Mysłowice dnia 25Pobieranie 290,18 Kb.
Strona4/4
Data23.10.2017
Rozmiar290,18 Kb.
1   2   3   4PYTANIE nr 66

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień w okresie ostatnich 20 lat?Odpowiedź: Nie.

PYTANIE nr 67

Kradzież zwykła – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne”Odpowiedź: Zgoda na wprowadzenie zapisu.

PYTANIE nr 68

Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia prowadzone są (lub będą w trakcie trwania umowy ubezpieczenia) prace remontowe, budowlane, na które konieczne jest zezwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy podać wartość oraz zakres prac (prowadzonych lub planowanych).Odpowiedź: Będzie prowadzona wymiana agregatu prądotwórczego – koszt około 150 000,00 zł.

PYTANIE nr 69

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:  1. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

  2. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

 1. częściowo

 2. personel własny i wyspecjalizowane firmy


PYTANIE nr 70

Czy medyczny sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia posiada jeszcze gwarancję producenta? Prosimy o wskazanie sprzętu, który nie podlega już gwarancji producenta.Odpowiedź: 2 zestawy operacyjne firmy Stryker, myjnie dezynfektory MEIKO, chłodziarka do leków a aptece, USG

PYTANIE nr 71

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkoweOdpowiedź:

  1. nie

  2. tylko gaśnice proszkowe


PYTANIE nr 72

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?Odpowiedź: Tak klasy B i C.

PYTANIE nr 73

Szkody wynikające z przerwy w dostawie prądu elektrycznego – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzenia będącego skutkiem zaistnienia takiej przerwy.Odpowiedź: Potwierdzamy.
PYTANIE nr 74

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności; proponujemy 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.Odpowiedź: Brak akceptacji wprowadzenia kwotowego limitu
PYTANIE nr 75

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.Odpowiedź: Potwierdzamy
PYTANIE nr 76

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego.Odpowiedź:

 1. Nie. Dodatkowo w ubezpieczeniu elektroniki od ryzyk wszystkich pojawiła się w roku obecnym pozycja :dane i nośniki danych

 2. TakCZĘŚĆ NR 2 ZADANIA – UBEZPIECZENIE MIENIA

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym: zmiana sum ubezpieczenia, dodanie klauzul, zmiana niektórych limitów w klauzulach

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich: zmiana sum ubezpieczenia, dodanie w przedmiocie ubezpieczenia dane i nośniki danych

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku według systemu pierwsze ryzyko – bez zmian


 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym - franszyza redukcyjna wykupiona, integralna 200 zł

 • Klauzula katastrofy budowlanej - franszyzy redukcyjnej 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł

 • Ubezpieczenia szyb od stłuczenia- franszyza redukcyjna 100 zł

 • Ryzyko powodzi, podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu - franszyza redukcyjna 1.000 zł

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku według systemu pierwsze ryzyko – franszyza redukcyjna wykupiona, integralna 200 zł

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich – franszyza redukcyjna 300 zł


PYTANIE nr 77

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie obsunięcia się ziemi w wyniku działalności człowiekaOdpowiedź: Potwierdzamy
PYTANIE nr 78

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko rozmrożeni. Proponujemy limit w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzeniaOdpowiedź: Zgoda na limit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
PYTANIE nr 79

Wnioskujemy o wykreślenie ryzyka dotyczącego przerwy w dostawie prądu lub wprowadzenie limitu.Odpowiedź: Brak zgody

PYTANIE nr 80

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zapisu SIWZ „OC za szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem Szpitalem – do wysokości sumy gwarancyjnej” nie jest intencją Zamawiającego objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.Odpowiedź: Potwierdzamy ,że nie jest intencją Zamawiającego objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.
PYTANIE nr 81

Prosimy o uzupełnienie zawartych w zał. nr 3 do SIWZ informacji o szkodowości Klienta zgodnie z poniższym, zaktualizowanym zestawieniem szkód za okres od 01-01-2008 do 01-05-2017 (stosowne zaświadczenie dołączono do niniejszego pisma).Odpowiedź:

Rok/produkt

Wypłaty

liczba_szk_wypł

Koszty likwidacji

Rezerwa

liczba_rezerw

rez_koszt_likwidacji

2008

65029,6

2

6112,7

0

0

0

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

60600

1

6112,7

0

0

0

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

4429,6

1

0

0

0

0

2010

14425,75

3

350

0

0

0

03 Sprzęt elektroniczny

7301,7

1

0

0

0

0

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

2124,05

1

0

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

5000

1

350

0

0

0

2011

0

0

1050

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

1050

0

0

0

2012

123672,87

4

350

0

0

0

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

3672,87

1

0

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

120000

3

350

0

0

0

2013

0

0

1173

0

0

0

P7 OC podmiotu leczniczego

0

0

350

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

823

0

0

0

2014

812,01

2

377

0

0

0

P0 OC klienta korporacyjnego

812,01

2

0

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

377

0

0

0

2015

0

0

384,63

0

0

0

P7 OC podmiotu leczniczego

0

0

384,63

0

0

0

2016

0

0

390

0

0

0

P7 OC podmiotu leczniczego

0

0

390

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

490

1

0

3417,41

P7 OC podmiotu leczniczego

0

0

490

0

0

0

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

0

1

0

3417,41

Razem

203940,23

11

10677,33

1

0

3417,41

Odpowiedzi na pytania prowadzą do zmiany treści SIWZ. W związku ze zmianami i wprowadzeniem dodatkowego czasu na ewentualne zmiany w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 12 maja 2017 r. na godz. 10:00.


DYREKTOR

SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach
Mariusz Wołosz

Wyk. w 1 egz.

dokumentacja postępowania Szp.2/NZ-271-6/17

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

Dok. Oprac. – P. Górkiewicz


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna