Na podstawie artPobieranie 78,02 Kb.
Data28.03.2018
Rozmiar78,02 Kb.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM
tel. (68) 3201355, fax. (68) 3201355

www.miedzyodraabobrem.pl, lgd@miedzyodraabobrem.p

Uchwała Nr ……/17

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

z dnia 8 czerwca 2017r.

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady

Na podstawie § 16 ust. 7 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą


a Bobrem oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2017 poz. 210),
uchwala się, co następuje: 1. Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem wynikającymi m.in. ze zmiany obowiązujących Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, zatwierdza zmiany Regulaminu.
 1. Zmiany dotyczą następujących zapisów:
 1. W § 1 ust. 2 pkt wprowadza się następujące zmiany:
 • pkt h) otrzymuje brzmienie:

h) WZC – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem,


 • dodaje się pkt. m) i n):

m) Grupa interesu – należy przez to rozumieć osób połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści,

n) Konflikt interesów - należy przez to rozumieć co najmniej każdą sytuację, w której członkowie Rady biorący udział w wyborze operacji mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z wyborem operacji.


 1. § 2 ust. 3 pkt d) otrzymuje następujące brzmienie:

d) wnioskować do Zarządu i Walnego Zebrania Członków o wprowadzenie


w Regulaminie zmian, które zostały przyjęte przez Radę uchwałą, bezwzględną większością głosów, 1. § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:


4. Na poziomie podejmowania decyzji - ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu. LGD ma zatem obowiązek zapewnić taki skład Rady, który gwarantuje zachowanie powyższego parytetu.

 1. Ustalając odsetek praw głosu przysługujących władzom publicznym na poziomie podejmowania decyzji, LGD uwzględnia w nim głosy należące do członków Rady będących organami władzy publicznej.

 2. Ustalając odsetek praw głosu należących do poszczególnych grup interesu, LGD bierze pod uwagę odsetek głosów przysługujących każdej występującej w Radzie Stowarzyszenia grupie osób połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści.

 3. Pomimo faktu, iż co do zasady sektor publiczny, społeczny i gospodarczy stanowią trzy podstawowe grupy interesu, LGD określa grupy interesu zawsze w kontekście własnej LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych, uwzględniając przy tym występujące powiązania branżowe.

 4. Jeden członek Rady może być jednocześnie w więcej niż jednej grupie interesu
  (w tym w grupie interesu władz publicznych), lub jednocześnie może reprezentować władzę publiczną i być w innej grupie bądź w grupach interesu.


 5. Ograniczenie do 49% głosów każdorazowo na etapie podejmowania decyzji, bada się jako stosunek praw głosu członków poszczególnych pojedynczych grup interesu do ogółu głosów.
 1. W § 5 wykreśla się w całości ust. 3.
 1. § 8 ust. 5, 6 oraz 8 otrzymują brzmienie:

5. Członkowie Rady mają obowiązek zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dopuszcza się udostępnienie członkom Rady w wersji elektronicznej wniosków o przyznanie pomocy oraz niektórych załączników do dokumentacji aplikacyjnej, np. fiszki projektowej oraz biznesplanu. Dokumenty zostają przekazane członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wyznaczonego pracownika biura LGD.


6. W celu zachowania warunków bezstronności oceny LGD prowadzić będzie Rejestr powiązań członków Rady z wnioskodawcami oraz publikować protokoły z posiedzeń
w sprawie oceny i wyboru operacji wskazujące, którzy członkowie Rady wyłączyli się z oceny poszczególnych operacji.


 1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. W przypadku:

 1. nieobecności Przewodniczącego Rady lub wyłączenia się Przewodniczącego Rady
  z udziału w obradach,
  przewodnictwo w obradach oraz uprawnienia Przewodniczącego przejmuje Wiceprzewodniczący Rady,

 2. w przypadku, kiedy zarówno Przewodniczący, jak i Wiceprzewodniczący nie mogą prowadzić posiedzenia Rady, członkowie Rady uprawnieni do udziału w obradach,
  w drodze głosowania wybierają Prowadzącego, który pełni funkcje do czasu powrotu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 1. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


-/Przewodniczący Zebrania/-

Uzasadnienie:
Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę działania Stowarzyszenia oraz jego organów powinny być oparte na obowiązujących uregulowaniach oraz przepisach prawa. Z dniem 21 marca br. weszły w życie Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Niniejszy dokument doprecyzowuje
i w sposób jednoznaczny określa zasady dotyczące zachowania właściwych parytetów w organie decyzyjnym stowarzyszenia odpowiadającym za wybór operacji, jakim w przypadku Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem jest Rada Stowarzyszenia. Wytyczne wskazują jakie podejście powinno zostać zastosowane przez LGD przy identyfikacji grup interesu. Ponieważ niniejsze kwestie są kluczowe podczas wyboru operacji, konieczne jest wprowadzenie do Regulaminu Rady zmian w przedmiotowym zakresie.

Ponadto w Regulaminie Rady wprowadzono zapisy wprost wynikające z doświadczenia uzyskanego w trakcie oceny dotychczasowych naborów oraz wprowadzono zmiany redaktorskie.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna