. potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, 2 egzemplarze,

 5. wersja elektroniczna wniosku nagrana na nośniku elektronicznym, 2 egzemplarze,

 6. załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, 1 egzemplarz oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),

 7. Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza. Sposób poświadczania kopii dokumentów szczegółowo opisany jest w punkcie V.4.1.

 1. Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

 2. Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 3. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

 4. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

 5. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 6. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.3 wniosku.

 7. Papierowe egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. każdy wpięty do oddzielnego skoroszytu) a następnie wpięte do segregatora (dwie wersje papierowe oraz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w ramach RPOWP na lata 2014-2020). Segregator powinien zostać oznaczony na grzbiecie następującymi danymi: nr naboru, nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu. Wniosek należy złożyć w skoroszycie i segregatorze, przy czym okładki powinny być oznaczone następująco
Nazwa i adres Wnioskodawcy

………………………………

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

Ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka


Wniosek o udzielenie wsparcia pt.: „…wpisać tytuł projektu .….”
Nabór numer 8/2017/EFS

Ocenie nie podlegają wnioski w sytuacji, gdy: • wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 31.05.2017 po godz. 15, wersja papierowa wniosku do dnia 01.06.2017 po godzinie 16;

 • wnioski złożono tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014(EFS) w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, a brakuje 2 egzemplarzy w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;

 • wnioski złożono w wersji elektronicznej (XML) za pomocą GWA2014(EFS) w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, a 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku, po terminie na złożenie wersji papierowych wniosków określonym w ogłoszeniu;

 • brakuje wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą systemu GWA2014(EFS); nie dopuszcza się złożenia wniosku w formacie XML w innej formie niż przesłanej przez aplikację GWA2014 np. na płycie CD/DVD;

 • brakuje wniosku w wersji elektronicznej (XML lub/i PDF) na nośniku CD/DVD złożonego wraz z kompletem dokumentacji papierowej określonej w ogłoszeniu w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu.

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014(EFS)) LGD zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w ogłoszeniu o naborze podając ten fakt do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową LGD oraz programu.


UWAGA: Przed złożeniem wniosku do LGD należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem GWA2014(EFS). Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do LGD "Puszcza Białowieska" jego wersji papierowej oraz potwierdzenia przesłanie jego wersji elektronicznej przez GWA2014(EFS). Suma kontrolna wersji XML wysłanej za pomocą generatora GWA2014(EFS) musi być taka sama jak suma kontrolna wersji papierowej wniosku oraz widniejąca na potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna