NabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” cel ogólny I. Edukacja I aktywizacja mieszkańców na rzecz wspieranaPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/4
Data17.05.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków
NABÓR nr 8/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”

CEL OGÓLNY I. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/18
WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 6


Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Wysokie Mazowieckie, 13.04.2018r.


Komunikacja między Wnioskodawcą a LGD w zakresie wszystkich czynności dotyczących postępowania w ramach naboru będzie odbywała się w formie pisemnej, o ile w treści Ogłoszenia o naborze wniosków nie wskazano inaczej. Nieprzestrzeganie wskazanej formy komunikacji grozi zastosowaniem konsekwencji wynikających z informacji zawartych w samej korespondencji (np. brakiem możliwości podpisania umowy, jeśli Wnioskodawca z powodu nieodebrania korespondencji nie dostarczy wymaganych załączników lub nie skoryguje ich w wyznaczonym terminie). Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia we wniosku o dofinansowanie (w sekcji VIII.1 wniosku) oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. 4

Słownik pojęć 4

Informacje ogólne 9

I. Termin składania wniosków 9

II. Miejsce składania wniosków 10

III. Sposób składania wniosków 10

IV. Forma wsparcia 13

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 14

V.1 Zakres tematyczny operacji 23

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 24

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 25

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 33

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 34

V.3.1. Grupa docelowa 34

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 38

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 48

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 51

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 52

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 52

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 54

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 55

V.3.9. Wkład własny 56

V.3.10. Podatek od towarów i usług 58

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 59

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 66

V.3.13. Reguła proporcjonalności 66

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 67

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 67

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 67

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 71

VI. Finanse 73

VII. Inne ważne informacje 73

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 79UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna