Na niebiesko – kwestie dorzucone przez ts lub wymagające uściślenia albo zmiany …Pobieranie 319,18 Kb.
Strona1/4
Data30.05.2018
Rozmiar319,18 Kb.
  1   2   3   4

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie

„Radio Olsztyn” SA

ul. Radiowa 24

10-206 Olsztyn

NIP: 739-05-09-493

REGON: 510226583

tel/faks: +48 089 526 75 86

e-mail: sekretariat@ro.com.pl

strona internetowa: www.ro.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bazowego systemu komputerowego

CPV: 48000000-8, 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 32420000-3, 72590000-7

znak sprawy: XXIV-38/01//14


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

- tekst jednolity (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907), zwana dalej pzp

lub ustawą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 i na zasadach określonych w art 39 - 46 pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

  • zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2014 r., pod numerem 24952-2014

  • umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.ro.com.pl,

  • wywieszone w siedzibie zamawiającego.


termin składania ofert: 31.01.2014 r. godz. 11:00

termin otwarcia ofert: 31.01.2014 r. godz. 11:15

ZATWIERDZAM:


Prezes Zarządu Redaktor Naczelny

Mariusz Bojarowicz (podpis na oryginale)`

1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Radiowej 24.

Konto bankowe: PKO BP O/Olsztyn nr 83 1020 3541 0000 5402 0011 2078.

NIP: 739-05-09-493.

REGON: 510226583

KRS 0000038114 – Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 713 300,00zł

Adres do korespondencji: Radio Olsztyn SA

ul. Radiowa 24

10-206 Olsztyn

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 89 526 75 86.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zp@ro.com.pl.

Znak postępowania: XXIV-38/01/14.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, osprzętu pomocniczego, systemów operacyjnych, bazodanowych oraz wirtualizacja środowiska pracy i migracja istniejącego oprogramowania dla d’accord radio suite – systemu do produkcji i obsługi programu radiowego.

Zamawiający zainteresowany jest zwirtualizowaniem swojego środowiska pracy, obejmującego serwery i pamięć masową. Zamawiający oczekuje uzyskania wymaganej funkcjonalności poprzez dostawę, instalację i konfigurację następującego sprzętu i oprogramowania:

3.1. Sprzęt:

a) chassis do mocowania sprzętu - szt. 1

b) serwery kasetowe - szt. 3

c) switche konwergentne - szt. 2

d) macierz dyskowa - szt. 1

e) biblioteka taśmowa - szt. 1

f) elementy zapasowe - zgodnie z p. 2.3, 2.5 załącznika nr 1 do SIWZ

3.2. Oprogramowanie:

W opisanym wyżej środowisku sprzętowym Zamawiający oczekuje uzyskania w pełni działającego środowiska wirtualizacyjnego oraz instalacji i konfiguracji określonego poniżej oprogramowania:

a) oprogramowanie wirtualizacyjne - 1 zestaw

b) oprogramowanie systemów operacyjnych - nowo instalowane - 3 szt.

c) oprogramowanie systemów operacyjnych z programami użytkowymi –

migrowane z istniejących maszyn fizycznych - 3 szt.

d) oprogramowanie bazodanowe - nowo instalowane - 2 szt.

e) oprogramowanie do wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa na taśmy

biblioteki - 1 zestaw

f) oprogramowanie zarządzające elementami sprzętowymi - 1 zestaw3.3. Inne elementy dostawy:

Dostawa obejmuje również :

a) konfigurację systemu,

b) migrację istniejącego oprogramowania

c) sporządzenie niezbędnej dokumentacji,

d) szkolenie obsługi.3.4.Szczegółowy opis zawierający wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania jest zawarty w załączniku nr 1 do siwz „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

60 dni od daty zawarcia umowy.5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 pzp):

5.1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;

5.1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2.Wykonawca, na podstawie art. 26 ust. 2b pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6 siwz.

5.4.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:

5.4.1.Złożył oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 siwz,

5.4.2.Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy serwerów i pamięci masowych wraz z wirtualizacją środowiska pracy, o wartości co najmniej 150 tys. zł netto każda.

5.5.Zamawiający uzna, zawarty w punkcie 5.4.2, warunek za spełniony w przypadku jego łącznego spełnienia przez wykonawcę i podmioty, o których mowa w punkcie 5.2 siwz, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1 siwz polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp.

5.6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki, o których mowa w punkcie 5.1, za spełnione jeżeli wykonawcy spełniają je łącznie.

6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 5.1 siwz (por. art. 22 ust. 1 pzp), zamawiający żąda złożenia:

6.1.1.Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

6.1.2.Wykazu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw serwerów i pamięci masowych wraz z wirtualizacją środowiska pracy o wartości netto nie mniejszej niż 150 tys. zł każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

Jeżeli wykonawca dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.4.2 siwz, przy realizacji zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów (p. 5.2 siwz), wykaz może zawierać roboty wykonane przez te podmioty.6.2.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1 siwz (art. 22 ust 1 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w punkcie 5.2 siwz (art. 26 ust 2b ustawy), zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących:

6.2.1.zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

6.2.2.sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

6.2.3.charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

6.2.4.zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zadania.

6.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

6.3.1.oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz;

6.3.2.wykazu podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz;

6.4.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt 5.1 siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp (pkt 5.2 siwz) a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczeń tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz wykazu bądź informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

6.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz wykazu bądź informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, składa każdy z wykonawców.

6.6.Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Taką samą formę winny mieć dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3.

6.7.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.2.1 siwz.

7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1.Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami, zgodnie z art. 82 ust. 2 pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

7.2.Zamawiający ustala, że w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje, zwane dalej korespondencją, zamawiający i wykonawcy przekazują:

  • pisemnie: Radio Olsztyn SA, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24

  • lub drogą elektroniczną: zp@ro.com.pl,

  • lub faksem: 89 526 75 86.

7.2.1.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje korespondencję faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza, tą samą drogą, fakt jej otrzymania.

7.2.2.Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.

7.3.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Mieczysław Burzyk

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000 (siedem tysięcy) zł.

8.2.Wadium wnosi się przed terminem składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1.Pieniądzu, wpłata przelewem na konto w PKO BP O/Olsztyn nr 83 1020 3541 0000 5402 0011 2078 z adnotacją „wadium – bazowy system komputerowy”. W tym przypadku za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego;

8.2.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

8.2.3.Gwarancjach bankowych;

8.2.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych;

8.2.5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

8.3.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.8.5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej koniecznym jest aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w punktach 8.3 i 8.4 siwz. Gwarancja musi obejmować cały okres związania ofertą.

Jeżeli gwarancja nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymagań, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1.Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz (integralną częścią formularza ofertowego jest „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do formularza ofertowego).

10.2.Do oferty należy dołączyć:

10.2.1.Protokół potwierdzający wynik osiągnięty przez procesory serwera (punkt 2.3 poz. 3 załącznika nr 1 do siwz) – wydruk ze strony www.spec.org (dopuszcza się wydruk w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski).

10.2.2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w dziale 6 siwz;

10.2.3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

10.3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

10.4.Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

10.5.Zobowiązanie i oświadczenie, o których mowa w punktach 5.2 i 6.4 , wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, udostępniającego zasoby, w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

10.6.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

10.6.1.Jeżeli zobowiązania i dokumenty, o których mowa w punktach 5.2 i 6.2 siwz zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby, do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

10.6.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.7.Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Taką samą formę winny posiadać dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3 pzp.

10.8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza wyjątek, o którym mowa w punkcie 10.2.1 siwz.

10.9.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.10.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.11.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

10.12.Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.

10.13.Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 10.15.

10.14.Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez wykonawcę; w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

10.15.Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp.

Uwaga: Ponieważ, zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 pzp zasadą, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, zamawiający żąda dołączenia do oferty uzasadnienia wyjątkowego charakteru zastrzeganych informacji oraz wyszczególnienia działań jakie zostały podjęte w celu zachowania ich poufności.

10.16.Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem „Oferta na dostawę bazowego systemu komputerowego - XXIV-38/01/14”.

Uwaga: Na zewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy aby umożliwić ewentualną zmianę, wycofanie bądź zwrot oferty w przypadku złożenia po terminie.

10.17.Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu winno być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

10.18.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, ponosi wykonawca.

10.19.Oferta musi uwzględniać ewentualne wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 4 pzp.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1.Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2014 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24.

11.2.Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2014 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24.

11.4.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

12.1.Cena oferty powinna uwzględniać wynagrodzenie wykonawcy oraz wszelkie ewentualne podatki i opłaty (tzw. cena brutto).

12.2.Cenę oferty należy podać w sposób przedstawiony w formularzu ofertowym (załącznik nr 6 do siwz).

12.3.Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1.Za jedyne kryterium oceny ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto (wynagrodzenie wykonawcy wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami

13.2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1.O wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie ujętym w art. 92 ust.1 pzp, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu adresowanym do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający poinformuje o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.2.Zamawiający, na podstawie art.94 ust. 1 pkt 2 pzp, w związku z pkt 7.2 siwz zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania, faksem lub drogą elektroniczną, zawiadomienia o wyborze oferty lub nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

14.3.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 14.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta bądź gdy w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden wykonawca.

14.4.Jeżeli oferta najkorzystniejsza będzie ofertą wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

15.1.Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru wykonawcy:

: bip -> public -> upload -> wpisy -> pliki
pliki -> Na niebiesko – kwestie dorzucone przez ts lub wymagające uściślenia albo zmiany …
pliki -> Zgodnie z art
public -> T r a n s p o r t I n f r a s t r u c t u r e e n g I n e e r I n g
public -> Zarządzenie nr 3846/V/09 prezydenta miasta łodzi z dnia 17 grudnia 2009 r w sprawie przyjęcia „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych I komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na rok 2010”
public -> Zarządzenie nr 869/V/09 prezydenta miasta łodzi z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy Nr w Łodzi
public -> Zarządzenie nr 741/V/10 prezydenta miasta łodzi z dnia września 2010 r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy Nr w Łodzi


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna