NabóR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”Pobieranie 0.8 Mb.
Strona1/2
Data24.02.2019
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wnioskówNABÓR nr 5/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Kraina Mlekiem Płynąca”Cel główny 4: Rozwój rewitalizcaji społeczej i kształtowanie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Przedsięwzięcie 4.2.1 Usługi edukacyjne
Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/18

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 4e

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Mały Płock 26.02.2018 r.


Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 6

I. Termin składania wniosków 6

II. Miejsce składania wniosków 6

III. Sposób składania wniosków 7

IV. Forma wsparcia 8

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 9

V.1 Zakres tematyczny operacji 11

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 11

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 12

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 14

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 15

V.3.1. Grupa docelowa 15

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 17

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 20

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 22

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 23

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 23

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 24

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 25

V.3.9. Wkład własny 26

V.3.10. Podatek od towarów i usług 27

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 28

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 34

V.3.13. Reguła proporcjonalności 34

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 35

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 35

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 35

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 38

VI. Finanse 39

VII. Inne ważne informacje 39

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 43

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.Pobieranie 0.8 Mb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna