NabóR nr 20/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -fundusz BiebrzańskiPobieranie 478,41 Kb.
Strona1/8
Data13.01.2018
Rozmiar478,41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków


NABÓR nr 20/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania -Fundusz Biebrzański

Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe do celu 3: 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD

Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 6

Programy aktywności lokalnej

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Suchowola, dnia 11.12.2017 r..


Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 8

I. Termin składania wniosków 8

II. Miejsce składania wniosków 9

III. Sposób składania wniosków 9

IV. Forma wsparcia 12

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 14

V.1 Zakres tematyczny operacji 21

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 21

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 23

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 31

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 32

V.3.1. Grupa docelowa 32

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 35

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 53

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 55

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 56

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 56

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 57

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 59

V.3.9. Wkład własny 60

V.3.10. Podatek od towarów i usług 62

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 62

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 69

V.3.13. Reguła proporcjonalności 70

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 71

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 71

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 71

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 74

VI. Finanse 76

VII. Inne ważne informacje 76

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 80

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.
W związku z zapisami Umowy partnerstwa - Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, (sierpień 2017), Instytucja Zarządzająca RPOWP dopuszcza możliwość dostosowania zapisów przyjętych już do realizacji projektów w zakresie profilowania, z zastrzeżeniem obowiązujących w danym czasie Wytycznych w realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna