Na podstawie art ust ustawy z dnia kwietnia 1990 r o Policji Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zmPobieranie 18,64 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar18,64 Kb.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 25 oraz z 2014 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) punktów kontaktowych i informacyjnych funkcjonujących w KGP na podstawie odrębnych przepisów.”;

2) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

3) w § 12:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–12, określą w drodze decyzji:”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzje dyrektorów biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 7, podlegają publikacji w ograniczonym zakresie.”;

4) uchyla się § 15;

5) w § 16 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć wspierających zwalczanie cyberprzestępczości oraz współdziałanie w tym zakresie z komórką organizacyjną Centralnego Biura Śledczego Policji właściwą do zwalczania cyberprzestępczości;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wykonywanie obowiązków w zakresie konsultacji wizowych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004);”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5–8 i 10;”;

6) w § 17 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podejmowanie czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenie operacji specjalnych;”;

7) w § 18 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 10, oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.”;

8) w § 19 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie postępowań i innych czynności w zakresie: pozwoleń na broń, licencji detektywa, wpisów na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydawania opinii o przedsiębiorcach w sprawach z zakresu usług ochrony osób i mienia, nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;”;

9) w § 20 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;”;

10) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gabinet Komendanta Głównego Policji realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez planowanie strategiczne, wykonywanie kontroli zarządczej, zapewnienie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji, ochronę informacji niejawnych, nadzorowanie przetwarzania danych osobowych oraz obsługę prawną, a także podejmuje działania na rzecz utrzymania pozytywnego wizerunku Policji, właściwego kształtowania kultury organizacyjnej oraz usprawnienia komunikacji wewnętrznej.”,

b) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowanie i prowadzenie badań opinii oraz diagnozowanie potrzeb z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych na potrzeby Komendanta Głównego Policji i koordynowanie działań w tym zakresie;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w KGP;”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) prowadzenie kancelarii jawnej i tajnej w KGP oraz obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej;”,

– po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;”,

– uchyla się pkt 27;

11) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Finansów realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP, w tym dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji.”,

b) w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji;”,

– pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) prowadzenie obsługi finansowej i rachunkowości KGP, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem obsługi w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji;

8) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;”;

12) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Logistyki Policji realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności inwestycyjno-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w sprzęt i materiały.”,

b) w ust. 2:

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach KGP oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, a także gospodarowanie nieruchomościami KGP;

5) zapewnienie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

5a) zapewnienieobsługi administracyjnej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się w obiektach KGP;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach KGP oraz gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej, a także koordynowanie działań z tego zakresu w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;”;

13) w § 25 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) realizowanie zadań w zakresie obsługi przesyłek jawnych Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień oraz materiałów zawierających informacje niejawne;”,

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) wyposażanie KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;

10) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;”,

c) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością rzeczową biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.”;

14) w § 28 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;”;

15) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

§ 2.

Komendant Główny Policji
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna