NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspieranaPobieranie 449,29 Kb.
Strona1/6
Data29.01.2018
Rozmiar449,29 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków


NABÓR nr 3/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”

CEL OGÓLNY I. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 006 /18

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 6


Programy aktywności lokalnej

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Wysokie Mazowieckie, data 23.01.2018r.


Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 7

I. Termin składania wniosków 8

II. Miejsce składania wniosków 8

III. Sposób składania wniosków 9

IV. Forma wsparcia 11

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 12

V.1 Zakres tematyczny operacji 25

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 25

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 27

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 35

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 35

V.3.1. Grupa docelowa 35

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 39

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 49

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 52

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 52

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 53

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 54

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 55

V.3.9. Wkład własny 56

V.3.10. Podatek od towarów i usług 58

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 58

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 65

V.3.13. Reguła proporcjonalności 65

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 66

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 66

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 66

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 70

VI. Finanse 72

VII. Inne ważne informacje 72

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 78

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna