Na dostawę materiałów medycznych jednorazowych oraz opatrunków i obłożeń chirurgicznychPobieranie 90.77 Kb.
Data19.04.2018
Rozmiar90.77 Kb.

Kraków, 16.11.2007 r.


Dział Logistyki

Sekcja Zamówień Publicznych

DL.SZP/473 / 4/2007
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

materiałów medycznych jednorazowych oraz opatrunków i obłożeń chirurgicznych według 66 pakietów; zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do specyfikacji.
I. Dyrekcja WSS im. L. Rydygiera w Krakowie w związku z prowadzoną procedurą na zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego jw, numer sprawy 162/ZP/2007, odpowiada na zapytania uczestników postępowania, o następującej treści:
Pytanie 1: Biorąc pod uwaga fakt, że paski testowe do pomiaru glikemii nie są produktem ratującym życie, czy Zamawiający w przypadku pakietu nr 50 zrezygnuje z dostawa awaryjnych do 3 dni?

Brak rezygnacji z dostaw awaryjnych będzie miał wpływ na cenę pasków.Odpowiedź: Tak. W tym przypadku Zamawiający rezygnuje z dostaw awaryjnych.
Pytanie 2:

dotyczy pakietu nr 18

Czy w rozmiarach rurek ustno-gardłowych Guedel omyłkowo nie podano wymiarów w cm, a nie w mm?Odpowiedź: Tak, musi być w mm. Wprowadzamy zmianę jednostki miary w zakresie całego pakietu nr 18 z cm na mm.
dotyczy pakietu nr 23 pkt 1,2,7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewniki Foley’a z balonem 30 ml?Odpowiedź: Nie.
dotyczy pakietu nr 61 pkt.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania worek na mocz 2000 ml z drenem o długości 90 cm?Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Dotyczy wymogu uzupełniania symbolu katalogowego w formularzach cenowych. Czy w sytuacji, gdy producent nie stosuje numeru katalogowego można wpisać w miejsce numeru katalogowego „producent nie stosuje nr katalogowego”.Odpowiedź: Nie. Wykonawca musi wprowadzić symbolikę, jednoznacznie identyfikującą asortyment z oferty przetargowej z załącznikiem do umowy oraz z fakturą dostawy. Symboliką inną niż nr katalogowy może być np. rozmiar danego asortymentu.
Pytanie 3:

dotyczy pakietu nr 10

Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia próbki wapna, które występuje w 5 l opakowaniach , prosimy o odstąpienie od tego wymogu lub wyrażenia zgody, w przypadku wygranej, na zaliczenie otrzymanej próbki na poczet przyszłych dostaw.Odpowiedź: Rozdział VIII pkt.3 specyfikacji:

Próbki przedmiotu zamówienia muszą zostać osobno złożone w trwale zamkniętym opakowaniu (niemogą być złożone w opakowaniu zawierającym ofertę!). Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis

j.w. w punkcie VIII/1 + napis próbki. Próbki są integralną częścią oferty. Próbki przedmiotu zamówienia

w ilości po 1 sztuce z każdego rodzaju asortymentu opisanego w danym pakiecie, z wyłączeniempakietu nr 10.” Vide pkt. VIII/l siwz.

dotyczy pakietu nr 18 i 20

Zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem Farmaceutycznym jednorazowe produkty nieinwazyjne stosowane w terapii oddechowej, takie jak m.in. rurki ustno-gardłowe i obwody oddechowe należą do klasy czystości IIa, wiec nie muszą być jałowe, a mikrobiologicznie czyste. Z uwagi na powyższe prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie obwodów oddechowych i rurek ustno- gardłowych pojedynczo pakowanych, mikrobiologicznie czystych?Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylne.
dotyczy pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 rurek ustno-gardłowych oznaczonych rozmiarem nr 1 o długości 65 mm. Rozmiar ten i długość są standardem w krajach Unii Europejskiej i producenci z krajów Unii muszą się do tych przepisów stosować.Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Pytanie 4:

dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w par.5 na dodanie zapisu o treści:

„Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej umowy, przekroczy 60 dni od dnia wymagalności należności”.

Odpowiedź: Nie. W takim przypadku przysługują Wykonawcom odsetki ustawowe, co jest zawarte w treści projektu umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w par.8 ust 1c „umowy” na niezrealizowanej części umowy?Odpowiedź: Tak. Zapis § 8 pkt.c projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„ w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Dostawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”


Pytanie 5:

dotyczy pakietu nr 49

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w tym pakiecie na igły jednorazowego użytku do biopsji prostaty rozmiar 18G dł.20 cm pasujące do innego aparatu do biopsji automatycznej (aparatu wielorazowego użytku wyposażonego dodatkowo regulator długości pobieranego bioptatu w zakresie 15 lub 22 mm oraz blokadę bezpieczeństwa, protego i wygodnego w użyciu); pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia tego aparatu Zamawiającemu przez Oferenta na cały czas trwania umowy.Odpowiedź: Tak dopuszczamy.
Pytanie 6:

dotyczy pakietu nr 25 poz.1

Czy Zamawiający miał na myśli prześcieradło włókninowe laminowane folią?Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 80x160 ?

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 80x210 ?

Odpowiedź: b) Tak c) Nie.

dotyczy pakietu 46 poz.1

Czy Zamawiający miał na myśli końcówkę o średnicy wewnętrznej 7 mm?Odpowiedź: Nie, jest to zewnętrzna średnica.

dotyczy pakietu nr 61 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka z drenem o długości 90 cm.Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

dotyczy pakiet 11 poz. 1-2, pakiet 16 poz. 1-6; pakiet 18 poz.1-4; pakiet 23 poz.1-7; pakiet 24 poz 1-3

pakiet 43 poz.1-4; pakiet 58 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie próbki z wybranego rozmiaru, w przypadku tego samego producenta?Odpowiedź: Tak.
dotyczy pakiet 22 pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie próbki z wybranego rozmiaru?Odpowiedź: Tak; pod warunkiem, że jest tego samego producenta.
Pytanie 7:

dotyczy pakietu nr 23 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya rozmiar 12CH z balonem o poj. 3/5 ml?Odpowiedź: Nie.

dotyczy pakietu nr 23 poz.2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya w rozmiarach 14CH-16CH z balonem o pojemności 5/10 ml?Odpowiedź: Nie.

dotyczy pakietu nr 23 poz.4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya w rozmiarach 18CH-24CH z balonem o pojemności 30/50 ml?Odpowiedź: Nie.

dotyczy pakietu nr 66 poz.1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne o wymiarach 210x130cm?

Odpowiedź: Tak. Modyfikujemy omyłkę pisarską w opisie załącznika nr 1 siwz pakiet 66 poz.1;

wprowadzając prawidłowy wymiar 210x130 cm.


Pytanie 8:

dotyczy pakietu 50

Zważywszy na fakt , że bezpośredni producent pasków Optium oświadcza, ze termin ważności pasków Optium Xido i pasków Otium wynosi 306 dni czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu ważności dla pakietu nr 50 do 10 miesięcy?Odpowiedź: Tak, dopuszczamy termin ważności 10 miesięcy i dłużej.
Pytanie nr 9

dotyczy pakietu nr 55 w pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiarów do 2 mm lub dopuści stapler w rozmiarze 29 mm lub dopuści stapler w rozmiarze 33 mm.Odpowiedź: We wszystkich pozycjach pakietu nr 55 zwiększamy zakres tolerancji +/- 2 mm.
Pytanie 10:

dotyczy pakietu nr 29 poz.1,2

Czy Zamawiający wymaga aby fartuch chirurgiczny był nieprzemakalny w części przedniej oraz na długości 2/3 rękawów?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką opcję tzn. nieprzemakalny w części przedniej oraz na długości 2/3 rękawów.
dotyczy pakietu nr 29 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z rękawem innym niż typu reglan?Odpowiedź: Nie.
dotyczy pakietu nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz. 3 ma na myśli serwetę na stolik MAYO wykonaną z folii PE o grubości min. 0,05 mm wyposażoną w części środkowej w warstwę chłonną wykonaną z laminatu min. dwuwarstwowego o gram .min. 60g/m2 z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika?Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli serwetę wykonaną z folii PE, wyposażoną częściowo w warstwę chłonną, z wywinięciem i pełnobarierową - zgodnie z wymogami siwz.
dotyczy pakietu nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik MAYO w rozmiarze 80x140 cm?Odpowiedź: Dopuszczamy rozmiar jw
dotyczy pakietu nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowego zestawu uniwersalnego w następującym składzie: 1. serweta operacyjna samoprzylepna o wym. 150x240 cm – 1szt

 2. serweta operacyjna samoprzylepna o wym. 180x175 cm – 1szt

 3. serwety operacyjne samoprzylepne o wym. 75x100 cm – 2 szt

 4. serweta na stolik narzędziowy o wym.150x200 cm – 1szt

 5. serweta na stolik MAYO o wym. 80x140 cm – 1szt

 6. przylepiec taśmowy o wym. 10x50 cm – 2szt

 7. ręczniki celulozowe o wym. 30x40 cm – 4szt.

Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy powyższe pod warunkiem spełniania wymogów siwz.
dotyczy pakietu nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zoferowanie następującego jałowego zestawu serwet:

Sterylna serweta o wymiarach 150 x 200cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada otwór samoprzylepny o wym. 10 x 15cm. Całość owinięta w serwetę 150 x 180cm, która może służyć jako przykrycie stolika.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w/w zestawu z dwoma szt. serwet do rąk o wym. 30x40 cm nie pakowanych razem z zestawem wycenionych osobno i podanych sumarycznie za pakiet, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?Odpowiedź: Dopuszczamy powyższe pod warunkiem spełniania wymogów siwz.
dotyczy pakietu nr 32 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowego zestawu serwet do operacji stawu biodrowego w następującym składzie: 1. serweta o wymiarach 200 x 290cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 9 x 100cm, otoczonym taśmą samoprzylepną, - 1szt

 2. serwetę wyposażona w taśmę samoprzylepną o wymiarach 150 x 240 służącą jako ekran anestezjologiczny- 1szt

 3. osłona na stolik Mayo 80 x 140cm-1 szt

 4. ściereczki celulozowe o wym. 30x40 cm – 2szt

 5. kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 2 x 15 x 40cm – 1szt

 6. pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. 37 x 105cm – 1szt

 7. taśmy lepne o wym. 10 x 50cm. – 3 szt

Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika.

Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowanie w/w zestawu z brakującą (w proponowanym przez Państwa składzie) serwetą operacyjną 80x90 cm (+-10%) nie pakowaną razem z zestawem wycenioną osobno i podaną sumarycznie za pakiet, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
dotyczy pakietu nr 32 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następującego jałowego zestawu serwet: 1. sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopii kolana, o wymiarach 220 x 320cm, , wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7cm, który szczelnie przylega powyżej kolana. – 1szt

b) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu 1 szt

 1. taśmy lepne o wym. 10 x 50cm- 2szt do mocowania osłony kończyny.

 2. Osłona na stolik MAYO 80x140 cm – 1szt

 3. Ręczniki celulozowe 30x40 cm – 4 szt.

 4. całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 180cm, która służy jako przykrycie stolika.

Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy zaoferowanie w/w zestawu z brakującą (w proponowanym przez Państwa składzie) serwetą operacyjną 160x190cm (+-10%) nie pakowaną razem z zestawem wycenioną osobno i podaną sumarycznie za pakiet, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

dotyczy pakietu nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zarękawka chirurgicznego o długości 45 cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?Odpowiedź: Tak dopuszczamy.
dotyczy pakietu nr 66 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła higienicznego o wymiarze 210 cm x 130 cm , spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Pytanie 11:

dotyczy pakietu nr 29

Prosimy o dopuszczenie fartuchów typu sms z włókniny poliestrowo-polietylenowej.Odpowiedź: Tak dopuszczamy.
dotyczy pakietu 33

Prosimy o dopuszczenie

Lp.1 Osłony o rozmiarze 32x120 cm

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Lp.2 Taśm włókninowych 9x49 cmOdpowiedź: Tak dopuszczamy.
Pytanie nr 12

dotyczy pakietu nr 60 poz.2

Czy Zamawiający dopuści 11 sztuk taśm jednorazowych sterylnych wykonanych z materiału polipropylenu monofilamentowego, lekko elastycznych o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm grubości taśmy 0,54 mm, średniej porowatości 689um z plastikową osłonką na taśmie bez oznaczenia w połowie taśmy oraz 2 sztuki igieł wielorazowych do metody przezasłonowej.Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów siwz.

Aby wziąć udział w Państwa przetargu prosimy o wydzielenia z pakietu nr 60 pozycji 2 i utworzenie pakietu z w/w pozycją.Odpowiedź: Dopuszczamy powyższe, wprowadzając zmianę:

Pakiet nr 60 /składanie na całość/ wadium: 168,00 zł

1) worek sterylny (..) /cd opisu jak w siwz/ 25 szt

2) zestaw do wlewów odbytniczych (..) /cd opisu jak w siwz/ 7260 szt

Uwaga:

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji, rezygnując i wykreślając w całości dotychczasowy pakiet nr 45 na pakiet jak poniżej. Zmianie ulega pkt. IX siwz tj. wykreśla się kwotę dotychczasowego wadium dla pakietu nr 45, wprowadzając wartość obowiązująca tj. 362,00 złtworzymy pakiet nr 45 /wadium: 362,00 zł/ w skład którego wchodzi asortyment:

1) taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego (..) /cd opisu jak w siwz wraz z póź.zm/ 11 szt
Pytanie nr 13

dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych sterylnych wykonanych z gazy 20 nitkowej, 4-warstwoych z elementem RTG w formie chipa (taśma radiacyjna wszyta w zawinięty brzeg serwety) i tasiemką, pakowanych a’5sztuk- z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
dotyczy pakietu nr 28

maska chirurgiczna niesterylna – czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek z trokami czy z gumkami.Odpowiedź: Z trokami.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodą na przelania wadium droga elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważniona do podpisywania ofert?Odpowiedź: Tak.
dotyczy pakietu nr 59

Czy Zamawiający dopuści igłę do iniekcji 0,5 x 38 mm?Odpowiedź: Tak dopuszczamy.
Pytanie nr 15

dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający wymaga aby do cewnika do podawania tlenu przez nos był dołączony dren? Jeśli tak to prosimy o podanie jakiej długości ma być dren do wąsów tlenowych?Odpowiedź: Tak., dren o długości 200 cm - 220 cm.
Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium droga elektroniczną i załączenie do oferty wydruku potwierdzenie przelewu?Odpowiedź: Tak.
dotyczy pakietu nr 59

b) Czy Zamawiający dopuszcza igły o długości 38 mm?Odpowiedź: Tak.
dotyczy pakietu nr 59

Jakie ma być zakończenie igły ostre czy tępe?Odpowiedź: Ostre.
Pytanie nr 17

dotyczy pakietu nr 20

Zwracam się z prośba o dopuszczenie do składania ofert w pakiecie nr 20 układ oddechowy do respiratora Avian dł.min.150 cm, zawór wydechowy z drenem min.180 cm oraz dodatkowa linia ciśnienia dł.180 cm, sterylny z możliwością podłączenia do standardowych rurek, układ oddechowy mikrobiologicznie czysty z możliwością podłączenia do standardowych rurek.Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów siwz.
Pytanie nr 18

dotyczy pakietu nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze z 45 x 75 cm?Odpowiedź: Tak dopuszczamy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów siwz w zakresie tego pakietu.

dotyczy pakietu nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150x180 cm lub 180 x 210 cm?Odpowiedź: Tak dopuszczamy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów siwz w zakresie tego pakietu

dotyczy pakietu nr 33 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę na kończynę w rozmiarze 45 x 100 cm?Odpowiedź: Tak dopuszczamy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów siwz w zakresie tego pakietu.

dotyczy pakietu nr 33 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zarękawek chirurgiczny o długości 45 cm pakowany a’ 2 sztuki z przeliczeniem ceny za jedna sztukę?Odpowiedź: Tak.
dotyczy pakietu nr 64 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę w rozmiarze 43 x 50 cm?Odpowiedź: Tak dopuszczamy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów siwz w zakresie tego pakietu.

Nie wyrażamy zgody na zmianę § 8 umowy, w pytaniu nie określono, której części § 8 ma dotyczyć zmiana.


Pytanie nr 19

dotyczy grupy 11

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowana potwierdzająca kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455?Odpowiedź: Nie wymagamy. Należy złożyć dokumenty dopuszczające do stosowania, zgodnie z zapisem pkt. VIII/i siwz.
dotyczy grupy 19

Czy Zamawiający wymaga, aby końcówka kaniul donosowych umożliwiała rozproszenie telnu , a co za tym idzie minimalizowała ryzyko uszkodzenia śluzówki?

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule donosowe były dł. co najmniej 1,5 cm w celu zabezpieczenia przed wysunięciem nosa?

Odpowiedź: Nie wymagamy. Nie te cechy będą oceniane w kryterium „jakość”.
dotyczy grupy 23 i 24

d) Czy Zamawiający wymaga aby cewniki Foleya były podwójnie pakowane w opakownie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, co zapewnia aseptyczne użytkowanie?Odpowiedź: Nie wymaga, a dopuszcza taka opcję.
dotyczy grupy 43 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga, aby na strzykawce było umieszczone nazwa/logo producenta w celu łatwiej identyfikacji używanej strzykawki (np. jeśli zaistnieje incydent medyczny?)Odpowiedź: Tak wymaga.

Prosimy o dopuszczenie przeliczenia ceny asortymentu którego zwyczajowo jednostką handlową jest

opakowanie 100 szt; za opakowanie 100 sztuk (zgodnie z informatorem Zamówień Publicznych z maja 2003) cena netto jak i cena brutt pozostaną niezmienione. Zmusi to nas także do zawyżenia ceny jednostkowej, co jest warunkiem niekorzystnym dla Zamawiającego. Ponadto w przypadku gdy Wykonawcy zaoferują np. cenę jedn. Netto 0,07 zł cena jedn. Brutto będzie wynosiła także 0,07 zł co sprawi, ze wartość netto i brutto będą takie same. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dopuszczenie wskazania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsca po przecinku.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wskazania ceny do 4 miejsc po przecinku ponieważ jest to niezgodne z zapisami siwz w świetle „Ustawy o cenach”. W związku z tym w zakresie powyższego pakietu należy przeliczyć asortyment na ilość opakowań.

Czy Zamawiający dopuści końcówki o średnicy 4,6/6,5?Odpowiedź: Dopuszczamy tylko 6,5.

Czy nie zaszła oczywista pomyłka i czy Zamawiający miał na myśli nasadkę z otworami naprzeciwległymi zapewniającą funkcję zatykania się?Odpowiedź: Tak.

dotyczy grupy 48

Czy Zamawiający dopuszcza dreny Penrose w rozmiarzez 20mmx22,5cm?Odpowiedź: Tak.
dotyczy grupy 60 poz.2

Czy Zamawiający dopuści taśmę do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Poliproylenowa,monofilamentowa dziana, posiadająca pory (powyżej 150um), nieelastyczna, niewchłaniana, zakładana przez otwory zasłonowe drogą „out-in” narzędziem wielokrotnego użytku ze stali chirurgicznej z oczkiem, ergonomiczna metalowa rękojeścią. Taśma o długości 60cm, szerokości maks.10-11 mm (zwężana na końcach), pakowana w plastikowe korytko umożliwiające napełnienie płynem celem zwilżenia przez zabiegiem.Odpowiedź: Tak dopuszczamy.
dotyczy grupy 62

Czy Zamawiający wymaga aby worek posiadał dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i pęcherzu a zatem mający ogromny wpływ na precyzje pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji?

Czy Zamawiający wymaga aby worek posiadał spiralę antywłamaniową na wejściu drenu do komory?

Czy Zamawiający wymaga aby bezpieczeństwo portu do pobierania próbek było potwierdzone badaniami klinicznymi?Odpowiedź: Dopuszczamy powyższe opcje.
dotyczy „próbek”:

Czy Zamawiający w przypadku gdy koszt wymaganych próbek przekracza wartość 50 zł wyrazi zgodę na dołączenie folderów lub katalogów zawierających opis oferowanych i pozwalających zweryfikować zgodność zaoferowanych produktów z wymaganiami SIWZ?Odpowiedź: Nie. Próbki są wymogiem i stanowią integralną część oferty przetargowej. W siwz podane jest kryterium „jakość” w którym punktacja przyznawana jest na podstawie testowania próbek u bezpośrednich użytkowników, a nie na podstawie dowodów papierowych tj. folderów lub katalogów zawierających opis itd.

dotyczy grupy 1

poz. 3

Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek z klejem czy bez kleju ?Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli samoprzylepne.

poz. 4

Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek z klejem czy bez kleju ?Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli samoprzylepne.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x 20cm ?Odpowiedź: Nie.

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4 x 6 x 0,8 cm lub 6 x 8 x 0,8 cmOdpowiedź: Nie
dotyczy grupy 2

poz. 1-2

Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje do osobnego pakietu co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?Odpowiedź: Tak. Tworzymy:

- pakiet 2a z poz. 1 i 2 - wadium: 222,00 zł

- pakiet 2b z poz. 3 i 4 - wadium: 204,00 zł

Zmianie ulega pkt. IX siwz tj zmienia się kwotę dotychczasowego wadium na całość pakietu 2 wprowadza na poszczególne części. Dopuszczamy składanie ofert na poszczególne części zmodyfikowanego pakietu tj. na 2a lub 2b.poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości?Odpowiedź: Nie.
dotyczy grupy 4 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 5 szt spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?Odpowiedź: Nie.

dotyczy grupy 7, 35, 60 poz.2

p)Czy Zamawiający ze względu na wysoki koszt próbek ok. kilkuset złotych za szt. wyrazi zgodę na załączenie zamiast próbki opisu produktu pozwalającego na zweryfikowanie zgodności produktu z SIWZOdpowiedź: Nie. Vide odp. na pytanie nr

Pytanie nr 20

dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie:

- w poz. 1 zestawu do autotransfuzji składającego się z osobno pakowanych 2 drenów Redon 16Ch z trokarami i silikonowego mieszka 400 ml z zastawą przeciwzwrotną

- w poz. 2 zapasowego worka na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml

- worka na drenaż bez filtra i kranika o poj.600 ml

-linii krwi bez dodatkowych filtrów.Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów siwz.
Dotyczy zapisów SIWZ w części VIII pkt. 4 ppkt h.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r. przepis art. 230 kodeksu spółek handlowych (KSH) obowiązywał w brzmieniu: „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”. Jednocześnie art. 17 § 1 KSH stanowił, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały zgromadzenia wspólników (…), czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

Z dniem 15 stycznia 2004 r. przepis art. 230 KSH został znowelizowany w ten sposób, że dodano do niego zdanie drugie w brzmieniu: „Przepisu art. 17 § 1 nie stosuje się”. A zatem naruszenie wymogu z art. 230 KSH przy zawieraniu umowy przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie skutkuje nieważnością umowy. Dlatego też większość podmiotów po dniu 15 stycznia 2004 r. zaprzestała żądania od swych kontrahentów będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiania uchwały wspólników lub umowy spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości j.w. w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty dokumentów określonych w części VIII pkt 4 ppkt h.Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu opisanego w pkt. VIII pkt 4 ppkt h. siwz.
II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert w celu uwzględnienia w ofertach zmian wynikających z przedstawionego powyżej wyjaśnienia i modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania ofert : 28.11.2007 r. godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 28.11.2007 r. godz. 11:30 w sali 219 (I piętro-Czytelnia).

III. Przedstawione powyżej wyjaśnienia stanowią modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieszczone na stronie internetowej Szpitala.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.
Directory: przetargi -> files -> 2007
2007 -> Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów numer sprawy 157/ZP/2007
2007 -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, 1-826 Kraków, os. Złotej Jesieni Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych tel
2007 -> Kraków, 6 grudnia 2007 r
2007 -> Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2007 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia poniżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
2007 -> Charakterystyka ubezpieczającego
2007 -> Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2007 -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 1-826 Kraków, os. Złotej Jesieni Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych tel
2007 -> Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Pobieranie 90.77 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna