NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020Pobieranie 361,64 Kb.
Strona1/10
Data08.02.2018
Rozmiar361,64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
NABÓR nr 8/2017/EFS

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania


"Puszcza Białowieska" 2014-2020

Cel główny I: Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

I.1: Aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa mieszkańców

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo

(Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy)

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 3Bezzwrotne wsparcie
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

OŚ PRIORYTETOWA IX. ROZWÓJ LOKALNY

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Hajnówka, 27 kwiecień 2017 r.Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 5

I. Termin składania wniosków 6

II. Miejsce składania wniosków 6

III. Sposób składania wniosków 6

IV. Forma wsparcia 9

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 11

V.1 Zakres tematyczny operacji 13

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 14

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 15

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 20

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 20

V.3.1. Grupa docelowa 20

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 24

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 26

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 29

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 30

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 30

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 31

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 33

V.3.9. Wkład własny 34

V.3.10. Podatek od towarów i usług 35

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 36

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 42

V.3.13. Reguła proporcjonalności 44

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 44

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 45

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 45

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 48

VI. Finanse 49

VII. Inne ważne informacje 50

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 54

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwana dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.

Słownik pojęć


inteligentne specjalizacje - obszary, w których regiony będą specjalizować się w gospodarce i współpracującej z nią nauce, stanowiące element strategii rozwoju województwa, o których mowa w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim na lata 2015-2020+;
koncepcja uniwersalnego projektowania – koncepcja uniwersalnego projektowania definiowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;
mechanizm racjonalnych usprawnień – mechanizm racjonalnych usprawnień definiowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;
osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują2 i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)3;
osoby nieaktywne zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia (osobę w wieku od 15 roku życia, niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się
do kategorii bezrobotni.
osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

- młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć


z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020);

osoba poszukująca pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia;
osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

OWU - należy przez to rozumieć „Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020” będące załącznikiem do wzoru minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.
uczestnik projektu – uczestnik projektu finansowanego ze środków EFS w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna