NabóR 21/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020Pobieranie 465,02 Kb.
Strona1/4
Data13.01.2018
Rozmiar465,02 Kb.
  1   2   3   4


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wnioskówNABÓR 21/2018

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020

Cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański 4.1 Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych i integracyjnych (publicznych i niepublicznych).

PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – typ projektu 4 , działanie 9.1 SZOOP RPO WPNr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/17

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

z zakresu typu projektu nr 4

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Suchowola, dnia 14.12.2017 r.

Spis treści
Informacje ogólne 7

I.Termin składania wniosków 8

II. Miejsce składania wniosków 8

III.Sposób składania wniosków 9

IV.Forma wsparcia 12

V.Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru 14

V.1 Zakres tematyczny operacji 17

V.1.1 Kto może składać wnioski - Typ wnioskodawcy 17

V.1.2 Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu 18

V.2. Lokalne kryteria wyboru operacji 33

V.3. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 34

V.3.1. Grupa docelowa 34

V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 37

V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 46

V.3.5. Kwalifikowalność wydatków 47

V.3.6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatku 48

V.3.7. Wydatki niekwalifikowalne 49

V.3.8. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku 51

V.3.9. Wkład własny 52

V.3.10. Podatek od towarów i usług 54

V.3.11. Zasady konstruowania budżetu projektu 54

V.3.12. Pomoc publiczna/de minimis 62

V.3.13. Reguła proporcjonalności 63

V.3.14. Ogólne zasady promocji projektów finansowanych w ramach RPOWP 64

V.4. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 64

V.4.1. Ocena wniosków i wybór operacji 64

V.4.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 68

VI. Finanse 69

VII. Inne ważne informacje 70

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji a także miejscu ich udostępnienia 74

UWAGA:

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, LGD (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie


o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5, zwaną dalej ustawą wdrożeniową) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym dokumencie.

W przypadku ww. zmian w treści dokumentu, LGD przekazuje potencjalnym Wnioskodawcom informację o zmianie dokumentu, aktualną jego treść wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje takimi samymi kanałami, jakimi zostało udostępnione ogłoszenie o naborze wniosków.

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką realizowanego projektu.

  1. Słownik pojęć

Certyfikacjaprocedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację; certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.
Działalność bieżąca przedszkola – działalność polegająca na realizacji działań statutowych przedszkola, na którą ponoszone są wydatki bieżące.
Dziecko z niepełnosprawnością – dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Kompetencje cyfrowe (kompetencje informatyczne) - definiowane jako zdolność do:

a) przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji;

b) komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość netykiety
i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością);

c) tworzenia cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich);

d) zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia
i środowiska);

e) rozwiązywania problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie kompetencji);


Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w załączniku do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), s. 10:

a) porozumiewanie się w językach obcych;

b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

c) kompetencje informatyczne;

d) umiejętność uczenia się;

e) kompetencje społeczne;

f) inicjatywność i przedsiębiorczość.

Kompetencje wskazane w lit. b i c są zaliczane do kompetencji podstawowych, pozostałe należą do katalogu kompetencji przekrojowych.


Kompetencje społeczno - emocjonalne – umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów, a także ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań.
Koncepcja uniwersalnego projektowania – koncepcja uniwersalnego projektowania definiowana zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
Kwalifikacja – to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone
w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania
Mechanizm racjonalnych usprawnień – mechanizm racjonalnych usprawnień definiowany zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
Nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w OWP, szkole lub placówce systemu oświaty.
Ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP) – publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 3 oraz w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne.
Organ dotujący – organ przyznający dotację na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty.
Organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty.
OWU – Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik Nr 1 do umowy o dofinansowanie realizacji Projektu.
Placówka systemu oświaty – placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne oraz placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe.
Projekt – projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej.
Projekt edukacyjny - indywidualne lub zespołowe, planowe działanie dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania (dostosowane do możliwości osób z nich korzystających):

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
Sieci współpracy i samokształcenia – lokalne lub regionalne zespoły nauczycieli z różnych OWP, szkół lub placówek systemu oświaty, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem.
Sieć przedszkolna – sieć, o której mowa w art. 14a ustawy o systemie oświaty.
Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci
w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowejz dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Uczestnik projektu – uczestnik projektu finansowanego ze środków EFS w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Walidacja – wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację kończy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie.
Wiek przedszkolny- obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak nić do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Wniosek o przyznanie pomocy, tj. wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 - należy przez to rozumieć również wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna