NabóR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020Pobieranie 420,87 Kb.
Strona1/5
Data06.12.2017
Rozmiar420,87 Kb.
  1   2   3   4   5


Załącznik do OgłoszeniaNABÓR nr 1/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020

Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej,
w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji. 3.1 Poprawa integracji społecznej obszaru LGD P3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS)

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Suchowola, 12 grudnia 2016 r.


Spis treści


Słownik pojęć 4

Informacje ogólne 12

I.Termin składania wniosków 12

II.Miejsce składania wniosków 13

III.Sposób składania wniosków 13

IV.Forma wsparcia 16

V.Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 19

V.1 Zakres tematyczny operacji 19

V.1.1 Kto może składać wnioski - Typ wnioskodawcy 19

V.1.2 Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 21

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 26

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 27

V.3.1. Grupa docelowa 28

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 31

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 42

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 45

Przewidywany termin Ogłoszenia o naborze wyników naboru: czerwiec – sierpień 2017 roku 45

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 45

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 46

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 47

7.6.3. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 49

V.3.9. Wkład własny 50

V.3.10. Podatek od towarów i usług 51

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 52

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 58

V.3.13. Reguła proporcjonalności 59

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 59

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 59

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 59

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 63

VI. Finanse 64

VII. Inne ważne informacje 64

VIII. Informacja wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 68

IX. Załączniki i wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 69

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego , LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna