NabóR nr 0/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaruPobieranie 347,11 Kb.
Strona1/6
Data02.11.2017
Rozmiar347,11 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wnioskówNABÓR nr 10/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup de faworyzowanych

PI. 1.2.2. Rozwój usług społecznych
Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/17

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 10


Działania skierowane do rodzin,
w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Łomża, 07.07.2017r.


Słownik pojęć 3

Informacje ogólne 7

I. Termin składania wniosków 7

II. Miejsce składania wniosków 8

III. Sposób składania wniosków 8

IV. Forma wsparcia 11

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 13

V.1 Zakres tematyczny operacji 17

V.1.1. Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy 17

V.1.2. Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 18

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 22

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 22

V.3.1. Grupa docelowa 22

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 24

V.3.3. Projekt realizowany w partnerstwie 29

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 31

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 32

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 32

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 33

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 35

V.3.9. Wkład własny 36

V.3.10. Podatek od towarów i usług 37

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 38

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 45

V.3.13. Reguła proporcjonalności 45

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 45

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 46

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 46

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 49

VI. Finanse 50

VII. Inne ważne informacje 50

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 55

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna