NabóR nr 25/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiPobieranie 450,43 Kb.
Strona1/6
Data12.01.2018
Rozmiar450,43 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków


NABÓR nr 25/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania -Fundusz Biebrzański

Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe do celu 3: 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD

Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS)


Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/18

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 8

Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Suchowola, dnia 28.12.2017 r.


Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 6

I. Termin składania wniosków 7

II. Miejsce składania wniosków 7

III. Sposób składania wniosków 8

IV. Forma wsparcia 10

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 13

V.1 Zakres tematyczny operacji 16

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 17

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 18

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 26

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 27

V.3.1. Grupa docelowa 27

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 30

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 47

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 49

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 50

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 50

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 51

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 53

V.3.9. Wkład własny 54

V.3.10. Podatek od towarów i usług 56

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 56

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 63

V.3.13. Reguła proporcjonalności 64

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 65

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 65

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 65

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 68

VI. Finanse 69

VII. Inne ważne informacje 70

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 74

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna