NabóR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020Pobieranie 413,96 Kb.
Strona1/5
Data16.12.2017
Rozmiar413,96 Kb.
  1   2   3   4   5


Załącznik nr 1 do OgłoszeniaNABÓR nr 6/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020

Cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański 4.1 Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych i integracyjnych (publicznych i niepublicznych).

PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – typ projektu 4 , działanie 9.1 SZOOP RPO WP

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoWARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Suchowola, 26 stycznia 2017 r.


Spis treści


Słownik pojęć 4

Informacje ogólne 9

I.Termin składania wniosków 10

II. Miejsce składania wniosków 10

III.Sposób składania wniosków 11

IV.Forma wsparcia 14

V.Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 17

V.1 Zakres tematyczny operacji 20

V.1.1 Kto może składać wnioski - Typ wnioskodawcy 20

V.1.2 Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 21

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 35

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 36

V.3.1. Grupa docelowa 36

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 38

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 44

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 46

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 47

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 47

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 48

7.6.3. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 50

V.3.9. Wkład własny 51

V.3.10. Podatek od towarów i usług 52

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 53

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 59

V.3.13. Reguła proporcjonalności 60

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 60

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 60

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 60

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 64

VI. Finanse 65

VII. Inne ważne informacje 65

VIII. Informacja wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 69

IX. Załączniki i wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 70
UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego , LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna