Na podstawie artPobieranie 246,12 Kb.
Strona1/2
Data14.02.2018
Rozmiar246,12 Kb.
  1   2


PROCEDURA ODWOŁAWCZA - PROTEST

Lokalna Grupa Działania


Załącznik nr 1 do uchwały

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania Między Odrą a Bobrem

nr …../2017 z dnia 08.06.2017 r.
/projekt/
Załącznik 12 do Procedury oceny i wyboru operacji LSR

Procedura odwoławcza

(tekst jednolity) 1. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (ścieżka konkursowa – bez operacji własnych LGD i grantów)
 1. Zgodnie z art. 22 ustawy RLKS1 protest przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/20132, innym niż LGD, (dalej: „wnioskodawcą”) jeśli:

 1. operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR;

 2. nie została wybrana przez Radę Stowarzyszenia, gdyż nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji;

 3. została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu;

 4. protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 1. Wyboru operacji dokonuje się na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR, spośród operacji, które są zgodne z LSR;

 2. W ramach oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się oceny:

 1. realizacji celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

 2. zgodności z programem, w tym określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia oraz możliwości udzielenia wsparcia w formie wskazanej w tym ogłoszeniu (refundacja lub ryczałt),

 3. zgodności z zakresem tematycznym operacji określonym w ogłoszeniu
  o naborze wniosków,

 4. terminowości i miejsca złożenia wniosku określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków

 1. Protest przysługuje, jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na:

 1. brak zgodności z LSR, w tym w szczególności:

  • nieosiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

  • brak zgodności z warunkami udzielenia wsparcia, formą udzielenia wsparcia, z zakresem tematycznym,

  • nieterminowe złożenie wniosku,

  • złożenie wniosku w niewłaściwym miejscu.

 1. nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ze wszystkich kryteriów, w tym w ramach pojedynczego kryterium, jeśli zostało to przewidziane w kryterium określonym w LSR.

 1. Jeżeli operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie została wybrana, ponieważ nie osiągnęła minimalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji albo została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków lub ustalona przez LGD kwota wsparcia jest niższa niż wnioskowana, LGD informuje wnioskodawcę o tym fakcie, przy czym informacja ta zawiera pouczenie
  o możliwości wniesienia protestu, określające:

 1. termin do wniesienia protestu;

 2. zarząd województwa, do którego należy skierować protest oraz wskazanie konieczności przesłania protestu za pośrednictwem LGD;

 3. wymogi formalne protestu.

 1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

 2. Protest musi być wniesiony w formie pisemnej i zawierać:

 1. oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

 2. oznaczenie wnioskodawcy;

 3. numer wniosku o przyznanie pomocy;

 4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz
  z uzasadnieniem;

 6. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
  z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy;

Ponadto (jeśli dotyczy):

 1. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

 2. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

 1. Wzór protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 2. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

 3. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:

 1. oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

 2. oznaczenia wnioskodawcy;

 3. numer wniosku o przyznanie pomocy;

 4. podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 1. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD)
  i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla zarządu województwa).

 2. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

 3. Wniesienie protestu oraz procedura odwoławcza nie wstrzymują dalszego postępowania z WoPP, dotyczącymi wybranych operacji, w tym przekazywania wniosków przez LGD do zarządu województwa i udzielania wsparcia zgodnie
  z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI.

 4. LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych
  w proteście i:

 1. dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę,

albo

 1. kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do zarządu województwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na piśmie
  o przekazaniu protestu.

 1. Podczas posiedzenia poświęconego procedurze odwoławczej Rada Stowarzyszenia weryfikuje zasadność protestu, wynikiem czego jest odpowiednio:

 • Uchwała o zasadności protestu stanowiąca załącznik nr 2a do niniejszej procedury,

 • Uchwała o niezasadności protestu stanowiąca załącznik nr 2b do niniejszej procedury

 1. Niezależnie od powyższego, o wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa.
 1. Rozpatrywanie protestu przez zarząd województwa
 1. Zarząd województwa, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji
  w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach,
  w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie
  z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym zarząd województwa informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

 2. Zarząd województwa, informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

 1. treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;

 2. w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 1. W przypadku uwzględnienia protestu zarząd województwa, powinien:

 1. odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo;

 2. przekazać sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy.

 1. Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. Oznacza to, że LGD nie dokonuje np. zmiany liczby punktów w ramach kryteriów w stosunku do których nie podniesiono zarzutów w proteście.

 2. LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:

 1. w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;

 2. w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 1. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia
  o prawie i sposobie jego wniesienia:

 1. został wniesiony po terminie,

 2. został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,

 3. nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz nie zawiera uzasadnienia

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD,
za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez zarząd województwa,
a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 1. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia także wówczas, gdy została wyczerpana kwota środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu LSR
  w ramach środków pochodzących z danego EFSI. 1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)
 1. W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia go bez rozpatrzenia, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

 2. Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o:

 1. nieuwzględnieniu protestu;

 2. negatywnym ponownym wyborze operacji;

 3. pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia

– wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego i podlega wpisowi stałemu.

 1. Kompletna dokumentacja obejmuje:

 1. WoPP,

 2. informację o wynikach oceny operacji dokonanej przez LGD,

 3. wniesiony protest,

 4. informację o nieuwzględnieniu protestu, negatywnym ponownym wyborze operacji lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia

– wraz z ewentualnymi załącznikami i jest wnoszona przez wnioskodawcę
w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

 1. Wniesienie skargi nieterminowo, bez kompletnej dokumentacji, bez terminowego uiszczenia wpisu stałego, powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia z tym, że w przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia, a takie wezwanie wstrzymuje bieg terminu na rozpoznanie skargi przez sąd.

 2. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi, a w wyniku rozpoznania skargi sąd może:

 1. uwzględnić skargę, stwierdzając, że:

 • ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo
  i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez LGD,

 • pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez zarząd województwa albo LGD;

 1. oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;

 2. umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.
 1. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądy Administracyjnego (NSA)
 1. Skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, może wnieść bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 1. wnioskodawca,

 2. zarząd województwa,

 3. LGD – w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania negatywnej ponownej oceny projektu przez tą LGD.

 1. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego, a rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

 2. Kwestie związane z kompletnością dokumentacji wnoszonej wraz ze skargą kasacyjną, pozostawienia tej skargi bez rozpatrzenia oraz wezwań do jej uzupełnienia lub uiszczenia wpisu są takie same jak w przypadku skargi do WSA.
 1. Zakończenie procedury odwoławczej
 1. Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru operacji.

 2. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej zostanie wyczerpany limit wsparcia, przewidziany w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI:

 1. właściwa instytucja, do której wpłynął protest (LGD albo zarząd województwa), pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego;

 2. sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Protest od wyniku oceny

Załącznik nr 2a - Uchwała o zasadności protestuZałącznik nr 2b - Uchwała o niezasadności protestu
Zmiany Procedury odwoławczej przyjęto na Walnym Zebraniu Członków w dniu 08.06.2017 r. uchwałą ………………….


-/Przewodniczący Zebrania/-

1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 r., poz. 378),

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320
z 20.12.2013 r.)  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna