Na koniec 2004 roku w województwie podlaskim zamieszkiwało 1Pobieranie 3,63 Mb.
Strona1/2
Data09.11.2017
Rozmiar3,63 Mb.
  1   2


Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku


OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W 2004 r.
Białystok, maj 2005 r.

Spis treści

Wstep

4Informacja ogólna o województwie podlaskim

1.1 .Struktura zatrudnienia i urbanistyka

1.2. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w województwie podlaskim w 2003 r.

1.3. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia na terenie województwa podlaskiego

1.4. Przypadki chorobowe powodujące zagrożenie dla życia na obszarze województwa


5

7

915

16
Stan i funkcjonowanie jednostek ochrony zdrowia w województwie podlaskim

  1. Działania wybranych oddziałów

2.2. Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej

18

19


35Informacja o realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych

3.1.Analiza danych u wybranych świadczeniodawców w zakresie poszczególnych świadczeń

3.1.1. w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego

3.1.1.1. Poradnia alergologiczna

3.1.1.2. Poradnia gastrologiczna

3.1.1.3.Poradnia chorób naczyń

3.1.1.4 .Poradnia okulistyczna

3.1.2. w zakresie lecznictwa szpitalnego

3.1.2.1 Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej

3.1.2.2. Czas oczekiwania w zakresie lecznictwa szpitalnego

3.3. Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w 2004 r.

3.4. Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia


37
40

40

40

4041

41

4242

43

44


45zRealizacja i koordynacja programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia

  1. Efekty realizacji NPZ w latach 1996-2003

  2. Narodowy Program Zdrowia 1996-2005 ... i co dalej?

  3. Realizacja programów promocji zdrowia w województwie podlaskim w latach 1999-2004

  4. Realizacja poszczególnych celów operacyjnych Narodowego programu Zdrowia w 2004 r. w podziale na organizatorów

46

4748
50
51Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego na podstawie sprawozdań konsultantów wojewódzkich

  1. Świadczenia ambulatoryjne

  2. Świadczenia stacjonarne

  3. Zabezpieczenie potrzeb kadrowych w poszczególnych dziedzinach medycyny

  4. Realizacja doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz przebiegu staży specjalizacyjnych

  5. Spełnianie przez placówki warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych

  6. Inne działania konsultantów w roku 2004

57

5759

62
64

66

69
System ratownictwa medycznego w województwie podlaskim

71Podsumowanie

84


WSTĘP

Podstawą opracowania Oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego jest artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr. 210 poz. 2135).

Celem opracowania jest przedstawienie bieżących informacji i ocen stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie podlaskim za rok 2004.

Ocena umożliwia i stanowi wskazania do przygotowania programów profilaktycznych, zwraca uwagę na potrzeby kadrowe ochrony zdrowia oraz kryteria kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do opracowania Oceny wykorzystano materiały przygotowane przez:


 • Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku na podstawie sprawozdań konsultantów wojewódzkich i informacji będących w posiadaniu PCZP,

 • Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku,

 • Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku.

Wykorzystano również dane demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego.

1. INFORMACJA OGÓLNA O WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Według stanu na 31.12.2003 r. w województwie podlaskim w miastach zamieszkiwało 710,7 tys. mieszkańców, na wsi 494,3 tys.

Liczba mieszkańców województwa podlaskiego wynosi: 1 205 117. Województwo Podlaskie jest jednym z najsłabiej zaludnionych województw w Polsce – na 1 km2 przypada 60 osób (średnia krajowa – 124 osoby). Najmniej zaludniony jest powiat sejneński – 25 os./km2, najbardziej powiat zambrowski – 62 os./km2.

Województwo należy do słabo zurbanizowanych. 59% ludności mieszka w miastach (średnia krajowa 61,9%).

Województwo podlaskie dzieli się na 14 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu oraz 118 gmin.

Największą aglomeracją miejską jest Białystok, zdecydowanie dominujący nad pozostałymi miastami (będący ośrodkiem administracyjnym), następnie Łomża i Suwałki.

Region charakteryzuje się największym w kraju zróżnicowaniem struktury narodowościowej i wysokim udziałem mniejszości narodowych kultywujących swoje tradycje. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini zamieszkujący południowo-wschodnią część województwa. W powiatach sejneńskim i suwalskim (zwłaszcza w Puńsku) mieszkają Litwini. Na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej niewielkie społeczności tworzą Tatarzy (wsie Bohoniki i Kruszyniany). W rejonie Suwałk mieszka ludność pochodzenia rosyjskiego – staroobrzędowcy (zwani filiponami). W województwie mieszkają również Ukraińcy.W województwie podlaskim funkcjonuje 118 gminnych jednostek samorządu terytorialnego, 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz 3 miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża i Suwałki


POWIATY I GMINY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.1. Struktura Zatrudnienia i Urbanistyka
Województwo podlaskie ma charakter rolniczo-przemysłowy. Mimo ogromnych zmian jest nadal słabo rozwiniętym gospodarczo regionem Polski. Główne gałęzie przemysłu: spożywczy, maszynowy, włókienniczy i drzewny.

PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJWYSZCZEGÓLNIENIE

rok 2003

a – ogółem

b - sektor publiczny

c - sektor prywatny

OGÓŁEM


a

482 914

b

97 026

c

385 888

w tym:

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo


a

229 334

b

1 580

c

227 754

Przetwórstwo przemysłowe


a

56 324

b

3 530

c

52 794

Budownictwo


a

13 747

b

1 178

c

12 569

Handel i naprawy


a

52 071

b

966

c

51 105

Hotele i restauracje


a

4 234

b

581

c

3 653

Transport, gospodarka magazynowa i łączność


a

17 924

b

9 981

c

7 943

Pośrednictwo finansowe


a

6 804

b

2 261

c

4 543

Obsługa nieruchomości i firm; nauka


a

18 794

b

4 563

c

14 231

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

a

17 438

Edukacja

a

29 643

b

28 377

c

1 266

Ochrona zdrowia i opieka społeczna


a

21 768

b

18 062

c

3 706

Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna

a

9 135

b

3 483

c

5 652

Ekonomiczne grupy wiekowe ludności Województwa Podlaskiego w 2001 roku

Grupy wiekowe

Ludność ogółem

Miasto

Wieś

2001

2002

2001

2002

2001

2002

Wiek przedprodukcyjny (0-17lat)

301670

291640

174898

168504

126772

123136

Wiek produkcyjny (kobiety 18 – 60 lat

mężczyźni 18 – 65 lat)

722428

719040

449513

450412

272915

268628

Wiek poprodukcyjny (kobiety 60+ lat

Mężczyźni 65+ lat)

195781

197024

89949

92384

105832

104640


Razem

1219879

1207704

714360

711300

505519

496404

%

Wiek przedprodukcyjny (0-17lat)

24,2

24,1

24,5

23,7

25,1

24,8

Wiek produkcyjny (kobiety 18 – 60 lat

mężczyźni 18 – 65 lat)

59,2

59,5

62,9

63,3

54,0

54,1

Wiek poprodukcyjny (kobiety 60+ lat

Mężczyźni 65+ lat)

16,1

16,3

12,6

13,0

20,9

21,1

według Głównego Urzędu Statystycznego
W roku 2002 było osób:

1) w wieku produkcyjnym – 59,5 %

2) w wieku przedprodukcyjnym – 24,2 %

3) w wieku poprodukcyjnym – 16,3 %

Od 1998 roku obserwuje się tendencję spadkową w grupie przedprodukcyjnej, a w grupie produkcyjnej notuje się tendencję wzrostową, natomiast w grupie poprodukcyjnej – minimalny wzrost lub brak zmiany. Na terenach wiejskich zauważa się znacznie większy odsetek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz minimalnie wyższy w wieku przedprodukcyjnym, natomiast w stosunku do miast odsetek ten jest znacznie niższy.

W stosunku do populacji w ujęciu ogólnopolskim województwo podlaskie wykazuje podobne trendy, tzn. w grupie produkcyjnej notuje się niewielką tendencję wzrostową (w 2002 roku niewielki spadek) natomiast w grupie poprodukcyjnej – zdecydowany wzrost. Podlaskie notuje również wyższe wskaźniki we wszystkich trzech ekonomicznych grupach wiekowych.


1.2 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w województwie podlaskim w 2003 roku

Wyszczególnienie

Ogółem

W wieku

Ludność w wieku
nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym


przedpro-
dukcyjnym


produk-
cyjnym


poproduk-
cyjnym


w tysiącach

Województwo
(ogółem)


1 205 117

279 669

727 312

198 136

65,7

Miasta

710 759

160 635

455 986

94 138

mężczyźni – 55,8

58,9%

57,4%

62,7%

47,5%

Wieś

494 358

119 034

271 326

103 998

kobiety – 76,4

41,1%

42,6%

37,3%

52,5%

Rynek pracy w województwie podlaskim kształtuje również bezrobocie.

Na koniec 31.XII.2004 r. w województwie podlaskim zarejestrowanych bezrobotnych było


76125, z liczby ogółem: kobiety – 37938, osób niepełnosprawnych – 2 242, zamieszkałych na wsi – 27611. Stopa bezrobocia wynosiła 15,9.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2001

2002

2003

2004
IV

BEZROBOTNI ogółem

79 232

86 471

86 074

81 274

76125

Kobiety

41 543

43 732

42 265

40 172

37938

Niepełnosprawni

1 647

1 986

2 044

2 158

2242

Zamieszkali na wsi

29 553

31 549

31 051

29 380

27611

Z prawem do zasiłku

14 625

14 940

12 195

9 472

8426

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

4 902

5 436

4 112

3 273

2204

Stopa bezrobocia w %

13,8

15,1

15,1

14,5

15,9
DANE DEMOGRAFICZNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2003 ROK

Powiaty

Ogółem

% ogółu ludności

w województwie

Mężczyźni

% ogółu mężczyzn

w województwie

Kobiety

% ogółu kobiet

w województwie

m. Białystok

291 931

24,22

137 288

23,31

154 643

25,10

m. Łomża

63 757

5,29

30 689

5,21

33 068

5,37

m. Suwałki

69 014

5,73

33 129

5,62

35 885

5,83

augustowski

59 081

4,90

29 009

4,92

30 072

4,88

białostocki

138 665

11,51

68 494

11,63

70 171

11,39

bielski

61 158

5,07

30 180

5,12

30 978

5,03

grajewski

50 739

4,21

25 191

4,28

25 548

4,15

hajnowski

49 476

4,11

24 104

4,09

25 372

4,12

kolneński

40 182

3,33

20 229

3,43

19 953

3,24

łomżyński

50 929

4,23

25 831

4,38

25 098

4,07

moniecki

43 771

3,63

21 935

3,72

21 836

3,54

sejneński

21 586

1,79

10 784

1,83

10 802

1,75

siemiatycki

49 850

4,14

24 585

4,17

25 265

4,10

sokólski

74 119

6,15

36 745

6,24

37 374

6,07

suwalski

35 535

2,95

18 168

3,08

17 367

2,82

wysokomazowiecki

60 189

4,99

30 231

5,13

29 958

4,86

zambrowski

45 135

3,75

22 489

3,82

22 646

3,68

Ogółem województwo

1 205 117

100,0

589 081

100,0

616 036

100,0

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2003 r.WOJEWÓDZTWO
WIEK


Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Miasto

Wieś

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Mężczyźni

Kobiety

PODLASKIE

1205117

589081

616036

710759

339170

371589

494358

249911

244447

0-2 lata

33306

17089

16217

18636

9568

9068

14670

7521

7149

3-6

50388

25955

24433

28115

14496

13619

22273

11459

10814

7-12

97251

49796

47455

54243

27768

26475

43008

22028

20980

13-15

57704

29630

28074

34189

17580

16609

23515

12050

11465

16-18

63368

32370

30998

39486

19885

19601

23882

12485

11397

19-24

121713

63087

58626

77351

39292

38059

44362

23795

20567

25-29

87675

44803

42872

55807

27831

27976

31868

16972

14896

30-34

80063

40909

39154

49285

24362

24923

30778

16547

14231

3-39

79128

40348

38780

48097

23276

24821

31031

17072

13959

40-44

88078

44590

43488

56058

26769

29289

32020

17821

14199

45-49

92066

46400

45666

60470

28768

31702

31596

17632

13964

50-54

77406

37711

39695

49404

22938

26466

28002

14773

13229

55-59

56334

26307

30027

33802

15281

18521

22532

11026

11506

60-64

49781

22501

27280

27054

11678

15376

22727

10823

11904

65-69

50749

22202

28547

26145

10893

15252

24604

11309

13295

70-74

49661

20657

29004

22612

8954

13658

27049

11703

15346

75-79

37533

14005

23528

16226

5736

10490

21307

8269

13038

80 lat i więcej

32913

10721

22192

13779

4095

9684

19134

6626

12508
Wyszczególnienie

Liczby bezwzględne

W procencie ogółu ludności

Ogółem

1 205 117

100,0

mężczyźni

589 081

48,8

kobiety

616 036

51,1

Miasto

710 759

58,9

mężczyźni

339 170

47,7

kobiety

371 589

52,3

Wieś

494 358

41,0

mężczyźni

249 911

50,5

kobiety

244 447

49,5
RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2003 ROKU

Wyszczególnienie

Liczby bezwzględne

Współczynnik na 1000 osób

Urodzenia żywe

10 792

8,9

Zgony

11 735

9,7

w tym: niemowląt

68

6,3*

Przyrost naturalny

-943

-0,8
 • Na 1000 urodzeń żywych

Liczba zgonów według powiatów w latach 2000-2002 na 1000 ludnościWspółczynnik zgonów

2000

2001

2002

Polska

9,5

9,4

9,4

Podlaskie

9,6

9,5

9,4

Powiaty grodzkie:


Białystok

8,0

7,6

7,6

Łomża

5,8

5,8

5,6

Suwałki

6,0

7,0

8,2

Powiaty:


Augustowski

9,4

8,9

10,3

Białostocki

10,9

10,7

10,7

Bielski

12,2

11,9

12,4

Grajewski

8,9

9,6

8,5

Hajnowski

12,3

13,0

14,9

Kolneński

8,9

9,8

9,0

łomżyński

11,2

11,1

10,3

Moniecki

10,1

11,5

10,9

Sejneński

10,7

10,2

9,2

Siemiatycki

11,0

11,3

11,9

Sokólski

12,5

11,5

11,9

Suwalski

9,1

9,8

9,9

Wysokomazowiecki

11,7

10,9

10,0

Zambrowski

9,5

8,3

7,5

według Głównego Urzędu Statystycznego

Przeciętne dalsze trwanie życia w 2002 r. w województwie podlaskimWyszczególnienie

Mężczyźni

Kobiety

W wieku lat

0

15

30

45

60

0

15

30

45

60

Polska

70,42

56,23

42,01

28,48

17,19

78,78

64,51

49,77

35,35

22,15

Podlaskie

70,68

56,61

42,25

29,06

17,81

80,39

65,94

51,16

36,69

23,26

Podlaskie – miasto

Brak danych

Podlaskie - wieś

według Głównego Urzędu Statystycznego

Prognoza liczby ludności województwa Podlaskiego do roku 2030Miasto, wieś/wiek

1998

1999

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

W tysiącach

ogółem

1224

1223

1223

1220

1222

1225

1223

1211

1191

miasto

711

714

717

733

756

783

805

817

819

wieś

513

510

506

487

465

442

418

394

372

0- 2

41

39

37

37

43

44

39

33

30

3- 6

64

61

58

49

51

58

57

50

42

7-12

117

114

110

87

74

77

86

85

75

13-15

67

65

63

54

42

36

38

44

42

16-18

63

65

67

59

50

38

37

41

44

19-24

115

116

118

127

113

93

74

71

80

0-17

332

324

314

266

241

240

245

240

218

18-44

482

483

485

490

494

485

454

417

381

45-59/64

219

225

230

266

283

279

276

283

309

18-59/64

701

708

715

756

776

764

730

700

690

60+/65+

191

192

194

198

204

221

248

271

283

według Głównego Urzędu Statystycznego

Prognozuje się, że w województwie podlaskim do roku 2020 liczba ludności będzie utrzymywać się na ustabilizowanym poziomie, natomiast po 2020 roku nastąpi nieduży spadek. Ponadto przewiduje się postępujące starzenie się społeczeństwa ze względu na przyspieszony wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym wśród ogółu ludności. W roku 2020 co piąty mieszkaniec województwa będzie w wieku poprodukcyjnym. Jednocześnie zmniejszać się będzie odsetek populacji w wieku przedprodukcyjnym.

Prognoza ludności do roku 2020 w oparciu o dane GUS dla województwa i powiatów, z uwzględnieniem struktury wieku zamieszczona została w załączniku jako tabela Nr I.3.16.

1.3. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia na terenie województwa podlaskiego
Zagrożenia środowiskowe:


 1. Na terenie województwa podlaskiego występują następujące potencjalne zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców:

  • zagrożenie pożarowe i wybuchowe

  • zagrożenie chemiczno – ekologiczne

  • zagrożenie radiologiczne

  • zagrożenie komunikacyjne

  • zagrożenie na wodach śródlądowych, powodzie

  • katastrofy budowlane

  • zagrożenie powodowane anomaliami pogodowymi

  • epidemie

  • zagrożenie związane z migracją, terroryzmem i przestępczością

  • zagrożenie wiązane z infrastrukturą

  • inne

Zwiększone zagrożenie pożarowe na terenie województwa występuje na obszarach leśnych (obszary leśne stanowią ok. 30% obszaru województwa) a także w gospodarstwach rolnych oraz niektórych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

Zagrożenie chemiczno – ekologiczne występuje w pobliżu zakładów, w których wykorzystuje się niebezpieczne środki chemiczne (amoniak, chlor, substancje ropopochodne) oraz wzdłuż dróg i szlaków komunikacyjnych dróg i kolei, po których są przewożone toksyczne i przemysłowe środki.

Zagrożenia radiologiczne mogą powstać na skutek ewentualnych awarii w elektrowniach atomowych zlokalizowanych poza granicami naszego kraju (elektrownia atomowa IGNALIN – Litwa).

Zagrożenie komunikacyjne stanowi słaby stan techniczny dróg i kolei oraz ich jednopasmowość.

W transporcie drogowym z uwagi na usytuowanie przejść granicznych (Bobrowniki, Kuźnica Białostocka, Budzisko) nasilił się ruch TIR – ów. Brak dodatkowego pasa ruchu towarowego powoduje istotne zagrożenie dla ruchu drogowego. Przebiegające przez województwo linie kolejowe często sytuowane w miejscach, do których brak dogodnych dróg dojazdowych.

W transporcie drogowym przewozi się gaz propan – butan, substancje ropopochodne i inne substancje niebezpieczne.

Nad obszarem województwa przebiegają korytarze powietrzne.

Zagrożenie stanowią wody śródlądowe, często wykorzystywane jako kąpieliska w miejscach niestrzeżonych oraz w okresach obfitych opadów i wiosennych roztopów, występuje lokalnie duże zagrożenie powodziowe.

Z uwagi na położenie województwa występujące anomalie pogodowe powodują miejscami zaleganie grubej pokrywy śniegu, wichury w części północnej i zachodniej województwa powodują wywroty drzewostanu, tarasowanie dróg, zniszczenia w zabudowaniach, awarie napowietrznych linii energetycznych. W ostatnich latach występuje zjawisko suszy.

Zagrożenie epidemiami warunkowane jest w szczególności stanem sanitarnym, czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Lokalne zagrożenie związane jest z ewentualnymi powodziami wścieklizną zwierząt leśnych, nieodpowiednią gospodarką zwłokami zwierząt oraz zagrożeniem chorobami odzwierzęcymi, zatruciami pokarmowymi.

W aktualnych uwarunkowaniach społeczno – gospodarczych związanych ze swobodą poruszania się szczególne zagrożenia występują wobec migracji, terroryzmu i przestępczości.

Na teren województwa często napływają nielegalni imigranci zza granicy wschodniej (kraje azjatyckie) przemyca się substancje radioaktywne. Występują lokalne blokady dróg przez część ludności rolniczej.

Istniejąca infrastruktura techniczna: sieć gazowa, rurociągi, zanieczyszczenie środowiska mogą powodować sporadyczne lokalne zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.
1.4. Przypadki chorobowe powodujące zagrożenie dla życia na obszarze województwa
Przypadki chorobowe stwarzające bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia z interwencjami zespołów ratownictwa medycznego w zależności od przyczyn to:


 1. WYPADKI I URAZY:

 • urazy i wypadki w rolnictwie

 • wypadki komunikacyjne

 • wypadki w domu

 • wypadki w pracy

 • utonięcia

 • zachłyśnięcia

 • próby samobójcze

 • upojenia alkoholowe


2. SCHORZENIA UKŁADU SERCOWO – NACZYNIOWEGO O TYPIE NAGŁYM Z INTERWENCJĄ ZESPÓŁU REANIMACYJNEGO

 • powikłania nadciśnienia tętniczego

 • choroba wieńcowa z zawałem mięśnia sercowego

 • nagły zgon sercowy

 • zaburzenia rytmu serca

 • omdlenia i utraty przytomności o etiologii kardiologicznej

 • powikłania naczyniowo – ośrodkowe układu nerwowego

  1. OSTRE SCHORZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

 • astma oskrzelowa

 • wstrząs anafilaktyczny (eno – egzogenny) po ukąszeniu owadów

 • ostre zapalenie górnych dróg oddechowych (krtań)

 • zaostrzenia chorób przewlekłych – obturacyjnej choroby płuc

  1. TOKSYCZNE ZATRUCIA

 • środkami ochrony roślin

 • płynami alkoholopodobnymi

 • lekami 1. STAN I FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Na dzień 31 grudnia 2004 r. do rejestru zajadów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego wpisane zostały 484 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 38 publicznych i 441 niepublicznych.

W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku a na dzień 31 grudnia 2004 r. zarejestrowano 485 indywidualnych praktyk lekarskich, 2444 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, 24 grupowe praktyki lekarskiej.

W województwie podlaskim w ramach publicznych stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonowały 22 szpitale, w tym 2 kliniczne, 3 szpitale wojewódzkie, 3 specjalistyczne, 13 szpitali powiatowych, szpital podległy MSWiA, SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, 11 publicznych zakładów opieki długoterminowej.

Niepubliczne stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej stanowiły 4 szpitale,
w tym: Szpital Miejski w Zambrowie NZOZ, Prywatna Klinika Położniczo – Ginekologiczna, NZOZ Poliklinika Ginekologiczno – Położnicza, NZOZ „MONAR” oraz 3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej długoterminowej.

Najwięcej szpitali jest zlokalizowanych w Białymstoku.

Na koniec 2004 r. ogólna liczba łóżek rzeczywistych we wszystkich stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej województwa podlaskiego (bez MSWiA) wynosiła 7.674.

Wskaźnik na 10.000 mieszkańców wynosił 63,7.

Wskaźnik łóżek na 10.000 mieszkańców wynosił na oddziałach:


 • chorób wewnętrznych  8,6 (przy 1.039 łóżkach)

 • chirurgii  7,6 (przy 909 łóżkach)

 • położniczo – ginekologicznych  5,6 (przy 623 łóżkach)

 • pediatrycznych  4,3 (przy 512 łóżkach)

Oddziały dla przewlekle chorych w szpitalach województwa podlaskiego dysponują 178 łóżkami. Na 10.000 mieszkańców województwa przypada 1,5 łóżka.

Liczba hospitalizowanych w 2004 roku na oddziałach dla przewlekle chorych wynosiła 2.183 osoby. • średni okres pobytu chorego  23, 9 dnia

 • średnie wykorzystanie łóżka  292,7 dnia

 • liczba leczonych na l łóżko  12, 3 dnia

W ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim funkcjonują 2 szpitale psychiatryczne: w Choroszczy i Suwałkach oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa działa MONAR z liczbą łóżek rzeczywistych 32.

W wymienionych psychiatrycznych zakładach opieki zdrowotnej na koniec 2004 r. były 1005 łóżek.

Łącznie we wszystkich oddziałach psychiatrycznych leczono 12.136 osób.

Na 10.000 mieszkańców województwa przypada średnio 100,7 leczonych w szpitalach psychiatrycznych.

Szpital MSWiA dysponuje łącznie 166 łóżkami szpitalnymi.
2.1. Działalność wybranych oddziałów
Dostępność do stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz położnictwa i ginekologii jest w pełni zabezpieczona. Istnieje pewne zróżnicowanie jakości świadczonych usług np.: w zakresie położnictwa i ginekologii poziom ten zaniżają oddziały w Hajnówce, Łapach, Mońkach, Dąbrowie Białostockiej i Kolnie.

W zakresie chirurgii ogólnej istnieją oddziały wymagające kadrowego uzupełnienia do prawidłowego funkcjonowania. Są to szpitale w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce, Augustowie, Mońkach. W zakresie świadczeń szpitalnych w dziedzinie chorób wewnętrznych istnieje potrzeba utworzenia większej liczby oddziałów dla przewlekle chorych i oddziałów opiekuńczo – leczniczych zgodnie z sytuacją demograficzną w województwie. Opieka stacjonarna w zakresie medycyny paliatywnej jest realizowana tylko w 6 jednostkach: Hospicjum Opatrzności Bożej w Białymstoku, NZOZ Hospicjum pod wezwaniem Św. Ducha w Łomży, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce – Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Ogólny w Kolnie - Oddział Medycyny Paliatywnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.dr E. Jelskiego w Knyszynie -Oddział Medycyny Paliatywnej. Wycena świadczeń w zakresie medycyny paliatywnej przez Podlaski Oddział NFZ jest najniższa w kraju.

Zabezpieczenie stacjonarnych świadczeń specjalistycznych w niektórych dziedzinach jest niewystarczające np.: trzyletnie kolejki na endoprotezy kolana i biodra w Klinice Ortopedii i Traumatologii, pięciomiesięczne oczekiwanie na leczenie szpitalne w oddziałach rehabilitacyjnych. Ograniczona dostępność do radioterapii onkologicznej spowodowana jest deficytem (ok. 46) bazy łóżek radioterapeutycznych w Białostockim Centrum Onkologii.Brak kadry specjalistycznej powodują ograniczenie zabezpieczenia stacjonarnej specjalistycznej opieki zdrowotnej: lekarzy specjalistów na oddziale okulistycznym SP Wojewódzkiego Szpitala w Suwałkach, na oddziałach neurologicznych w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym AM w Białymstoku.
.
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW LARYNGOLOGICZNYCH W 2004 R.

Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki/położne

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Śniadeckiego w Białymstoku w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laryngologiczny

4610

33

-

33

5

11

1 155

4 428

35,0

3,8

134,2

36,7%

Laryngologiczny dziecięcy

4611

21

-

21

4

10

1 123

2 567

53,5

2,3

122,2

33,4%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4610

25

-

25

6

12

1 298

6 425

51,9

4,9

257,0

70,2%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach

4610

18

-

18

4

15

1 366

3 119

75,9

2,3

173,3

47,3%

SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku

4610

52

-

52

10

15

2 007

7 021

38,6

3,5

135,0

36,9%

SP Dzieecięcy Szpital Kliniczny AM

4611

25

 

25

8

18

1 374

4 780

55,0

3,5

191,2

52,2%

Razem

 

174

0

174

37

81

8 323

28 340

47,8

3,4

162,9

44,5%
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH W 2004 R.

Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki/położne

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostępnionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Śniadeckiego w Białymstoku w tym:

 

101

0

101

24

61

4 651

27 730

46,0

6,0

274,6

75,0%

Chirurgia ogólna

4500

76

-

76

17

47

2 974

21 106

39,1

7,1

277,7

75,9%

Chirurgia dziecięca

4501

25

 

25

7

14

1 677

6 624

67,1

3,9

265,0

72,4%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4500

50

-

50

8

22

1 767

13 061

35,3

7,4

261,2

71,4%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach w tym:

 

67

-

67

13

37

2 656

18 013

39,6

6,8

268,9

73,5%

Chirurgia ogólna

4500

42

-

42

7

21

1 462

11 449

34,8

7,8

272,6

74,5%

Chirurgia dziecięca

4501

25

 

25

6

16

1 194

6 564

47,8

5,5

262,6

71,7%

Białostocki Ośrodek Onkologiczny

4540

40

40

40

7

16

995

9 876

24,9

9,9

246,9

67,5%

SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku w tym:

 

211

-

211

66

158

5594

47697

26,5

8,5

226,1

61,8%

Chirurgia ogólna I

4500

70

-

70

21

30

2 274

13 823

32,5

6,1

197,5

54,0%

Chirurgia Klatki Piersiowej

4520

35

-

35

9

16

1 052

8 590

30,1

8,2

245,4

67,1%

Chirurgia Naczyń i Transplantacji

4530

32

-

32

9

15

727

7 984

22,7

11,0

249,5

68,2%

Kardiochirurgia

4560

39

-

39

13

65

801

8 938

20,5

11,2

229,2

62,6%

Neurochirurgia

4570

35

 

35

14

32

740

8 362

21,1

11,3

238,9

65,3%

SP Dziecięcy Szpita Kliniczny AM w B-stoku

4501

36

 

36

15

26

1 784

8 835

49,6

5,0

245,4

67,1%

SP ZOZ Augustów

4500

42

-

42

4

18

2 239

12 608

53,3

5,6

300,2

82,0%

SP ZOZ Bielsk Podlaski

4500

31

-

31

4

13

1 509

8 005

48,7

5,3

258,2

70,6%

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

4500

16

 

16

3

9

902

6 193

56,4

6,9

387,1

105,8%

Szpital Ogólny w Grajewie

4500

50

-

50

6

17

1 709

9 969

34,2

5,8

199,4

54,5%

SP ZOZ Hajnówka

4500

34

-

34

5

16

1 505

8 413

44,3

5,6

247,4

67,6%

Szpital Ogólny w Kolnie

4500

27

 

27

3

12

1 092

5 229

40,4

4,8

193,7

52,9%

SP ZOZ Łapy

4500

40

-

40

4

14

1 332

10 147

33,3

7,6

253,7

69,3%

SP ZOZ Mońki

4500

30

-

30

4

14

1 042

7 604

34,7

7,3

253,5

69,3%

SP ZOZ Sejny

4500

25

-

25

3

15

1 450

5 287

58,0

3,6

211,5

57,8%

SP ZOZ Siemiatycze

4500

45

-

45

6

15

1 733

10 755

38,5

6,2

239,0

65,3%

SP ZOZ Sokółka

4500

34

-

34

5

13

1 337

8 962

39,3

6,7

263,6

72,0%

Szpital Ogólny w Wyskiem Mazowieckiem

4500

30

-

30

5

13

1 712

10 567

57,1

6,2

352,2

96,2%

Razem

 

909

40

909

185

489

35 009

228 951

38,5

6,5

251,9

68,8%


DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW DLA PRZEWLEKLE CHORYCH W 2004 ROKU

Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Szpital Ogólny w Grajewie

4170

20

-

20

1

10

484

6196

24,2

12,8

309,8

84,6%

SP ZOZ Hajnowka

4170

18

 

18

6

16

256

6176

14,2

24,1

343,1

93,7%

SP ZOZ Knyszyn

4170

20

-

20

2

5

195

3314

9,8

17,0

165,7

45,3%

Szpital ogólny w Kolnie

4170

10

 

10

5

5

308

3715

30,8

12,1

371,5

101,5%

SP ZOZ Łapy

4170

20

-

20

0

5

132

5047

6,6

38,2

252,4

68,9%

SP ZOZ Mońki

4170

30

-

30

1

12

111

11224

3,7

101,1

374,1

102,2%

SP ZOZ Sokółka

4170

40

-

40

2

6

311

9841

7,8

31,6

246,0

67,2%

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem oddział w Ciechanowie

4170

20

-

20

1

7

386

6590

19,3

17,1

329,5

90,0%

Razem

 

178

 

178

18

66

2183

52103

12,3

23,9

292,7

80,0%


Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.Śniadeckiego w Białymstoku

4261

7

-

7

2

13

75

908

10,7

12,1

129,7

35,4%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4260

9

-

9

11

25

262

2 193

29,1

8,4

243,7

66,6%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intesywnej Opieki Medycznej

4260

8

-

8

10

23

191

1 559

23,9

8,2

194,9

53,2%

Intesywnej Opieki Medycznej - Dzieci

4261

8

-

8

6

19

189

1 140

23,6

6,0

142,5

38,9%

SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku

4260

10

-

10

26

80

329

2 661

32,9

8,1

266,1

72,7%

SP Dzieecięcy Szpital Kliniczny AM

4261

12

-

12

10

51

78

2 297

6,5

29,4

191,4

52,3%

SP ZOZ Augustów

4260

4

-

4

4

13

61

758

15,3

12,4

189,5

51,8%

Szpital Ogólny w Grajewie

4260

4

-

4

6

17

55

571

13,8

10,4

142,8

39,0%

SP ZOZ Hajnówka

4260

4

-

4

1

12

96

1 088

24,0

11,3

272,0

74,3%

SP ZOZ Sokółka

4260

6

-

6

2

12

242

1 029

40,3

4,3

171,5

46,9%

Szpital Ogólny w Wyskiem Mazowieckiem

4260

3

-

3

3

19

64

638

21,3

10,0

212,7

58,1%

Szpital Miejski w Zambrowie NZOZ

4260

3

 

3

6

18

64

505

21,3

7,9

168,3

46,0%

Razem

 

78

-

78

87

302

1 706

15 347

21,9

9,0

196,8

53,8%


9 łóżek intensywnej opieki medycznej na innych odddziałach.

razem 87 łóżek intensywnej opieki medycznejDZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W 2004 R.

Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.Śniadeckiego w Białymstoku

4261

7

-

7

2

13

75

908

10,7

12,1

129,7

35,4%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4260

9

-

9

11

25

262

2 193

29,1

8,4

243,7

66,6%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intesywnej Opieki Medycznej

4260

8

-

8

10

23

191

1 559

23,9

8,2

194,9

53,2%

Intesywnej Opieki Medycznej - Dzieci

4261

8

-

8

6

19

189

1 140

23,6

6,0

142,5

38,9%

SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku

4260

10

-

10

26

80

329

2 661

32,9

8,1

266,1

72,7%

SP Dzieecięcy Szpital Kliniczny AM

4261

12

-

12

10

51

78

2 297

6,5

29,4

191,4

52,3%

SP ZOZ Augustów

4260

4

-

4

4

13

61

758

15,3

12,4

189,5

51,8%

Szpital Ogólny w Grajewie

4260

4

-

4

6

17

55

571

13,8

10,4

142,8

39,0%

SP ZOZ Hajnówka

4260

4

-

4

1

12

96

1 088

24,0

11,3

272,0

74,3%

SP ZOZ Sokółka

4260

6

-

6

2

12

242

1 029

40,3

4,3

171,5

46,9%

Szpital Ogólny w Wyskiem Mazowieckiem

4260

3

-

3

3

19

64

638

21,3

10,0

212,7

58,1%

Szpital Miejski w Zambrowie NZOZ

4260

3

 

3

6

18

64

505

21,3

7,9

168,3

46,0%

Razem

 

78

-

78

87

302

1 706

15 347

21,9

9,0

196,8

53,8%


9 łóżek intensywnej opieki medycznej na innych odddziałach.

razem 87 łóżek intensywnej opieki medycznej


DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW OKULISTYCZNYCH W 2004 R.
Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki/ położne

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Śniadeckiego w Białymstoku

4600

35

-

35

7

11

994

6 703

28,4

6,7

191,5

52,3%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4600

25

-

25

5

11

1 384

4 525

55,4

3,3

181,0

49,5%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach

4600

15

-

15

2

13

384

2 338

25,6

6,1

155,9

42,6%

SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku

4600

35

-

35

9

14

1 204

5 409

34,4

4,5

154,5

42,2%

SP Dziecięcy Szpital Kliniczny AM

4601

20

 

20

8

17

1 184

3 948

59,2

3,3

197,4

53,9%

Razem

 

130

0

130

31

66

5 150

22 923

39,6

4,5

176,3

48,2%
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNYCH, POŁOŻNICZYCH I GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH W 2004 ROKUZakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywis- tych

Lekarze

Pielęgniarki/położne

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzysta- nie łózka

% wykorzysta- nia łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 

72

 

81,4

17

36

4 790

21 522

58,8

4,5

264,4

72,2%

4456

48

 

51,4

8

22

3 281

15 672

63,8

4,8

304,9

83,3%

4452

24

 

30

9

14

1 509

5 850

50,3

3,9

195,0

53,3%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4450

68

-

68

9

42

2 566

14 996

37,7

5,8

220,5

60,3%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach

4456

25

-

25

3

30

1 130

6 827

45,2

6,0

273,1

74,6%

4452

20

-

20

4

14

872

4 217

43,6

4,8

210,9

57,6%

4454

18

-

18

3

9

764

4 979

42,4

6,5

276,6

75,6%

SP Szpital Kliniczny AM w Białymstoku

4452

46

-

46

14

27

2 261

8 940

49,2

4,0

194,3

53,1%

4456

31

-

31

8

25

1 443

7 799

46,5

5,4

251,6

68,7%

4454

27

-

27

2

13

2 276

7 228

84,3

3,2

267,7

73,1%

SP ZOZ Augustów

4450

32

-

32

5

19

1 610

6 319

50,3

3,9

197,5

54,0%

SP ZOZ Bielsk Podlaski

4450

25

-

25

7

19

1 301

5 107

52,0

3,9

204,3

55,8%

SP ZOZ Dąbrowa Bialostocka

4450

16

 

16

2

8

343

1 349

21,4

3,9

84,3

23,0%

Szpital Ogólny w Grajewie

4450

30

-

30

6

26

1 237

5 896

41,2

4,8

196,5

53,7%

SP ZOZ Hajnówka

4450

17

-

17

5

18

991

4 345

58,3

4,4

255,6

69,8%

Szpital Ogólny w Kolnie

4450

14

-

14

5

10

752

2 979

53,7

4,0

212,8

58,1%

SP ZOZ Łapy

4450

25

-

25

3

13

716

3 209

28,6

4,5

128,4

35,1%

SP ZOZ Mońki

4450

18

-

18

2

13

739

3 536

41,1

4,8

196,4

53,7%

SP ZOZ Sejny

4450

18

-

18

1

9

596

3 323

33,1

5,6

184,6

50,4%

SP ZOZ Siemiatycze

4450

25

-

25

6

18

1 041

3 912

41,6

3,8

156,5

42,8%

SP ZOZ Sokółka

4450

35

-

35

3

16

1 124

5 175

32,1

4,6

147,9

40,4%

Szpital Ogólny w Wyskiem Mazowieckiem

4450

25

-

25

5

19

1 403

5 488

56,1

3,9

219,5

60,0%

Szpital Miejski w Zambrowie NZOZ

4450

18

-

18

10

12

973

3 654

54,1

3,8

203,0

55,5%

NZOZ "POLIKLINIKA" Ginekolog.-Położnicz. w Białymstoku

4450

8

 

8

5

7

762

2 131

95,3

2,8

266,4

72,8%

Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna w Białymstoku

4450

10

 

10

6

10

1 937

2 640

193,7

1,4

264,0

72,1%

Razem

 

623

0

632,4

131

413

31 627

135 571

50,0

4,3

214,4

58,6%

4450 - Oddział Położniczo - Ginekologiczny

4452 - Oddział Ginekologiczny

4454 - Oddział patplogii ciąży

4456 - Oddział Położniczy

4458 - Oddział Położniczy rooming-in


DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW - INTERNISTYCZNYCH W 2004 ROKU

Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod resortowy

Łóżka rzeczywiste

Średnia liczba łóżek rzeczywistych

Lekarze

Pielęgniarki

Leczeni (łącznie z ruchem międzyod- działowym)

Osobodni leczenia

Liczba leczonych na 1 łóżko

Średni okres pobytu chorego

Średnie wykorzystanie łózka

% wykorzystanie łóżek

ogółem

w tym udostęp- nionych klinikom

stan w dniu 31.12

w osobach w dniu 31.12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Oddział wewnętrzny

4000

56

 

56

9

26

1 454

14 370

26,0

9,9

256,6

70,1%

II Oddział wewnętrzny

4000

54

 

54

7

24

1 459

14 436

27,0

9,9

267,3

73,0%

III Oddział wewnętrzny

4000

55

 

55

12

29

1 986

16 616

36,1

8,4

302,1

82,5%

Szpital Wojewódzki w Łomży

4000

41

-

41

5

18

1 762

12 101

43,0

6,9

295,1

87,8%

SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach

4000

40

-

40

7

18

2 077

11 641

51,9

5,6

291,0

79,5%

SP ZOZ Augustów

4000

60

-

60

6

27

2 459

18 742

41,0

7,6

312,4

85,3%

Samodzielny Szpital Miejski w Białymstoku

4000

91

0

91

15

31

2 857

21 466

31,4

7,5

235,9

64,5%

SP ZOZ Bielsk Podlaski

4000

64

-

64

8

24

1 867

17 281

29,2

9,3

270,0

73,8%

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

4000

43

-

43

4

16

1 346

14 196

31,3

10,5

330,1

90,2%

Szpital Ogólny w Grajewie

4000

60

-

60

4

21

2 137

16 832

35,6

7,9

280,5

76,6%

SP ZOZ Hajnówka

4000

52

-

52

6

15

2 220

17 675

42,7

8,0

339,9

92,9%

Szpital Ogólny w Kolnie

4000

45

-

45

8

16

1 545

10 508

34,3

6,8

233,5

63,8%

SP ZOZ Knyszyn

4000

40

 

40

5

14

814

8 140

20,4

10,0

203,5

55,6%

SP ZOZ Łapy

4000

47

-

47

5

13

1 465

12 575

31,2

8,6

267,6

73,1%

SP ZOZ Mońki

4000

50

-

50

3

18

1 587

13 651

31,7

8,6

273,0

74,6%

SP ZOZ Sejny

4000

26

-

26

4

13

1 087

8 970

41,8

8,3

345,0

94,3%

SP ZOZ Siemiatycze

4000

48

-

48

7

17

2 206

13 156

46,0

6,0

274,1

74,9%

SP ZOZ Sokółka

4000

64

-

64

8

24

1 950

17 355

30,5

8,9

271,2

74,1%

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

4000

46

-

46

6

14

1 783

11 483

38,8

6,4

249,6

68,2%

oddział w Ciechanowie

4000

17

-

17

2

6

975

6 435

57,4

6,6

378,5

103,4%

Szpital Ogólny w Zambrowie

4000

40

-

40

10

14

1 677

9 851

41,9

5,9

246,3

67,3%

Razem

 

1039

 

1039

141

398

36 713

287 480

35,3

7,8

276,7

75,6%

2.2. Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej
Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego na poziomie ambulatoryjnej opieki podstawowej jest realizowane przez 76 placówek publicznych i 207 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dostępność świadczeń zadeklarowanym podopiecznym jest w pełni zabezpieczona – od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1800, w dni wolne oraz w godzinach nocnych świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane przez ambulatoria przyszpitalne oraz ambulatoria i zespoły wyjazdowe samodzielnych publicznych zoz: SP ZOZ Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży i Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach (zależnie od decyzji lekarzy poz).

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest świadczona przez 543 zakłady publiczne i 808 zakładów niepublicznych. Rozmieszczenie ambulatoryjnych placówek specjalistycznych na terenie województwa jest bardzo nierównomierne, najwięcej jest ich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Dostępność do świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistki reumatologicznej na terenie województwa podlaskiego jest niedostateczna. W powiatach siemiatyckim, wysokomazowieckem, zambrowskim, kolneńskim, grajewskim, sejneńskim, sokólskim specjalistka reumatologiczna nie funkcjonuje.

Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie neurologii. Ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych w tej dziedzinie występuje w Augustowie, Mońkach, Sejnach i Zambrowie.

Na przyjęcie do poradni endokrynologicznych okres oczekiwania wynosi około 3 miesiące. Tylko 5 lekarzy endokrynologów – internistów pracuje poza Białymstokiem, endokrynologów – pediatrów, endokrynologów – ginekologów brakuje nawet w Białymstoku. Na terenie województwa podlaskiego brak jest gabinetów „stopy cukrzycowej”, co skutkuje dużą ilością amputacji wśród chorych na cukrzycę. Amputacja to dowód złej opieki diabetologicznej.

Dostępność do ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych jest bardzo zróżnicowany. Oczekiwanie na te świadczenia wynosi od 2 do 3 miesięcy. Poza nierównomiernym rozmieszczeniem placówek rehabilitacji nie funkcjonuje na terenie województwa rehabilitacja kardiologiczna i geriatryczna. Liczba poradni rehabilitacji dziecięcej (3) nie zabezpiecza potrzeb małych pacjentów.

Sieć poradni zdrowia psychicznego na terenie województwa podlaskiego w pełni zaspokaja potrzeby ambulatoryjne pacjentów, ale tylko w rozumieniu wizyt w tych poradniach, ponieważ nie są tam prowadzone zajęcia z terapii grupowej i indywidualnej.

Olbrzymią niedomogą lecznictwa psychiatrycznego na terenie Białegostoku jest minimalna dostępność porad ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży (funkcjonuje tylko jedna poradnia). Istnieje potrzeba utworzenia w Białymstoku, Łomży i Suwałkach kolejnych oddziałów dziennych i grup popołudniowych o orientacji psychoterapeutycznej.

Problemem na terenie województwa jest zapewnienie opieki domowej w zakresie medycyny paliatywnej. W powiatach: sokólskim, monieckim, wysokomazowieckiem, kolneńskim i grajewskim .brak jest zabezpieczenia w tym zakresie.

Dostępność świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej jest bardzo zróżnicowana. W dużych miastach okres oczekiwania na wykonanie protez w ramach ubezpieczenia refundowanego przez NFZ wynosi od 3 do 6 miesięcy, na pozostałym terenie sięga nawet 5 lat. Trudna dostępność do świadczeń refundowanych w zakresie ortodoncji występuje w całym województwie, średni okres oczekiwania wynosi około 2 lat, a w Białymstoku na aparat ortodontyczny czeka się nawet 5 lat.

Opiekę medyczną w województwie podlaskim sprawuje 2 821 lekarzy, 820 położnych

i I 5 968 pielęgniarek.

Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej jest na niepokojąco niskim poziomie. Niedobór zatrudnienia Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ocenia na około 300 pielęgniarek. Najbardziej jest to odczuwalne na oddziałach szpitalnych, ale brak jest również pielęgniarek – edukatorek w poradniach specjalistycznych np. poradniach diabetologicznych.

Na wysoką pozytywną ocenę zasługuje zabezpieczenie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej w naszym województwie. Liczba laboratoriów diagnostycznych jest wystarczająca. Kwalifikacje zawodowe pracowników diagnostyki laboratoryjnej są najlepsze w Polsce. Kontrola jakości wyników badań laboratoryjnych przeprowadzona przez podległy Ministerstwu Zdrowia Centralny Ośrodek Badań Jakości wykazała, iż w 2004 roku laboratoria województwa podlaskiego (po raz 6) zajęły I miejsce w kraju z wynikiem 90,56 % wyników poprawnych


3. INFORMACJA O REALIZACJI UMÓW O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawarł ze świadczeniodawcami umów o udzielanie wyodrębnionych świadczeń wysokospecjalistycznych. Należy podkreślić, że umowy
o udzielanie świadczeń w rodzajach Leczenie szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Rehabilitacja, Psychiatria i Leczenie uzależnień oraz Świadczenia odrębnie kontraktowane, nie zawierają wyodrębnionych procedur będących ich przedmiotem,
a jedynie pulę punktów na realizację świadczeń opisanych w odrębnych dokumentach. Taki sposób zawierania kontraktów wynika z faktu niemożności dokładnego sprecyzowania liczby określonych procedur medycznych, które świadczeniodawca wykona w okresie obowiązywania umowy. Zatem Fundusz może określić wyłącznie ilość świadczeń zrealizowanych na zasadach i w ramach środków finansowych określonych w umowie,
po ich wykonaniu i sprawozdaniu przez świadczeniodawcę. Brak jednak kryteriów w zapisach „Szczegółowych materiałów informacyjnych” oraz umów do wyodrębnienia spośród świadczeń zrealizowanych – świadczeń wysokospecjalistycznych.

Informacja o realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jest zawarta w załączniku nr 1.Informacja o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135), a w szczególności zapisy art. 23 ust. 1 świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje, co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informacje o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania.

Obowiązek przekazywania danych wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 63 poz. 589 z póżn.. zm. ), a w szczególności § 4 ust. 1 i 2 dotyczącego prowadzenia rejestru ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia stosownej informacji o liczbie ubezpieczonych i czasie oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z umowami zawartymi z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia „Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie z zasadami i warunkami, określonymi w „ Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia”, który określał:

- ust. 1 „Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru świadczeń, zawierającego dane określone w odrębnych przepisach”.

- ust. 2 „Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania Oddziałowi Funduszu danych, o których mowa w ust. 1 w formie elektronicznej w formacie wymiany danych udostępnionych przez system informatyczny Oddziału Funduszu”.

W związku z powyższym świadczeniodawcy przekazują co miesiąc informacje o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania zawierające wykaz nastepujących rodzajów świadczeń:


 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wykaz poradni (komórek organizacyjnych) na które świadczeniodawca zawarł umowę z NFZ oraz liczbę osób i średni czas oczekiwania,

 • lecznictwa zamkniętego – wykaz świadczeń jednostkowych (usług) realizowanych przez świadczeniodawcę wraz z liczbą osób i średnim czasem oczekiwania,

 • świadczeń wysokospecjalistycznych – wykaz świadczeń jednostkowych (usług) realizowanych przez świadczeniodawcę wraz z liczbą osób i średnim czasem oczekiwania,

które następnie umieszczane są na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod następującym adresem: http://www.nfz-bialystok.pl oraz przekazywane do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci codziennej sprawozdawczości elektronicznej za pomocą systemu informatycznego.

Ponadto określona została jednolita interpretacja statusu osoby oczekującej na świadczenie opieki zdrowotnej, w ślad za zaleceniem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia należy w tej kategorii ujmować osoby, które nie mogą otrzymać żądanego świadczenia natychmiast po zgłoszeniu się po raz pierwszy do świadczeniodawcy ze względu na istniejącą listę oczekujących. Nie należy natomiast w takim wykazie umieszczać osób, którym wyznaczono termin kolejnego zgłoszenia się do świadczeniodawcy w ramach trwającego procesu terapeutycznego lub diagnostycznego ani też z powodu zastosowanego kryterium medycznego. Świadczeniodawca winien wskazywać w przekazywanych listach   oczekiwanie na konkretną procedurą czy konsultację specjalistyczną. Ustalanie list oczekujących przez świadczeniodawców  w żadnym wypadku nie może wpływać na pogorszenie dostępności do "świadczeń ratujących życie", które powinny być udzielone natychmiast.

Najświeższe ogólnopolskie informacje o listach oczekujących w poszczególnych Oddziałach Wojewódzkich NFZ można uzyskać pod numerem infolinii Centrali NFZ w godzinach 800-1600 – tel. 0 800 132 648.

Z danych przekazanych przez świadczeniodawców według stanu za miesiąc marzec 2005 r. wynika, że :a) w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego – najdłuższy czas oczekiwania na uzyskanie porady alergologicznej wynosi 150 dni (Szpital Wojewódzki w Łomży), ale pacjenci mogą skorzystać z leczenia bez kolejki w innych poradniach na terenie woj. Podlaskiego np : NZOZ Multimedica VII w Białymstoku. Najdłuższe okresy oczekiwania do Poradni Gastrologicznej występują w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i wynoszą 125 dni. Okres oczekiwania na taka poradę w Szpitalu Miejskim im. PCK jest krótszy i wynosi 60 dni. Długie okresy oczekiwania przy znacznej liczbie oczekujących dotyczą również Poradni Chorób Naczyń i Poradni Okulistycznej w Państwowym Szpitalu Klinicznym. Porady okulistyczne w krótszym okresie mogą być zrealizowane u innych świadczeniodawców.
3.1 Analiza danych u wybranych świadczeniodawców w zakresie poszczególnych rodzajów świadczeń

3.1.1 w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego

3.1.1.1 Poradnia Alergologiczna
ŚWIADCZENIODAWCA

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

LICZBA OCZEKUJĄCYCH

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIASZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY

18-404

ŁOMŻA

AL. PIŁSUDSKIEGO 11

66

150.00SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

15-950

BIAŁYSTOK

M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26

7

97.00NZOZ MULTIMEDICA VII PORADNIA ALERGOLOGICZNA

15-270

BIAŁYSTOK

WOJSKOWA 4 POK. 6

0

0.00


3.1.1.2. Poradnia Gastrologiczna
ŚWIADCZENIODAWCA

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

LICZBA OCZEKUJĄCYCH

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIASZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY

18-404

ŁOMŻA

AL.PIŁSUDSKIEGO 11

91

125.00SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

15-003

BIAŁYSTOK

SIENKIEWICZA 79

529

60.00

3.1.1.3. Poradnia Chorób Naczyń
ŚWIADCZENIODAWCA

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

LICZBA OCZEKUJĄCYCH

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIASAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

15-276

BIAŁYSTOK

M.C.SKŁODOWSKIEJ

898

186.00NIEPUBLICZNY ZOZ MEDYCZNE CENTRUM DIASGNOSTYCZNO-LECZNICZE L.S. KISIEL

16-300

AUGUSTÓW

JAĆWIESKA 18

79

80.003.1.1.4. Poradnia Okulistyczna
ŚWIADCZENIODAWCA

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

LICZBA OCZEKUJĄCYCH

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIASAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

15-276

BIAŁYSTOK

M.C.SKŁODOWSKIEJ

2311

270.00ISPL GABINET OKULISTYCZNY LEK. OKULISTA MARIA SŁOWIKOWSKA

16-400

SUWAŁKI

PUTRY 9

150

90.00ZOZ MSWIA W BIAŁYMSTOKU

15-482

BIAŁYSTOK

FABRYCZNA 27

107

75.00


3.1.2. w zakresie lecznictwa szpitalnego

Najdłuższy okres oczekiwania, około 950 dni dotyczyć będzie pacjenta oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Państwowym Szpitalu Klinicznym. Na procedurę endoprotezoplastyki pacjent oczekuje około 90 dni w Szpitalach w Bielsku Podlaskim i Suwałkach. Również długo okres oczekiwania jest na operację zaćmy w BOPOL-u, gdzie 1040 pacjentów oczekuje 720 dni, ale w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku procedura ta może być wykonana po upływie 48 dni.3.1.2.1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
ŚWIADCZENIODAWCA

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

LICZBA OCZEKUJĄCYCH

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIASAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

15-276

BIAŁYSTOK

M.C.SKŁODOWSKIEJ

1100

950.00ZOZ MSWIA W BIAŁYMSTOKU

15-482

BIAŁYSTOK

FABRYCZNA 27

24

30.00ZOZ MSWIA W BIAŁYMSTOKU

15-482

BIAŁYSTOK

FABRYCZNA 27

11

30.00


3.1.2.2. Czas oczekiwania na świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA (W DNIACH)

LICZBA OSÓB OCZEKUJĄCYCH

PROCEDURY

ŚWIADCZENIODAWCA7201040

ZAĆMA - OPERACJA ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ Z WSZCZEPEM SOCZEWKI METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI (Z KOSZTEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ)


NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BOPOL
483

ZAĆMA - OPERACJA ZAĆMY POWIKŁANEJ Z WSZCZEPEM SOCZEWKI (Z KOSZTEM SOCZEWKI)


SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO90


38

ZAĆMA - OPERACJA ZAĆMY NIEPOWIKŁANEJ Z WSZCZEPEM SOCZEWKI (Z KOSZTEM SOCZEWKI)

SPSW W SUWAŁKACH

Analiza przekazywanych przez świadczeniodawców danych pozwoli Oddziałom Wojewódzkim NFZ oraz Centrali NFZ uzyskać rzeczywisty obraz zapotrzebowania na określone świadczenia medyczne, co pomoże w zakontraktowaniu odpowiedniej ilości świadczeń oraz umożliwi wskazanie tych świadczeń, na których udzielenie pacjenci oczekują najdłużej.3.3. Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w 2004 r.
W 2004 roku koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych wyniosły 925 438,00 tys. zł, co stanowi 99,99 % planu w kwocie 925 493,00 tys. zł.

Poziom realizacji poszczególnych rodzajów kosztów świadczeń zdrowotnych w okresie sprawozdawczym przestawia się następująco: 1. Podstawowa opieka zdrowotna - realizacja 108 045,55 tys. zł, co stanowi 99,95% planu w kwocie 108 100,00 tys. zł.

 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - realizacja 62 862,01 tys. zł, co stanowi 98,53 % planu w kwocie 63 800,00 tys. zł. Niższa o 1,47 % od planowanej realizacja wynika z faktu, że znaczna część świadczeniodawców nie wykonuje umów pomimo wprowadzenia wyższej ceny pkt od 1 lipca 2004 roku. Niska realizacja umów jest również charakterystyczna dla świadczeń współfinasowanych. Zasada współfinansowania powoduje „oszczędne” wystawianie skierowań na badania przez lekarzy specjalistów.

 3. Lecznictwo szpitalne - realizacja 418 979,04 tys. zł, co stanowi 100,61 % planu w kwocie 416 433,00 tys. zł. Przekroczenie planu w tej pozycji o 0,61% jest wynikiem bardzo wysokich nadwykonań w lecznictwie szpitalnym. Niższa od planowanej realizacja kontraktów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne pozwoliła na opłacenie części nadwykonań w lecznictwie szpitalnym. Opłacono w całości lub w części zakresy świadczeń ratujące życie (intensywna terapia, onkologia, hematologia, kardiochirurgia, kardiologia dziecięca, neurochirurgia i chirurgia klatki piersiowej).

 4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - realizacja 37 079,58 tys. zł, co stanowi 99,94 % planu w kwocie 37 100,00 tys. zł.

 5. Rehabilitacja lecznicza - realizacja 16 039,21 tys. zł, co stanowi 99,01 % planu w kwocie 16 200,00 tys. zł.

 6. Opieka długoterminowa - realizacja 11 120,68 tys. zł, co stanowi 96,70 % planu w kwocie 11 500,00 tys. zł.

 7. Leczenie stomatologiczne - realizacja 26 419,06 tys. zł, co stanowi 97,31 % planu w kwocie 27 150,00 tys. zł. Niższa od planowanej realizacja kosztów jest wynikiem nie pełnej realizacji umów przede wszystkim przez podmioty publiczne.

 8. Lecznictwo uzdrowiskowe - realizacja 526,14 tys. zł, co stanowi 92,31 % planu w kwocie 570,00 tys. zł. Niska realizacja jest wynikiem rezygnacji części ubezpieczonych z leczenia uzdrowiskowego w ustalonym terminie.

 9. Pomoc doraźna i transport sanitarny - realizacja 32 826,02 tys. zł, co stanowi 99,93 % planu w kwocie 32 850,00 tys. zł. Niemal 100% realizacja planu w pomocy doraźnej jest wynikiem systemu finansowania polegającego na opłacaniu dobowej gotowości zespołów wyjazdowych.

 10. Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu – programy ze środków Funduszu nie były realizowane.

 11. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - realizacja 22 863,23 tys. zł, co stanowi 99,41 % planu w kwocie 23 000,00 tys. zł. Niższa od planowanej realizacja kosztów w tej pozycji jest wynikiem nie pełnej realizacji umów przez świadczeniodawców.

 12. Zapatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne - realizacja 11 462,38 tys. zł, co stanowi 95,52 % planu w kwocie 12 000,00 tys. zł. Niższa o 4,48% realizacja w tej pozycji planu wynika przede wszystkim z tego, że część ubezpieczonych otrzymuje od Funduszu zlecenie na zakup danych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, ale tych zleceń nie realizuje.

 13. Refundacja cen leków (w tym koszty nadruku recept) - realizacja 177 206,92 tys. zł, co stanowi 100,24 % planu w kwocie 176 790,00 tys. zł. Przekroczenie planu finansowego o 0,24% (416,92 tys. zł) jest wynikiem wysokiej refundacji cen leków w miesiącu grudniu, gdzie odnotowano refundację wyższą o 3 431,03 tys. zł od średniej miesięcznej z okresu styczeń-listopad. Koszty refundacji w grudniu wyniosły 17 912,35 tys. zł, przy średniej miesięcznej z okresu styczeń-listopad – 14 481,32 tys. zł.

3.4. Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia


W okresie styczeń-grudzień 2004 roku koszty wyniosły 1 152,76 tys. zł, co stanowi 55,93% planu w kwocie 2 061,00 tys. zł. Niski poziom realizacji programów profilaktycznych jest spowodowany późnym okresem rozpoczęcia ich realizacji, która nastąpiła w III kwartale 2004 roku. W związku z nie wykorzystaniem środków w 2004 roku termin realizacji programów profilaktycznych został przedłużony do 20 marca 2005 roku.

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna